Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1 zasedání rady 8.1.2002

 

 

U S N E S E N Í

z 1. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 8. ledna  2002 od 13,40 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  7 členů rady města.

Rada města projednala a

I.      schvaluje:

1.  přidělení 1 parkovacího místa pro vozidlo taxislužby p. Rechziegela a 1 parkovacího místa pro vozidlo

taxislužby p. Poláčka /na dolním nádraží ČD/. Za jedno parkovací místo se platí 5 000,- Kč.

2.            prodloužení povolení prodeje rybích specialit firmě Diana Mrázek - Eko, s.r.o. na stejném místě

i pro r. 2002 /parkoviště u veřejných WC v ul Na Valech/

3.   zrušení veřejné soutěže na akci „Stavba domu pro neplatiče v Želeticích čp. 706“ a schvaluje

pořízení  proj. dokumentace na využití objektu pro bytové účely a pro krátkodobé ubytování.

Poté bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele.

4.   záměr zařazení „Západního mostu“ jako součásti silnice I. / 30

       5.  text dopisu dle návrhu č. 1 s negativním stanoviskem doporučeným komisí výchovy, vzdělání a

sportu ke zřízení soukromé Vysoké školy PORTA BOHEMICA o.p.s., se sídlem Žitenická 18,

Litoměřice, v oborech Specializace v pedagogice a Vychovatelství k 1.9.2002 vydaným na základě

žádosti Mgr. Šrejbra o stanovisko města /žádost + dopis viz příloha orig. zápisu/.

   6.            doporučené stanovisko  k působnosti Soukromé mateřské školy Dětský koutek s.r.o., Mírové nám. 15,

Litoměřice /viz příloha orig. zápisu/

       7.  text přiloženého dopisu /stanovisko  k působnosti/ a považuje soukromou základní školu Lingua

     Universal, s.r.o., Sovova 2, Litoměřice za důležitou součást základního školství /žádost + dopis viz příloha

orig. zápisu/

        

       8.  po doplnění program jednání 1. ZM dne 17. ledna 2002 /viz příloha orig. zápisu/

       9.            prodloužení lhůty ukončení nájemní smlouvy P 22 s nájemcem Janem Öhmem, bytem Kamýcká 6,

Litoměřice ze zdravotních důvodů do 31.5.2002 s podmínkou uzavření splátkového kalendáře

        

    10.            prodloužení nájemní smlouvy na půl roku pro paní Ivetu Horvátovou, bytem ul. České armády 95/18,

Litoměřice

        

     11.  Nájemní smlouvu o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15,

IČO 263958 zastoupené Jiřím Landou na straně jedné jako pronajímatelem a HELIA PRO s.r.o.,

Čechova 1, Litoměřice, IČO 48289191, zastoupená Ing. Milošem Sochrem, jednatelem na straně druhé

jako nájemcem, za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku v plné výši.

        

    12.            Smlouvu o vzájemné spolupráci“ s Jaroslavem TVRDÍKEM, Štursova 10, Litoměřice, IČO 127 88 775,

DIČ 196-6308200294 v předloženém znění /viz příloha orig. zápisu / na dobu 5 let za podmínky úhrady

částky 40.000 Kč/rok. Zároveň RM schvaluje použití městského znaku na informačním plakátu.

  

     13.  výměnu bytů mezi panem Jiřím Votočkem bytem Kosmonautů 2018/2, Litoměřice /obecní, kategorie I.,

3+1/ a paní Martinou Nkemetalovou bytem Šalounova 1936/12, Praha 4, Chodov /obecní, kategorie I.,

1+1/

    14.   výměnu bytů mezi panem Václavem Vrtílkou, bytem Kubínova 440/1, Litoměřice /obecní, kategorie I.,

3+1/ a paní Radkou Vrtílkovou, bytem Dukelská 1854/16, Litoměřice /obecní, kategorie I., 2+0/

   

     15.  výši pronájmu nebytových prostor obřadní síně městského hřbitova firmě VEGA, ul. 5. května 4, Litoměřice

ve výši 5.000 Kč na 1 měsíc (1/12 ročního pronájmu)

   

     16.  seznam oprav a technického zhodnocení výstavního areálu hrazených formou nepeněžního plnění

od nájemce dle přiloženého návrhu s výjimkou bodu 5) zřízení zastavovacího pruhu před nástupním

prostorem. Celková výše nepeněžního plnění bude tedy maximálně 2,670.000,- Kč .

     17.  na základě písemné žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích povolení užívání znaku Města Litoměřice

na razítku MěN Litoměřice

    

     

II.   bere na vědomí:

1.   přehled vyjádření odboru SMMaBH ke stavebním nebo jiným investičním akcím za období

červenec 2001 – prosinec 2001 na základě delegovaných pravomocí odboru /viz příloha orig. zápisu/

      2.            oznámení pořádání mítinku Republikánů Miroslava Sládka dne 19. 3. 2002 na Mírovém nám. Litoměřice

      3.   zřízení Klubu mladých /na základě výsledků ankety pořádané Agendou 21/ pod patronací Občanského

sdružení SEVER (p. Hamerský) a zabývala se hledáním vhodných  nebytových prostor pro jeho činnost

/Bašta v ul. V.Dominikánská, Hvězdárna v areálu pivovaru,../. Bude projednáno na některém dalším

jednání RM.

III.      doporučuje ZM:

1.    na základě zákona č. 250/2000 Sb. předat darovacími smlouvami /přílohy ke zřizovacím listinám/

uvedené movité věci do vlastnictví příspěvkových organizací ZŠ ul. Havlíčkova, ZŠ ul. U Stadionu,

ZUŠ, MKZ, MSZ, DDM Rozmarýn a CENTRUM Srdíčko /viz příloha orig. zápisu/

Jiří Landa

starosta

 

Antonin Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu