Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. zasedání rady 6. ledna 2000

1. zasedání rady 6. ledna 2000

USNESENÍ

z 1. jednání Městské rady v Litoměřicích, které se konalo
dne 6. ledna 2000 od 13,30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno: 8 členů městské rady

Městská rada projednala a:

I. schválila:

 1.  s připomínkami aktualizovaný návrh znění zřizovací listiny TSM Litoměřice. Jelikož právní zástupci města neshledali ve znění zřizovací listiny právní rozpory, bylo jejich stanovisko souhlasné s připraveným návrhem.
 2.  Dodatek č. 2 ke Statutu ZŠ v bodě 8) a to na základě žádosti ZŠ, ul. Ladova 5, o rozšíření vedlejší hospodářské činnosti - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
 3.  stanovisko k působnosti Soukromé MŠ Dětský koutek s.r.o. v Litoměřicích ve znění:
  “Město Litoměřice je zřizovatelem 11 mateřských škol, které plně pokrývají potřebu města. Soukromá mateřská škola Dětský koutek s.r.o. doplňuje nabídku občanům ve výběru zařízení a je v tomto směru přínosem.
  Město Litoměřice nemá námitek proti činnosti tohoto zařízení.”
 4.  ceny za odvoz a likvidaci odpadů pro občany města Litoměřice platné pro 
  rok 2000 v následující výši:

--

cena města 2000

cena města + DPH

110 litrů

27,60 Kč

29,00 Kč

240 litrů

44,70 Kč

47,00 Kč

1100 litrů 1x týdně

185,10 Kč

194,40 Kč

1100 litrů 2x týdně

138,90 Kč

145,85 Kč

Pro byty SBD Litoměřice, kde je zaveden výběr poplatků na občana, zůstává cena nezměněna ve výši 204,- Kč/osobu/rok.
Po schválení novely zákona o odpadech bude zavedena jednotková cena na občana ve formě místního poplatku ve výši 260,- Kč/osobu/rok. Zavedením této jednotné poplatkové ceny za odpady se ruší všechna ustanovení o cenách vztažených k objemu sběrných nádob.

 1.  pronájem pozemku p. Militkému v ul. Osvobození, kde nyní stojí prodejní stánek. Firmě Lecram (dosavadnímu pronájemci) bude zrušen zábor veř. prostranství.

6. pronájem veřejného prostranství pí Laiové, bytem A. Muchy 6, za účelem mobilního prodeje párků, s tím, že odbor rozvoje města vytipuje vhodná místa k prodeji.

 1.  pokládku inženýrských sítí TES MEDIA s.r.o. Praha 9 a SČE a.s. Ústí nad Labem do nově zadlážděných ulic (viz příloha orig. tohoto zápisu) za splnění těchto následujících podmínek:
 2.  stavební úpravy v rámci stavebního a územního řízení - úpravy NTL plynovodu a přípojek v ulicích Krupka a Křížová a zároveň ulice Žernosecká, Švermova, Kubelíkova, Spojovací, U Studně, Svatováclavská, Rybářská, 
  Malá Václavská - podmínky určí odbor rozvoje města ve výkopovém povolení).
 3.  mimoř. odměny za IV. Q r. 1999.
 4.  plán kontrol kontrolní komise MR pro první období r. 2000 (plán viz orig. zápisu).
 1. SČE Ústín/L a TES MEDIA s.r.o. Pha složí na základě písemné dohody částku 100 tis. Kč každá firma ve prospěch Města Litoměřice, před podáním žádostí o výkopové povolení. Tyto finanční prostředky budou použity na opravu chodníků, které určí Město Ltm.
 2. Předláždění chodníků po výkopech provede osvědčená litoměřická firma, kterou schválí odbor rozvoje města.
 3. Chodníky, které jsou v současné době nově zadlážděné budou předlážděny nově a to v případě:
  a) stávající šíře chodníku je do 120 cm
  b) chodník je širší, ale budou uloženy kabely obou firem
  c) kdy nejde použít stávající dlažba, je uložena v betonu
 4. Etapizace staveb bude projednána s odborem rozvoje města.

II. neschválila:

 1.  pronájem kina Máj p. Romanu Minářovi, bytem Dukelská 12, Ltm, za podmínek uvedených v jeho nabídce.(Viz příloha orig. tohoto zápisu)

II. rozhodla:

 1.  požadovat v rámci stavebních úprav NTL plynovodu a přípojek v ulicích Krupka a Křížová složení rozpočtové částky od SČP a. s. Ústí n/L (vyplývající z předložené projektové dokumentace posouzené odborem rozvoje města) určené k pozemním úpravám komunikace, na účet Města Litoměřice ještě před vydáním výkopového povolení.
  Výše uvedená částka bude použita na dokončovací práce při rekonstrukci ulic Křížová a Krupka, které jsou v investičním záměru Města Litoměřice.
 2.  o přídělu bytu v DPS Kosmonautů:
 • pí Russeové Alžbětě, bytem Jarošova 45
 • pí Kapušiové Alžbětě, bytem Žitenická 20
 • pí Kučerové Aloisii, bytem Švermova 34

ve všech případech včetně zaplacení finančního příspěvku 30 tis. Kč.

 1.  o přídělu bezbariérového městského soc. bytu o velikosti 1+2 p. Pavlu Vlasákovi.
 2.  o předání provozování pečovatelské služby ve městě Litoměřice Farní charitě a to vč. rozvozu obědů od 1.4. 2000.
 3.  na základě žádosti OHS, Litoměřice:
 4.  delegovat p. starostovi pravomoc k podpisu smluv o poskytování půjček občanům, jimž nebyla vyplacena mzda po dobu do termínu nejbližšího MZ, na němž bude předložen návrh metodiky v této oblasti.
 5.  rozšířit program jednání MZ 27.1. o bod “ revokace usneseni č. I/1 MZ ze dne 16.12.1999.” (prodej budovy EKONOM v ul. Palackého 1/730 současnému nájemci Občanskému sdružení soukromých učitelů Litoměřice).
 6.  o opětovném zařazení bodu “ prodej pohledávek” do programu jednání MZ 27.1. 
 • a) o osazení dopravní značky “Zákaz zastavení” po levé straně výjezdu z Mírového nám. do Velké Dominikánské ul. před vjezdem do budovy OHS. Značka bude zvýrazněna vodorovným značením příslušné hodnoty.
 • b) o řádném označení dopravními značkami příslušné kvality křižovatky ul. České armády-Mrázova-Liškova-Vojtěšské nám.

IV. ukládá:

 1.  ředitelce MKZ Mgr. Rybové, aby plně respektovala uvedené návrhy na opatření dle zápisu z kontroly P0 kontrolního odd. MěÚ. (Zprávy viz originál zápisu)
 2.  ved. odboru ing. Gryndlerovi odstranit drobné nedostatky vyplývající z kontroly. Závěry kontroly byly projednány p. starostou města s velitelem MP. (Zpráva viz orig. zápisu)
 3.  zástupci starosty p. Terberovi, aby vyjádřil jménem města nesouhlas se stávajícím řešením a vyzval lékárny k jednání o zajištění pohotovostní služby ve městě Litoměřice.

V. bere na vědomí:

 1.  informaci o stížnosti Společnosti ochránců ŽP Ltm a o připravenosti výsadeb stromů ve městě a pověřuje ing. Gryndlera vypracováním odpovědi zohledňující tuto problematiku.
 2.  informaci odboru rozvoje města o pronájmech veř. prostranství na Mírovém náměstí a okolí.
 3.  informaci o způsobu úhrady v jeslích a ve stacionáři Revoluční 32, Litoměřice.
 4.  návrh na opatření a to na základě projednání záznamu z kontroly vyřizování stížností, návrhů, připomínek, podnětů a petic občanů města.(Zpráva viz orig. zápisu.)
 5.  termíny konání zasedání MR a MZ v I. pol.r. 2000.

MR: 6.1.,18.1.,3.2.,17.2.,29.2.,16.3.,30.3.,11.4.,27.4.,11.5.,23.5.,8.6., 22.6.,4.7.,

MZ: 27.1., 9.3., 20.4., 1.6., 13.7.

 1.  snížení vyvolávací ceny pro třetí kolo veřejné dražby MPaČ s.p. v likvidaci v Litoměřicích na 50% původní vyvolávací ceny vycházející ze znaleckých posudků.

VI. nedoporučuje:

 1.  bezplatný převod opěrné zdi na p.č. 1492 v k.ú. Ltm v majetku p. Vondráčka, U Pramene 10 do vlastnictví Města Litoměřice.

VII. konstatuje:

 1.  že se petice za stavbu obchod. domu Kaufland s ohledem na usnesení č. I/7 MZ ze dne 16.12. 99 stala bezpředmětnou.

p. Antonín Terber a ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu