Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. výpis usnesení z jednání RM 14.11.2006

Výpis

USNESENÍ

z 1. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 14.11. 2006

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro firmu Autocentrum – Háša, s.r.o. za účelem vystavení 1 vozidla od 16.11.2006 – 15.12.2006 mimo parkovací místa.

2.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro firmu V – group, s.r.o., Mlékojedská ul., Litoměřice za účelem vystavení 1 vozidla od 16.11.2006 – 15.12.2006 mimo parkovací místa.

3.         zábor veřejného prostranství – ul. Dlouhá pro firmu G. Horejsek a spol. s r.o., Litoměřice za účelem vystavení 1 vozidla v termínu do 4. do 22.12.2006 s podmínkou zajištěni zimní údržby v tomto prostoru.

4.            pokračování  realizace výstavby kanceláří v Pekařské ulici.

5.            rozpočtové opatření PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

6.         podání žaloby o vyklizení bytu č.5,  I. kategorie o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházejícím se v druhém patře domu čp. 150/2 v Litoměřicích v ulici Lidická.

7.         odvolání výpovědi z nájmu bytu č.9 o velikosti 1+1 s  příslušenstvím ve druhém podlaží  domu č.p. 618/18 v ulici Turgeněvova, v Litoměřicích se zajištěním bytové náhrady pro nájemce předmětného bytu v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Želetice, schválené Radou města dne 4.9.2006 pod bodem I/2.

 

8.         odvolání výpovědi z nájmu bytu  č. 8 velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě čp. 986/29 v ulici Mrázova v Litoměřicích se zajištěním bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Litoměřice schválené Radou města dne 10.8.2006 pod č. I/14.

9.            ukončení nájemních smluv č. 9480000051(p.č. 685/6); 9480000170(685/7); 9480000053(685/8); 9480000055(685/9); 9480000056(685/10,685/10) ;9480000057(685/12) mezi Městem Litoměřice a vlastníky garáží v ul.Krupka, ke dni 14.11.2006na pozemky pod stavbou o celkové výměře 143 m 2 z důvodu zpřesnění výměr pozemků v evidenci KN v rámci digitalizace katastrálního území. Pozemky nejsou ve vlastnictví Města Litoměřice .

10.       úpravu výměry pronajatých pozemků v k.ú Litoměřice v nájemních smlouvách č. 9480000047(685/13, 9m2), 9480000048 (685/15, 8m2); 9480000180 (685/16,8m2); 9480000050 (685/17, 4m2) z důvodu zpřesnění výměr pozemků v evidenci KN v rámci digitalizace katastrálního území.

11.            ukončení nájemních smluv č. 16/97 a 18/97 ze dne 14.11.97 na pozemky p.č. 793, 2718, 995/1, 2719 v k.ú. Litoměřice ( pronájem plochy na umístění reklamních hodin) s SGR reklamní a marketingovou agenturou s.r.o., Ústí nad Labem,  dohodou ke dni 14.11.2006

12.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000230 ze dne 3.6.2004 na p.č..  4588/2( 391m2),p.č.  4586/2 ( 242m2)  v k.ú. Litoměřice mezi Městem Litoměřice a Florianem Stanislavem na základě výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.

13.       nájemní smlouvu mezi Městem Litoměřice a paní Petrou Brázovou na NP domu 18/10, ulice Mírové náměstí, Litoměřice (smlouva viz.příloha orig.zápisu).

14.            společný nájem na byt č. 11 v ulici Dukelská 1857/4, Litoměřice pro paní

Helenu Gruntovou a Janu Fulínovou.

15.            prominutí nájemného pro Michal Hanzl-Agentura MODRÝ Z NEBE za rok 2006 ve výši 30.000,- Kč.

16.            rozdělení měsíčních paušálních plateb za odběr el.energie podle velikosti ubytovacích jednotek (UJ) v ubytovně Želetice:

UJ do    15 m2               500,- Kč

UJ do    20 m2               600,- Kč

UJ do    25 m2               700,- Kč

UJ do    30 m2               800,- Kč

UJ do    35 m2               900,- Kč

UJ nad  35 m2             1.000,- Kč

Výše měsíčních paušálních plateb je pohyblivá podle ceny el.energie vydaném ČEZ s.r.o. a podle skutečných nákladů na spotřebovanou el.energii vyúčtovanou dodavatelem.

17.       přidělení NP v ulici Tyršovo náměstí 263/6, Litoměřice o velikosti 100,17 mAkademii Jana Amose Komenského do 30.6.2007 za cenu 3.000,- Kč/měsíc.

18.       výměnu bytu  č.6, Dukelská 1854/14, Litoměřice, obecní, kategorie I.,o velikosti 3+1 za byt č.23, Dukelská 1854/14, Litoměřice, obecní, kategorie I.,o velikosti 1+1.

19.       přidělení bytu č.1 domu č.p.22 (hájovna), obec Kundratice o velikosti 3+1, I. kategorie panu Vladimírovi Kolářovi od 1.12.2006.

20.       NS mezi Městem Litoměřice a panem Vladimírem Kolářem na byt č.1 domu č.p.22 (hájovna), obec Kundratice o velikosti 3+1, I. kategorie.

21.       dohodu o provedení  opravy havárie retenční nádrže v Želeticích a její financování

v předloženém znění (viz.příloha orig.zápisu).

22.       přidělení NP Ladova 431/3, Litoměřice  paní MUDr. Kláře Kubelkové dle rozhodnutí RM z 12.10.2006 dle schválené vzorové smlouvy.

23.       dohodu o náhradě škody uzavřenou mezi obviněným a poškozeným pro účely rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1, písm. b) tr. řádu. (dohoda příloha orig. zápisu).

24.            výsledky výběrového řízení na pozici vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ltm. Nástup nového zaměstnance je stanoven na 1.2.2007.

25.       termíny RM a ZM na období 11/2006 – 1/2007.

RM: 30.11., 5.12., 21.12., 4.1.

ZM: 14.12., 25.1.

26.       program do ZM, které se koná dne 24.11.2006.

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.      Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.            Schválení jednacího řádu ZM

 2.            a) Rozpočtová opatření města 

            b) Přesun fin. prostředků (PO CŠJ, Litoměřice)

            c) Rozpočtové opatření PO ZŠ Ltm B. Němcové

            d) Přesun fin. prostředků (Charita Litoměřice)

 3.            Uvolnění finančních prostředků na akci „Oslavy Silvestra 2006“

 4.            Dohoda o náhradě škody - splátkový kalendář

 5.            Prominutí poplatku z prodlení (Jan Chlebec) 
 6.            Prominutí poplatku z prodlení (manželé Mudrovi )

 7.            Prominutí dlužného nájemného (Lada Kovářová)

 8.            Informace o stavu rozpracovanosti nového územního plánu.

 9.            Zřizovací listina PO DDM Rozmarýn, Litoměřice

10.            Program Podpora terénní práce 2007                

11.            Program Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství na rok 2007

12.             Jmenování členů FV a KV při ZM

Majetkové body:

Záměry :

13.        Záměr prodeje částí pozemků p.č 1345/25 v k.ú. Pokratice o výměře cca 50 m2 a     p.č.  2355/1 o výměře 50m2 v k.ú. Litoměřice za účelem výstavby TS- Miřejovická stráň.

Prodeje :

14.              Prodej pozemku p.č. 370/1 o  výměře 113 m2 v k.ú. Litoměřice

15.              Prodej pozemku p.č. 660/3 o výměře 350 m2 v k.ú. Pokratice

16.              Prodej  pozemku p.č. 3258/15 o výměře 2 m2 v k.ú. Litoměřice

17.              Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR ÚZSVM

18.              Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR Pozemkový fond

19.              Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR Správy železniční a dopravní   cesty, s.o

20.              Revokace usnesení ze dne 20.4.2006 pod bodem I/28 (změna podíl. vlastnictví)

21.            Revokace usnesení č. I/29 ze dne 14.9.2006 (změna výměry)

22.            Prodej pozemku p.č. 657/15 o výměře 270 m2 v k.ú. Pokratice

23.        Zřízení věcného břemene na p.č. 84/1 v k.ú. Pokratice z důvodu uložení plynovod. potrubí

24.        Zřízení věcného břemene na p.č. 2475/1v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení telekomunikačního kabelu

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

27.       zahájení jednání ve věci vydávání pravidelného periodika Litoměřic a s tím spojeních dalších činností.

II.             neschvaluje:

1.         zařazení bodu – „Pravidelná měsíční dotaci pro Fotbalový klub Litoměřice na provozní náklady“ do programu jednání ZM.

III.        bere na vědomí:

1.            informaci o stavu nové územně plánovací dokumentace (viz.příloha orig.zápisu).

2.         program Podpora terénní práce 2007 a

3.            předložený program Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství na rok 2007

4.         výčet činností předložené právním oddělením, které si Město musí ponechat při správě bytového a nebytového fondu z titulu vlastníka nemovitostí a dále přehled činností vykonávaných v současnosti OSBH.

IV.        ukládá

1.                  OÚR vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby na akci realizace výstavby kanceláří v Pekařské ulici.

2.            právnímu oddělení písemně sdělit rozhodnutí Rady města právnímu zástupci žadatelky bytu č.5,  I. kategorie o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházejícím se v druhém patře domu čp. 150/2 v Litoměřicích v ulici Lidická a seznámit jej s důvody rozhodnutí.

3.            právnímu oddělení písemně sdělit rozhodnutí Rady města žadatelce bytu č.9 o velikosti 1+1 s  příslušenstvím ve druhém podlaží  domu č.p. 618/18 v ulici Turgeněvova, v Litoměřicích a seznámit jí s důvody rozhodnutí.

 

4.            právnímu oddělení písemně sdělit rozhodnutí Rady města žadatelce bytu č. 8 velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě čp. 986/29 v ulici Mrázova v Litoměřicích a seznámit jí s důvody rozhodnutí.

5.            tajemníkovi MěÚ Litoměřice, upravit Ing.Zelenému personální dokumenty tak, aby byly zabezpečeny úkoly plynoucí z dosud personálně neobsazeného místa vedoucího OSBH.

V.             doporučuje:

1.         ZM uvolnění finanční částky do výše 120.000,- Kč z fondu Vinobraní na akci ohňostroj – Silvestr 2006.

2.         ZM schválení návrhu zadání územního plánu Litoměřic. 

 

3.         ZM schválení rozpočtové změny, přesunfinančních prostředků z rozpočtu OÚR z akce „Lávka na koupaliště“ na akci „Vybudování základů pro vrtací soustavu  pro geotermální vrt“ ve výši 365 tis. Kč.

 

4.         OÚRM okamžitě realizovat akci „Vybudování základů pro vrtací soustavu  pro geotermální vrt“. 

5.         ZM schválit rozpočtové opatřenídle návrhuPO ZŠ B.Němcové 2, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

6.         ZM přesun finančních prostředků v PO CŠJ  z neinvestičního příspěvku na provoz na přímé náklady (viz.příloha orig.zápisu).

7.         ZM ke schválení program Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství na rok 2007 včetně jednotlivých podílů obce dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

8.         ZM ke schválení program Podpora terénní práce 2007 včetně podílu obce dle návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

VI.             stanovuje:

1.         počet tabulkových míst v odboru správy bytového hospodářství tak, jak byl upraven v organizační složce bytového hospodářství města Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

2.         odboru správy bytového hospodářství úkoly na úseku správy bytového a nebytového fondu města Litoměřic v rozsahu, jak byly zabezpečovány organizační složkou bytového hospodářství města Litoměřic.

VII.       zřizuje:

           

1.            s účinností od 1.1.2007 odbor správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice.

2.         tyto komise:

Komise při RM:

-          majetková

-          zdravotní a sociální

-          sportu ( podkomise - výchovy a vzdělávání )

-          kultury a cestovního ruchu

-          bytová

-          územního rozvoje (podkomise – regenerace měst.památkové rezervace, - doprava)

-          letopisecká

-          životního prostředí

-          likvidační a škodní

-          zdravých měst

VIII.            pověřuje:

1.         starostu k úkonům dle ust. § 8 odst. 1) tr.řádu na základě výsledků auditu Organizační složky bytového hospodářství Města Litoměřice.

IX.            jmenuje:

1.         na návrh tajemníka MěÚ ing. Martina Vebera vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice s účinností od data odchodu do starobního důchodu současné vedoucí odboru pí. Libuše Melenové.
                        
 
 
 

  Ing.Ivan Palán                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                               starosta města

Zapsala: Petra Rosenbaumová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu