Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 12.1.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.1.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 1. jednání projednala pod usnesením č.:

1/1/2017
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

2/1/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání sálu Domu kultury na akci Sportovec roku 2016 pro VLTAVA LABE MEDIA a.s., Litoměřický deník
RM schvaluje pro VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO: 014 40 578, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Region Severní Čechy, Litoměřický deník, Mírové náměstí 28, 412 01 Litoměřice prominutí nájemného za užívání sálu Domu kultury v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 21. 2. 2017 za účelem vyhlášení ankety Sportovec roku 2016 (žádost viz příloha orig. zápisu)

RM ukládá příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

3/1/2017
Schválení účasti zastupitele na odborné přednášce
RM schvaluje zastupiteli města Mgr. Petru Panašovi účast na odborné přednášce na téma „Pravomoci orgánů obcí a měst“ a uhrazení účastnického poplatku ve výši 254,-Kč včetně DPH z rozpočtu města (žádost – viz příloha orig. zápisu).

 

4/1/2017
Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z projektu „e-Fekta“ - posilování role městských úřadů Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility“
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z projektu „e-Fekta“ - posilování role městských úřadů Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility“ se Saskou rozvojovou bankou se sídlem Pirnaische Strasse 9, 01069 Dresden, Spolková republika Německo (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

5/1/2017
Schválení změny Vnitřního předpisu, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců
RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2017, kterým se mění příkaz č. 4/2016 - Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).

 

6/1/2017
Revokace usnesení RM č. 745/23/2016 ze dne 15.12.2016, týkající se záměru zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k celému pozemku parc.č. 684/2 a části pozemku parc.č. 684/1 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice vše v k.ú. Pokratice
RM ruší své usnesení č. 745/23/2016 ze dne 15.12.2016 a nahrazuje ho usnesením v tomto znění: RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k celému pozemku parc.č.684/2 a části pozemku parc.č. 684/1 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105, v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice, formou smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s panem Z.Z., bytem Litoměřice a paní D.M., bytem Litoměřice, podle podmínek Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. usn. I/20, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH (nutný geometrický plán).

 

7/1/2017
Odstoupení od Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j. 35279/2004-025 ze dne 27.7.2004 a ukončení Nájemní smlouvy č. 0083/04 ze dne 15.7.2004 dohodou
a) RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j. 35279/2004-025, uzavřené dne 27.7.2004 s budoucím povinným - Správou dopravní a železniční cesty, státní organizace, IČO: 70994234 Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha, včetně vyžádání uhrazené zálohy v celkové výši 3.808,- Kč s DPH
b) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 0083/04 ze dne 15.7.2004, ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.11.2012 uzavřené s pronajímatelem - Správou dopravní a železniční cesty, státní organizace, IČO: 70994234 Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha, dohodou s účinností ke dni podepsání.

 

8/1/2017
Žádost o vyjmutí z nájemní smlouvy
RM schvaluje ukončení nájmu k bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, s panem R. H. dohodou ke dni 13.1.2017.

 

9/1/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky – byt č. 2, ul. Kamýcká 1029/8
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m² (1+1) paní L. G., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 60,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.2.2017 do 31.5.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

10/1/2017
Schválení Systému náležité péče o les s účinností od 1.1.2017
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2017 (viz příloha orig.zápisu).

 

11/1/2017
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv (Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR)
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2017 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig.zápisu).

 

12/1/2017
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2017 se spol. Wood & Paper a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2017 s kupujícím - společností WOOD & PAPER, a.s., Hlína č.p. 18, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 350 m³ za cenu cca 300 tis. Kč.

 

13/1/2017
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2017 se spol. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2017 s kupujícím – společností Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Tachovská 824, 348 15 Planá, IČO: 64361179, v celkovém objemu cca 400 m³ za cenu cca 690 tis. Kč.

 

14/1/2017
Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR
RM schvaluje uzavření výpůjčky budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Územní odbor Litoměřice, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice) ve dnech 08.02.2017, 15.02.2017, 08.03.2017, 15.03.2017, 22.03.2017, 29.03.2017, 05.04.2017, 12.04.2017, 19.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017, 03.05.2017, 31.05.2017, 06.06.2017, 07.06.2017, 14.06.2017, 21.06.2017, 28.06.2017, 06.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 04.10.2016, 11.10.2017, 17.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 01.11.2017 a 16.11.2017 (časové rozmezí 8:00 hod. - 15:00 hod.).

 

15/1/2017
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla spolku (Klub ochotníků a přátel loutkového divadla)
RM souhlasí s umístěním sídla spolku – Klub ochotníků a přátel loutkového divadla (IČO: 68974558) na adrese Litoměřice, ulice Krajská čp. 292/5, 412 01.

 

16/1/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,92 m², který se nachází v přízemí ve dvorním traktu domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností Gastronomické centrum POHODA s.r.o. se sídlem Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice, IČO: 25049577, zastoupenou jednatelkou Jaroslavou Simonovou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.01.2018 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1 050 Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

17/1/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č. p. 47/7 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích – Fokus Labe z.ú.
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 92,08 m2, který se nachází v budově č.p. 47/7 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích, stojící na pozemku parc. č. 45 v k. ú. Litoměřice, s ústavem Fokus Labe, z.ú., se sídlem Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44226586, zastoupeným ředitelkou PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.01.2018 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 200,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

18/1/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jaroslavu Tvrdíkovi, IČO: 12788775, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,5 m², který se nachází v budově č. p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 28.02.2017.

 

19/1/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 60 m2 na pozemku parc. č. 4008/16 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 019 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM bere na vědomí výpověď Ing. Tomáše Neničky, IČO: 73180637, bytem Litoměřice a ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 60 m², který se nachází v budově č. 19, stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah končí ke dni 31.01.2017.

 

20/1/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 129 m², který se nachází v přízemí domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

21/1/2017
Změna nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 154/1 v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje panu Bui Tung Duy, IČO: 03356523, bytem Přerov a panu Son Nguyen Truong, IČO: 68413033, bytem Litoměřice ukončení společného nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici 5. května 154/1. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 01. 2017

a

RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 47,78 m², který se nachází v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem panem Phuoc Nguyen Thanh, IČO: 86873468, bytem Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.02.2017 do 31.01.2018 s možností prodloužení vždy o jeden rok (návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

22/1/2017
Odpis pohledávek v celkové výši 12.842,- Kč převzatých po zrušení Okresního úřadu v Litoměřicích k 01. 01. 2003
RM bere na vědomí odpis nevymahatelných pohledávek v celkové výši 12.842,- Kč, a to:

- ve výši 3.000,-Kč za panem Z. P., bytem Bohušovice n. Ohří, z důvodu nedobytnosti pohledávky,
- ve výši 6.000,-Kč za panem L. D., bytem Kravaře, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí,
- ve výši 3.842,-Kč za panem M. Š., bytem Litoměřice, z důvodu úmrtí.

 

23/1/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání shromáždění k 20. výročí založení organizace Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Litoměřice – jih
RM schvaluje Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Litoměřice – jih, IČO 75003627, zastoupené předsedkyní Alenou Dreherovou, bytem Litoměřice, prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 16.2.2017 od 13,00 do 17,00 hod.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

24/1/2017
Platové zařazení nového člena správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích
RM schvaluje platové zařazení MUDr. Jaroslava Pršaly, vedoucího pracovníka ve správě organizace Městská nemocnice Litoměřice, platové zařazení 14/12, tarifní mzda krácena na 0,25 pracovního úvazku, osobní příplatek ve výši 40%, příplatek za vedení ve výši 60% ke dni 1.1.2017.

 

25/1/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2016/2017.

 

26/1/2017
Schválení nového člena Sportovní komise
RM schvaluje pana Marka Kocánka novým členem Sportovní komise za hnutí ANO 2011 dnem 12.1.2017 a zároveň ukončuje členství v této komisi panu Dominiku Hankovi dnem 11.1.2017.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 18.1.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu