Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.1.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.1.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města
 
Přítomno 7 členů RM
 
Rada města Litoměřic na svém 1. jednání projednala pod usnesením č.:
 
1/1/2018
Vyřazení nefunkčního a opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje vyřazení nefunkčního a opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
2/1/2018
Dodatek č. 6 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP
RM schvaluje dodatek č. 6 organizačního řádu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).
 
 
3/1/2018
Revokace usnesení č. 730/26/2017 ze dne 14.12.2017 a poskytnutí věcného daru na podporu činnosti Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích
RM revokuje své usnesení č. 730/26/2017 ze dne 14.12.2017 a schvaluje poskytnutí věcného daru – radiopřijímače Philips AZ78 Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 2.490 Kč. RM zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pořízeného z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha originálu zápisu).
 
 
4/1/2018
Schválení Systému náležité péče o les s účinností od 1.1.2018
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2018 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
5/1/2018
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv (SVOL)
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2018 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
6/1/2018
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2018 se spol. WOOD&PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2018 s kupujícím - společností WOOD & PAPER, a.s., Hlína 18, č.p. 57, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 400 m³ za cenu cca 500 tis. Kč.
 
 
7/1/2018
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2018 se spol. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2018 s kupujícím – společností Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Tachovská 824, 348 15 Planá, IČO: 64361179, v celkovém objemu cca 400 m³ za cenu cca 500 tis. Kč.
 
 
8/1/2018
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu dne 23.06.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní B. K., bytem Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 23.06.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelky požadován.
 
 
9/1/2018
Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (skladové místnosti o velikosti cca 150 m2) v přízemí budovy bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/36 v k.ú. Litoměřice, za účelem uložení archiválií po dobu rekonstrukce administrativní budovy SÚS ÚK v ul. Nádražní 29
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (skladové prostory o velikosti cca 150 m2) v přízemí budovy bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/36 v k.ú. Litoměřice, za účelem dočasného uložení archiválií.
 
 
10/1/2018
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.841 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) za účelem pronájmu skladových prostor a garáží
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.841 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.
 
 
11/1/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 220 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 220 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.
 
 
12/1/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 89,20 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 019 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Tomáši Husákovi, IČO: 63773023, se sídlem České Kopisty 40, Terezín, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 89,20 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 019 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
 
 
13/1/2018
Revokace usnesení RM č. 755/26/2017 ze dne 14.12.2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 210 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje své usnesení č. 755/26/2017 ze dne 14.12.2017 a schvaluje panu Luboši Štorkánovi, IČO: 44221274, se sídlem Skalická 53, 411 41 Žitenice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 210 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
 
 
14/1/2018
Revokace usnesení RM č. 617/22/2017 ze dne 26.10.2017, týkající se pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a části parc.č. 830/1 o celkové výměře 341 m2 v k.ú. Litoměřice, užívaných jako veřejné prostranství
RM revokuje své usnesení č. 617/22/2017 ze dne 26.10.2017 a nahrazuje jej novým usnesením:
  1. RM schvaluje pronájem pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a části parc.č. 830/1 o celkové výměře 341 m2 v k.ú. Litoměřice od pana Ing. P. R., bytem Litoměřice, sloužících jako veřejné prostranství za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce.
  2. RM schvaluje úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 30 Kč/m2/rok, panu Ing. P. R., bytem Litoměřice, za užívání pozemků parc.č. 828/4, 828/6, 828/8 a části parc.č. 830/1 o celkové výměře 341 m2 v k.ú. Litoměřice, sloužících jako veřejné prostranství za období od 17.2.2017 do doby uzavření nájemní smlouvy.
 
 
15/1/2018
Pronájem části dvora - pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice k odstavení 3 OA
RM schvaluje:
  1. pronájem části dvora - pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 40 m2 k odstavení osobního automobilu panu S. Č., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
  2. pronájem části dvora - pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 40 m2 k odstavení osobního automobilu paní E. Č., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
  3. pronájem části dvora - pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 40 m2 k odstavení osobního automobilu paní K. K., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
 
 
16/1/2018
Pronájem pozemku parc.č. 2736/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2736/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady paní Z. Č., bytem Litoměřice a paní L. H., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok.
 
 
17/1/2018
Pronájem pozemku parc.č.2758 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2758, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže paní S. K., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 180 Kč/rok.
 
 
18/1/2018
Ukončení Nájemní smlouvy č. 9470000056 ze dne 31.10.2007, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú Litoměřice k umístění telekomunikačního zařízení
RM bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č. 9470000056, uzavřené dne 31.10.2007 se společností Nordic telecom s.r.o., IČO: 0400128, Českomoravská 2408/1a, Praha 9, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú Litoměřice v majetku Města Litoměřice k umístění telekomunikačního zařízení, ke dni 31.3.2018.
 
 
19/1/2018
Žádost o výměnu městského bytu
RM schvaluje panu J. K., bytem Litoměřice, výměnu bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11, Litoměřice za prázdný byt č. 4 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 2+1 (60,80 m²). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.
 
 
20/1/2018
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 58/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem vybudování a provozování rychlodobíjecí stanice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 58/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem vybudování a provozování rychlodobíjecí stanice na dobu určitou 10 let od předání pozemku s možností opce.
 
 
21/1/2018
Částečná revokace usnesení RM č. 507/18/2017 ze dne 31.08.2017: Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury a činností odborů: Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
RM částečně revokuje usnesení č. 507/18/2017 ze dne 31.08.2017 a schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „manažer Plánu udržitelné městské mobility“ v rozsahu 1,0 FTE“, a to ke dni 01.02.2018; a bere na vědomí změnu rozsahu financování nového tabulkového místa.
 
 
22/1/2018
Částečná revokace usnesení RM č. 767/26/2017 ze dne 14.12.2017: Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury a činností odborů: Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
RM částečně revokuje usnesení č. 767/26/2017, kterým schválila změny organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „manažer mezinárodních projektů“ v rozsahu 1,0 FTE“, a to ke dni 01.01.2018 a bere na vědomí změnu rozsahu financování nového tabulkového místa.
 
 
23/1/2018
Schválení uzavření smlouvy na tvorbu a provoz webových stránek se společností eBRÁNA s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy na tvorbu a provoz webových stránek se společností eBRÁNA s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, IČO: 25984764 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
 
 
24/1/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 013) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,60 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 013) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.
 
 
25/1/2018
Uzavření veřejnoprávních smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv města Litoměřice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Lovečkovice, Malíč, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 2.200,- Kč za jeden řešený přestupek, a to na dobu neurčitou.
 
 
26/1/2018
Smlouva o bezúplatném převodu movité věci (osobní automobil VW Caddy) mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movité věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
27/1/2018
Schválení změny Vnitřního předpisu, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců
RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 1 /2018, kterým se mění Příkaz č. 1/2017 - Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).
 
 
28/1/2018
Schválení určení příslušného odboru MěÚ Litoměřice pro přípravu návrhu zastupitele na jednání zastupitelstva
RM schvaluje a určuje, že příslušným odborem Městského úřadu Litoměřice, který získá všechny potřebné podklady, osloví jiné kompetentní odbory či komise RM s žádostí o stanovisko, vše zpracuje a podklady připraví zastupiteli města Mgr. Petru Panašovi pro jednání ZM dne 1. 2. 2018 je odbor ekonomický (návrh – viz příloha orig. zápisu).
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města
 
Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 17.1.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu