Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1.jednání rady města -u- 07.01.2003

USNESENÍ

na 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.1. 2003 od 13:30 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno  9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schválila:

1.            bezúplatnou zápůjčku osobního automobilu Škoda Forman, SPZ: LTH 13-92 příspěvkové organizaci Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 do 31.1.2003.

2.         uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci DIAKONIE Českobratrské církve evangelické „AZYL“ se sídlem Litoměřice, Rooseveltova 7 na dům č.p. 1543/43 v Liškově ulici, Litoměřice sloužící  jako Domov pro matky s dětmi. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné se stanovuje za celou pronajímanou nemovitost na  částku 1,-- Kč/rok.

3.         změnu nájemce smlouvy č. P –10 z důvodu změny v Obch. rejstříku z Papoušek Car s.r.o. se sídlem Masarykova 2093/19 na  P CAR s.r.o.se sídlem Americká 2754, Kladno Kročehlavy, zastoupená Michaelem Svobodou, Bělohorská 517/181 za cenu 25.000,- Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2003.

4.            předložený návrh na realizaci oprav a technického zhodnocení výstavního areálu Zahrada Čech v roce 2003 a  jejich hrazení formou nepeněžního plnění od nájemce spol. Výstavy s.r.o. Litoměřice v celkové částce 1,670.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

5.            prodloužení platnosti licenční smlouvy na užívání ochranných známek č. reg. 180  482 a č. reg. 175  059 se  společností  Výstavy s.r.o. Litoměřice do 31.12. 2005.

6.            jmenování členů komisí při RM:

Komise regenerace a rozvoje města –

Sekce územního rozvoje - doplňuje členy:

Doc. Ing.arch. Jana Mužíka

Ing. Venuši Brunclíkovou

Ing. Bohuslava Syrového

Ing.arch. Jiřího Jarkovského

Ing.arch. Jiřího Páče

Ing.arch. Ladislava Římala

Ing. Jiřího Kalu

Ing. Ivo Pernu

Ing. Otomara Venzhofera

p. Jiřího Bitricha

p. Eduarda Hamele

- Sekce regenerace MPR – doplňuje:

Doc.Ing.arch. Jana Mužíka

Ing.arch. Jiřího Jarkovského

Ing.arch. Jiřího Páče

Ing. Venuši Brunclíkovou

pí Janu Spisarovou

RNDr. Oldřicha Kotyzu

PhDr. Jana Štíbra

a doplnění:

Komise životního prostředí – doplňuje:

prof. RNDr. Jana Melichara

Komise likvidační a škodní - doplňuje:

Václava Knotka

Antonína Terbera

PhDr. Jana Štíbra

7.         program na zasedání ZM konaného dne 16.1.03

Zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva

Diskuze o bodech jednání

Body jednání

1.            Zřizovací listiny organizačních složek BH (byt. hosp.) a LH (lesní hosp.) 

Záměry prodejů:

2.            Prodej pozemku parcely číslo 434 o výměře 90 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : spoluvlastníci sousední nemovitosti domu Pokratická 181

3.            Prodej pozemku parcely číslo 121 o výměře 877 m2 a st.parcely 122 o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Josef Betlam, Dómská 8, Litoměřice

4.              Prodej části  parcely číslo 263/11 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice

                        (nutný odděl.geomet.plán)

                                    Žadatel : Vais Pavel, Dykova 40 a Harcuba Martin, Švermova 25, Litoměřice

Prodeje :

5.               Prodej pozemku parcely číslo 2898/1 o výměře 386 m2 v k.ú. Litoměřice

                         Žadatel : Nováková Larisa, Na Kocandě 23, Litoměřice

6.               Revokace usnesení z ZM dne 24.10.2002

                         Žadatel : manželé Kotasovi, Palachova 9, Litoměřice

7.               Náhrada škody za zrušený zahradní domek (zahrádky pod mostem)

                                    Žadatel : Jiří Zelený, Donín 133, Hrádek nad Nisou

8.               Realizace navržených opatření – dle statistického posudku Nezvalova 1822/25,27

9.               Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – vodovodní               

                                    přípojka

                                    Žadatel : Milena Rambousková, B.Němcové 1052/1, Litoměřice

10.              Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – kanalizační

                                    přípojka

                                    Žadatel : Krčmář Stanislav a Jitka, Dobrovského 23, Litoměřice     

11.            a)            Darovací smlouva mezi Mě Ltm a TSM Ltm – vozidlo Avia

b)            Darovací smlouva mezi Mě Ltm a přísp. organizací Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 – osob. vozidlo Škoda Forman

12.            Volba předsedy FV

           

13.             Rozpočet města na r. 2003    

Informace

Interpelace

Závěr

II.            doporučuje:

1.         ZM schválit znění Darovací smlouvy (osobní automobil Škoda Forman SPZ: LTH 13-92) mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30.  

III.            pověřuje:

1.         od 1.1. 2003 paní Marii Benešovou vedením odboru státní sociální podpory MěÚ Litoměřice a to do doby nástupu nového vedoucího odboru vzešlého z výběrového řízení.

2.         ing. Vladimíra Zeleného vedením organizační složky BH (bytového hosp.) do doby nástupu nově jmenovaného vedoucího Bc. Martina Halíka (jmenován radou města dne 19.12.2002)

IV.             jmenuje:

1.         JUDr. Pavla Krupku do funkce předsedy komise majetkové a bytové.

2.         pana Stanislava Daňka (správce městských lesů) do funkce vedoucího organizační složky LH (lesního hospod.)

V.            přivoluje:

1.         k podnájmu pro Gerharda Horejska a spol.,v.o.s., Podviní 73 na provozování autosalonu za cenu pronájmu pozemku p.č. 1240/24,1240/1 v k.ú.Litoměřice.

VI.            vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru státní sociální podpory MěÚ Litoměřice dle zákonných podmínek (viz příloha orig. zápisu).

           

            

p. Jiří Landa                ………………………...

           

           

ing. Ivan Palán                        …………………………

Mgr. Petr Hermann              …………………………

místostarostové            

…………………………………

                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                                                starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu