Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis z usnesení RM 12.4.2005

USNESENÍ

výpis

ze 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.4. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 3 v DPS Kosmonautů 14, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen  s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         přidělení bytu č. 15 v DPS Švermova 16, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

3.         znění předložené smlouvy o dílo se zapracováním připomínky ing. arch. Protivy na akci „Stavební úpravy bývalé lahvárny v areálu pivovaru na parkoviště pro návštěvníky památkové rezervace Litoměřice, ul. Krajská, Litoměřice“ uzavřenou mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek & Tintěra, a.s.“.

4.         zábor veřejného prostranství dne 30.4.2005 do 24:00 hod. – poz. p.č. 1245/1, k.ú. Pokratice pro Občanské sdružení PROVAS za účelem pořádání akce „Pálení čarodejnic“. Akce je povolena bez poplatku.

5.         zveřejnění nabídky na převod haly typu Jeseník v areálu bývalého pivovaru za uvedení pozemku do odpovídajícího stavu (viz příloha orig. zápisu).

6.         smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a Mgr. Oldřichem Doskočilem na „Zápisy kroniky města Litoměřice za rok 2004 a na rok 2005“ (viz. příloha orig. zápisu).

7.         text vzorové smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů Městu Litoměřice za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v některé ze základních škol v Litoměřicích a mají trvalý pobyt v jiné obci (viz.příloha orig. zápisu).

8.         znění darovací smlouvy, kdy obdarovaným je Město Litoměřice a předmětem převodu je pozemek p.č. 1345/122 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (viz. příloha orig. zápisu).

9.         znění darovací smlouvy, kdy obdarovaným je Město Litoměřice a předmětem převodu jsou pozemky p.č. 1345/20  o výměře 1076m, p.č.  1345/50 o výměře 56m2  a p.č.1345/120 o výměře  21 m2 v k.ú. Pokratice (viz. příloha orig. zápisu).

10.       znění smlouvy o smlouvě budoucí - darovací smlouvy, kdy obdarovaným bude  Město Litoměřice a předmětem převodu bude část pozemku p.č. 1345/32 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pokratice (viz. příloha orig. zápisu).

11.       znění vzorové smlouvy o nájmu pozemku (viz. příloha orig. zápisu).

12.       znění darovací smlouvy, kdy obdarovaným je Město Litoměřice a předmětem převodu je pozemek p.č. 1345/123 o výměře 2 m² v k.ú. Pokratice (viz. příloha orig. zápisu).

13.       znění darovací smlouvy, kdy obdarovaným je Město Litoměřice a předmětem převodu je pozemek p.č. 1345/35 o výměře 65 m² v k.ú. Pokratice (viz. příloha orig. zápisu).

14.       podání žaloby o přivolení výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu vůči nájemci bytu č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. A. Muchy 424/3 v Litoměřicích.

15.       program jednání ZM Litoměřic konaného dne 21.4. 2005
 
PROGRAM:
I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Majetkové záležitosti:

Záměry :

1.   Prodej části pozemku p.č. 1387/4 v  k.ú. Litoměřice

2.   Dořešení majetkoprávního vztahu pozemků pod komunikací v ul. Meruňková v  k.ú. Pokratice

3.   Prodej části pozemku p.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice

4.   Budoucí darovací smlouva na část pozemku p.č. 2469/33 v k.ú.Litoměřice 

Prodeje :

5.   Prodej části pozemku p.č. 839/1 v k.ú. Litoměřice– smlouva o smlouvě budoucí

6.   Odstoupení od žádosti ze dne 24.11.1999 na část poz. p.č. 1557 v k.ú. Litoměřice podané u PF,ČR

7.   Smlouva na zřízení úplatného věcného břemene na pozemek p.č. 2475/1 v k.ú.Litoměřice

8.   Smlouva na zřízení  úplatného věcného břemene na pozemek p.č. PK 309 a PK 310 v k.ú. Pokratice

9.   Smlouva na zřízení úplatného věcného břemene na pozemky  p.č.2354/1, 2354/25, 2354/31, 2354/32, 2354/36, 2354/37, 2354/38, 2354/39, 2354/46, 2354/47, 2355/2 v k.ú. Litoměřice a  84/1 v k.ú. Pokratice

10. Revokace usnesení č. I/6 ze dne 4.11.04 - smlouva  na zřízení úplatného věcného břemene

11. Smlouva na zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2231/3 v k.ú. Litoměřice

12. Doplnění seznamu ze dne 24.11.1999 na PF ČR o převod pozemků

13. Podání žádost o bezúplatný převod pozemků od ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

14. Revokace usnesení ZM č. IV./14 ze dne 4.11. 04 – Zrušení prodeje domu v ul. Kamýcká

15. Nově navržený seznam domů - prodej bytových jednotek (příloha) včetně návrhu na ocenění

                             

Ostatní záležitosti:

16. Prominutí poplatku z prodlení za dlužné nájemné

17. Rozpočtová opatření

18. Poskytnutí dotace pro SHC KILLERS Litoměřice

19. Návrh TSM Litoměřice na odepsání pohledávek za účetní období 2004

20. Výsledek hospodaření MěN v Litoměřicích za rok 2004

21. Volba přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích

22. a) Delegování zástupce Města Litoměřice na Sněm SMO ČR konaného dne 26.-27.5.05

b) Pověření zástupce Města Litoměřice na VH DZCL, a.s. konaného dne 25.5. 05

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         ukládá:

1.         JUDr. Pavlu Krupkovi podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem proti rozhodnutí okresního soudu č.j. 16C 257/2003 a právnímu oddělení, aby ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství rozhodlo o řešení umožňující bezproblémový vjezd pro zdravotníky a hasiče z ul. Jezuitské ulice do vnitrobloku pro okolní domy čp. 268/14 čp. 240 a čp.2003/16.

III.        pověřuje:

1.         ing. Palána přípravou podmínek a seznamu firem v rámci zadání zpracování analýzy s cílem fungování a právní formy OSBH, OSLH a PO TSM v Litoměřicích.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit znění smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 839/1, v k.ú. Litoměřice, mezi Městem Litoměřice a United Energy, a.s. s doporučením ceny 891,- Kč/m2 (viz. příloha orig. zápisu)

2.         ZM poskytnout dotaci ve výši 200.000,-Kč pro SHC Killers Litoměřice na vybudování sociálního zázemí a elektroinstalace hokejbalového hřiště (vyjádření stavebního technika odboru ŠkaS,p. Halmla – viz příloha orig. zápisu).

3.         ZM schválit rozpočtovou změnu do max. výše 200 tis. Kč v rámci zadání zpracování analýzy s cílem fungování a právní formy OSBH, OSLH a PO TSM v Litoměřicích.

V.         revokuje:

1.         své usnesení č. I/19 ze dne 17.3. 2005 o poskytnutí dotaci SHC KIllers

V.         bere na vědomí:

1.         rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 16C 257/2003.

2.         technicko-ekonomickou analýzu OSBH zpracovanou ing. Sedláčkem a Bc. Halíkem vč. všech příloh (viz. příloha orig. zápisu)

              Jiří Landa                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

   1. místostarosta města                                                                               starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu