Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 3.4.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

z 9. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 3. 4. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   9. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

152/9/2014

Zábor veřejného prostranství – předzahrádka – Breakfast Coffee Bar T&M

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. Zítkova v Litoměřicích (před čp. 94/3) pro pana M. W., Breakfast Coffee Bar T&M, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky od dubna do října.

153/9/2014

Zábor veřejného prostranství – aquazorbing

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pana M. W., Litoměřice za účelem provozování aquazorbingu v termínu od dubna do října r. 2014 a pověřuje odbor ÚRM projednáním jiné vhodné lokality.

 

154/9/2014

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemků parc. č. 1345/131, 1345/132, 1345/92, 1345/102, 1345/101, 1345/103, 1345/143, 1345/81, 1345/145, 1345/82, 1345/133, 1345/83, 1345/98, 1345/11, 1345/99 v k. ú. Pokratice

RM doporučujeZM sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/131, 1345/132, 1345/92, 1345/102, 1345/101, 1345/103, 1345/143, 1345/81, 1345/145, 1345/82, 1345/133, 1345/83, 1345/98, 1345/11, 1345/99 v k.ú. Pokratice.

155/9/2014

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené dne 16.7.2013 se „Sdružením Park Miřejovická stráň, Litoměřice“

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené dne 16.7.2013 se „Sdružením Park Miřejovická stráň, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

156/9/2014

Vyřazení opotřebovaného svěřeného DHIM  – PO MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného majetku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

157/9/2014

Poskytnutí dotace společnosti DECARO RMG s.r.o. na okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů

RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč společnosti DECARO RMG s.r.o., Husovo náměstí 1702, Hostivice, IČ: 61943762 na okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se bude konat dne 7.5.2014 v Litoměřicích (žádost viz příloha orig. zápisu), dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

158/9/2014

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen

a)    RM schvaluje předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen (viz příloha orig. zápisu)

b)    RM doporučuje ZM schválit dotaci na podporu činnosti u DMC Revolution o.s., IČ: 26560534 a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice, IČ: 00524280 (viz příloha orig. zápisu).

159/9/2014

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace 

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace (viz příloha orig.zápisu).

160/9/2014

Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2014

RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2014 ve výši 795 tis. Kč z  a z rozpočtu Města Litoměřice 500 tis. Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

161/9/2014

Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2014

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory v oblasti kultury na rok 2014 (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory v oblasti kultury (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

162/9/2014

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice

RM doporučuje ZM schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice 46773410 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

163/9/2014

Navýšení kapacity žáků ve školní družině na  PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školní družině ze 160  na 180 žáků na Základní škole Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 s účinností od 1.9.2014 (viz příloha orig zápisu).

164/9/2014

Revokace usnesení č. 128/8/2014 z 20.3.2014 – změna termínu

RM revokuje svéusnesení č. 128/8/2014 ze dne 20.3.2014 a schvaluje Dětskému domovu a Školní jídelně, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvkové organizaci, IČ: 62769651, přesunutí termínu prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích na 28.4.2014 od 9.00 do 17.00 hodin za účelem uspořádání oblastního kola Nejmilejšího koncertu.

 

165/9/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 22.352,-Kč ve výši 60% (tedy 13.411,-Kč), pro paní M. F., bytem Žitenice.

166/9/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní H. M., Litoměřice, na částku 11.802,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

167/9/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2014 s názvem „Dodávka osobních vozidel“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka osobních vozidel“ společnost Gerhard Horejsek a spol. s.r.o.,U Terezínské křižovatky 164, Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

168/9/2014

Hospodaření PO MěN v Litoměřicích

a) Schválení účetní závěrky PO MěN v Litoměřicích za rok 2013

b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření PO MěN v Litoměřicích za rok 2013

c) Vzetí na vědomí Výroční zprávy o činnosti PO MěN v Litoměřicích za rok 2013

a) RM schvaluje účetní závěrku PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 625,37 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2013 PO Městské nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

169/9/2014

Schválení roční odměny za rok 2013 pro statutární orgán PO MěN v Litoměřicích

RM schvaluje roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2013 a zálohu na rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

170/9/2014

Vzetí na vědomí rezignace člena zdrav. a soc. komise Boženy Matulové a jmenování nového člena

RM bere na vědomí rezignaci paní Boženy Matulové na členství v sociální a zdravotní komisi a jmenuje paní Marii Hochbergerovou, Litoměřice, členkou zdravotní a sociální komise.

171/9/2014

Schválení poskytnutí finančních prostředků na akce na podporu fair trade v Litoměřicích

RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků na akce na podporu fair trade dle návrhu Řídící skupiny pro fair trade (viz příloha orig. zápisu).

172/9/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 6.5.2014 z důvodu konání druhého kola veřejného projednání návrhů k architektonické studii revitalizace areálu městského pivovaru

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 6.5.2014 z důvodu konání druhého kola veřejného projednání návrhů k architektonické studii revitalizace areálu městského pivovaru.

173/9/2014

Vzetí na vědomí druhého hodnocení Důvodové zprávy k problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně“ 2013

RM bere na vědomí druhé hodnocení Důvodové zprávy „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ 2013 (viz příloha orig.zápisu).

174/9/2014

Revokace usnesení RM č. 289/10/2013 ze dne 16.5.2013 a zveřejnění adresného záměru změny nájemce nebytového prostoru

RM revokuje své usnesení č. 289/10/2013 ze dne 16.5.2013 a schvaluje zveřejnění adresného záměru změny nájemce nebytového prostoru o výměře 30,60 m2 na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích. Na místo stávajícího nájemce Kerber s.r.o., Litoměřice, zast. jednatelem Mgr. Bc. Vladimírem Vobrem, vstupuje fyzická osoba Mgr. Bc. Vladimír Vobr, Litoměřice.

175/9/2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

RM neschvaluje panu L. T., Družstevní 1756/25, Litoměřice, prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

176/9/2014

Výměna bytu

RM schvaluje paní D. Ž. výměnu bytu v ulici 5. května 154/1, Litoměřice za prázdný byt č. 3 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 1+1 (60,69 m²). Nájemní smlouva se uzavírá za stejných podmínek jako smlouva stávající.

177/9/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO DDM Rozmarýn, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 62769696 (viz příloha orig.zápisu).

178/9/2014

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2014

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové   a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

179/9/2014

Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2014

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

180/9/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2014 s názvem „I.S. – ULICE K.SVĚTLÉ, LIPOVÁ a ZELENÁ,  LITOMĚŘICE“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „I.S. – ULICE K.SVĚTLÉ, LIPOVÁ a ZELENÁ,  LITOMĚŘICE“

181/9/2014

a) Schválení realizace solárního ohřevu bazénové vody pro Městská sportovní zařízení – Koupaliště Litoměřice

b) Schválení výjimky dle čl. 29  odst. 1) Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na realizaci připojení stávajícího solárního kolektorového pole  k chrličům vody pro dětský bazén a brouzdaliště

a) RM  schvaluje  realizaci solárního ohřevu bazénové vody pro PO Městská sportovní zařízení - Koupaliště  Litoměřice.

b) RM schvaluje udělení výjimky dle čl. 29 odst. 1) Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na realizaci připojení stávajícího solárního kolektorového pole k chrličům vody pro dětský bazén a brouzdaliště. Výjimka se vztahuje na  upuštění od výběrového řízení  nahrazeného přímým zadáním  jednomu uchazeči  - Firma EZV - ekologické zdroje energie, Želetická 1924/5, Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu