Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 3.2.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3.2.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   9.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

183/9/2011

Akce povolené OÚR v roce 2010

RM  bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2010.

 

184/9/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – pí Blümlová

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou v termínu od 7.2. do 15.2.2011 za účelem umístění 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

185/9/2011

Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční dotaci v roce 2011 pro zajištění plnění úkolů 3.komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010–2013

RM schvaluje Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční dotaci v roce 2011 pro zajištění plnění úkolů 3. komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013 (viz příloha orig.zápisu)

186/9/2011

Schválení člena poroty soutěže „Revitalizace Jiráskových sadů v Litoměřicích“

RM schvaluje Ing. Lenku Brožovou jako členku poroty architektonické soutěže „Revitalizace Jiráskových sadů v Litoměřicích“ cena nadace PROMĚNY 2011 a současně schvaluje paní Zdeňku Klenorovou jako náhradnici výše navržené členky poroty.

187/9/2011

Schválení organizačního řádu PO CCR včetně organizačního řádu „Gotického hradu“

RM schvaluje nový organizační řád CCR Litoměřice PO včetně organizačního řádu střediska „Gotický hrad“ (viz příloha orig.zápisu).

188/9/2011

Schválení nového platového výměru ředitele PO CCR

RM schvalujenový platový výměr ředitele Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace s účinností od 1.února 2011  (viz příloha orig.zápisu)

189/9/2011

Žádost Dream Production MP, s.r.o. Ústí nad Labem  o finanční příspěvek na akci Ostrovní festival

RM neschvaluje dotaci pro Dream Production MP, s.r.o. Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem.    

190/9/2011

Stanovení částky za úhradu nákladů dětí dojíždějících do ZŠ v Litoměřicích z okolních obcí v r. 2011

RM schvaluje částku ve výši 7.000,- Kč na úhradu nákladů za děti dojíždějící do základních škol v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2011.

191/9/2011

Poskytnutí dotace pro M. Hubáčka – TJ Slavoj Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro M. Hubáčka - TJ Slavoj Litoměřice na účast slavnostního předávání ocenění mistrům světa vodního motorizmu v roce 2010, které se koná dne  26. 2. 2011 v Monaku. Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP (žádost viz příloha orig. zápisu).

192/9/2011

Grantová pravidla na opravu malých sakrálních staveb na území litoměřického regionu

RM schvaluje grantová pravidla na opravu malých sakrálních staveb na území litoměřického regionu a souhlasí s jejich vyhlášením (příloha viz orig. zápisu). 

193/9/2011

Žádost o osvobození od správního poplatku z tomboly - ples Hospicu sv. Štěpána

RM schvaluje upuštění od povinnosti žádat o povolení k provozování tomboly a následnému placení správního poplatku pro Hospic sv.Štěpána o.s. Rybářské nám.624/ Litoměřice.

194/9/2011

Povolení čerpání schváleného nevyčerpaného příspěvku roku 2010 v r.2011 pro PO CŠJ

RM schvaluje použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku na provoz z roku 2010 ve výši 90.618,- Kč na opravu vzduchotechniky v roce 2011.

195/9/2011

Dodatek k úvěrové smlouvě s Všeobecnou úverovou bankou, a.s.

RM nedoporučuje ZM uzavřít Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru s Všeobecnou úverovou bankou, a.s..

196/9/2011

Schválení dohody o splátkách dluhu – pí Mucsková

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Kristinu Mucskovou, bytem Litoměřice, na částku 27.210,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

197/9/2011

Schválení dohody o splátkách dluhu a uzavření nájemní smlouvy  k bytu - Revoluční 1831/7                 

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s Renatou Tichou a Janem Tichým, bytem Litoměřice, na částku 19.481,-Kč s příslušenstvím. Výše splátek činí: 2.000,-Kč v lednu 2011, 2.848,- Kč měsíčně od února do července 2011 a 393,- Kč v srpnu 2011, pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.                       

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu pro  Renatu a Jana Tichých na dobu určitou od 1.9.2010 do 31.3.2011.

198/9/2011

Schválení uzavření nájemní smlouvy  k bytu - Revoluční 1831/7, Litoměřice

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu pro Jindřišku Pekařovou na dobu určitou 1 rok.

199/9/2011

Schválení uzavření nájemní smlouvy  k bytu - Turgeněvova čp. 618/18, Litoměřice

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  pro Hanu Lojkovou na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011.

200/9/2011

Schválení uzavření nájemní smlouvy  k bytu Mládežnická 1753/5, Litoměřice

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu  pro  Ing. Petra Lagu na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012.

201/9/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1755/31 v ulici Stránského v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v UŽ – M.Šustrová

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu v domě č.p. 1755/31 ve Stránského ulici v Litoměřicích, který užívá paní Šustrová,  trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní Šustrovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

202/9/2011

Schválení poskytnutí bytové náhrady v UŽ – Magyárovi

RM schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro Ivana a Helenu Magyarovi v ubytovně v Želetické ulici 2187/11, v Litoměřicích.

203/9/2011

Schválení uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo s Green Center s.r.o., Praha 8

- údržba a servis parkovacího zařízení – parkoviště U Hvězdárny

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Green Center s.r.o., IČ: 47121572, se sídlem Zenklova 39, 180 00 Praha 8, ze dne 11.1.2011 (viz příloha orig.zápisu)      

204/9/2011

Schválení uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr.Trejbalem

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petrem Trejbalem, IČ: 71458841, Lidická 10, 412 01 Litoměřice, zapsaným v seznamu advokátů pod č.10982, a to na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31.12.2011 (viz příloha orig. zápisu).           

205/9/2011

Žádost o prodej bytu č. 10 v ul. Topolčianská 437/18

RM stahuje bod z jednání.

206/9/2011

Bezúplatné zapůjčení  altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce  „Svatojánská noc“

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“  za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 24.06.2011.

207/9/2011

Výpůjčka pozemků p.č.3850/7 a části p.č. 3856/6 k účelu umístění sjezdu k zajištění přístupu k p.č. 3856/1 vše v k.ú. Litoměřice – Vajglovi

RM schvaluje  výpůjčku pozemků spojenou s dohodou o umístění stavby pro část p.č. 3856/6 zahrada o výměře cca 130m2 k účelu umístění sjezdu  (dle podmínek daných správcem komunikací) a p.č. 3850/7 pro zajištění přístupu k p.č. 3856/1 vše v k.ú. Litoměřice, manželům Mgr. Ludmile a Milanovi Vajglovým, bytem Litoměřice na dobu určitou do doby kolaudace stavby sjezdu, nejdéle však na dobu 5-ti let. Vypůjčené pozemky není možno oplotit.

208/9/2011

Dodatek smlouvy o výpůjčce č.9170000326, týkající se vypůjčení pozemku k účelu umístění přístupové - provizorní a následné zřízení účelové komunikace - Hamrovi

RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1  smlouvy o výpůjčce č. 9170000326 ze dne 11.10.2010, týkající se rozšíření  vypůjčky o částí pozemků p.č. 1321/27 o výměře cca 200m2 a p.č. 1321/28 o výměře cca 30m2 obě ostatní plocha, zeleň v k.ú. Litoměřice k účelu umístění přístupové - provizorní a následné zřízení veřejně přístupné účelové komunikace k č.p 258 manželům Gabriele a Jiřímu Hamrovým, bytem Litoměřice.

209/9/2011

Výpůjčka NP v ulici Krajská 292/5  Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla,o.s.

RM stahuje bod z jednání.

210/9/2011

Pronájem bytu obálkovou metodou Mírové náměstí 42/20

RM schvaluje pronájem bytu zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální cena je 50,- Kč na metr čtvereční podlahové plochy na jeden měsíc.  Byt určený pro pronájem :

-          Mírové náměstí 42/20, byt číslo 2, o velikosti 3+1 a rozměrech 106 m2

RM určuje zástupce RM Mgr. Krejzu a členy komise pro otevírání obálek Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou. Termín vyvěšení nabídky je 4.2.2011. Otevírání obálek proběhne dne 21.2.2011 v 15,15 hodin.

211/9/2011

Nabídka pronájmu NP Dlouhá 194/47

RM schvaluje vyvěšení nabídky nebytového prostoru v ulici Dlouhá 49 v uvedeném znění.

212/9/2011

Schválení užití znaku města Litoměřice pro prodejnu Vodafone, Litoměřice

RM neschvaluje užití znaku města Litoměřice pro účely regionálního označení prodejny Vodafone na adrese Novobranská 2/159 v Litoměřicích ani jiné účely. Žadatel: Nordcell s.r.o., Rýdeč 19, 400 02 Malečov, IČO 28730917, zastoupený jednatelem  Jiřím Durákem.

213/9/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby  na jiném  vhodném místě  v parku U Hvězdárny dne 25. června 2011 ve 12.00 a v 12.30 hod.

214/9/2011

Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“

RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2011.

215/9/2011

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny (eCENTRE, Praha 7) Schválení zadávací dokumentace + složení komise

RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny“ na období 1 roku a navržené složení členů komise (viz příloha orig. zápisu).           

216/9/2011

Pověření PO CCR vyhlášením záměru pronájmu NP vinárny v Gotickém hradě

RM pověřuje PO CCR Litoměřice vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor „Vinárny“ v budově Hradu Litoměřice, Na Valech 265/45, část – Předměstí, Litoměřice 412 01 v souladu s platnou zřizovací listinou a zákonem o obcích.

Smlouvu o pronájmu nebytových prostor uzavře s nájemcem PO CCR Litoměřice v souladu se zákonem a zřizovací listinou.

217/9/2011

Žádost ZŠ Na Valech o povolení dočasné výjimky u maximálního počtu žáků ve 4.tř.

RM schvaluje dočasnou výjimku z nejvyššího počtu dětí 4. třídy Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, a to na období od 1.2. do 21.2.2011.

218/9/2011

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s PO TSM ze dne 1.8.2007

RM schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s PO TSM ze dne 1.8.2007 (viz příloha orig.zápisu)

se zapracováním připomínky radních.

219/9/2011

Revokace usnesení RM č.I./18 ze dne 3.6. 2010 „Nařízení PO CCR na provozování Svatostánku českého vinařství

RM revokuje část svého usnesení č. I./18 ze dne 3.6. 2010 v bodě II, odst. 1) ve znění„zpracovává podklady pro monitorovací zprávy na základě požadavku OPaS“ a nahrazuje jej novým zněním „zodpovídá za kompletní zpracování monitorovacích zpráv a jejich včasné předání OPaS dle pravidel Smlouvy a poskytuje potřebnou součinnost OPaS při kontrole monitorovacích zpráv před jejich odesláním.“ 

220/9/2011

Prodej parkovacích karet zaměstnancům MěÚ

RM povoluje  PO TSM prodej parkovacích karet v maximálním počtu 10 ks zaměstnancům MěÚ

Litoměřice dle pokynů tajemníka za cenu 500,- Kč/rok s platností karty v pracovní době MěÚ pro parkoviště U hradeb (v ulici Na Valech).

221/9/2011

Změna organizační struktury odboru ŠKSaPP

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni 01. 05. 2011 spočívající ve zrušení tabulkového místa „Investice, správa a údržba objektů, stavební technik“.

Jan Szántó

2.místostarosta

Mgr. Václav Červín

3.místostarosta

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Ing.Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu