Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.4.2021

USNESENÍ


V Ý P I S


z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 4. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


194/9/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - spolek Pískovna
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro Občanské sdružení Pískovna, se sídlem Palachova 641/13, Litoměřice, IČO: 016 30 407 zastoupené ing. Vladimírem Římalem, předsedou o.s. za účelem pořádání kulturních akcí (tanečních zábav, hudebních a divadelních vystoupení) na části poz. č. 2680/1 - Lodní náměstí v Litoměřicích o velikosti 600m2 v těchto termínech: 28. - 29.5., 4.-5.6., 11.-13.6., 18.6., 2.7., 5.7., 23.-24.7., 6.-7.8., 13.-14.8., 20.-21.8., 27.-29.8., 3.-4.9., 10.-11.9., 24.-25.9., 27.9., 1.-2.10. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

195/9/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - prodejní stánek - Café Anděl
RM nesouhlasí s vydáním souhlasu vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. RHR servis, s.r.o., Levínská 141, Úštěk, IČO: 069 56 980, zastoupenou p. Milošem Doležalem za účelem celoročního umístění prodejního stánku v podloubí na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích před provozovnou Café Anděl o celkové ploše 3,26 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

196/9/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - Petr Fryč
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro Ing. Petra Fryče, Malečov 82, IČO: 762 05 321 za účelem umístění předzahrádky na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 2732/1 v k.ú. Litoměřice o celkové ploše 60 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

197/9/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - BAZAR Bar, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. BAZAR Bar, s.r.o., Marešova 643/6, Praha, IČO: 089 06 912 za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí před čp.1 v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 249, k.ú. Litoměřice o celkové ploše 45 m2 a to celoročně (viz příloha orig. zápisu).

 

198/9/2021
Revokace usnesení č. 607/17/2018 ze dne 4. 10. 2018 a schválení záměru podání žádosti o podporu z programu 122D21 – „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – potravinářská výroba“
a) RM revokuje své usnesení č. 607/17/2018 ze dne 4. 10. 2018 o záměru podání žádosti o podporu z Programu (titulu) 122D21, podprogramu 122D211 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – sklárna“
b) RM schvaluje záměr podání žádosti o podporu z programu 122D21 - „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – potravinářská výroba“

 

199/9/2021
VZ/013/2021 s názvem “Pivovar Litoměřice - regenerace budovy "B" - potravinářská výroba - DSP“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/013/2021 s názvem „Pivovar Litoměřice - regenerace budovy "B" - potravinářská výroba - DSP“ zadat přímým oslovením dodavatele Ing. arch. Jiří Jarkovský, sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO 4020532.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Ing. Jiří Jarkovský, sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO 40205321 (viz příloha orig. zápisu).

 

200/9/2021
Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021- TSM Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 ve výši 483.346,15 Kč, do rezervního fondu ve výši 290.346,15 Kč a do fondu odměn ve výši 193.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku na rok 2021 a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

201/9/2021
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. - PO Mateřská škola Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s realizací projektu v rámci OP VVV "Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony III." - viz příloha orig. zápisu.

 

202/9/2021
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. výzva č. 02_20_080 MŠMT - Masarykova ZŠ
RM uděluje souhlas PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice IČO: 46773436 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu "Masaryčka - moderní škola pro život" v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR.

 

203/9/2021
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2021
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2021 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

204/9/2021
Jmenování konkurzní komise - ředitel/ka PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 - ve složeni - viz příloha orig. zápisu.

 

205/9/2021
Školy určené k vykonávání péče - úplata za stravování - MŠ Litoměřice / CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí Metodický pokyn MŠMT k opatření vlády o podmínkách provozu škol určených k vykonávání péče o děti/žáky zákonných zástupců vybraných profesí po dobu uzavření základních a mateřských škol z důvodu epidemie covid-19 a schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

206/9/2021
Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - ZUŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 do rezervního fondu ve výši 49.539 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

207/9/2021
Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - MŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081 do rezervního fondu ve výši 129.855,98 Kč, do fondu odměn 50.000 Kč a zároveň převod z rezervního fondu do fondu investic PO ve výši 202.0000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081, za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

208/9/2021
Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - MKZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje úhradu výsledku hospodaření - ztrátu ve výši 23.125,54 Kč za rok 2020 z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

209/9/2021
DDM Rozmarýn Litoměřice - VZ "Vybavení ICT a ROBOTIKA“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybavení ICT a ROBOTIKA“ (viz příloha orig. zápisu)

 

210/9/2021
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr dodavatele v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Společnost Radnice Litoměřice, společníci: Gardenline s.r.o., IČO: 27263827, sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice; HARTEX CZ s.r.o., IČO: 25048902, sídlo: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

 

211/9/2021
Dotace dětským spol. organizacím na rok 2021
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím k částečnému zabezpečení jejich činnosti pro rok 2021 (návrh příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

212/9/2021
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

213/9/2021
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín - ZMJ
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 49. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2021, který se bude konat ve dnech 26. - 29. 8. 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Cyklistickým klubem Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

214/9/2021
Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01, Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

215/9/2021
Přijetí účelově určeného finančního daru – Masarykova základní škola Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 14.000 Kč pro Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od zákonných zástupců žáků (seznam viz orig. zápisu) určeného na realizaci work out hřiště - etapa II. v prostorách sportovního areálu školy.

 

216/9/2021
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021" a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uved. v příloze č. 1
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021" subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha originál zápisu)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty (vzorová smlouva viz příloha originál zápisu)

 

217/9/2021
Stanovení platby za služby Dětská skupina – JESLIČKY a Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM souhlasí s nastavením výše úhrady částečných neinvestičních nákladů pro období měsíce vázaného na dočasný zákaz či omezení provozu z důvodu mimořádného opatření při epidemii v režimu pandemického zákona, a to v rámci Dětské skupiny – JESLIČKY ve výši 50 Kč na jeden den provozu služby a Dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ve výši 25 Kč na jeden den provozu služby, a to včetně využití služeb vázaných na výjimky, v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

218/9/2021
Podmínky provozu v období mimořádného opatření při epidemii Dětské skupiny – JESLIČKY a Dětské skupiny – ZDRAVÉ ŠKOLIČKY v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM souhlasí s podmínkami provozu v období mimořádného opatření při epidemii Dětské skupiny – JESLIČKY a Dětské skupiny – ZDRAVÉ ŠKOLIČKY v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

219/9/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Pan Rxxxxx Šxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 15.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

220/9/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Ing. Zxxxxx Pxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

221/9/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Jxxx Sxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 34.941 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

222/9/2021
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Vxxxxxxx Bxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 15.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

223/9/2021
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2793 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2793, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1618).

 

224/9/2021
Uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu (pozemky parc.č. 256/1, 256/3 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje uzavření trojstranné Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu se spol. GRADOS s.r.o., Táboritská 1083/13, Praha 3 Žižkov, IČO: 49712454 a spol. Chovaneček s.r.o., Novobranská 87/14, Litoměřice, IČO: 28742079. (Návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

225/9/2021
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 5117/5, 5117/8 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 471, 473 v k.ú.Michalovice u Velkých Žernosek
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 5117/5, 5117/8 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 471, 473 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, podle GP 4926-885/2020, 214-885/2020 ve prospěch oprávněného spol. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, IČO: 29148278, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 47155 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

226/9/2021
Částečná revokace usn. 482/17/2020 ze dne 21.9.2020 (Zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice)
RM částečně revokuje usn. 482/17/2020 ze dne 21.9.2020 a schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu k tíži části pozemku parc.č. 2472/1 (podle nezapsaného GP č. 4491-47/2017 se jedná o celý pozemek parc.č. 2472/141) v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vlastník ¼) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vlastník ¼), obě bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Liberec (vlastník ½), ve prospěch vlastníka kanalizačního řadu Města Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, IČO:00263958, za jednorázovou náhradu ve výši 1.325.600 Kč

 

227/9/2021
Schválení návrhu smlouvy na zpracování analýzy na energetické využití odpadu s ČVUT - UCEEB
RM schvaluje návrh smlouvy se zhotovitelem České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, se sídlem Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, IČO 68407700.

 

228/9/2021
Obce Brňany, Miřejovice- Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
RM schvaluje:
a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Brňany, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Miřejovice, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

229/9/2021
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2020
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
Dopad do rozpočtu města: Není.

 

230/9/2021
Akční marketingový plán pro rok 2021
RM bere na vědomí Akční marketingový plán města Litoměřice 2021 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje OKMaCR jeho realizací.

 

231/9/2021
Schválení termínů jednání RM a ZM na 2. pololetí 2021
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na 2. pololetí roku 2021:
RM: 19.7., 2.8., 23. 8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11, 13.12.
ZM: 16.9., 9.12.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 27.4.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu