Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.4.2012

USNESENÍ

VÝPIS

9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.4.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  9.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

 

 

280/9/2012

Oznámení o konání politického shromáždění – DSSS

RM bere na vědomí oznámení Dělnické strany sociální spravedlnosti, Ciolkovského 853, Praha 6 o konání politického shromáždění dne 6.10.2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

281/9/2012

Oznámení o konání politického shromáždění – ČSSD

RM bere na vědomí oznámení OVV ČSSD, Okružní 8/147, Litoměřice o konání předvolební akce dne 3.5.2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

282/9/2012

Schválení složení komise na akce Miřejovická stráň – komunikace Broskvová, Trnkova a parkoviště v ul. Ladova                                       

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců na akce Litoměřice – Miřejovická stráň – Komunikace Broskvová, Litoměřice – Miřejovická stráň – komunikace Trnková, Litoměřice – Miřejovická stráň - dešťová kanalizace v ul. Broskvová – Trnková a Parkoviště pro osobní automobily Ladova ul. – Litoměřice – Pokratice (viz příloha orig.zápisu).

                                                                      

283/9/2012

Uzavření smlouvy s nadací PROMĚNY o nadačním příspěvku na obnovu parku (Jiráskovy sady)

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku na obnovu parku s nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 (viz příloha orig.zápisu).

284/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 - PO MSZ Litoměřice, Zahradnická 28

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 do rezervního fondu ve výši 487.038,54 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,- Kč a zároveň převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 200.000,- Kč; plán investic a oprav majetku  a odpisový plán na rok 2012 PO MSZ Litoměřice, Zahradnická 28.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO MSZ Litoměřice, Zahradnická 28 (viz příloha orig.zápisu).

 

285/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 - PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30

RM schvaluje  převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30  do rezervního fondu ve výši 42.949,07 Kč; plán investic a oprav majetku na rok 2012 a odpisový plán na rok 2012 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30. 
RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů s ohledem na rozdělení HV 2011 a schváleným rozpočtem na rok 2012; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig.zápisu).

 

286/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 - PO DDM Rozmarýn Litoměřice

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 do rezervního fondu ve výši 6.356,05 Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 v ohledem na rozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 (viz příloha orig.zápisu).

287/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 - PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši  10.173,07  Kč a do fondu odměn ve výši 15.000,00 Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO Knihovny K.H.M v Litoměřicích.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů  na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2011 PO Knihovny K.H.M. Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

RM nařizuje odvod částky 57.091,02 Kč do rozpočtu města, neboť tyto prostředky byly použity v rozporu se stanoveným účelem.

288/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 - PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46 do rezervního fondu ve výši 558.256,74 Kč a zároveň převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 400 000,- Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na rozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig.zápisu).

 

 

289/9/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán 2012 – PO MKZ v Litoměřicích

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 130.425,45 Kč a zároveň převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 270.000,- Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2011 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

290/9/2012

Poskytnutí dotace OR AŠSK Litoměřice na startovné na závody dračích lodí

RM schvaluje poskytnutí dotace Okresní radě Asociace školních sportovních klubů Litoměřice na startovné ve výši 5.000,- Kč na závody dračích lodí, které se budou konat dne 8. 5. 2012 v Litoměřicích (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

291/9/2012

Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu)

292/9/2012

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Mgr.Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

293/9/2012

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení)

RM uděluje dle předloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Bc. Ivana Humlová (Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO), Mgr. Karlu F. Tománkovi (Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích), Jaromíru Tvrzníkovi (Městská sportovní zařízení), Ing. Věře Kmoníčkové (Městská kulturní zařízení v Litoměřicích), Ing. Anně Matulové (Centrum cestovního ruchu) a Ing. Ivu Elmanovi (Technické služby města Litoměřice) - (viz příloha orig.zápisu).

294/9/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise „Výměna oken – MŠ, provozovna Alšova 86/33, Litoměřice“

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise „Výměna oken – Mateřská škola, provozovna Alšova 86/33, Litoměřice“ (viz orig. příloha zápisu).

295/9/2012

Uzavření smlouvy s Diakónií o poskytování služeb v Domově pro matky s dětmi+ schválení ubyt.řádu a ceníku      

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby Diakonie Litoměřice - Domova pro matky s dětmi, Liškova ul. a současně schvaluje ubytovací řád Domova pro matky s dětmi  + ceník služeb Domova pro matky s dětmi s účinností od 01. 05. 2012.

296/9/2012

Jmenování nového člena zdravotní a sociální komise

RM jmenuje nového člena zdravotní a sociální komise za ČSSD a to paní Matulovou Boženu, bytem Litoměřice – s účinností od 1.5.2012.

297/9/2012

Návrh na příděl bytu č. 25 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice         

RM schvaluje přidělení bytu č. 25 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pani Novotné Ireně, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

298/9/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Ivan a Květuše Šarayovi

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 18.218,-Kč ve výši 60%, (tedy 10.931,-Kč), pro Ivana a Květuši Šarayovy, Litoměřice.

299/9/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Petra Beranová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.561,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.537,-Kč), pro Petru Beranovou, Litoměřice.

300/9/2012

Schválení dohody o splátkách - Iva a Miroslav Lamperovi

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Ivu a Miroslava Lamperovy, Litoměřice, na částku 15.395,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.283,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

301/9/2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků

RM schvalujeuzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s Obcí Malíč na dobu určitou do 31.12.2013 (viz příloha orig.zápisu).

302/9/2012

Výpůjčka částí poz.parc.č.2649/5 a parc.č.2652/2 v k.ú. Litoměřice pro investiční akci „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.

RM schvaluje výpůjčku částí pozemků parc.č. 2649/5, vodní plocha, zamokřená plocha o výměře cca 10m2 a parc. č. 2652/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice Ústeckému kraji, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, z důvodu realizace investiční akce „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ na dobu určitou do 31.12.2018.

303/9/2012

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 30.4.2012-6.5.2012

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 30.4.2012 - 6.5.2012 Janu Kopeckému - Cirkus Praga, 250 72 Kojetice. Nájemné ve smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

304/9/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č.1, Dlouhá 194/47

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 1, Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o velikosti 61,70 m(3+1).

305/9/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 2, Dlouhá 195/49

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 2, Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o velikosti 94,00 m(3+1)

306/9/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 1, Mírové náměstí 21/13

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 1, Mírové náměstí 21/13 v Litoměřicích, o velikosti 99,79 m(2+1)

307/9/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 4, Mírové náměstí 169/38

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 4, Mírové náměstí 169/38 v Litoměřicích, o velikosti 109,11 m(3+1)

308/9/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Tokarová, Halgaš

RM schvaluje paní Heleně Tokárové a panu Václavu Halgašovi prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.5.2012 do 31.7.2012.

309/9/2012

Pronájem městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 177/13,

RM schvaluje panu M.M., Litoměřice, přidělení městského bytu č. 4 v Dlouhé ulici 177/13 v Litoměřicích. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

310/92012

Pronájem městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14

RM schvaluje paní Z.V., Třebízského 3, Litoměřice, přidělení městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích. Nájemné činí 59,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 72,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

311/9/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Kora Stanislav

RM neschvaluje panu Stanislavu Korovi, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích.

312/9/2012

Ukončení pronájmu nebytového prostoru v KDH dohodou - Roman Veselý

RM schvaluje panu Romanovi Veselému, Litoměřice, ukončení pronájmu NP na st.p.č. 4008/15, číslo budovy 020, o výměře 63 m2 v Kasárnách Dukelských hrdinů dohodou ke dni 30.4.2012.

313/9/2012

Souhlas se zastavením exekuce – Jiří Beneš     

RM schvaluje zastavení exekuce sp.zn. 124 EX 324/06, proti povinnému Jiřímu Benešovi, Soutice (viz příloha orig.zápisu).

 

314/9/2012

Informace z veřejnosprávní kontroly PO Srdíčko  

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 a první 1/3 roku 2012 provedené u Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 30, 32, Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig.zápisu).

315/9/2012

Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek (gólovou stěnu včetně příslušenství) Města Litoměřice s příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Litoměřice, IČ 46 773 436, se sídlem Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek (gólovou stěnu včetně příslušenství) Města Litoměřice s příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Litoměřice, IČ 46 773 436, se sídlem Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

316/9/2012

Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek (gólovou stěnu včetně příslušenství) Města Litoměřice s LINGUA UNIVERSAL, soukr. ZŠ a MŠ s.r.o., IČ 25 018 515, se sídlem Sovova 2

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek (gólovou stěnu včetně příslušenství) Města Litoměřice s LINGUA UNIVERSAL, soukromou základní školou a mateřskou školou s.r.o., IČ: 25 018 515, se sídlem Sovova 2, 412 01 Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

317/9/2012

Schválení použití znaku města Litoměřice na certifikátu Fairtradová provozovna města Litoměřice

RM schvaluje použití znaku města Litoměřice na certifikátu Fairtradová provozovna města Litoměřice (certifikát přílohou orig. zápisu).

318/9/2012

Vzetí na vědomí zahájení procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města

RM bere na vědomí zahájení procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města (SPRM).

 

319/9/2012

Schválení uzavření smlouvy – INSKY, s.r.o.,Nový svět 100, ÚL

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou INSKY, s.r.o.,Nový svět 100, Ústí n. Labem na akci „Zrušení a náhrada stávajícího hlavního pásového světlíku na střeše objektu Domova důchodců v areálu seniorů v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

 

320/9/2012

Schválení udělení výjimky z vyhl. o zákazu používání alkoholických nápojů pro KSČM

RM schvaluje udělení výjimky z vyhl. č. 4/2010 o zákazu používání alkoholických nápojů pro KSČM, zastoupenou pí J. Vojtilovou, Litoměřice při konání mítinku KSČM dne 1.5.2012 v Jiráskových sadech.

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Jan Szántó

ověřovatel zápisu

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu