Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.5.2008

USNESENÍ

výpis

z 9. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20.5.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem se zapracováním připomínek členů RM na akci „Výměna vzduchotechniky Centrální školní jídelny Svojsíkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

2.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem se zapracováním připomínek členů RM na akci „Výměna a oprava podlah vstupu, sálu a vstupu restaurace v Domě kultury v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu).

3.         zábor veřejného prostranství – část Mírového nám. pro p. Boudu, Mírové náměstí 168/37, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

4.         řešení objektu multifunkční haly Na Kocandě, Litoměřice dle varianty 2 (viz příloha orig. zápisu).

5.         Zadávací dokumentaci – dostavba a modernizace zimního stadionu, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).  

6.         složení výběrové komise na otevírání obálek a složení komise na hodnocení nabídek na akce: a) „Varna a prádelna, domov důchodců, Litoměřice“ a b) „Interiéry – domov důchodců, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

7.         vstup Města Litoměřice do Burčákové unie.

8.         partnerskou smlouvu v rámci projektu Svatostánek českého vinařství (viz příloha orig. zápisu). 

9.         na základě doporučení bytové komise přechod nájmu bytu č. 3 v ulici A.Muchy 425/11, Litoměřice o velikosti 2+0 (41,90 m2) na vnučku Terezu Prudkou.

10.       na základě doporučení bytové komise poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Natašu Hromou na ½ roku, toho času bydlištěm DMD Liškova 43, Litoměřice.

11.       přidělení bytu č.9 v ulici Pražská 88/4, Litoměřice o velikosti 3+1 pro paní A. Šlégrovou na dobu neurčitou.

12.       na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s firmou JURIS LTM s.r.o. se sídlem Želetická 2194, Litoměřice.

13.       přidělení NP o velikosti 110 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102 Litoměřice pro HENNLICH  IDUSTRIETECHNIK spol. s.r.o., se sídlem Českolipská 9, 412 01 Litoměřice,

IČ: 14869446, jednatel: Ing. Pavel Šumera.

14.       pronájem částí pozemků p.č.2698/1 (zahrada) a p.č. 2699 (ostatní plocha, neplodná) v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 30m2 k účelu zřízení a užívání úvaziště sportovních lodí , Sdružení vodní turistiky a vodních sportům, zastoupenému A. Chrudimským, Na Strahově 165, Brozany nad Ohří, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu nájemného ve výši 270,- Kč/rok.

15.       výpůjčku pozemku p.č. 568, o výměře 935 m2, pod budovou č.p. 662 a dále navazujících pozemků p.č. 567, p.č. 569/6, p.č. 571/2, p.č. 571/3, p.č. 571/4, p.č. 571/5, p.č. 571/7, o celkové výměře 2138 m2 v k.ú. Litoměřice, občanskému sdružení Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4, Litoměřice na dobu určitou, 10 let. Účelem využití výpůjčky je umístění a provoz hospice se zázemím.

16.       ukončení nájemní smlouvy ze dne 28.9.1998 vč. dodatku č. 1 ze dne 25.4.2001, s sdružením pro založení a podporu Hospice Litoměřice, na pozemky p.č. 569/6, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 567 v k.ú. Litoměřice a to k datu uzavření nové smlouvy-výpůjčky.

17.       pronájem částí pozemků p.č. 614/33 a p.č. 614/1o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 20,- Kč/m2/rok,  k účelu zřízení hlídaného parkoviště, za předpokladu předložení projektové dokumentace zpracované dle podmínek ČSN před podpisem NS.

18.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově a možnost výstavby druhého pódia na vypůjčeném pozemku (na části pozemku parc.č. 2732/1) pro paní Miroslavu Brychnáčovou, Litoměřice za účelem uspořádání hudebního festivalu „Rock for animals III.“ dne 06.09.2008.

19.       termíny konání jednání Rad města Litoměřic a konání zasedání Zastupitelstva města na II.pololetí r.2008.

RM:  3.7., 17.7., 29.7., 14.8., 28.8., 9.9., 25.9., 9.10., 21.10., 6.11., 20.11., 2.12., 18.12.

ZM:  26.6., 7.8., 18.9., 30.10., 11.12.

20.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 27.5.2008 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

            Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV  -  ing.Kvapil

2.         a) Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

b) Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2008

3.         Žádost o poskytnutí půjčky z FRB

4.         Změna splátkového kalendáře (odklad splátky) – p.Landa, ing. Zalabáková

5.         Zápis z jednání škodní a likvidační komise - ing. Palán

6.         Žádost společenství bytových jednotek o poskytnutí půjčky  - Mgr. Karpíšková

7.         Schválení kupní smlouvy se spol. GEOMEDIA s.r.o.        – Bc. Panaš

8.         a) Změna OZV-pohyb psů na veř.prostranství

b) Změna OZV-regulace provozu výherních hracích přístrojů – Bc. Panaš

9.                     Podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace přístroj.a techn.vybavení MěN v Litoměřicích“                                                     - p.Landa           

10.       a) Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o dotaci pro TJ Slavoj Litoměřice na ME a MS ve sportovním aerobiku v kategorii senioři

b) Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o dotaci pro TJ Slavoj Litoměřice na MS ve sportovním aerobiku v kategorii kadeti                      

11.       Podání žádosti o dotace na projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

- p. Tvrdík

12.       Poskytnutí dotací a grantů na činnost pro Občanská sdružení Klub přátel sboru Páni kluci a Puellae cantantes      - p. Landa                    

13.       Přistoupení k Memorandu Greenway Labe          - p. Tvrdík

14.        Revokace usnesení č.IV./7 ze dne 17.4. 2008- projekt „Svatostánek českého vinařství“ starosta

15.       Prominutí poplatků z prodlení – p. Tvrdík

                                                          

Majetková záležitosti – p. Kadeřábek

Záměry :

16.       Prodej zastavěných pozemků v osadě č. 3 k.ú. Litoměřice (Pod Bídnicí)

17.       Prodej zastavěných pozemků v osadě č. 23 a 27 k.ú. Litoměřice

18.       Prodej pozemku p.č. 5336/6 o výměře 1 807 m2 v k.ú. Litoměřice

19.       Prodej části pozemku p.č. 199/1 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Pokratice

20.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo II-D-41

21.       Nákup  nemovitosti v areálu „Zahrady Čech“

22.        Nákup pozemku p.č. 1240/5 o výměře 258 m2 (U Katovny č.p. 2004 ) v k.ú. Litoměřice

23.       Nákup pozemku p.č. 10 o výměře 420 m2 v k.ú. Litoměřice (parkány)

24.       Stanovení koeficientu pro prodej byt. jednotek v ul.Tylova 1035 v k.ú. Litoměřice

25.        Stanovení koeficientu pro prodej byt. jednotek a garáží v ul.Pražská č.p.89 v k.ú. Litoměřice

26.        Stanovení koeficientu pro prodej byt. jednotek v ul.Pražská č.p.88 v k.ú. Litoměřice

27.        Podání žádosti o převod pozemků z majetku ÚZSVM ČR dle přiloženého seznamu

28.       Podání žádosti o převod pozemků z majetku PF ČR dle přiloženého seznamu

           

Prodeje :

29.       Prodej pozemku p.č. 3002/75 o výměře 19m2 v k.ú. Litoměřice

30.       Prodej pozemku p.č. 4021/6 o výměře 96 mv k.ú. Litoměřice

31.       Nákup pozemku p.č. 3534/9 o výměře 111 m2 v k.ú. Litoměřice (ul. Husova)

32.       Prodej hrobu číslo IV/B-16

33.       Revokace části usnesení ZM ze dne 6.3.08 pod bodem I/30 - úhrada sankčního postihu

34.        Revokace usnesení ZM ze dne 8.10.1998 pod bodem 2e) prodej pozemku p.č. 3983 o výměře 385 m2 v k.ú. Litoměřice

35.       Prodej byt. jednotek  v ul. Revoluční 1834/8, Palachova 1685/40 a po prověření majetku ul. Teplická a Třebízského dle přilož. seznamu

36.       Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy na poz.p.č. 3258/1 v k.ú. Litoměřice

37.       Splátkový kalendář k úhradě dlužného nájemného (pozemek pod stánkem)

V.  Informace

VI. Diskuze

VII. Interpelace

VIII. Závěr

21.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč pro SK gymnastiky a trampolín, Litoměřice na náklady související s přípravou OH v Pekingu.

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství - část ul. Palackého 11 pro p. Filipa,  Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

2.         výměnu mezi žadatelkou, bytem č. 73, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1

a volným bytem č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1.

III.        ukládá:

1.         OSMM prodat volný byt č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice prodat obálkovou metodou.

2.         na základě doporučení Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích řediteli Městské nemocnice zadat vypracování právní a ekonomické analýzy porovnání vhodnosti změny právní formy Městské nemocnice v Litoměřicích ze současné PO, buď na formu akciové společnosti s předpokladem 100 % vlastnictví Města Litoměřice, anebo na formu veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení definovaného zákonem č. 245/2006 Sb., při respektování podmínek smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu na nemocnici a podmínek získání a čerpání dotačních titulů z prostředků EU.

IV.        doporučuje:

1.                     ZM poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na ME ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii seniorů, které se bude konat 9. – 13. 9. 2008 v Helsinkách ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu)

2.         ZM poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na MS ve sportovním   aerobiku a fitness týmech v kategorii seniorů, které se bude konat 4. – 7. 12. 2008 v Moskvě ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu).

3.         ZM poskytnutí dotace TJ Slavoj Litoměřice pro účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech v kategorii kadetů, které se bude konat 4. – 7.12. 2008 v Moskvě ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu).

4.         ZM prominutí poplatků z prodlení ve výši 23.270,- Kč pro paní Jaroslavu Šolcovou na doporučení bytové komise při RM.

5.         ZM prodej bytů v domě ulice:

Doplnění prodeje bytů v domě ulice Teplická 1683/13 b, Litoměřice ve výši :

byt číslo 2         cena : 302.450,- Kč

Doplnění prodeje bytů v domě ulice Teplická 1679/9, Litoměřice ve výši :

byt číslo 1         cena : 211.822,- Kč

Doplnění prodeje bytů v domě ulice Teplická 1681/11, Litoměřice ve výši :

byt číslo 1         cena : 258.974,- Kč

U paní Farné J. po nabytí právní moci rozhodnutí o převodu nemovitosti na syna Jana Farného.

6.         ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 2.výzvy na projekt „Modernizace přístrojového a technického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 190 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 14,25 mil Kč.

7.         ZM schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů projektu „Modernizace přístrojového a technického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

8.         ZM vydat obecně závaznou vyhlášku upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů z důvodu omezení prostranství, kde je volný pohyb povolen (návrh vyhlášky viz. příloha orig. zápisu).

9.         ZM odložit účinnost obecně závazné vyhlášky regulující provoz výherních hracích přístrojů a projednat žádost UNASO Sdružení zábavního průmyslu k jejím změnám (žádost viz. příloha orig. zápisu).

10.       ZM podání žádosti o dotace do ROP Severozápad na projekt "Litoměřice známé před i za svými hradbami“. Souhlasí se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši 4,8 mil Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 0,7 mil. Kč.

11.       ZM revokovat své usnesení ZM IV./7 ze dne 17.4.2008 o předložení žádosti o dotace na projekt „Svatostánek českého vinařství“ - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích a navýšení celkové částky projektu o uznatelné náklady.

V.         RM revokuje

1.         své usnesení č.I./21 ze dne 6.5. 2008 (poskytnutí příspěvku SK gymnastiky a trampolíny)

VI.        bere na vědomí:

1.         informaci o využití prostředků v kapitole prevence kriminality na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu). 

2.         informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, Litoměřice PSČ 412 01, IČ 00 830 488 za rok 2007.

3.         informaci interního auditu o výsledcích veřejnosprávních kontrol těchto organizací:

- Plavecký klub Litoměřice, Daliborova 2078/7, Litoměřice

- Sport Judo 8.ZŠ Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice

- Sportovní klub gymnastika a trampolín Pokratice -Litoměřice, Osvobození 17, Litoměřice

- Občanské sdružení Dívčí pěvecký sbor Máj, Komenského 3, Litoměřice

- Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Křižíkova 5, Litoměřice

- Středisko křesťanské pomoci, Sládkova 8, Litoměřice

- Kinoklub Ostrov, o.s., Svatováclavská 17, Litoměřice

- Občanské sdružení dílna ručního papíru, Velká Dominikánská 33, Litoměřice

    Ing. Ivan Palán                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města    

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu