Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-10.4.2007

USNESENÍ

výpis

z 9. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 10.4.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřice po projednání :

I.          schvaluje:       

1.         převod hospodářského výsledku PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích za rok 2006 do rezervního fondu této PO ve výši 802,29 Kč.

2.         plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích odpisový plán této PO na rok 2007.

3.         převod hospodářského výsledku PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 do rezervního fondu této PO ve výši 62.482,86 Kč. 

4.         plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 na rok 2007.

5.         převod hospodářského výsledku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 do rezervního fondu této PO ve výši 103.587,-Kč a do fondu odměn této PO ve výši 80.000,-Kč. 

6.         plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 a odpisový plán této PO na rok 2007.

7.         převod hospodářského výsledku PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 do rezervního fondu této PO ve výši 31.960,- Kč.

8.         plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 a odpisový plán této PO na rok 2007.

9.         převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 do rezervního fondu této PO ve výši 50.229,57 Kč a fondu odměn ve výši 10.000,-Kč. 

10.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 a odpisový plán této PO na rok 2007.

11.       převod hospodářského výsledku PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 do rezervního fondu této PO ve výši 13.248,62 Kč a do fondu odměn ve výši 3.000,- Kč. 

12.       úhradu ztráty ve výši 14.648,18 Kč z rezervního fondu PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

13.       převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 do rezervního fondu této PO ve výši 1.232,01 Kč.

14.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 a odpisový plán této PO na rok 2007.

15.       převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5  do rezervního fondu této PO ve výši 82.845,60 Kč a do fondu odměn ve výši  20.711,-Kč.

16.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 na rok 2007.

17.       převod hospodářského výsledku PO ZUŠ  Litoměřice, Masarykova 46 do rezervního fondu této PO ve výši 3.223,60 Kč.

18.       převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu této PO ve výši 12.841,50  Kč.

19.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 a odpisový plán této PO na rok 2007.

20.       převod hospodářského výsledku PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice do rezervního fondu této PO ve výši 100.539,28 Kč a do fondu odměn této PO ve výši 25.000,- Kč.

21.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice na rok 2007.

22.       převod hospodářského výsledku PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice do rezervního fondu této PO ve výši  35.088,31 Kč a do fondu odměn ve výši 8.000,-Kč. 

23.       plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice za rok 2007.

24.       zábor veřejného prostranství –  Mírového nám. v Litoměřicích pro spol. O2 zastoupenou panem Lukášem Svačinou, Most, za účelem její propagace po dobu 1 týdne v dubnu 2007.

25.       bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí a Střeleckém ostrově pro Dům křesťanské pomoci Bethel za účelem pořádání Litoměřického festivalu soudobé křesťanské kultury – LIFE 2007 ve dnech 14. a 16.-17.6. 2007.

26.       zábor veřejného prostranství – část chodníku před čp. 82/13 v ul. Novobranská v Ltm za účelem prodeje zmrzliny pro pí Jarošovou, Litoměřice.

27.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou N+N – konstrukce a dopr. stavby, s.r.o.Litoměřice na akci „Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část 1“  (viz příloha orig. zápisu). 

28.       uzavření dodatku ke smlouvě uzavíraný mezi Městem Litoměřice a firmou  Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, Teplice na akci „Litoměřice –ul. Skalická – komunikace a inž. sítě“. (dodatek -viz příloha orig zápisu).

 29.      po projednání a se zapracováním připomínek smlouvu s firmou Kodap Ltm s.r.o. na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2006 (viz příloha orig zápisu).

30.       přidělení bytu č. 3 v DPS Kosmonautů 2020/14 pani Jitce Klofáčové, r.1928, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

31.       uzavření dohody o splátkách pro Štefana Mikela, Litoměřice (dohoda - viz. příloha org.zápisu).

32.       uzavření nájemní smlouvy na 1 m2 na střechu domu v ulici Revoluční 1834/8, Litoměřice pro umístění stožáru pro firmu AmigoNet s.r.o., IČ: 272 79 448 za nájemné ve výši 2.000,- Kč měsíčně.

33.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu č. 3 v ulici Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 0+2, žadatelce Pokorné Renatě, Litoměřice na dobu určitou jednoho roku.

34.       přidělení bytu č. 13 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 0+2, žadatelce Smolkové Ivaně, Litoměřice na dobu určitou jednoho roku.

35.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu č. 43 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 0+2, žadatelce Demeterové Vlastě, Litoměřice na dobu určitou jednoho roku.

36.       uzavření smlouvy o dílo  „Litoměřice – rekonstrukce průčelí na dům ulice Dlouhá 175/9, 176/11 a 177/13, Litoměřice“ s firmou JURIS LTM  s.r.o. Želetická  2194, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). 

37.       poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 5.000,- Kč Severočeské filharmonii Teplice na pořádání koncertu v Litoměřicích v rámci 43. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se koná ve dnech 24. 5. až 21. 6. 2007 v Ústeckém kraji a zároveň použití znaku Města Litoměřic na propagačních materiálech.

38.       zadání veřejné zakázky „Úpravy a osvětlení hřiště ZŠ Ladova Litoměřice“ firmě DAPS v.o.s. Litoměřice a předloženou smlouvu o dílo (viz příloha orig. zápisu).

39.       zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ firmě BUST s.r.o. Budyně n/O a předloženou smlouvu o dílo (viz příloha orig. zápisu).

40.       navýšení kapacity školní družiny ze 100 na 120 žáků a školního klubu z 50 na 80 žáků na Základní škole Litoměřice, Ladova 5.

41.       převzetí záštity Města Litoměřice nad Společenským večerem Diakonie a zároveň podmínky pronájmu prostor DK stejné jako jsou při akcích pořádaných městem.

42.       použití znaku města Litoměřic Kynologickému spolku Litoměřice na plakáty a katalog mezinárodní výstavy psů Nord Bohemia Canis pořádanou ve dnech 19-20.5. 2007 na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích.

43.       poskytnutí údajů Všeobecné zdrav.pojišťovny v Litoměřicích pro  Městskou nemocnici v Litoměřicích za účelem zpracování „Analýzy komplexního řešení systému zdravotnictví ÚK“ externím zpracovatelem.

44.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 19.4.2007.

Program ZM 19.4. 2007

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.      Prominutí smluvních úroků, úroků z prodlení a schválení dohody o splátkách 

2.      Schválení dohod o splátkách                                           

3.      Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích 

4.      Změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (veřejné prostranství)  

5.      Darování světelného ukazatele  ZŠ U stadionu 4   

6.      Jmenování soudního přísedícího   

7.      Právní rozbor kompetencí KV při ZM        

8.      Změna členství KV při ZM            

9.      Rozpočtová opatření

10.     Informace o zhodnocení volných finančních prostředků                  

11.     Prodej akciového podílu města ve společnosti DZCL a.s. za cenu odpovídající výši podílu na vlastní jmění společnosti.         

12      Určení zastupitele města pro spolupráci při pořizování územního plánu Litoměřic s úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice                   

13.     Jmenování oddávajících MUDr. Kejře, ing. Lončáka           

14.     Schválení uzavření smlouvy s Geomedií s.r.o. o bezúročné půjčce – geotermální vrt

        

Majetkové záležitosti                           

Záměry :

15.     Záměr prodeje pozemku p.č.175 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

16.     Záměr prodeje pozemku p.č. 600/59 v k.ú. Pokratice

17.     Záměr směny pozemků p.č. 4709/2 v k.ú. Litoměřice (obec) za p.č. 167/5, 168/7 v k.ú. Mlékojedy  

18.     Záměr prodeje části pozemku p.č.  84/1 v k.ú. Pokratice

19.     Záměr prodeje části pozemku p.č. 2581 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

20.     Směnná smlouva pozemků p.č. 2228/1, 2031/3 a 5223/80 (vl.město) za p.č. 2229/9 a 2229/10   „Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část Kamýcká – Masarykova“                              

21.     Prodej pozemku p.č. 675 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

22.     Prodej pozemku p.č. 433 v k.ú. Litoměřice

23.     Prodej nemovitosti p.č. 2732/10 v k.ú. Litoměřice

24.     Revokace usnesení č. I/18 ze dne 25.1.07- prodej pozemku p.č. 1352 v k.ú. Pokratice

25.     Prodej pozemku p.č. 1352/2 a 1352/3 v k.ú. Pokratice

26.     Prodej pozemku p.č. 694 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice

27.     Prodej pozemku p.č. 891/2 v k.ú. Tlučeň

28.     Zřízení věcného břemene na p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice - uložení plynár.zařízení

29.     Zřízení věcného břemene na p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice - uložení plynár.zařízení

30.     Zřízení věcného břemene na p.č. 424,622 a 653/2 v k.ú. Litoměřice - uložení plynár.zařízení

31.     Darovací smlouva pozemků p.č. 1265/32 v k.ú. Pokratice a p.č. 1265/62 v k.ú. Pokratice (pod komunikací K. Trochty-Miřejovická stráň)

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         prominutí poplatku z prodlení na nájemném ve výši 5.095,- Kć pro Zuzanu Zámkovou, Litoměřice.

III.        bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích za rok 2006 ve výši 802,29 Kč.

2.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schválenýmrozpočtem Města Litoměřice a zprávu o činnosti PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích za rok 2006. 

3.         hospodářský výsledek PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  2028, za rok 2006 ve výši 62.482,86 Kč.

4.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028 za rok 2006.

5.         hospodářský výsledek PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, za rok 2006 ve výši 183.587,-Kč.

6.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 za rok 2006.

7.         hospodářský výsledek PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2006 ve výši 31.960,- Kč.

8.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2006. 

9.         hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 za rok 2006 ve výši 60.229,57 Kč.

10.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 za rok 2006. 

11.       hospodářský výsledek PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ve výši 16.248,62 Kč.

12.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Masarykova  ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 2 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 2 za rok 2006.

13.       hospodářský výsledek, ztrátu PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4 ve výši 14.648,18 Kč.

14.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 za rok 2006.

15.       hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2006 ve výši 1.232,01 Kč.

16.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2006.

17.       hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2006 ve výši 103.556,60 Kč.

18.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2006.

19.       hospodářský výsledek PO ZUŠ Litoměřice,Masarykova 46 za rok 2006 ve výši 3.223,60 Kč.

20.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZUŠ  Litoměřice, Masarykova 46 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZUŠ  Litoměřice, Masarykova 46 za rok 2006. 

21.       hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  za rok 2006 ve výši 12.841,50 Kč.

22.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2006. 

23.       hospodářský výsledek PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice, za rok 2006 ve výši 125.539,28 Kč.

 

24.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice, na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice za rok 2006.

25.       hospodářský výsledek PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice na rok 2006 ve výši 43.008,31 Kč

26.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice za rok  2006.

27.       konání shromáždění KSČM dne 1.5.2007 v Jiráskových sadech v Litoměřicích na dopravním hřišti a dne 9.5.2007 u hrobu Rudoarmějců a u Památníku Richard v Litoměřicích.

                                                                                                                  

IV.        potvrzuje:

1.         vítěze výběrového řízení firmu N+N – konstrukce a dopr. stavby, s.r.o., Litoměřice (viz příloha org. zápisu)

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu