Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 10.5.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 5. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 250/9/2023
Úprava plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2023 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje úpravu plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2023 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 251/9/2023
Protokol o kontrole ČŠI – Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce, provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410.

 

usnesení č. 252/9/2023
Protokol o kontrole ČŠI – Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce, provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436.

 

usnesení č. 253/9/2023
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2023
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro fyzické osoby (viz příloha orig. zápisu),
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro právnické osoby (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 254/9/2023
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 255/9/2023
PO MSZ - Smlouva o nájmu nebytových prostor - FS
RM uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu fotbalového stadionu mezi Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/8, 412 01 Litoměřice a panem Pxxxxx Txxxxx, IČO: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 256/9/2023
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Zuzany Bendové na funkci ředitelky Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 ke dni 8. 9. 2023 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.

 

usnesení č. 257/9/2023
Šablony pro MŠ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - DDM Rozmarýn Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 s podáním žádosti na realizaci projektu v rámci Výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního Programu Jan Amos Komenský.

 

usnesení č. 258/9/2023
Účetní závěrka 2022/ plán činnosti 2023 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO:00360627 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 do rezervního fondu ve výši 9.000,39 Kč a do fondu odměn ve výši 31.839 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 259/9/2023
Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693, za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 do rezervního fondu ve výši 38.727,60 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 260/9/2023
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Zelená a Lipová, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí v ul. Zelená a Lipová v Litoměřicích. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 261/9/2023
PO TSM - změna plánu investic - investiční příspěvek na pořízení nákladního vozu pro kontejnerovou dopravu
a) RM schvaluje aktualizovaný plán oprav a pořízení majetku a plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje TSM podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na pořízení nákladního vozu pro kontejnerovou dopravu.

 

usnesení č. 262/9/2023
Schválení nové smlouvy se společností EKOKOM a pověření firmy FCC BEC, s.r.o. k plnění části povinností obce
RM schvaluje uzavření nové smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 a Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958.
RM pověřuje firmu FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/88, 410 02 Lovosice, IČO: 61054259, DIČ: CZ60154259, v souladu s čl. XVII. Všeobecných obchodních podmínek společnosti EKO-KOM, a.s. upravujících spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství č.: OS202320002332, k plnění části povinností obce vůči společnosti EKO-KOM, a.s. dle čl.VI. a VII. odst.1 až 8 VOP a článku IV. odst.3 smlouvy v rozsahu vykazování údajů společnosti, včetně veškerých s tím souvisejících povinností, zejména poskytování součinnosti při auditu, předání výkazů, hromadných a opravných výkazů.

 

usnesení č. 263/9/2023
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 2224/1 v k.ú. Litoměřice

RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 264/9/2023
Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 65N22/38 - SPÚ
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 65N22/38 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, na dobu určitou od 01.06.2023 do 31.05.2024, za účelem údržby pozemků parc. č. 2472/4 o výměře 117 m2 (orná půda) a parc. č. 3411/4 o výměře 272 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Litoměřice a pozemků parc. č. 690/2 o výměře 927 m2 (vodní plocha) a parc. č. 691/1 o výměře 1066 m2 (trvalý travní porost) oba v k.ú. Pokratice, které slouží jako veřejné prostranství (návrh dodatku viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 265/9/2023
Pronájem pozemku parc. č. 2676/17 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2676/17, zastavěná plocha nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví paní xxxx Lxxxx Txxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 163 00 Praha 6 - Řepy za roční nájemné 153 Kč.

 

usnesení č. 266/9/2023
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů pro rok 2023
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49241494, DIČ: CZ49241494, Program pojištění lesních porostů pro pojistný rok 2023.

 

usnesení č. 267/9/2023
Přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích o výměře 68,90 m2 (1+1) paní Ing. Kxxxxxxx Šxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx Bohušovice nad Ohří. Výše nájemného činí 99,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 268/9/2023
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3986/2, 3986/44, 3991/1 v k.ú. Litoměřice (666)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3986/2, 3986/44, 3991/1 v k.ú. Litoměřice, podle GP 5269-372/2022, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.607 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

usnesení č. 269/9/2023
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2188/4, 2472/44, 2483/1, 5251/20 v k.ú. Litoměřice (551)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2188/4, 2472/44, 2483/1, 5251/20 v k.ú. Litoměřice, podle GP 5147-170/2022, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.441 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 270/9/2023
Umístění přípojky elektro na části pozemků parc.č. 5535, 571/3, 571/2, 571/1, 568 v k.ú. Litoměřice (758)
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného práva - služebností inženýrských sítí z důvodu realizace elektropřípojky v délce cca 32 m, která bude sloužit pro umístění dobíjecí stanice pro služební elektro vozidla s budoucím oprávněným Hospicem sv. Štěpána, z.s. Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČO: 65081374, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5535, 571/3, 571/2, 571/1, 568 v k.ú. Litoměřice z důvodu zajišťování obsluhy zdravotní a sociální péče u svých klientů v domácí péči. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 271/9/2023
Dotační program Zdravé město Litoměřice na rok 2023
RM schvaluje
a) rozdělení dotací v rámci dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření smluv o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 272/9/2023
Udělení odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM uděluje odměnu Ing. Bc. Ivaně Humlové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (návrh viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 273/9/2023
Ustanovení výběrové komise na ředitele MSZ
RM schvaluje ustanovení devítičlenné komise k výběrovému řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení města Litoměřice, dle předloženého návrhu a pověřuje 1. místostarostku Alenu Rožcovou doplněním konkrétních jmen u členů, kteří jsou mimo strukturu Města Litoměřice a určeni do komise budou na základě schválené odbornosti (člen jiné samosprávy nebo organizace spravující sportovní zařízení). Termín konání výběrového řízení je 30.5.2023.

 

usnesení č. 274/9/2023
Schválení termínů jednání RM a ZM na 2. pololetí 2023
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na 2. pololetí roku 2023:
RM: 19.7., 9.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12.
ZM: 14.9., 14.12.


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 11. května 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu