Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.4.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25. 4. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 180/9/2022
Schválení změny stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM částečně mění své usnesení č. 78/5/2022 z 21.2.2022 a při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:
1. Nové znění stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu).
2. Pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče k podpisu notářského zápisu.

 

usnesení č. 181/9/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZUŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 do rezervního fondu ve výši 68 598,56 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 182/9/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - MKZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 1 327 196,72 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 183/9/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Cantica Bohemica, z.s.
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

usnesení č. 184/9/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva s mezinárodní účastí“, který se bude konat dne 27. 8. 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 185/9/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a to na uskutečnění projektu "Příměstský tábor" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 186/9/2022
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 187/9/2022
Schválení návrhu platového výměru
RM schvaluje nový platový výměr ředitelky Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích Mgr. Ing. Martiny Vondrákové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 188/9/2022
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr dodavatele v nadlimitním zadávacím řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), sídlem Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 41327331 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 189/9/2022
VZ/012/2022 s názvem „Litoměřice, K. Světlé, Lipová, Zelená - dešťová kanalizace“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/012/2022 s názvem „Litoměřice, K. Světlé, Lipová, Zelená - dešťová kanalizace“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO: 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 190/9/2022
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2022
RM schvaluje
a) rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2022 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření příloha č. 3 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 191/9/2022
Čerpání příspěvku ze státního rozpočtu na provoz dětských skupin PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje od měsíce července 2022 jako vícezdrojové financování čerpání příspěvku ze státního rozpočtu na provoz dětských skupin JESLIČKY a ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, příjemce je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 192/9/2022
Přijetí individuální dotace PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje
a) přijetí individuální dotace ve výši 49 938 Kč z Města Terezín za účelem podílení se na poskytování sociální služby Denní stacionář pro zdravotně handicapovanou slečnu Kxxxxxxx Kxxxxxxx, příjemce je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165
b) přijetí individuální dotace ve výši 10 000 Kč z Města Štětí za účelem podílení se na poskytování sociální služby Denní stacionář pro zdravotně handicapovaného pana Mxxxxxx Jxxxxxx, příjemce je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 193/9/2022
Příděl seniorského bytu č. 8 v ul. Švermova 2099/16
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 8 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní Dxxxxx Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 194/9/2022
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022" a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 1
RM schvaluje
a) poskytnutí dotací z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022" subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha originál zápisu)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty (vzorová smlouva viz příloha originál zápisu).

 

usnesení č. 195/9/2022
Individuální dotace organizaci ShineBean, o.p.s. - zahraniční rozvojová spolupráce Keňa
RM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč. organizaci ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků org. ShineBean o.p.s., IČO: 22690000, sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice na podporu ZŠ Ligoma v Keni (vzor smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 196/9/2022
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Virtuální Univerzitě třetího věku VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ Ekonom, o.p.s.
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., zastoupené ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným, se sídlem Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25400681
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění vzdělání seniorů.

 

usnesení č. 197/9/2022
Schválení výroční zprávy města Litoměřice za rok 2021
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2021.

 

usnesení č. 198/9/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m2.

 

usnesení č. 199/9/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 4206 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 463 v k.ú. Trnovany u Litoměřic (727)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4041606 LT-Trnovany, LT p.č. 278/1, 4048/2 kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 13.300 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 4206 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 463 v k.ú. Trnovany u Litoměřic. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 200/9/2022
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice (605)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5022-80/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 729 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 201/9/2022
Pronájem části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 657/42 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pokratice o výměře cca 24 m2, k účelu umístění nákladové rampy spol. AP-Rent s.r.o., Havlíčkova 816/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 25010077, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 2400 Kč/rok.

 

usnesení č. 202/9/2022
Výpůjčka části pozemku parc. č. 3183 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 3183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 5 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Společenství pro dům Tylova č.p. 1035, 412 01 Litoměřice, Tylova 1035, 412 01 Litoměřice, IČO: 28722051 za účelem instalace vertikální zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup osob s omezeným pohybem do objektu bytového domu Tylova 8.

 

usnesení č. 203/9/2022
Adresný záměr vypůjčení části pozemků v k.ú. Litoměřice - „Cyklostezka Ohře“
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemků v k.ú. Litoměřice, část pozemku parc. č. 4831 o výměře 137 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 4826/2 o výměře 181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, pozemek parc. č. 4826/7 o výměře 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, část pozemku parc. č. 4768/17 o výměře 32 m2, druh pozemku: orná půda, pozemek parc. č. 4768/30 o výměře 58 m2, druh pozemku: orná půda a část pozemku parc. č. 4855/1 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 k realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“, a to na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce, do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu „Cyklostezka Ohře“, nejdéle do 31. 12. 2030.

 

usnesení č. 204/9/2022
Podání žádosti o vypůjčení pozemků v k.ú. Litoměřice a v k.ú. Pokratice
RM schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce na Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice za účelem údržby pozemků parc. č. 2472/4 a parc. č. 3411/4, oba v k.ú. Litoměřice a pozemků parc. č. 690/2 a parc. č. 691/1 oba v k.ú. Pokratice, které slouží jako veřejné prostranství.

 

usnesení č. 205/9/2022
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Bratrské jednoty babtistů“ dne 08.05.2022
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Bratrskou jednotu babtistů, ul. Žižkova 2039/3, Litoměřice, IČO: 68455607 za účelem uspořádání veřejného shromáždění dne 08.05.2022. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 206/9/2022
Revokace usnesení RM č. 133/7/2022 ze dne 21.03.2022 - smlouva o pachtu pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM ruší své usnesení č. 133/7/2022 ze dne 21.03.2022.

 

usnesení č. 207/9/2022
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k.ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích, pro žadatelku paní MUDr. Ixxxx Šxxxxxxxxxx, IČO: 46769170 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 208/9/2022
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 209/9/2022
Prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bývalé vodárny, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje Spolku ProLUKA z.s., se sídlem Škrétova 1961/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697, prominutí plateb nájemného za období od 01.04.2022 do 31.12.2022 v celkové výši 16 470 Kč, hrazeného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 36,60 m2 v objektu bývalé vodárny, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích.

 

usnesení č. 210/9/2022
Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001
RM schvaluje:
Výzvu, včetně zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na služby s názvem:
"ZAVEDENÍ SYSTÉMU ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍPRAVA CERTIFIKACE DLE NORMY ČSN EN ISO 50001"
1. Krycího listu nabídky
2. Vzoru návrhu Smlouvy o vytvoření autorského díla v souladu s normou ČSN EN ISO 50001- Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití.

 

usnesení č. 211/9/2022
Ukončení nájemní smlouvy č. 9470000106 dohodou k 30.04.2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000106 ze dne 06.03.2020, k části pozemku parc. č. 842/1 o výměře cca 818 m2 a pozemku parc. č. 842/2 o výměře 45 m2, oba v k.ú. Litoměřice (revizí katastru nemovitostí nyní pozemek parc. č. 842/1 o výměře cca 863 m2 v k.ú. Litoměřice) s panem Gxxxxxxxx Hxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, dohodou ke dni 30.04.2022.

 

usnesení č. 212/9/2022
Schválení termínů jednání RM a ZM na 2. pololetí 2022
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na 2. pololetí roku 2022:
RM: 18.7., 8.8., 22. 8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
ZM: 15.9., 8.12.

 

usnesení č. 213/9/2022
Schválení návrhu nového platového výměru
RM schvaluje návrh na nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice Ing. Ivo Elmana (viz příloha orig. zápisu)

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 28. 4. 2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu