RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.5.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. 5. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

233/9/2020
PO Technické služby města Litoměřice: Předložení účetní závěrky za rok 2019, schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019, návrh ročního finančního plánu na rok 2020
a) RM schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 do rezervního fondu ve výši 375.046,03Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let, tj. 271.447,10 Kč a do FO 103.598,93 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).


234/9/2020
Návrh na dočasné prominutí a snížení nájemného
RM neschvaluje firmě outdoor akzent, s.r.o., Na Strži 2097/63, Praha 4, IČO:00545911 odpuštění 50% z poplatků za umístění billboardů na území města Litoměřice, tzn. 30 000,- Kč za období od 1.4. do 31.12.2020 (viz příloha orig. zápisu).


235/9/2020
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Ing. M.K., Litoměřice a Bc. D.K., Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).


236/9/2020
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veř. prostranství
RM nevydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, IČO: 03601676 za účelem provozování pojízdných stánků na Mírovém náměstí, v ul. Michalská, Jezuitská, Dlouhá, V. Dominikánská, Novobranská, 5. května, Lidická, Okružní, Krajská a V. Krajská a na Střeleckém ostrově po celý rok (viz příloha orig. zápisu).


237/9/2020
PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR - ukončení projektu a schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo
a) RM pověřuje Odbor územního rozvoje jednat s dodavatelem Společnost PAVE Litoměřice, kterou tvoří společníci Trigema Building a.s., sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 264/14, PSČ 158 00, IČO 27653579 a METALL QUATRO spol. s.r.o., sídlem č.p.600, 431 59 Vysoká Pec, IČO 61538213 o podmínkách Dohody o ukončení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „ PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“.
b) RM pověřuje Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D. jednat se Státním fondem životního prostředí ČR o podmínkách ukončení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran.


238/9/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - MKZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 880. 898,67 Kč a převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 900.000 Kč za účelem financování oprav majetku; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).


239/9/2020
Prodloužení období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky
RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon prodloužení období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081 Mgr. Monice Mejtové a na pracovním místě ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 Mgr. Karlu Kynzlovi, a to od 1. 8. 2020.


240/9/2020
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RMschvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.návrhu).

 

241/9/2020
Prominutí nájemného / pachtovného - objekty v užívání příspěvkových organizací města
RM souhlasí s prominutím plateb nájemného či pachtovného včetně příslušenství třetím subjektům, které mají pronajaty či propachtovány prostory v objektech města, které jsou užívány příspěvkovými organizacemi města na základě smluv o výpůjčce a následně jsou v souladu s těmito smlouvami pronajaty či propachtovány třetím osobám, a to po dobu uzavření jejich provozoven z důvodu mimořádných omezení při epidemii koronaviru.


242/9/2020
Stanovisko ke spolupráci s Ústeckým krajem – využití objektu č.p. 171 Stará radnice
RM schvaluje znění stanoviska ke spolupráci mezi Městem Litoměřice, Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 412 01 Litoměřice, IČO: 70892156 a Oblastním muzeem Litoměřice, p.o., se sídlem Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice, IČO:00360635 na projektu zlepšení zázemí pro další činnost Oblastního muzea v Litoměřicích v prostorách objektu č.p. 171 - Stará radnice - viz. příloha orig. zápisu.

 

243/9/2020
Vzorový Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace - ŠKSaPP
RM schvaluje znění vzorového Dodatku č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů v oblasti sportu, kultury a volného času dětí (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andreu Křížovou uzavírat tyto dodatky v případě změn podpořených projektů, které se budou týkat pouze termínu konání v roce 2020.


244/9/2020
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

245/9/2020
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).



246/9/2020
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2020
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).


247/9/2020
VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu)


248/9/2020
Harmonogram znovuobnovení výuky - ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí harmonogram znovuobnovení výuky Základní umělecké školy Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410, od 11. 5. 2020 resp. 25. 5. 2020.


249/9/2020
Schválení neinvestiční dotace z rozpočtu Města Štětí pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Štětí pro pana Martina J. na rok 2020 ve výši 22 Kč/1 hod. poskytované služby denní stacionář s tím, že celková částka dotace nepřesáhne 10 000 Kč pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165


250/9/2020
Schválení hospodaření PO Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 do rezervního fondu ve výši 19 258,00 Kč, do fondu odměn ve výši 4 814,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

251/9/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4826-10/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.777 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.



252/9/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4825-133 /2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.


253/9/2020
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 492 414 94, DIČ: CZ – 492 414 94, Program pojištění lesních porostů pro pojistný rok 2020.


254/9/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění vodovodního zařízení k části pozemku parc.č., 2663/12 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 2663/12 k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4833-79/2020, ve prospěch Slavoje Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, Litoměřice, IČO: 14866170, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1292 Kč s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí


255/9/2020
Výpůjčka části pozemku parc.č. 2563/1 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2563/1 o výměře cca 13m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek Stránského 1755, Litoměřice, IČO: 28737351, k účelu umístění zdvižné plošiny, zajišťující bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1755 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce


256/9/2020
Pronájem části pozemku parc.č. 792 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 792 o výměře cca 15m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, spoluvlastníkům č.p. 271 v části obce Město v k,ú. Litoměřice, zastoupenými paní Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, formou úpravy Smlouvy o nájmu č. 9170000382 ze dne 13.1.2016, Dodatkem č. 1 (Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu)


257/9/2020
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 o výměře 1235 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice veřejnou licitací, dle schváleného Řádu pro veřejné licitace. Veřejná licitace se uskuteční dne 02.06.2020 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice – „Felixe Holzmanna“, Mírové náměstí 15/7 (přízemí).

 

258/9/2020
Smlouva o poskytování služeb pro účely zajištění provozu budovy bez č.p. na st. parc. č. 4008/113 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, Albertov 6, 128 00 Praha 2, IČO: 00216208 (viz příloha orig. zápisu).


259/9/2020
Projednání stížnosti nájemníků ve věci užívání bytu v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích
RM bere na vědomí zaslanou stížnost nájemníků a ukládá OSNMM případně ukončit stávající nájemní vztah paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pokud nedojde k zamezení závadové činnosti ve vztahu k užívání pronajatého bytu, a zajistit její případné přemístění do jiného vhodnějšího ubytovacího zařízení.


260/9/2020
Rozpočtové opatření OSNMM k hospodářské činnosti ÚSN
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci OSNMM (viz příloha orig. zápisu).


261/9/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).


262/9/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).


263/9/2020
Schválení dotace pro Odborovou organizaci Nemocnice Litoměřice a.s.
RM doporučuje ZM schválení mimořádné investiční a provozní dotace pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 a to vzhledem k dopadům vyhlášeného nouzového stavu a řešení dopadů vývoje respiračního nemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2.


264/9/2020
Veřejnosprávní kontrola PO DDM Rozmarýn
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).


265/9/2020
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Na Valech
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 428 (viz příloha orig. zápisu).

 

266/9/2020
Zpracování seznamu projektů o.s. SMART CITY
RM ukládá o.s. SMART CITY zpracovat seznam ukončených i probíhajících projektů, předložit jejich závazné termíny (zejména monitorovacích zpráv) a všechny závazky a důležité okolnosti týkajících se těchto projektů do 25.05.2020 do 12.00 hod.


267/9/2020
Schválení termínů jednání RM a ZM na 2. pololetí roku 2020
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic konaných ve 2. pololetí roku 2020.
RM: 13.7., 3.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 23.11., 14.12.
ZM: 17.9., 3.12.


Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
Místostarosta města

 


Vyhotoveno dne 12. května 2020


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..