Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

09. usnesení z jednání RM 29.04.2004

USNESENÍ

z 9 jednání Rady města Litoměřice konaného dne 29.4. 2004

od 12:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:            7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.         výši žákovského příspěvku ve šk.r. 2004/2005 v jednotlivých složkách výuky v ZUŠ Litoměřice dle předloženého návrhu,  s účinností od 1.9.2004. (viz příloha orig. zápisu)

2.         pro šk.r. 2003/2004 poskytnutí slev žákovského příspěvku žákům ZUŠ Litoměřice dle  předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu)

3.            odepsání dluhu za stravné ve výši 470,40 Kč za období duben -květen 2001 v Jeselském oddělení Centra SRDÍČKO. (viz příloha orig. zápisu)

4.         návrh  „Smlouvy o provozování Azylového domu v Litoměřicích“ (viz orig. zápisu), která bude uzavřena mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice. Smlouva bude účinná po schválení RM a po podepsání oběma smluvními stranami. 

5.         návrh „Smlouvy o provozování pečovatelské služby vč.rozvozu obědů“ (viz příloha orig. zápisu), která bude uzavřena mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice. Smlouva bude účinná po schválení RM a po podepsání oběma smluvními stranami.

6.            předložený „Provozní řád Domu s pečovatelskou službou a pečovatelské služby v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu) se zapracováním připomínek členů rady města a to s účinností od 1.5.2004.

7.            předložený návrh odboru ŠKSaPP na rozdělení inventáře Základní školy Litoměřice, Máchovy schody 4. (viz příloha orig. zápisu)

8.         složení komise a oslovení firem na akci „Most – Písečný ostrov, Litoměřice“.(viz příloha orig. zápisu)

9.         složení komise a oslovení firem na akci „Rekonstrukce ulice K. Světlé, Litoměřice“.(viz příloha orig. zápisu)

10.       složení komise a oslovení firem na akci „Oprava komunikací – Na Kocandě“. (viz příloha orig. zápisu)

11.       složení komise a oslovení firem na akci „Dokončení prací na Střeleckém ostrově, Litoměřice“. (viz příloha orig. zápisu)

12.       záměr pronájmu pozemku p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Litoměřice.

13.            pronájem NP na Mírovém náměstí 21/13, Litoměřice o velikosti 117,18 m2 s podmínkou provozování vyhlídkové trasy historickým sklepením panu Františku Kopeckému bytem Skalická 316, Žitenice,

14.       záměr pronájmu NP p.č. 263/2-10 o velikosti 28m2 v k.ú. Litoměřice v ulici Kapucínská.

15.       na základě změny právní formy nájemce NP, Mírové nám. 169/38, přechod nájmu na spol. Jepharma s.r.o., IČO 254 84 354 se sídlem Pokratická 500/38, Litoměřice.

16.       uzavření NS na NP – Lidická 150/2,Litoměřice, prodejna Včelařských potřeb s Karlem Bíbrlíkem bytem Kosmonautů 2019/12, Litoměřice, IČO: 867 38 429 na dobu neurčitou za podmínek zachování charakteru prodejny. Výše nájmu je 1.400,- Kč/m2/rok.

17.       vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Městem Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu)

18.       pravidla pro přidělování příplatků za vedení, osobních příplatků a odměn pro ředitele příspěvkových organizací, kteří jsou platově zařazeni dle zák.č. 143/1992 Sb. (viz příloha orig. zápisu)

19.            vyplacení odměn ředitelům PO příslušejících do odboru ŠkaS dle přiloženého návrhu.(viz příloha orig. zápisu)

20.            vyplacení odměny řediteli TSM p. Smolíkovi v navrhované výši. .(viz příloha orig. zápisu)

21.            vyplacení odměny ředitelce Centra „Srdíčka“ Mgr. Lutišanové v navrhované výši. (viz příloha orig. zápisu)

22.       Výroční zprávu HV MěN za r. 2003 a Finanční plán MěN na r. 2004 v Litoměřicích a to na základě doporučení DR MěN s tím, že MěN příjme opatření, která povedou ke snížení ztráty r.2004 o 15 mil. Kč.

23.            společnosti Výstavy s.r.o. použití částky 729.408,- Kč pro instalaci mechanických a elektronických turniketů a kamerového systému v rámci zabezpečení objektu s tím, že zbývající finanční částka do 3 mil. Kč bude vrácena do peněžního plnění.

II. neschvaluje:

1.         záměr pronájmu pozemku p. č. 811, 812 o výměře 1761 m2 v k.ú. Litoměřice, p.č. 923, 926 o výměře 2195 m2 v k.ú. Litoměřice, p.č. 796, část 795/1 o výměře cca 1039 m2 v k.ú. Litoměřice.

2.         snížení nájemného za pronájem NP těmto žadatelům:

PharmDr. Jeřábek            - Lékárna U Černého orla

paní Motěšická                     - Echo Bazar

paní Kuchařová                     - Pedikůra Oáza

paní Krupková                      - Drogérie u Iny

paní Pavlíková, Barcajová – Šití a úprava oděvů

III. bere na vědomí:

1.            inspekční zprávu a protokol  České školní inspekce z provedené kontroly na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2 a Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig. zápisu). S ohledem na kladný výsledek inspekce není nutné přijímat žádná opatření.

2.         konání předvolební akce k volbám do Evropského parlamentu OVV ČSSD dne 10.5.2004 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

3.         konání předvolební akce k volbám do Evropského parlamentu KDU-ČSL dne 11.5.2004 na Mírovém  náměstí v Litoměřicích.

4.             předložený výpočet možného úvěrového rámce pro Město Litoměřice

5.         Výroční zprávu HV MěN za r. 2003 a Finanční plán na r. 2004

6.            nepeněžní plnění nájemného společnosti Výstavy s.r.o., Litoměřice při rekonstrukci pavilonu A ve výši 1.723.300,50 Kč

IV. ukládá:

1.            vedoucímu odboru SMM neprodleně podat odvolání k dodatečnému kolaudačnímu rozhodnutí o povolení stavby na pozemku p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Litoměřice.

2.         řediteli MěN v Litoměřicích přijmout opatření, která povedou ke snížení ztráty r.2004 o 15 mil. Kč a návrhy těchto opatření po projednání v DR MěN předložit RM nejpozději do 30.5. 2004.

V. doporučuje:

1.         ZM schválit poskytnutí věcného daru Domu dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 15, Litoměřice. Pořizovací cena daru, který se sestává s 10-ti kusů psacích strojů, činí 40.614,-Kč.

2.         ZM uložit odboru ÚRM zpracovat návrh změny ÚP s dopracováním příslušných regulativů území Želetice – Mlékojedy.

…………………………….                                                        ……………………………..

             Mgr. Petr Hermann                                                                              Mgr.Ladislav Chlupáč

                 místostarosta                                                                                       starosta města

            Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu