Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání RM 11.04.2006

USNESENÍ

výpis

z 8. jednání RM Litoměřic konaného

dne 11.4. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.             schvaluje:

1.                  předložený výsledek hospodaření za rok 2005, návrh převodu HV 2005 do fondů a odpisový plán PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

2.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005, návrh převodu HV 2005 do fondů a odpisový plán PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

3.                     předložený výsledek hospodaření za rok 2005, návrh převodu HV 2005 do fondů PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 a odpisový plán DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).                       

4.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005 a návrh převodu HV 2005 do rezervního fondu PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Litoměřice, Revoluční 30 a 32 (viz příloha orig. zápisu).

5.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005, návrh převodu HV 2005 do fondů, předložený odpisový plán PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

6.                     předložený výsledek hospodaření za rok 2005, uhrazení vzniklé ztráty HV 2005 z rezervního fondu PO a odpisový plán PO Knihovna K.H.M. Litoměřice, Mírové nám. 26 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

7.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005 a odpisový plán PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

8.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005, návrh převodu HV 2005 do fondů a

odpisový plán PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

9.            předložený výsledek hospodaření za rok 2005 odpisový plán PO Masarykovy ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

10.                   předložený výsledek hospodaření za rok 2005 - vzniklá ztráta bude uhrazena z rezervního fondu PO odpisový plán PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

11.               předložený výsledek hospodaření za rok 2005 a odpisový plán PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

12.               předložený hospodářský výsledek PO Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 31.12.2005 a návrh převodu zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 15,282.013,- Kč a do fondu odměn O,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

13.            předložený Finanční plán Městské nemocnice v Litoměřicích na r. 2006 a to na základě doporučení DR MěN (viz příloha orig,zápisu).

14.            celkovou částku a výši čtvrtletních záloh hmotné zainteresovanosti ředitele MěN v Litoměřicích dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu)

15.       plnou výši odměny pro ředitele MěN v Litoměřicích MUDr. M. Jiránka za splnění kritéria stanoveného RM dne 21.4.2005 (usnesení č. 4/10) a dosažený výsledek jejího hospodaření za r. 2005, v celkové výši dle předloženého návrhu a vyplacení jejího doplatku v navrhované výši (viz. příloha orig. zápisu) a to na základě doporučení DR MěN.

16.            mimořádnou odměnu pro ředitele MěN v Litoměřicích ve výši dle předloženého návrhu předsedy DR MěN (viz příloha orig. zápisu) a to na základě doporučení DR MěN a po celkovém zhodnocení jak finanční situace, tak i celkového chodu nemocnice (velmi ztížené podmínky za rok 2005).

17.       výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č.6, Dlouhá 177/13, Litoměřice obecní, kategorie I., o velikosti 3+1 a nájemníkem bytu č. 46, A.Muchy 417/22, Litoměřice družstevní, kategorie I.,o velikosti 0+2.

18.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu č. 77 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 0+2.

19.               uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o montáži a servisu vodoměrů s firmou SPORT – PLUS s.r.o. se sídlem Družstevní 32/1, Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

20.               na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro Gujdovou Květoslavu do 31.9.2006 a pro Rácovou Lenku do 30.6.2006.

21.       seznam oslovených firem a výběrovou komisi na akce „Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Eliášova Litoměřice“ a „Výměna osvětlení ZŠ Svojsíkova Litoměřice“ (viz. příloha orig. zápisu).

22.       finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro Dance & Aerobic Center Artep Litoměřice na účast soutěže Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitnes, které se bude konat 17.5 – 21.5. 2006 v Kijevě. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

23.       provozní řád parkoviště v Litoměřicích „U Hvězdárny“ (viz příloha orig. zápisu).

24.               zábor veřejného prostranství p. J. Čechovi za účelem umístění předzahrádky na Mírovém nám. 247/42 v Litoměřicích v období od 1.5. do 30.9.2006.

25.               uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a p. Pavlem Míkou, ak. soch., Praha 5 na akci „Restaurátorské práce na barokním portálu p.p.č. 56, Krajská ul., Litoměřice. (viz. příloha orig. zápisu).

26.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a Sever. plynárenskou, a.s., Klíšská 940, Ústí n. L. na akci „Oprava NTL plynovodu a přípojek – Litoměřice, Dómská ul.“ a zároveň  uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Jan Smola, Litoměřice na akci „Oprava NTL plynovodu a přípojek – Litoměřice, Dómská ul. – práce HSV“. (viz. příloha orig. zápisu)

27.            ukončení pronájmu (NS č. 9475000008; Švára Zbyněk)na část pozemku p.č. 2354/30 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice ve lhůtě 30-ti dnů od doručení písemné výpovědi (bez nároků fin. kompenzace do pozemku vložené), z důvodu zahájení stavebních prací ,,Regenerace panelového sídliště Družba“ a doplacení nedoplatku na nájemném  k datu ukončení smluvního vztahu.

28.            výpůjčku částí pozemků p.č. 704, 781, 782, 1268/1, 1268/7, 1268/8 o celkové výměře 942 m2  v k.ú. Litoměřice za účelem realizace výstavby  „Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech v Litoměřicích“ pro investora akce Ústecký kraj, Velký Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou, do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu (orig. smlouva v příloze)

29.       konání mimořádného termínu svatby v obřadní síní Litoměřice, dne 6. června 2006 v 11.00 hod.

30.               použití znaku města Litoměřic v tiskových materiálech souvisejících s koncertem Severočeské filharmonie Teplice konaným dne 9.6.2006 v rámci Festivalu Ludwiga van Beethovena.

31.       dodatek č. 3 ke smlouvě o předání provozování pečovatelské služby, uzavřené s Farní charitou Litoměřice. (dodatek smlouvy příloha orig. zápisu)

32.               program zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 20.4. 2006.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.    Body jednání

1.   Revokace usnesení ZM ze dne 9.3.2006 pod bodem II/1 - uzavření mimosoudní dohody mezi Městem Litoměřice a  Akademií Jana Ámose Komenského. 

2.   Zpráva Kontrolního výboru při ZM

3.   Zápis 1. jednání škodní a likvidační komise ze dne 15. 3. 2006

4.       Schválení splátkového kalendáře na zakoupení nového traktoru ZETOR PROXIMA

5.       Přijetí daru – nemovitosti v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, schválení návrhu   smlouvy o bezúplatném převodu a zřízení věcných břemen a souvisejících smluv o poskytování    služeb

6.       Rozpočtová opatření

7.       Územní plán města Litoměřice

8.       Způsob financování akce „dostavba DD Litoměřice“

Majetkové záležitosti:

Záměry :

9.       Prodej pozemku p.č. 1866 (sportovní plocha) v k.ú. Litoměřice

10.   Revokace usnesení I/6  ZM 26.1.2006 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na část pozemku p.č. 1009 v k.ú. Litoměřice

11.   Prodej části pozemku p.č. 1009 v k.ú. Litoměřice

12.   Prodej části pozemku p.č. 3068/1 v k.ú. Litoměřice

13.   Revokace usnesení  č. I/7 ZM ze dne 4.8.05 - prodej pozemku p.č. 1006/3 v k.ú. Litoměřice (ul. Osvobození)

14.   Podání žádosti na ÚZSMV o převod pozemků v k.ú. Litoměřice na  Město Litoměřice

15.   Revokace usnesení č. I/10 ZM ze dne 9.3.06 - nákup pozemků od MBP st.podnik v likvidaci

Prodeje :

16.   Prodej pozemku p.č. 4116/32 v k.ú. Litoměřice

17.   Prodej pozemku p.č. 4116/33 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku p.č. 89/3 v k.ú. Pokratice

19.   evokace usnesení ZM ze dne 27.10.2005 pod bodem I/16

20.   Nákup pozemků od MBP st.p. v likvidaci v k.ú. Litoměřice

21.   Prodej zast.pozemku p.č. 1006/14 v k.ú. Litoměřice

22.   Prodej pozemku p.č. 660/2 v k.ú. Litoměřice

23.   Zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2719/1, 2719/5, 2719/39, 2733, 2835, 2839/2, 2840/1 v k.ú Litoměřice

24.   Zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 4202/30 a 4202/29 v k.ú Litoměřice

25.   Zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2475/1 v k.ú Litoměřice

26.   Zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2535,2536/1 v k.ú Litoměřice

27.   Prodej pozemku p.č. 121 a p.č. 122 v k.ú. Litoměřice

28.   Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemek p.č. 2897/2 (silnice) v k.ú Litoměřice pro nemovitost na č.p. 2201 Kaufland

V.Informace

VI.Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.             neschvaluje:

1.            povolování vyhrazeného stání pro fyzické a právnické osoby na místních komunikacích v intravilánu města Litoměřice mimo zónu placeného stání zakotvenou v nařízení RM č. 07/2005. 

2.            pronájem části pozemku p.č. 657/42 v k.ú. Pokratice o výměře cca 215 m2 firmě RENT s.r.o., zast. Mgr. Adamcem, Palackého 13, Litoměřice za účelem využití manipulační a parkovací plochy Litoměřice z důvodu nesplnění podmínek stavebního povolení.

3.            prominutí dlužného nájemného za r. 2004 a 2005 v celkové výši 15.000,- Kč René Militkému, Wolkerova 10, Litoměřice za užívání pozemku (pod stánkem) p.č.3075/2 v k.ú. Litoměřice. 

III.             pověřuje:

1.         odbor územního rozvoje města, aby sjednotil termíny  provozování doposud povolených předzahrádek na období od 1.5. do 31.10. každoročně.

IV.             doporučuje:

1.         ZM realizovat prodej nebytových prostorů pod garážemi v ul. Družstevní 33 a 34 veřejnou nabídkou s omezením koupě pouze pro stávající vlastníky bytů v Družstevní 33 a 34 (po jejím zveřejnění na úřední desce) – za nejvyšší nabídky.

V.         bere na vědomí:

1.         zprávu o činnosti PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 na rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).

2.                  zprávu o činnosti organizace PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).

3.         zprávu o činnosti organizace PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 za rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).   

4.         zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Litoměřice, Revoluční 30 a 32 za rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).

5.                  zprávu o činnosti PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 organizace za rok 2005. (viz příloha orig. zápisu)

6.         zprávu o činnosti PO Knihovna K.H.M. Litoměřice, Mírové nám. 26 na rok 2005.

(viz příloha orig. zápisu)

                       

7.                  zprávu o činnosti organizace PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2005.

(viz příloha orig. zápisu)

           

8.         zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 na rok 2006. (viz příloha orig. zápisu)

9.         zprávu o činnosti PO Masarykovy ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 na rok 2005 (viz příloha orig. zápisu)

10        zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 na rok 2006 za rok 2005.(viz příloha orig. zápisu)

           

11.       zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 na rok 2005. (viz příloha orig. zápisu)

12.       Výroční zprávu PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2005 (viz příloha orig. zápisu)

           

13.            informaci o zvolení MUDr. Miroslava Jiránka do předsednictva Asociace českých a moravských nemocnic.

14.       stav prací na Územním plánu města Litoměřice a zpracovaný návrh zadání Územního plánu města Litoměřice doplněného o připomínky členů RM (viz příloha orig. zápisu).

VI.             stanovuje:

1.            kriterium hmotné zainteresovanosti pro ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2006: dosažení kladného hospodářského výsledku za rok 2006 (dosažení ziskovosti) a to na základě doporučení DR MěN.

VII.       vydává:

1.         nařízení RM č 5/2006.kterým se mění nařízení RM č.7/2005 (viz příloha orig. zápisu).

                                                           

Jiří Landa                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                   starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu