Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 29.3.2007

Výpis

USNESENÍ

z 8. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 29.3.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.                   podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích.

2.         platový výměr pro zastupujícího ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích s platností od 10.3.2007 do doby nástupu ředitele Městské nemocnice vzešlého z výběrového řízení dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

3.         návrh předložený DR MěN na přiznání celkové částky hmotné zainteresovanosti bývalého ředitele MěN v Litoměřicích a to na základě předložené Výroční zprávy MěN v Litoměřicích za rok 2006 a výsledků hospodaření za rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

4.                   prominutí poplatku z prodlení ve výši 5.538,- Kč pro manžele Hoffmanovi, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na jeden rok pro pana Martina Dvořáka, Litoměřice za podmínky úhrady všech dluhů spojených s užíváním bytu do stanoveného termínu 30.4.2007.

6.         dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřenou dne 30.11.2006 mezi Městem Litoměřice a společností CYKLOMAX, spol. s r.o., Bělohorská 198/659, Praha 6, k 1.3.2007 (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření dohody o splátkách splatného dluhu dle návrhu žadatelky paní Ivety Vyšatové,  Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro Jaroslavu Šolcovou, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.            prodloužení ubytování p. Ladislava Tomesze s rodinou v ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici, Litoměřice, do 31.12.2007, nejdéle však do poskytnutí původního nebo jiného přiměřeného bytu, ze strany majitele nemovitosti, ve které se nachází bytová jednotka, ke které má p. Tomesz uzavřen nájemní vztah. Prodloužení ubytování je zároveň podmíněno povinností p. Tomesze vyvinout úsilí k získání bytu, v opačném případě může RM rozhodnout o zrušení ubytování i před 31.12.2007.

10.            poplatky v navržené výši pro Domov pro matky s dětmi, ul. Liškova, dle předloženého návrhu s platností od 1.4.2007 (viz příloha orig. zápisu).

11.            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro oddíl šermu TJ Slavoj Litoměřice pro účast na Mistrovství světa, které se bude konat 10. – 18. 4. 2007 v Turecku. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru ŠKSaPP z položky „granty“ (žádost viz příloha orig. zápisu).

12.        zadání veřejné zakázky firmě STILMAT s.r.o. Žamberk na výměnu povrchu pro in-line hokej na Zimním stadionu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

13.               zřízení přípravné třídy na Základní škole, Havlíčkova 32, Litoměřice, dle zákona č. 561/2004 Sb. Třída bude zřízena pro žáky sociálně znevýhodněné, případně pro žáky s odkladem školní docházky (zápis z porady ředitelů ZŠ Litoměřice viz příloha orig. zápisu).

14.        uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

15.        zábor veřejného prostranství – část poz. p.č. 2719/30 v k. ú. Litoměřice na dolním nádraží ČD a ČSAD pro ing. Aleše Karla, Pardubice za účelem umístění reklamního sloupu.

16.               zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro Vltava - Labe - Press, a.s. - Litoměřický deník, Mírové nám. 28, Litoměřice dne 25.6.2007 za účelem uspořádání kulturního a společenského soutěžního odpoledne (žádost viz příloha orig. zápisu).

17.               uzavření dohody mezi Městem Litoměřice a Sdružením vlastníků pozemků, zastoupené Annou Vodákovou a Ing. Janem Pleyerem, z důvodu vyjasnění budoucích investic na zajištění komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Miřejovická stráň – ul. Akátová – pravá část (viz příloha orig. zápisu).

18.               uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a JUDr. M. Svobodovou, advokátní kancelář Duška, Svobodová & spol., Masarykovo nábřeží 12, Praha 1 na akci „Poskytování právních služeb –  právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a souvisejících právních oblastech“ na období do 31.12.2007 (viz příloha orig. zápisu).

19.               uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou WIP Reklama spol s r.o., Školní 3, České Budějovice na akci „Zřízení podnikatelského orientačního systému v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

20.               umístění předzahrádky pro NP Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, nájemce Martin Mazanec.

21.               přidělení NP o velikosti 106,55 m2 v KDH budova 018, st.p.č. 4008/18, Litoměřice pro SPORT VTR BIKE, se sídlem Hrubínova 167/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 636 84 667 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

22.               pronájem pozemku p.č. 2561/4  v k.ú. Litoměřice  o výměře 21m2 panu Milanu Houdkovi,  Litoměřice,  za účelem užívání pozemku pod stavbou (garáží)na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši  189,- Kč/rok.

23.               vyhotovení dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 9170000042 uzavřené dne 4.4.2001, týkající se  změny výměry pronajaté části  pozemku p.č. 150/1 v k.ú. Pokratice, na 84m2 s účinností  od 1.1.2007.

24.               konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 5. května 2007 ve 12.00  hod., dne 2. června 2007 v 11.00 hod., 8. června 2007 ve 13.00 hod., 20. července 2007 ve 13. 00 hod., 21. července 2007 ve 13.30 hod. na jiném vhodném místě v Chudoslavicích č.p. 13,  8. září 2007 ve 12.00 hod. v Radničním sklípku, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice a dne 15. září 2007 ve 13.00 hod. v přístavišti Marina Labe v Píšťanech.

25.               uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcí Velké Žernoseky.

26.               dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Litoměřice a Policií ČR – Obvodním oddělením Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

II.             neschvaluje:

1.                   dohodu o splátkách dluhu na nájemném dle návrhu žadatele pana Martina Dvořáka,  Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

2.                   poskytnutí finančního příspěvku pro Judo Club Litokan Litoměřice na účast v Mezinárodním turnaji juda, který se bude konat 2. – 3. 6. 2007 ve Venray (Holandsko) (žádost viz příloha orig. zápisu).

3.                   uhrazení neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do ZŠ Žalhostice s odvoláním na § 178, odst. 7 Zákona č.561/2004 Sb. (dohoda viz příloha orig. zápisu).

4.                   zábor veřejného prostranství – Dlouhá ul. před č. p. 31 v Litoměřicích za účelem umístění 2 vozidel na 1 měsíc pro firmu Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Podviní č. 73, Litoměřice.

5.                   rozšíření stávajícího systému pro krátkodobou reklamu v Litoměřicích pro firmu Milan Figedi – STOFI, Přemyslovců 8, Ústí nad Labem dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

6.                   dotaci na zřízení školního rozhlasu v ZŠS v ulici Šaldova 6, Litoměřice s tím, že částka ve výši proinvestovaných nákladů nebyla v rozpočtu města na rok 2007 vyčleněna.

III.             stanovuje:

1.                   obecně složení výběrové komise (3 členové RM, 2 členové DR MěN v Litoměřicích, 1 nezávislý zástupce Odborové organizace MěN a 1 odborník z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) a termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích do 15.5.2007.

2.                   termín úhrady dlužné částky na nájemném do 30.4.2007 panu Martinu Dvořákovi, Litoměřice.

IV.        bere na vědomí:

1.         Výroční zprávu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2006 a výsledky hodpodaření za rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

2.            prezentaci „Koncepce udržitelného rozvoje cestovního ruchu a marketingu v Litoměřicích“.

3.                   zaslanou stížnost nájemníků, Dukelská 1855/12, Litoměřice ve věci prodeje bytů a společných prostor (viz příloha orig. zápisu).

V.             pověřuje:

1.         právní oddělení podáním žaloby na vyklizení bytové jednotky č. 22 v ulici Raisova 1921/3 v Litoměřicích a k podání žaloby na vymožení dlužné částky včetně příslušenství v případě neuhrazení dlužné částky do stanoveného termínu 30.4.2007 panem Martinem Dvořákem.

2.         odbor školství, sportu, kultury a památkové péče ve spolupráci se zástupci SDŽaP a s Komisí regenerace městských památek vypracovat dokumentaci přijatelných variant označení provozoven a ostatních reklamních poutačů v historickém jádru Litoměřic.

3.         odbor územního rozvoje města zpracovat návrh vhodných lokalit za účelem záborů veřejného prostranství.

VI.            doporučuje:

1.                   ZM přidělení investiční dotace ve výši 200.000,- Kč pro TJ Sokol Litoměřice na rekonstrukci podlahy a obložení stěn tělocvičny (žádost viz příloha orig. zápisu).

2.         ZM schválit návrh smlouvy o bezúročné půjčce s firmou GEOMEDIA s. r. o. na vybudování průzkumného geotermálního vrtu (viz příloha orig. zápisu).

3.            dokončit prodej nebytového prostoru (jednotky č. 1855/1) panu Jiřímu Pištěkovi, Litoměřice za nabídkovou cenu 123.530,- Kč.

VII.            jmenuje:

1.         komisi pro bezúplatné převzetí 871 vojenských bytů z majetku ČR – Ministerstvo obrany (SVBF Praha) do majetku Města Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

2.                   místostarostu města pana Jiřího Landu zodpovědným politikem za realizaci a naplňování Strategického plánu rozvoje města Litoměřic.

VIII.      trvá:

1.         na svém usnesení č. I./4 ze dne  4.1.2007 – výpověď z nájmu nebytových prostor Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, nájemce Jana Kopecká, Litoměřice, IČ: 86768093.

IX.             deleguje:

1          Mgr. Petra Hermanna, zastupitele města pro volbu do Rady NSZM ČR, která se uskuteční v rámci zasedání Valné hromady Rady NSZM ČR dne 27.4.2007 v Jihlavě.

X.         ukládá:

1.                  místostarostovi města Ing. Palánovi seznámit RM s výsledkem jednání s ředitelkou Městských kulturních zařízení Mgr. Rybovou.

2.                  starostovi města Mgr. Chlupáčovi zajistit účast ředitelky Městských kulturních zařízení Mgr. Rybové na příštím jednání RM.

3.                  starostovi města Mgr. Chlupáčovi pověřit oddělení interního auditu k provedení kontroly v oblastech dle návrhů členů RM.

XI.            uděluje:

1.         souhlas s rozšířením živnosti společnosti Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice o ubytovací služby.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

p. Jiří Landa

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu