Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.5.2008

 

USNESENÍ

výpis

z 8. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 6.5.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod hospodářského výsledku PO Technické služby města Litoměřice do rezervního fondu ve výši 355.484,87 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč.

2.         plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování PO Technické služby města Litoměřice v souladu se schváleným rozpočtem města.

3.            odpisový plán PO Technické služby města Litoměřice.

4.            kalkulace cen prací a služeb PO Technické služby města Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Oprava části ul. Jarošova, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         přidělení finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města (kap. 91 - Oddělení projektů a strategií) na projekt či aktivitu, která bude doporučena občany města v rámci veřejného projednávání aktualizace strategických dokumentů města v rámci Fóra Zdravého města Litoměřice dne 22.5.2008.

7.         uzavření smlouvy s firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na provedení „Rekonstrukce zahrady 11. MŠ, Mládežnická, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření smlouvy s firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na provedení „Rekonstrukce zahrady 13. MŠ, Plešivecká, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

9.            pronájem pozemku p.č. 1358/3, zastavěná plocha, o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice, paní Alici Kolářové, Světice u Říčan, paní Lence Drtinové, Praha 4 a panu Viktoru Králíčkovi, Grubhei  8610, Mo i Rana, Norge, za účelem užívání stavby, garáže, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 234,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění na úřední desce.

10.            pronájem pozemku p.č. 4116/34, zahrady, o výměře 20 m2 manželům Jiřímu a Vlastimile Pospíšilovým, Litoměřice k účelu užívání na zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 40,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění záměru na úřední desce.

11.            pronájem pozemku p.č. 4116/27, zahrady, o výměře 19 m2 manželům Jaroslavu a Daně Moukovým, Litoměřice k účelu užívání na zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 38,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění záměru  na úřední desce.

12.       změnu textu na světelné tabuli umístěné na domě v ulici České armády 163/17, Litoměřice na Fyzioterapeut Mgr. Pavla Jenšovská, při zachování znaku volný přístup invalidů.

13.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcí Mlékojedy na dobu určitou do 31.12.2010.

14.       složení komise a seznam firem k oslovení na zabezpečení výměny oken a vchodových dveří v budově MěÚ v Topolčianské ulici – prostory odboru dopravy dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

15.       uzavření smlouvy s firmou ELEKTRO L+L, Milan Lipš, dopravní značení a zařízení, elektromontáže, Okna č.p. 24, 412 01 Litoměřice na akci „Zhotovení pasportu místních komunikací pro město Litoměřice“.

16.       nájemní smlouvu k areálu letního kina s Michalem Hanzlem, Palachova 32, Litoměřice, IČ 61360465 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

17.            bezúplatné převedení knižních publikací a výukových pomůcek pořízených v rámci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ do vlastnictví zúčastněných škol a partnerů projektu (včetně 1 ks koberce), dále schvaluje výpůjčku 3 ks mobilních telefonů zn. Nokia 6070 a 6230i a fotoaparátu Canon D 35 Středisku ekologické výchovy Sever s tím, že paušální poplatek a služební hovory bude do 31.12.2008 hradit město Litoměřice, po ukončení výpůjčky budou tyto movité věci bezúplatně převedeny Středisku ekologické výchovy Sever v Litoměřicích.

18.       darovací smlouvu se společností Žernosecké vinařství s.r.o., dar se váže k zajištění provozování lodní dopravy na řece Labi (smlouva viz příloha orig. zápisu).

19.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Fotbalovým klubem Litoměřice, týkající se fotbalového stadionu v Litoměřicích (dodatek smlouvy viz příloha orig. zápisu).

20.       odměny ředitelům PO k 30.4.2007 dle přiloženého návrhu se zapracováním připomínek členů rady města (viz příloha orig.zápisu).

21.            poskytnutí příspěvku Lence Honzákové na náklady účasti na Olympiádě v Pekingu ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města.

22.       doplnění složení výběrové komise na akci „Technická pomoc při zpracování údajů o území a zpracování ÚAP správního obvodu MěÚ Litoměřice“ o člena FV Ing. Kvapila a členku KV paní Elmanovou.

II.            neschvaluje:

1.            poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy Regionálnímu muzeu v Teplicích na vydání publikace „Historické rozšíření ryb v řece Labi“.

III.        bere na vědomí:

1.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2007.

2.            hospodářský výsledek PO Technické služby města Litoměřice za rok 2007 ve výši 405.484,87 Kč.

3.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO Technické služby města Litoměřice na rok 2008.

4.         plán nákladů a výnosů PO Technické služby města Litoměřice na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města.

5.         zprávu o činnosti PO Technické služby města Litoměřice za rok 2007.

6.            předloženou zprávu o plnění investičních akcí OÚR za období od 1.1. do 1.3.2008 (viz příloha orig. zápisu).

7.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za I. čtvrtletí roku 2008 (viz příloha orig. zápisu).

IV.            jmenuje:

1.            sekretářem Komise projektu Zdravá města a MA 21 Moniku Kubešovou a členkou Komise projektu Zdravá města a MA 21 ing. Danu Svobodovou s účinností od 1.6.2008.

V.            doporučuje:

1.         ZM prodej bytů v domě ulice:

- Teplická 1680/10, Litoměřice, byt číslo 1 a 2

- Teplická 1679/9, Litoměřice, byt číslo 6

- Teplická 1676/6, Litoměřice, byt číslo 4

U nájemce předmětného bytu po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství a majetkovém vyrovnání (zrušení práva společného nájmu).

Doporučené ceny bytů viz příloha orig. zápisu.

VI.            souhlasí:

1.            s převzetím majetku po zemřelém Ladislavu Hovorkovi (seznam majetku viz příloha orig. zápisu).

VII.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Zhotovení pasportu místních komunikací pro město Litoměřice“ firmu ELEKTRO L+L, Milan Lipš, dopravní značení a zařízení, elektro-montáže, Okna č.p. 24, 412 01 Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu