Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.4.2010

 

USNESENÍ

výpis

ze 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.4.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod hospodářského výsledku PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 147.280,35 Kč a do fondu odměn ve výši 150.000,-Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010; odpisový plán na rok 2010  Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice.

2.            podmínky pro vypsání záměru na pronájem prostor občerstvení a jídelny v Kalich Aréně v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

3.         zřízení dvou parkovacích míst v ulici Velká Dominikánská pro VZP Litoměřice dle nařízení RM č.7/2005.

4.         zábor veřejného prostranství části Lodního náměstí v Litoměřicích pro p. Jana Šupa, Křepkova 11, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

5.         nabídku Regionální rozvojové agentury ÚK ke zpracování žádosti o dotaci z ROP SZ na projekt „Modernizace a dostavba autobusového nádraží“ a souhlasí s vypracováním návrhu smlouvy na provedení této nabídky.

6.         uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou LEN – servis, s.r.o., Velká Krajská 52/2, Litoměřice na akci „Zpracování PD – Litoměřice, Želetice – odkanalizování splaškových vod – katastrální území Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Litoměřice – inženýrské sítě - Miřejovická stráň – výstavba komunikace Kaštanová, Ořechová“ (viz příloha orig. zápisu).

8.            poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu odboru ŠKaSaPP ve výši 12.000,-Kč Historické skupině Osvětim na přemístění, montáž a demontáž putovní výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, která se v Litoměřicích uskuteční od 8.června do 12.srpna 2010 v prostorách Oblastního muzea v Litoměřicích.

9.         návrh komise kultury na poskytnutí finančních prostředků v Programu podpory občanským sdružením zaměřených na opravy malých sakrálních staveb v litoměřickém regionu ve výši 50.000,-Kč Společnosti pro obnovu památek Úštěcka a zároveň schvaluje smlouvu poskytnutí finanční podpory ve výši 50.000,-Kč na opravu malých sakrálních staveb firmě Společnost pro obnovu památek Úštěcka.

10.            navýšení kapacity strávníků z 965 na 995 na MŠ Masarykova 30, Litoměřice.

(viz příloha orig. zápisu).

11.       uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s P.K., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, kde výše závazku činí 48.488,-Kč s příslušenstvím.

12.               výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 1753/8 v Mládežnické ulici v Litoměřicích, který užívá Ing. P.L., trvale bytem tamtéž.

13.               poskytnutí bytové náhrady pro pana P.L. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

14.            zastavení exekučního řízení vedeného proti M.P., Podviní 59, Trnovany, pro částku 40.025,-Kč, z důvodu nemajetnosti.

15.       uzavření dohody o splátkách  pro G.K. a M.K., oba bytem Alfonse Muchy 424/1, 412 01 Litoměřice, na částku 11.897,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem  duben 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

16.            prominutí poplatku z prodlení z částky 38.437,-Kč ve výši 40%, (tedy15.375,-Kč), pro L.P., bytem Daliborova 333/18, Litoměřice.

17.            ukončení NS k 1.4.2010 na NP v KDH na St.p.č. 4008/15, číslo budovy 020, Litoměřice, nájemce Z.H., se sídlem Chrášťany 99, 411 15 Třebívlice.

18.            prodloužení NS na NP o velikosti 50 m2 v KDH budova 099, st.p.č. 4008/125 Litoměřice nájemce Mgr. J.Š, bytem Na Vinici 1105/2, 412 01 Litoměřice, IČ:  499 16 904 od 1.5.2010 do 30.4.2011.

19.       přidělení byt Družstevní 25 v Litoměřicích panu L.T. po dobu soudního řízení o právo nájmu k bytové jednotce na Lodním náměstí.

20.       uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 0911040241 pro realizaci stavby ,,Přemostění ramene řeky Labe na Písečný ostrov, Litoměřice“, s Povodím Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, upravující aktuální sazbu DPH (dodatek č.1 viz příloha originál zápisu).

21.            prodloužení smluvního vztahu nájemní smlouvy č  9170000295 ze dne 30.6.2008 s J.V, Sluneční 396, Litoměřice, Dodatkem č. 1, na dobu určitou do 31.10.2014 (dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

22.            prodloužení smluvního vztahu nájemní smlouvy č  9170000296 ze dne 7.7.2008 s T.B, Pokratická, Dodatkem č. 1, na dobu určitou do 31.10.2012 (dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

23.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č  9170000247, ze dne 14.11.2005 s F.B., Pokratice 1850/79, Litoměřice, upravující poměr zastavěné plochy pod zahradní chatkou a zahradou na části pozemku p.č. 4521/1 v k.ú.Litoměřice a roční nájemné na částku 969,-Kč. (dodatek č.1 viz. příloha orig. zápisu).

24.       uzavření smlouvy o výpůjčce a provedení stavebních prací na pozemcích p.č. 4104/1, 4699/1, 4699/2 a části p.č. 4106/4,4696/4 vše v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 501m2, pro zajištění přístupu k provedení stavby „Malá vodní elektrárna na řece Labi-Litoměřice“ s Dolnolabskými elektrárnami servis,s.r.o náměstí Míru 62/39, 56802 Svitavy na dobu určitou 3-let. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky

25.            výpůjčku pozemků p.č. 1345/115, 1345/97, 1345/112, 1345/113, 1345/50 a částí p.č. 1345/20, 1345/80,1345/110 celkové výměře 1840 m2 vše orná v k.ú. Pokratice k účelu zajištění přístupu a k vybudování dočasné komunikace k pozemku p.č.1345/140 v k.ú. Pokratice E+P.K., Mírové nám. 23/15, Litoměřice na dobu určitou 5-ti let, bez možnosti oplocení. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít po sejmutí záměru z Úřední desky.

26.       „Metodický rámec výběrového řízení pro vypracovatele návrhu pojištění majetku Města Litoměřice“ a na jeho základě pověřuje vedoucího OSMMBaLH oslovit vybrané subjekty s návrhem na vypracování pojištění dle zadaného rámce. a dále jmenuje komisi pro posouzení zaslaných návrhů pojištění a výběr subjektů pro 2. kolo (viz příloha orig.zápisu).

27.            společnou organizaci cílového ceremoniálu 1. etapy propagační jízdy historických vozidel TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 v Ústeckém kraji uspořádané dne 19.6. a koordinátora místostarostu p. Tvrdíka.

28.       použití znaku města na propagačních materiálech v rámci konání akce cílový ceremoniál 1.etapy propagační jízdy historických vozidel TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 v Ústeckém kraji a zároveň bezúplatný zábor veřejného prostranství.

29.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v Litoměřicích v prostorách pod rozhlednou na Mostné hoře dne  11. června 2010 v 12.00 hod. 

30.       výjimku z přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a to pro politickou akci KSČM konanou dne 1.5. 2010 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

31.       výjimku z přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a to pro politickou akci ČSSD konanou dne 3.5.2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

32.       výjimku z přijaté vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství na akci ODS „Hurá prázdniny“ konanou dne 23.6.2010 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

II.            neschvaluje:

1.            označené parkování na platební karty v ul. Dlouhá pro VZP Litoměřice dle nařízení RM č.7/2005.

2.         záměr výpůjčky pozemků p.č. 2663/8, 2663/7 a částí p.č. 2662/17 a p.č. 2663/1 o celkové výměře 2.651m2 v k.ú. Litoměřice bez možnosti oplocení, s možností umístění karavanu na dobu určitou 1 rok.

III.            pozastavuje:

1.         své usnesení č.I./8 ze dne 6.4.2010 – umístění předzahrádky restaurace Portál na Mírovém náměstí a to na základě žádosti manž. Černíkových.

IV.        ruší:

1.            usnesení č. I/2 ze dne 1.10.2009 - výpověď z nájmu bytu č. 30, Družstevní 1756/25, Litoměřice pro Š.T., bytem tamtéž.

2.            usnesení č. I/3 ze dne 1.10.2009 – poskytnutí přístřeší pro paní Š.T.

V.            uděluje:

1.         ředitelce PO Centrální školní jídelna Litoměřice odměnu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti za rok 2009 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

2.         dle předloženého návrhu mimořádnou odměnu ředitelům PO mimoškolských zařízení: Mgr. Martě Lutišanové - řed. Centra pro postižené děti a mládež -Srdíčko, Mgr. Karlu Františkovi Tománkovi - řed. Knihovny K.H.M. v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – řed. Městských sportovních zařízení v Litoměřicích, Ing.Věře Kmoníčkové – řed.Městských kulturních zařízení v Litoměřicích (odměny ze mzdových prostředků PO), Kamilu Soukupovi –řed.Centra cestovního ruchu Litoměřice a ing. Ivu Elmanovi – řed.Technických služeb města Litoměřic (viz příloha orig.zápisu).

VI.            jmenuje:

1.         komisi pro posouzení zaslaných návrhů pojištění a výběr subjektů pro 2.kolo výběrového řízení pro vypracovatele návrhu pojištění majetku Města Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

VII.            pověřuje:

1.            vedoucího ODaSH  jednáním s VZP Litoměřice ohledně žádosti VZP Litoměřice o zřízení 2 parkovacích míst.

2.       OÚRM projednat nově upravený návrh na umístění předzahrádky restaurace Portál na Mírovém náměstí.

3.       vedoucího OSMMBaLH oslovit vybrané subjekty s návrhem na vypracování pojištění majetku Města Litoměřice dle zadaného rámce.

4.       OÚRM ve spolupráci s oddělením projektů a strategií přípravou projektu PPP pro vybrané objekty.

VIII.      ukládá:

1.            tajemníkovi úřadu, aby sjednal nápravu ve věci výkaznictví příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice.

XI.            doporučuje:

1.         ZM schválit prodej bytu v domě ulice:

-          Kubínova 438/8, Litoměřice, byt č. 43 ve výši 142.648,- Kč

-          Heydukova 1872/10, Litoměřice, byt č. 6 ve výši 288.144,- Kč

X.         bere na vědomi:

1.            hospodářský výsledek za rok 2009 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice,příspěvkováorganizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice, plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem na HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti za rok 2009 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

2.            oznámení TOP 09, zastoupené ing. Jaroslavem Markem, Jungmanova 9, Litoměřice o konání politického shromáždění dne 2.5.2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

3.                   informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za I. čtvrtletí roku 2010 (viz příloha orig. zápisu).

4.                   informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2009 provedené u Technických služeb města, Litoměřice, příspěvková organizace.

5.                   informaci o projektu geotermálního vrtu.

6.         konání akce ODS „Hurá prázdniny“ konané dne 23.6.2010 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.              

Jiří Landa                                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

Místostarosta města                                                                                       starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu