Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.4.2009

 

USNESENÍ

výpis

na 8. jednání Rady města Litoměřic konané dne 21.4. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         převod HV za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 do rezervního fondu ve výši 73.759,17Kč a do fondu odměn ve výši 30.000,-Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

2.         převod HV za rok 2008 PO ZUŠ Litoměřice do rezervního fondu ve výši 139.183,07Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO ZUŠ Litoměřice a odpisový plán na rok 2009 PO ZUŠ Litoměřice.

3.         převod HV za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4  do rezervního fondu ve výši 2.984,-Kč a 11.936,-Kč do fondu odměn, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4.

4.         převod hospodářského výsledku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, do rezervního fondu ve výši 108.055,34 Kč a do fondu odměn ve výši 60.000,-Kč.

Plán investic a oprav majetku na rok 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009; odpisový plán na rok 2009 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

5.         převod HV za rok 2008 PO Městské knihovny K.H.M. v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 666,88 Kč, plán investic a oprav majetku roku 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích a odpisový plán na rok 2009 PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích.

6.         převod HV za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32   do rezervního fondu ve výši

5.000,-Kč a do fondu odměn 4.497,-Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 odpisový plán na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.            

7.         převod HV za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2  do rezervního fondu ve výši

4.629,39 Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 a odpisový plán na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.             

8.         převod HV za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  do rezervního fondu ve výši

5.151,15 Kč, plán investic a oprav majetku roku 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  a odpisový plán na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.           

9.         převod HV za rok 2008 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5  do rezervního fondu ve výši  21.896,- Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5  a odpisový plán na rok 2009 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5.    

10.       převod HV za rok 2008 PO CŠJ Litoměřice  na úhradu ztráty roku 2007 ve výši  637.600,-Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 PO CŠJ Litoměřice odpisový plán na rok 2009 PO CŠJ Litoměřice.              

11.        převod HV PO TSM Litoměřice -  do rezervního fondu ve výši 405.952,36 Kč                                                                               - do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč

-          plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem města.

-          odpisový plán PO TSM Litoměřice.

12.       převod hospodářského výsledku PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 4.505.944,47 Kč.

13.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.9170000039, ze dne 25.4.2001, zvyšující výměru předmětu nájmu pozemku p.č. 4070/2 v k.ú. Litoměřice na 443m2, nájemné na částku 696,-Kč/rok a doplnění o další nájemce, Evu a Martina Hofbauerovi, Litoměřice(dodatek č.1 viz. příloha orig. zápisu).

14.       na základě vydraženého nájemného ve výši 91,95 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 5 v ulici Lidická 150/2 o velikosti 2+1, Litoměřice pro Františka Horáka, Litoměřice, na dobu neurčitou a zároveň RM schvaluje, že výše nájemného 91,95,- Kč/m2/měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 91,95 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

15.       prodej bytu č. 10, Seifertova 1880/4, Litoměřice o velikosti 1+1  obálkovou metodou dle podmínek schválených ZM ze dne 9.8.2007 pod bodem č. I/18.

16.       přidělení NP o velikosti 33,55 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Zdeněk Hönig, 411 15 Třebívlice, IČ : 640 17 885 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

17.       s firmou Jiří Šimánek – ELEKTROTEAM, Marie Pomocné 743/40, 412 01 Litoměřice, IČ : 10435832, uzavření smlouvy o dílo na akci „Dodávka TV signálu pro vybrané domy v lokalitě Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

  

18.       dodatek číslo 1, Smlouvy o dílo číslo 02/02/2009-M na zakázku „Litoměřice-stavební úpravy prostorů v domě ulice Mírové náměstí 18/10, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

19.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek&Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Litoměřice – úprava křižovatky ul. Švermova – Mrázova – Michalovická“.

20.       uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  Chládek&Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).        

21.       uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  N+N – konstrukce a dopravní stavby, s.r.o., Nerudova, Litoměřice na akci „Miřejovická stráň – lokalita U hřiště – komunikace a plynovod“ v části prodloužení termínu (viz příloha orig.zápisu).

22.       zábor veřejného prostranství – části ul. Dlouhá před čp. 31, Litoměřice pro firmu Autoleasing Litoměřice spol. s r.o., U Terezínské křižovatky, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

23.       bezplatné parkovné pro konání jarmarků na Kostelním náměstí v Litoměřicích.

24.       propagaci města na konání jarmarků na Kostelním náměstí v Litoměřicích.

25.       dle předložené návrhu platové zařazení ředitele PO TSM Litoměřice s platností od 1.5.2009 (viz příloha orig.zápisu).

26.       Provozní řád půjčovny lodiček a šlapadel v Litoměřicích(viz příloha orig.zápisu).

 

27.       ceny půjčovného půjčovny lodiček a šlapadel v Litoměřicích(viz příloha orig.zápisu).

28.       dodatek č.2 k Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

29.       program jednání Zastupitelstva města konaného dne 30.4. 2009 od 16:00 hod.v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

 
Program:
I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.   Zpráva o stavu příprav geotermálního projektu Litoměřice

2.   Rozpočtová opatření dle doporučení FV

3.   Poskytnutí půjčky z Fondu bydlení

4.   Informace o zhodnocení volných zdrojů

5.   Plnění rozpočtu za období 1-3/2009       

6.   Schválení dohod o splátkách

7.   Informace o výši dluhů nájemníků ul. Revoluční 1831/7 (k 28.2.09) a navrhovaná opatření na řešení krizové situace v tomto domě

8.   Dotace na činnost SK a TJ a schválení vzorové smlouvy na rok 2009

9.   Dotace na činnost dětských a mládežnických souborů na rok 2009

10. Stanovení priorit pro dopravní stavby II/247 Přivaděč k průmysl. zónám Prosmyky-Ltm a přeložka silnice I./15                                           

11. Dohody o partnerství a spolupráci při přípravě zasedání ministrů dopravy EU

12. Zápis ze škodní a likvidační komise

13. Zápisy z jednání KV při ZM

14. Dodatek smlouvy o lodní dopravě

15. Schválení garance spolufinancování 3D kina

16. Doporučení ZM k vypracování nové vyhlášky o pobíhání psů

Majetkové záležitosti:

Záměry:

17. Prodej pozemků p.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha) a p.č. 278/4 o výměře 200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice.

18. Prodej pozemku p.č. 1052/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

19. Prodej části pozemku p.č. 3837/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

20. Prodej 1/3 pozemku p.č. 3250 o 19,66 m2 v k.ú. Litoměřice

21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II/D, číslo 12

22. Nákup části  pozemků p.č.  5227/49  a  p.č. 5254/2  v areálu kasáren Pod Radobýlem vl. ČR – Ministerstvo obrany, Praha (nutný odděl.geomet.plán)

23. Podání žádosti o převod pozemků (komunikace) vl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

24. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/34 v k.ú. Pokratice (dodatek smlouvy ze dne 10.02.2006) 

25. Směna pozemku ve vl. města část poz.p.č.2608/2 (orná) za pozemky p.č. 842/1 o výměře 993m2 (ostatní plocha) p.č. 842/2 o výměře 45m2 (zastavěná plocha) v kú Litoměřice, vlastník ČEPRO s,r,o, Praha 7, IČ 60193531

Prodeje :

26. Prodej nemovitosti budovy bez č.p. včetně pozemku p.č. 4008/4 o výměře 603 mv k.ú. Litoměřice (areál Kasárna Dukelských hrdinů)

27. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III/C, číslo 7

28. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 2469/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice

29. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2672/1 o výměře 4.398 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice (vl. ČR ÚZSVM)

30. Bezúplatný převod pozemku p.č. 4104/1 o výměře 193 m2 , 4106/4 o výměře 344 m2  a 4699/1 o výměře 104 m(ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice (vl. ČR ÚZSVM)

31. Bezúplatný převod pozemku p.č. 375/3 o výměře 443 m2 a 455/1 o výměře 163 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice (vl. ČR ÚZSVM)

32. Bezúplatný převod pozemku p.č 3289/3 o výměře 85 m2, p.č. 1158 o výměře 11.173 m2 a 3289/5 o výměře 297 m2(ostatní plocha) (vl. ČR ÚZSVM)

33. Revokace usnesení ze dne 22.01.2009 pod bodem I/20  –  cena pozemku

34. Prodej pozemku p.č. 4025/96 o výměře 4 m2  a p.č. 4025/2 a) o výměře 48 mv k.ú. Litoměřice

35. Prodej bytových jednotek po prověření majetku  schváleno v RM 19.3. a 7.4.09 - ul. Topolčianská 404,425,437, Stránského 1754, Heydukova 1875, Vrchlického 270, Kubínova 437, Seifertova 1876, Družstevní 1757, Mládežnická 1752, A.Muchy 415, Palachova 1685 v k.ú. Litoměřice

36.Zřízení věcného práva-  – umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na části pozemku p.č.1527/19 v k.ú. Litoměřice

37. Prodej pozemku p.č. 2355/56 o výměře 9 m2 v k.ú.Litoměřice (pozemek pod TS- Miřejovická stráň).

38. Prodej pozemku p.č. 2472/68 o výměře 16 m2 v k.ú.Litoměřice (pozemek pod TS- Miřejovická stráň).

39. Revokace usnesení č. I /13 z ZM ze dne 26.6.2008

40. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.266/6,p.č. 657/23, p.č.657/24, p.č.1232/47 v k.ú.Pokratice. 

41. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Pokratice. 

42. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku p.č. 2191/1 v k.ú.Litoměřice. 

43. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku p.č. 1345/129 v k.ú.Pokratice 

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

30.        uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a Oblastním muzeem, p.o., Mírové náměstí 171, Litoměřice na akci „Svatostánek českého vinařství – provedení archeologického průzkumu“ (viz.příloha orig.zápisu).

31.        podmínky výběrového řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7, Litoměřice (viz.příloha originál zápisu č.2).

32.       složení komise na výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7,

            Litoměřice (viz.příloha originál zápisu č.3).

33.       vyřazení drobného hmotného majetku PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Litoměřice, dle seznamu A: Soupis majetku k vyřazení – nabídnutí a dle seznamu B: Soupis majetku k vyřazení.

34.       PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích pořízení nového kopírovacího systému formou leasingu.

35.       uzavření smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní  lodní dopravy po řece Labi  mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Credit-plus s.r.o.IČO: 47284463 (viz.příloha orig. zápisu).

36.       poskytnutí dotace Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích ve výši 40.000,-Kč na vydání katalogů k výstavám Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Věcná pomíjivost a Jaroslav Hovadík z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

   

II.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci „Dodávka TV signálu pro vybrané domy v lokalitě Litoměřice“, Jiří Šimánek – ELEKTROTEAM, Marie Pomocné 743/40, 412 01 Litoměřice, IČ : 10435832.

III.        uděluje:

1.         dle předloženého návrhu v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli CŠJ – Ing.Zdeňkovi Paclíkovi,  ředitelce DDM – Zuzaně Bendové, řediteli ZŠ B.Němcové -  PaedDr.Václavu Hančovi a řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi (viz. příloha orig. zápisu). 

2.         dle předloženého návrhu mimořádnou odměnu ředitelům PO mimoškolských zařízení ze mzdových prostředků PO (viz příloha orig.zápis).

IV.        jmenuje:

1.         pana Vladimíra Bulíčka (SDŽaP) členem komise územního rozvoje.

V.         ukládá:

1.         kulturní komisi projednat podporu a náplň doprovodného programu pro konání jarmarků na Kostelním náměstí v Litoměřicích.

VI.        vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7, Litoměřice.

VII.       bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

2.         hospodářský výsledek za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009; plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2008 PO ZUŠ Litoměřice.

3.         hospodářský výsledek za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009; plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4zprávu o činnosti za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4.

4.         hospodářský výsledek za rok 2008 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem na HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009; plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti za rok 2008 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

5.         hospodářský výsledek PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů na rok 2009v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích.

6.         hospodářský výsledek za rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

7.         hospodářský výsledek za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok                                                2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

8.         hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok  2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

9.         hospodářský výsledek za rok 2008 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5.

10.       hospodářský výsledek PO CŠJ Litoměřice za rok 2008 ve výši 637.600,-Kč ; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok  2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2008 PO CŠJ Litoměřice.

11.       hospodářský výsledek PO TSM Litoměřice za rok 2008 ve výši 405.484,87 Kč.

  -  plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem na rozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem PO TSM Litoměřice na rok 2008.

              -  plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2009 v souladu se

           schváleným rozpočtem města.

                                      -  zprávu o činnosti PO TSM Litoměřice za rok 2008.

12.       oznámení ODS, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění od 1.9. do 31.10. 2009 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

13.       oznámení EDS, Na Baště sv. Jiří 9, Praha 6 o konání politického shromáždění dne 20.5.2009 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

14.       zápis komise na výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7, Litoměřice ze dne 15.4.2009 (viz.příloha orig.zápisu č.1).

Mgr. Václav Červín                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu