Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.3.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 8. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20. 3. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   8. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

119/8/2014

Zábor veřejného prostranství – Ortopedické centrum, s.r.o.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za Domem kultury a části ul. Na Valech (před domem kultury) v Litoměřicích pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem v rámci pořádání akce „Vinařské Litoměřice“ dne 11. – 12.4.2014.

120/8/2014

Oznámení o konání předvolebního mítinku - ČSSD

RM bere na vědomí oznámení OVV ČSSD, Okružní 8/147, Litoměřice o konání předvolebního mítinku ČSSD na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 23.4.2014.

121/8/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – Policie ČR

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství Policie ÚK, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání 8. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému dne 20.6.2014.

122/8/2014

Podání informace – počet akcí povolených OÚR v r. 2013

RM  bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

123/8/2014

Schválení změny organizačního schématu PO CCR Litoměřice

RM schvalujeCentru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018 změnu Organizačního schématu s účinností od 1.4.2014 (viz příloha orig. zápisu).

124/8/2014

Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2014

RM schvaluje:

a)     předložený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí pro rok 2014 (viz příloha orig. zápisu)

b)    uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování grantů (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

125/8/2014

Dotace z programu podpory v oblasti  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ  ZAŘÍZENÍ na rok 2014

RM schvaluje:

a)  předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory v oblasti školy a školská zařízení na rok 2014 (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).

b)  uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory školy a  školská zařízení  (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

126/8/2014

Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2014

RM schvaluje:

a)     předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol. organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti (viz příloha orig. zápisu)

b)    uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování dotací na činnost pro dětské spol. organizace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

127/8/2014

Žádost o pokračování v činnosti přípravné třídy na ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 a Havlíčkova 32

RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti  přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 (dvě přípravné třídy) a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 od 1.9.2014  a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK nejpozději v termínu do 30.4.2014. 

128/8/2014

Oblastní kolo Nejmilejšího koncertu - prominutí nájemného v Domě kultury

RM schvaluje Dětskému domovu a Školní jídelně, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvkové organizaci, IČ:62769651prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích dne 29.4.2014 od 9.00 do 17.00 hod. za účelem uspořádání oblastního kola Nejmilejšího koncertu (žádost viz příloha orig. zápisu).

129/8/2014

Příspěvek na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“

RM schvaluje :

a)   přidělení příspěvku ve výši 40.000,-Kč Kam v Litoměřicích, o.s., IČ: 025 03 417, se sídlem Ankertova 2119/9, 412 01 Litoměřice, na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“

b)   uzavření smlouvy o využívání internetových stránek „Kam v Litoměřicích“  (viz příloha orig. zápisu)

130/8/2014

Bezplatný pronájem sálu Gotického hradu – výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Litoměřice – jih

RM schvaluje Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizaci Litoměřice – jih, Hynaisova 427/9, 412 01 Litoměřice, IČ: 75003627 bezplatný pronájem sálu Gotického hradu Litoměřice dne 21.3.2014 od 14.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze.

 

131/8/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v sále Gotickém hradu – společenský večer ke „Dni učitelů“

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v  sále Gotického hradu dne 28.3.2014 z důvodu konání společenského večera ke „Dni učitelů“.

132/8/2014

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o pachtu „Vinárna Hrad Litoměřice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad Litoměřice“, a to Kateřinu Fieberovou, Litoměřice, IČ: 86770136 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o pachtu s tímto uchazečem.(viz příloha orig.zápisu).

133/8/2014

Výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 194/47 v ulici Dlouhá v Litoměřicích

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1, v domě č.p. 194/47 v ulici Dlouhá v Litoměřicích, který užívají manželé D.M. a M.M., oba trvale bytem Litoměřice, a to bez výpovědní doby.

134/8/2014

Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířatech s Českým svazem ochránců přírody ZS FALCO Dolní Týnec

RM schvaluje smlouvu o umísťování handicapovaných volně žijících zvířatech s Českým svazem ochránců přírody ZS FALCO Dolní Týnec (viz příloha orig. zápisu).

135/8/2014

Schválení dodatku.č. 2 ke sml. o nadač. příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27.4. 2012

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nadačním příspěvku na obnovu parku uzavřené dne 27. 4. 2012 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a Nadaci Proměny, Vinohradská 1511/23, Praha (viz příloha orig.zápisu).

136/8/2014

Revokace usnesení 219/7/2012 ze dne 29. 3. 2014 a schválení nové spoluúčasti Města Litoměřice na projektu obnovy Jiráskových sadů

RM schvaluje v návaznosti na usnesení č. 24/2/2014 z 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13. 3. 2014 finanční spoluúčast na projektu obnovy Jiráskových sadů ve výši 25.000.000,- Kč. Tato částka zahrnuje i úhradu za realizaci automatického závlahového systému a TDI.

137/8/2014

Prodej neobsazených bytů za nejvyšší nabídkovou kupní cenu obálkovou metodou- Revoluční 1834/8 a Mrázova 986/19

RM schvaluje opakovaný prodej neobsazeného bytu č.48, Revoluční 1834/8 a novou nabídku neobsazeného bytu Mrázova 986/19, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  21. 03. 2014  do  10. 04. 2014.

Komise:  V. Härting, J. Musilová, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza

Otevírání obálek proběhne 09.04.2014 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ–ČNIS, Mírové nám. 16/8.

 

138/8/2014

Přidělení bytu na základě veřejné nabídky, byt č. 1 v ul. Dlouhá 175/9

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 o výměře 81,98 m² (3+1) v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích paní P.V., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s možností dalšího prodloužení o 1 rok.

139/8/2014

Přidělení NP na základě veřej.nabídky NP č. 118, na adrese Mírové náměstí 18/10

RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 118 o výměře 38,34 m² na adrese Mírové náměstí 18/10 v Litoměřicích paní R. Višňovcové, bytem Litoměřice, IČ: 72767898. Výše nájemného činí 1.400,- Kč/m²/rok a nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

140/8/2014

Přidělení nebytového prostoru na základě veřejné nabídky NP č. 100, v budově zubního střediska, České armády 163/17

RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 100 o výměře 69,50 m² v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích paní MUDr. V.Kotkové, bytem Litoměřice, IČ: 49235389. Výše nájemného činí 400,- Kč/m²/rok a nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

141/8/2014

Pronájem nebytového prostoru v KDH – zveřejnění záměru

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 15,17 m2 v Kasárnách Dukelských hrdinů, objekt č. 018, st. parc. č. 4008/18 pro pana M.Bursu, bytem České Kopisty, IČ: 72655674 na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

142/8/2014

Bezúplatná výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Den Země“ dne 22.04.2014 a „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2014

RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akcí „Den Země“ dne 22.04.2014 a „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2014. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

143/8/2014

Pronájem reklamní plochy  na reklamním stojanu umístěném na pozemku parc.č. 1608/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem plochy na reklamním stojanu, umístěném na pozemku parc.č. 1608/2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění 9-ti reklamních poutačů s prezentací a nabídkou služeb, výhradně spojených s pietou a pohřebnictvím, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc za nájemné 4.000,- Kč/m2/rok+ 21% DPH.

Nájemní smlouvy na pronájem plochy 0,24m2 lze uzavřít se spol. GertaHaus s.r.o., Praha 1; panem J. N., bytem Ústí nad Labem; panem M.B., bytem Žitenice a Kamenictvím J.B., bytem Roudnice nad Labem.

144/8/2014

Propachtování pozemku parc.č. 1063/1 ostatní plocha, neplodná půda  o výměře 518m2 v k.ú. Tlučeň

a)    RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000122 ze dne 25.4.2001 s nájemkyní paní H.P., bytem Ústí nad Labem, týkající se parc.č. 1063/1 o výměře 518m2 v k.ú. Tlučeň, dohodou ke dni 31.12.2013

 

b)    RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 1063/1 ostatní plocha, neplodná půda  o výměře 518m2 v k.ú. Tlučeň  panu Ing. P.B. a paní Ing. V.B., bytem  Ústí nad Labem k účelu umístění zahrady  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností pachtu od 1.1.2014  za pachtovné 1.036,- Kč/rok

145/8/2014

Výpůjčka pozemků parc. č. 1268/23 a části parc.č. 1268/19 o celkové výměře 116 m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu dočasného rozšíření okružní křižovatky u Vojtěšského náměstí

RM schvaluje výpůjčku  pozemků parc. č. 1268/23 a části parc.č. 1268/19 o celkové výměře 116 m2 v k.ú. Litoměřice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, k účelu zajištění dočasného záboru stavby „I/15 Litoměřice, most event.č. 15-042 DIO“ na dobu určitou 2-let od zahájení stavebních prací.

146/8/2014

Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského dotačního programu HORIZON 2020

RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „progRESsHeat" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

147/8/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 46773436.

148/8/2014

Bezplatný pronájem konferenčního sálu Gotického hradu na setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice           

RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Gotického hradu v Litoměřicích dne 20.5.2014 od 10 do 13 hodin za účelem setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice.

149/8/2014

 a)  Odstoupení člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích

 b)  Jmenování nového člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích

a)     RM bere na vědomí odstoupení člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích Daniela Sadila. Výkon jeho funkce skončil dne 31. 1. 2014.

b)    RM jmenuje členem Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích Ing. Ivetu Zalabákovou – vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Litoměřice s účinností od 21. 3. 2014.

150/8/2014

Anketa Zlatý Ámos – finanč. příspěvek na dopravu ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 na zaplacení dopravy žáků školy do Prahy na soutěž Zlatý Ámos – Anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR.

 

151/8/2014

Petice, žádající revokaci usnesení č. 106/7/2014 RM ze dne 4.3.2014, týkající se záměru zřízení služebnosti věcného práva chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice 

RM pověřuje Mgr. Karla Krejzu jednáním o zřízení služebnosti věcného práva chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice s petičním výborem a žadateli o zřízení. Mgr. Krejza na základě výsledků jednání předloží návrh do příštího jednání RM.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu