Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 10.4.2012

U S N E S E N Í

VÝPIS

8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.4.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  8.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

250/8/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – DDM Rozmarýn „Minikárový víceboj“

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Michalovická v Litoměřicích pro DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863, Litoměřice za účelem pořádání akce „5. kolo poháru ČR“ a akce „Minikárový víceboj“ dne 26. – 27.5.2012.

 

251/8/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Krajské ředitelství Policie ČR

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství Policie ÚK, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání „6. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému“ dne 22.6.2012.

252/8/2012

Schválení nového Vnitřního provozního řádu a Návštěvního řádu dětských a sportovních hřišť

RM schvaluje nový Vnitřní provozní řád dětských a sportovních hřišť, který je závazný pro správce TSM Litoměřice a nový Návštěvní řád dětských a sportovních hřišť, který je závazný pro návštěvníky hřišť s účinností od 10.4.2012 (viz příloha orig.zápisu).

 

253/8/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 – PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu ve výši 147.585,22 Kč,  do fondu odměn 33.000,- Kč a zároveň převod částky 24.504, 93 Kč z rezervního do investičního fondu; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok  2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM nařizuje PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 odvod nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2011 ve výši 24.504, 93 Kč do rozpočtu zřizovatele.

254/8/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM  schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 do rezervního fondu ve výši  73.872,54 Kč a do fondu odměn ve výši 40.000,- Kč a zároveň převod částky 72.745,75 z rezervního fondu do investičního; plán investic a oprav majetku na rok 2012 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.

RM nařizuje PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 odvod nevyčerpaného příspěvku na provoz z roku 2011 ve výši 72.745,75 Kč do rozpočtu zřizovatele.

255/8/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 – PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5  do rezervního fondu ve výši 110.644,30 Kč. a do fondu odměn ve výši  30.000,- Kč;  plán investic a oprav majetku na rok 2012 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

256/8/2012

Jmenování konkurzní komise pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM  jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 v navrhovaném složení (viz. příloha orig. zápisu).

257/8/2012

Poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012

Rada města

a)       schvaluje poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig. zápisu)

b)       doporučuje ZM poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2012 pro TJ Slavoj Litoměřice,      TJ Sokol Pokratice – Litoměřice a TJ Slovan Litoměřice.

258/8/2012

Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2012

RM schvaluje

a)       předložený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí pro rok 2012 (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu)

c)       možnost používat znak Města Litoměřice na všech dokumentech, které souvisejí s realizací projektu, a při všech formách jeho propagace.

RM doporučuje ZM schválit navrhované granty v oblasti volného času dětí pro TJ Slavoj Litoměřice.

259/8/2012

Schválení  dodatku ke smlouvě o bezplatné výpůjčce nemovitého majetku s PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku se Základní školou Litoměřice, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 (viz orig.příloha zápisu).

260/8/2012

Žádost o prominutí odvodu nedočerpaných neinvestičních prostředků na mzdy za rok 2011 pro PO Knihovna K.H.Máchy

RM neschvaluje prominutí odvodu nedočerpaných neinvestičních prostředků na mzdy za rok 2011 ve výši 57.091,02 Kč pro Knihovnu K.H.Máchy Litoměřice, příspěvková organizace.

261/8/2012

Schválení poskytnutí finančních prostředků z komunitního plánování za rok 2012

a) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

            1/ Název projektu: Odlehčovací služba v Litoměřicích

            2/ Název projektu: Specializované poradenské služby pro rodiny v Klubíčku 2012

3/ Název projektu: Udržení stávajících služeb Střediska integračních služeb 

        Litoměřice

            4/ Název projektu: Udržení kvality výměnného programu K-centra Litoměřice

            5/ Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání seniorů v oblasti počítačové 

        gramotnosti

            6/ Název projektu: Dobrovolníci ve zdravotních a sociálních zařízeních

            7/ Název projektu: Litoměřický rok seniorů

           

b) RM schvaluje uzavření přiložených smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:

            1/ Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, p.o.

            2/ Středisko křesťanské pomoci Klubíčko

            3/ TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

4/ Oblastní spolek ČČK Litoměřice

5/ KLIKA 1, o.s.

            6/ Pápěří, o.s.

            7/ Farní charita Litoměřice

262/8/2012

Schválení dohody o splátkách - Helena Magyarová

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Helenu Magyarovou, bytem Litoměřice, na částku 2.701,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

263/8/2012

Revokace usnesení o výpovědi z nájmu a vyklizení bytu - Jaroslava Čonková 

a)       RM revokuje své usnesení č. 229/10/2011 ze dne 17.2.2011 a neschvaluje podání výpovědi nájemkyni bytu o velikosti 3+1 v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích, Jaroslavě Čonkové

b)       RM revokuje usnesení č. 606/21/2011 b) a neschvaluje podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 3+1 v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích.

264/8/2012

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akcí „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2012 a „Dne dětí“ dne 03.06.2012

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akcí „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2012 a „Dne dětí“ dne 03.06.2012. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

265/8/2012

Záměr zřízení věcného břemene - provozování údržby, oprav a umístění zařízení veřejného osvětlení na části pozemku parc.č. 2213/1 k.ú. Litoměřice (Lidl)

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene - provozování údržby, oprav a umístění zařízení veřejného osvětlení k tíži vlastníka části pozemku parc.č. 2213/1 k.ú. Litoměřice spol. Lidl Česká republika,a.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, formou budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se sjednanou výší jednorázové náhrady v celkové  částce 100,- Kč + DPH.( UZ 4205 / pol. 5164)

266/8/2012

Prodej  neobsazeného bytu obálkovou metodou – Topolčianská 14

RM schvaluje prodej bytu  č. 4 v ul. Topolčianská 425/14  veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  11. 04. 2012.

Komise:  V. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM Mgr. Červín (náhradník Ing. Lončák)

Otevírání obálek proběhne  02.05. 2012 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

267/8/2012

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje panu Davidu Brychtovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě Karla IV. 2174/6, Litoměřice do 31.3.2013.

268/8/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Magyarovi

RM schvaluje manželům Heleně a Ivanovi Magyarovým prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.4.2012 do 31.7.2012.

269/8/2012

Pronájem nebytového prostoru č. 202 v ul. Dlouhá 194/47

RM schvaluje panu Andreji Babišovi, ANO 2011, o.s., Pyšelská 2327/2, Praha, pronájem nebytového prostoru č. 202, o výměře 28,60 m2 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích. Nájemné činí 1.400,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.5.2012 na dobu neurčitou.

270/8/2012

Převod plateb nájemného a záloh na energie – FOKUS Labe

RM schvaluje Mgr. Petře Smetanové, Fokus Labe Litoměřice, Velká Krajská 47/7 převod plateb za užívání nebytového prostoru dle skutečného začátku jeho užívání, tj. od prosince 2011 dále.

271/8/2012

Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2012

RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na r. 2012 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

272/8/2012

Schválení smlouvy o dílo k vyhotovení projektové dokumentace na obnovu parku Jiráskovy sady 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k vyhotovení projektové dokumentace na obnovu parku Jiráskovy sady s architektem Ing. Zdeňkem Sendlerem, Wanklova 6, Brno, PSČ 602 00  a nadací PROMĚNY, Vinohradská 1511/230, Praha 10 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

273/8/2012

Stanovisko k finanční spoluúčasti Města Litoměřice na zajištění lékařské pohotovostní služby

RM schvaluje finanční spoluúčast Města Litoměřice na zajištění lékařské pohotovostní služby od 1.4.2012 do 30.6.2012 ve výši 165.000,- Kč

274/8/2012

Informace z  veřejnosprávní kontroly u PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

a) RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 provedené u Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace.

           

b) RM nařizuje odvod částky 5.000,- Kč do rozpočtu města, neboť tyto prostředky byly použity v rozporu se stanoveným účelem.

275/8/2012

Žádost o užití znaku města pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn – „Litoměřický tulipán“

RM schvaluje užití znaku města Litoměřice v mapách pro 3. ročník etapových orientačních závodů „Litoměřický tulipán“ pořádaný dne 8. 5. 2012 pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice.

276/8/2012

Program jednání ZM 19.4.2012

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 19. 4. 2012 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
 
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10.4. 2012

2.      Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.            Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2011 a zápis z likvidační komise

4.            Schválení úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice

5.      Schválení dotací na činnost TJ

6.      Schválení grantů v oblasti sportu a volného času dětí

7.      Schválení dohod o splátkách a) Lucie Klímová

                                                            b) Jan Chlebec

                                                            c) Lada Kovářová

 

Majetkové záležitosti – OSMMLaBH

Záměry :

8.   Směna části pozemku par.č. 3864/7 (zahrada) za část pozemku par.č. 3837/23 (zahrada) vl. město v k.ú. Litoměřice

9.   Prodej pozemku par.č. 2475/29 o výměře 48 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice

10. Prodej části pozemku par.č. 4984/38 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

11. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3868/1, 1326/2 a 1326/7(ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

Prodeje:

12. Nákup pozemku p.ar.č. 2188/7 o výměře 344 mv k.ú. Litoměřice

13. Zrušení předkupního práva k pozemku par.č. 2843 o výměře 1.049 m2 v k.ú. Litoměřice

14.  Prodej pozemku par.č. 3227/3 o výměře 21 m v k.ú. Litoměřice

15.  Prodej pozemku par.č. 1218/1 o výměře 371 m2 v k.ú. Litoměřice

16. Prodej pozemků par.č. 4569/1 o výměře 570 m2 (zahrada) a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

17. Směna pozemků: par.č. 4709/18 o výměře 120 m2 (ost.plocha), par.č. 4709/19 o výměře 165 m2 a par,č. 4709/16 o výměře 53 m2 ve vl. P.Soldatka za pozemek par.č. 4709/17 (ost.plocha) o výměře 1286 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město) s doplatkem rozdílu ceny pro město

18.            Bezúplatný převod pozemku par.č. 2490/12 o výměře 408 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- zeleň),č.j. 991/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

19.      Revokace části usnesení ZM č. I/24 ze dne 24.06.2010 – snížení ceny

20.            Revokace části usnesení ZM č. 24/1/2012 ze dne 26.01.2012 - prodej pozemku p.č. 3856/12 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny

21. Prodej pozemku par.č. 2563/159 o výměře 29 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

22. Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Kubínova 438/6 a Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice

23. Dar stavby místní komunikace na par.č. 857/30 o výměře 80m2 a 3891/12 o výměře 428m2 v k.ú. Litoměřice (STK Žitenice)

24. Dar pozemku par.č. 857/32 o výměře 699m(ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice pod „Stezkou pro chodce a cyklisty“- ul Žitenická

25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku par.č. 2563/21 v k.ú. Litoměřice

26. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků par.č. 3850/9 a 3856/6 v k.ú. Litoměřice

27. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku par.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

28. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků par.č. 4008/1,4008/35 a 4011/2 v k.ú. Litoměřice

29. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků par.č. 1345/7 a 1345/1 v k.ú. Pokratice

277/8/2012

Spolupráce Města Litoměřice na projektu „Po stopách cisterciánů k obnoveným vinicím

Českého středohoří“

RM schvaluje spolupráci Města Litoměřice na projektu „Po stopách cisterciánů k obnoveným vinicím Českého středohoří“ s Obcí Třebívlice a dalšími zapojenými subjekty bez finanční spoluúčasti města

s účinností od 2.4.2012.

278/8/2012

Žádost o prominutí neoprávněně čerpaného příspěvku na provoz v roce 2011 – PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM neschvaluje prominutí odvodu neoprávněně čerpaných prostředků na provoz v roce 2011 ve výši 5.000 Kč Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace.

279/8/2012

Potvrzení vítězného uchazeče VŘ  „Informační portál komunitního plánování – ISKP – ve městě Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení firmu Mesac, s. r. o., Velké nám. 28, Hradec Králové, IČ: 27 51 31 49 k realizaci veřejné zakázky vytvoření a dodání webového portálu – informačního systému komunitního plánování – ISKP – ve městě Litoměřice a zároveň schvaluje s tímto uchazečem uzavření smlouvy o realizaci této zakázky.

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu