Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 20.4.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. 4. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města196/8/2020
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).


 

197/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat s mezinárodní účastí, Žitenice", která se bude konat dne 22. 8. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

 

198/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – CANTICA BOHEMICA, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“, které se budou konat ve dnech 2. a 3. 10. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

 

199/8/2020
Žádost o poskytnutí dotace – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2020, která se bude konat dne 6. listopadu 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


200/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 do rezervního fondu ve výši 216.152,78 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


201/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 do rezervního fondu ve výši 36.350,-Kč, do fondu odměn 18.175,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


202/8/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 do rezervního fondu ve výši 54 484,95 Kč; převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 80.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

203/8/2020
PB výměna 2ks průtokových ohřívačů strojovny – schválení výjimky ze Směrnice – MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje výjimku ze Směrnice Rady města č. 4/2017 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a povoluje PO MSZ v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 zadat veřejnou zakázku s názvem „Plavecký bazén – výměna průtokových ohřívačů strojovny“ přímým oslovením dodavatele Libor Buřič, 411 81 Brozany nad Ohří 384, IČO: 40205738.

 

204/8/2020
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 80 000 Kč pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČO: 26700000 na proškolení žáků a pedagogů v oblasti bezpečného chování na internetu a užívání sociálních sítí (žádost viz příloha orig. zápisu).

 


205/8/2020
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2020
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace z "Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích" subjektům, ve výši a na účely uvedené v žádosti (viz příloha orig zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu a na období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 (Smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


206/8/2020
Stanovení platby úhrady částečných neinvestičních nákladů vynaložených na provoz služeb Centra Srdíčko z důvodu mimořádného opatření při epidemii
RM souhlasí s nastavením výše úhrady částečných neinvestičních nákladů pro období vázané na dočasné uzavření provozu delší jak 15 pracovních dnů z důvodu mimořádného opatření při epidemii koronaviru Dětské skupiny – Jesličky ve výši 50 Kč na jeden den provozu služby a Dětské skupiny – Zdravá školička ve výši 25 Kč na jeden den provozu služby v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

 

207/8/2020
Schválení mimořádné dotace z rozpočtu Města Terezín pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí mimořádné dotace z Grantového programu města Terezín na rok 2020 ve výši 48 980 Kč na projekt „Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu xxxxxxxxxxx“, příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

208/8/2020
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování Vodafone
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování s Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 00263958 (viz příloha orig. zápisu).

 

209/8/2020
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2019
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

210/8/2020
VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ – revokace usnesení a schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
a) RM revokuje usnesení č. 122/4/2020 ze dne 2.3.2020
b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

 

211/8/2020
Revokace usn.185/6/2020 RM ze dne 30.3.2020
RM schvaluje částečnou revokaci usn.185/6/2020 RM ze dne 30.3.2020, spočívající v úpravě výše pachtovného za propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za pachtovné ve výši 4560 Kč/rok

 

212/8/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

213/8/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice, podle GP 1452,4763-214/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2188 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

214/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

215/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje panu Lxxxxxxx Kxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

216/8/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje panu Exxxxxx Rxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice – Pokratice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

217/8/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

218/8/2020
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2563/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2563/1 o výměře cca 15m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek Stránského 1755, Litoměřice, IČO: 28737351, k účelu umístění zdvižné plošiny, zajišťující bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1755 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou

 

219/8/2020
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000329 k části pozemku parc.č. 4441/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000329 ze dne 5.5.2011, k části pozemku parc.č. 4441/1 v k.ú. Litoměřice s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kladno, dohodou k 30.4.2020

 

220/8/2020
Revokace usnesení RM č. 413/15/2019 a směna městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 za byt č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 413/15/2019 ze dne 15.07.2019 a RM schvaluje směnu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 za byt č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích pro Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (IČO: 06199518) s platností od 1.5.2020. Tento byt bude mít charakter služebního bytu s tím, že platnost nájemního vztahu zde bydlícího lékaře bude omezena pouze na dobu trvání jeho pracovního poměru v Nemocnici Litoměřice, a.s. Byt č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích tímto usnesením pozbývá služebnosti ve prospěch nemocnice.

 

 

221/8/2020
Pronájem městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích pro lékaře nemocnice
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m 2 (1+1) panu MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy. U bytu s charakterem služebního bytu je platnost nájemního vztahu omezena pouze na dobu trvání pracovního poměru nájemce v Nemocnici Litoměřice, a.s..

 

222/8/2020
Schválení výjimky VZMR č. VZ/015/2020 – Smlouva o dílo
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele PARKIS s.r.o., U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 07609850. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz orig. příloha zápisu).

 

223/8/2020
Nabídka pronájmu bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích (1+kk)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 39,81 m2 (1+kk).

 

224/8/2020
Směna městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 za byt č. 2 v ul. Dlouhá 176/11 v Litoměřicích
RM schvaluje MUDr. xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za větší byt č. 2 v ul Dlouhá 176/11 v Litoměřicích od 01.06.2020. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

225/8/2020
Odložení splatnosti PCO
RM schvaluje odložení splatnosti poplatku za střežení objektu městskou policií u dotčených subjektů na základě usnesení vlády ČR v souvislosti vyhlášení nouzového stavu, až do doby zrušení těchto přijatých opatření proti šíření koronaviru.

 

226/8/2020
Rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 2019 a Výroční zprávy Nemocnice Litoměřice a.s. za rok 2019
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:
RM bere vědomí:
Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2019 (viz příloha orig. zápisu).
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2019 (viz příloha orig. zápisu).
Zprávu DR o výsledcích své činnosti 2019 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje:
Účetní závěrku 2019 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2019 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 ve výši 11 616 582,25 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.
Výroční zprávu 2019 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá:
Starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních rozhodnutí.

 

227/8/2020
Memorandum o spolupráci Dobrý soused, nadační fond a Městem Litoměřice
RM souhlasí s uzavřením memoranda o vzájemné spolupráci, mezi Městem Litoměřice a Dobrý soused, nadační fond, se sídlem Mečislavova 181/9, 140 00 Praha 4 – Nusle (viz příloha orig. zápisu).

 

228/8/2020
Stížnost dořešení dopravní situace ulice Husova
RM ukládá majetkovému správci komunikace informovat občany o případných připravovaných změnách v lokalitě Husova ulice.
RM deklaruje, že v lokalitě Husova ulice nepovažuje za potřebné měnit současné dopravní řešení.

 

229/8/2020
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. SOC/00060/2017 ze dne 15.09.2017 mezi městem Litoměřice a společností Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (návrh Dodatku č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

230/8/2020
Vydání nového Řádu veřejného pohřebiště
RM vydává opatření č. 1/2020 Řád veřejného pohřebiště – Městského hřbitova v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

231/8/2020
Doplnění bodů do programu ZM konaného dne 23.4.2020
RM schvaluje doplnění bodů do programu jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se koná dne 23.4.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích:
- Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
- Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (Mgr. Krejza)
- Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)
Zároveň RM schvaluje stažení bodu z programu č. 20 Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ.

 

232/8/2020
Městská autobusová doprava – obnovení provozu
RM doporučuje krizovému štábu rozhodnout o obnovení provozu Městské autobusové dopravy na všech linkách od 1. května 2020 včetně.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
Místostarosta města

Vyhotoveno dne 21.dubna 2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu