Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4. 4. 2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. 4. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 146/8/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 do rezervního fondu ve výši 519.709,82 Kč, do fondu odměn ve výši 100.000Kč a převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 2.000.000 Kč na financování oprav a údržby majetku; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 147/8/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 do rezervního fondu ve výši 15.004,93 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 148/8/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 41201 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 do rezervního fondu ve výši 15.732 Kč, do fondu odměn ve výši 20.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 41201 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 149/8/2022
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 150/8/2022
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 151/8/2022
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2022
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městské kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 152/8/2022
VZ/028/2021 s názvem „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ – schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ uzavřené s dodavatelem Linhart spol. s r.o., sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 47052121 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 153/8/2022
Žádost ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru - svačiny pro žáky z Ukrajiny
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Pxxxx Sxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČO: xxxxxxxx v částce 15 000 Kč na nákup surovin pro svačiny žáků z Ukrajiny od 4. 4. 2022 do vyčerpání fin. částky.

 

usnesení č. 154/8/2022
VZ/007/2021 s názvem „Litoměřice, Jasmínová, Březová - vybudování nového povrchu komunikace“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2021 s názvem „Litoměřice, Jasmínová, Březová - vybudování nového povrchu komunikace“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Kxxxx Žxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČO: xxxxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 155/8/2022
VZ/008/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, městská věž - oprava fasády“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/008/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, městská věž - oprava fasády“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Zxxxxx Oxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČO xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 156/8/2022
VZ/012/2022 s názvem „Litoměřice, K. Světlé, Lipová, Zelená - dešťová kanalizace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2022 s názvem „Litoměřice, K. Světlé, Lipová, Zelená - dešťová kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 157/8/2022
Skatepark – schválení provozního a návštěvního řádu
RM schvaluje provozní a návštěvní řád skateparku pod Tyršovým mostem v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 158/8/2022
Schválení Smlouvy o spolupráci 4/2022 – výstavba dopravní a techn. infrastruktury na Miřejovické stráni
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 4/2022 s p. Jxxxx Mxxxxxx, nar. xxxxxxxxxa Ing. Rxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 159/8/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní a techn. infrastruktury - ul. Bojská
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s p. Mxxxxxxx Kxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v ul. Bojská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 160/8/2022
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2022"
RM schvaluje:
a) předložený návrh na přidělení dotací do 50 000 Kč z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ (návrh dotací viz příloha č. 1 orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 000 Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 161/8/2022
Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2022
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace z "Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2022" Charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 ve výši a na účely uvedené v žádosti (viz příloha orig zápisu).
b) poskytnutí dotace z "Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2022" Příspěvkové organizaci Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 ve výši a na účely uvedené v žádosti (viz příloha orig zápisu).
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu a na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 (Smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 162/8/2022
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje:
a) program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2022.
b) vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2022.
c) vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2022.
(viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 163/8/2022
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice (678)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5060-278/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11.900 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 164/8/2022
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3304/1, 3305/1 v k.ú. Litoměřice (650)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3304/1, 3305/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4993-55/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.060 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 165/8/2022
Pronájem pozemku parc. č. 2760 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana Rxxxx Hxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 189 Kč.

 

usnesení č. 166/8/2022
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2116000171
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2116000171 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 49241494 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 167/8/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 6 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 v ul. Lidická 150/2, v Litoměřicích, o výměře 71,88 m2.

 

usnesení č. 168/8/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích, o výměře 96,81 m2.

 

usnesení č. 169/8/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna
RM schvaluje Ing. Mxxxxxx Hxxxxxxx, bytem Bohušovice nad Ohří xxx, IČO: xxxxxxxx, pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k. ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 5. 4. 2022 do 31.10. 2022.

 

usnesení č. 170/8/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna
RM schvaluje paní Mxxxx Pxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k. ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 1.5.2022 do 31.10.2022.

 

usnesení č. 171/8/2022
Výpůjčka pozemků na Střeleckém ostrově a pod Tyršovým mostem, vč. altánu a skateparku, za účelem uspořádání akce „Bezva Fest“ ve dnech 17.06.2022 – 19.06.2022
RM schvaluje uzavření výpůjčky pozemků parc. č. 450/12, 2693/1, 2698/1, 2699, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2705/1, 2705/2, 2706/1, 2706/3, 2706/4, 2706/5, 2711/3, 2722/1, 2723/2, 2723/10, 2730 a 2732/1 vše v k.ú. Litoměřice, včetně altánku a skateparku, na Střeleckém ostrově s Mgr. xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou společnosti Bezva parta s.r.o., Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3 (IČO: 05030943), za účelem uspořádání akce pro rodiny a děti „Bezva Fest“ ve dnech 17.06.2022-19.06.2022.Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 172/8/2022
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2022 a výpůjčka části pozemku vedle dopravního hřiště v Jiráskových sadech za účelem uspořádání „Dne dětí“ dne 22.05.2022
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30.04.2022. Dále schvaluje uzavření výpůjčky na část pozemku parc. č. 3068/1 v k.ú. Litoměřice vedle dopravního hřiště v Jiráskových sadech za účelem uspořádání „Dne dětí“ dne 22.05.2022. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 173/8/2022
Výpůjčka tržnice Felixe Holzmanna za účelem uspořádání Koncertu pro hospic dne 31.05.2022
RM schvaluje uzavření výpůjčky tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích (pozemky parc. č. 123/1 a 126, oba v k.ú. Litoměřice) za účelem uspořádání Koncertu pro hospic dne 31.05.2022 pro Nadační fond Kalich, Velká Krajská 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27297781.

 

usnesení č. 174/8/2022
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2022 se společností ALMEA s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2022 s kupujícím ALMEA s.r.o., Počaply 3, 262 72 Březnice, IČO: 27223701 – v celkovém objemu cca 125 m3 za cenu cca 250 tis. Kč.

 

usnesení č. 175/8/2022
Schválení výjimky VZMR č. VZ/013/2022 – Smlouva o dílo – práce v lese
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) č. VZ/013/2022 na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele Vxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 41 Žitenice, IČO: xxxxxxxx. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (smlouva o dílo viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 176/8/2022
Schválení výjimky VZMR č. VZ/014/2022 – Smlouva o dílo – práce v lese
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) č. VZ/014/2022 na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele Řemeslná dílna s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 14057298. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (smlouva o dílo viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 177/8/2022
Projednání žádosti o umožnění přístupu přes pozemky města
RM neschvaluje umožnění přístupu z místa bydliště (městský byt č. 5 na adrese xxxxxxxxxxxx, Litoměřice) k pronajatým prostorám sloužící podnikání (Zubní klinika Litoměřice na Mírovém náměstí čp. 169 a čp. 170) přes sousední pozemky příslušející k jiným nemovitostem (čp. 176 a čp. 177) pro MDDr. Dxxxxxx Kxxxxx BA, xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

usnesení č. 178/8/2022
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřice 21. 4. 2022
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 21. 4. 2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru, se sídlem Tyršovo nám 68, Litoměřice.
Program:
A) Procesní body
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění jednání
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Inventarizační zpráva města za rok 2021
8. Změna zřizovací listiny PO TSM

C) Odbor územního rozvoje
9. Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
10. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k. ú. Litoměřice

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
12. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
13. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s.
14. Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
15. Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
16. Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
17. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18. Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
19. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města

F) Odbor životního prostředí
20. Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště

G) Útvar obrany a krizového řízení
21. Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje

H) Kancelář starosta a tajemníka
22. Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
23. Obecně závazná vyhláška o zákazu žebrání a zkrácení nočního klidu

I) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
24. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
25. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
26. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice
27. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
28. Směna pozemků dle nezapsaných GP (nemovitosti v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad) ve vl. města za parc. č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice
29. Směna pozemků parc. č. 17/4 za pozemek parc. č. 53/18 ve vl. města v k.ú. Pokratice
30. Prodej nezapsaného pozemku parc.č.4905/3 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc. č. 4905/5 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
32. Prodej pozemku parc. č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
33. Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
34. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
35. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
36. Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc. č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
37. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice

J) Procesní body 2
38. Informace
39. Interpelace
40. Diskuze
41. Závěr

 

usnesení č. 179/8/2022
Zrušovací Příkaz starosty a tajemníka č. 6/2022
RM schvaluje Příkaz č. 6 /2022, který ruší Příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 1/2019 ve znění změnového příkazu č. 1/2022, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Lukas Wünsch
2.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 5. 4.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu