Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 26.4.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 4. 2023
od 14:00hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 210/8/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 211/8/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 212/8/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice,
IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 213/8/2023
Účetní závěrka 2022/ plán činnosti 2023 - MKZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO 44557141 za rok 2022(viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO 44557141 do rezervního fondu ve výši 231.248,45 Kč; převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 300.000Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023. (viz příloha orig. zápisu),
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO 44557141 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 214/8/2023
Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO 70923477 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 do rezervního fondu ve výši 520.556,05 Kč a převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 700.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 215/8/2023
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2023
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2023 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 216/8/2023
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 217/8/2023
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2023
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 218/8/2023
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2023
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM Rozmarýn – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 219/8/2023
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2023
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Mgr. Ing. Martině Vondrákové – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 220/8/2023
Jmenování členů školských rad za zřizovatele na ZŠ v Litoměřicích na funkční období od 12. 5. 2023 do 11. 5. 2026
RM schvaluje členy školských rad za zřizovatele na základních školách v Litoměřicích na funkční období od 12. 5. 2023 do 11. 5. 2026 (seznam členů viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 221/8/2023
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č.02_22_002 MŠMT - Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
RM uděluje souhlas PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy vyhlášené MŠMT ČR.

 

usnesení č. 222/8/2023
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 s realizací projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, číslo výzvy 02_22_002 III, název výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 223/8/2023
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
a) RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu "Inovace na Boženě" v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášené MŠMT ČR.
b) RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312, a ředitelem školy PaedDr. Václavem Hančem, Ph.D. na administrování projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy č. 02_22_002 vyhlášené MŠMT ČR , a to po dobou realizace projektu.

 

usnesení č. 224/8/2023
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 225/8/2023
Žádost o poskytnutí dotace - Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění Konference k ekologické výchově KAPRADÍ - 21. ročník, která se bude konat dne 3. listopadu 2023 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 226/8/2023
Žádost o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat s mezinárodní účastí, který se bude konat dne 26. 8. 2023,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 227/8/2023
Použití rezervního fondu z ostatních titulů a fondu investic – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje:
a) použití rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 42.818,40 Kč za účelem vrácení přeplatku příspěvku na provoz dětských skupin za rok 2022 – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 41201 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165,
b) použití rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 101.700,00 Kč na projekt Podpora zdraví - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 41201 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165,
c) použití rezervního fondu z ostatních titulů a převod do investičního fondu nadačního příspěvku ČEZ ve výši 100.000,00 Kč na projekt Závěsná houpačka pro vozíčkáře - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 41201 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165,
d) použití investičního fondu ve výši 188.274,00 Kč na pořízení závěsné houpačky pro vozíčkáře - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 41201 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165.

 

usnesení č. 228/8/2023
Příděl seniorského bytu č. 18 v ul. Švermova 2099/16
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 18 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní Vxxxxxxxxx Vxxx, nar.xxxxxxxxxx, trvale bytem Brozany nad Ohří,xxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu bytu a společných prostor užívaných nájemci bytů ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Finanční příspěvek je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky (smlouva o poskytnutí finančního příspěvku viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 229/8/2023
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023" a uzavření veřejnoprávních smluv
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023" subjektům ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty (vzorová smlouva viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

usnesení č. 230/8/2023
Žádost o poskytnutí individuální dotace - ShineBean, o. p. s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace pro ShineBean, o. p. s., Osvobození 839/19, 41201 Litoměřice IČO: 22690000, ve výši 30.000 Kč na podporu základní školy Ligoma v Keni pro rok 2023.
b) uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 231/8/2023
Žádost o podporu seniorských aktivit – Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000,- Kč ve formě daru Krajské radě seniorů Ústeckého kraje se sídlem Dobětická 2333/1, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 02254867;
b) uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice, IČO: 00263958 a Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje se sídlem Dobětická 2333/1, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 02254867 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 232/8/2023
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - kulturní akce - Spolek Pískovna
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro Spolek Pískovna, Palachova 641/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 016 30 407, zastoupený Ing. Vladimírem Římalem, předsedou spolku za účelem pořádání kulturních akcí (hudebních a divadelních vystoupení) na části Lodního náměstí - p.p.č. 2693/1 v k.ú. Litoměřice v těchto termínech: 5. - 6.5., 1. - 2.7., 22.7, 12.8., 25.8. a 2.9.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 233/8/2023
VZ/010/2023 s názvem „Zajištění dodávek tepelné energie pro čtyři objekty města Litoměřice“ – informace o zaslání výzvy k jednání v JŘBU
RM bere na vědomí informaci o zaslání výzvy k jednání v JŘBU na veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2023 s názvem „Zajištění dodávek tepelné energie pro čtyři objekty města Litoměřice“ dodavateli ENERGIE Holding a.s., sídlem Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 27594301 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 234/8/2023
VZ/014/2023 s názvem „Litoměřice, Želetice - rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/014/2023 s názvem „Litoměřice, Želetice - rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 235/8/2023
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Švestková
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem Pxxxxx Txxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice a paní Jxxxxxx Txxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 236/8/2023
Pacht části pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 156 zahrada o výměře 669 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, manželům Jxxx Axxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxx a Kxxxxxxx Axxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 3.345 Kč.

 

usnesení č. 237/8/2023
Dodatek Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000579 ze dne 13.2.2019 (parc.č. 709/2, 704 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9810000579 ze dne 13.2.2019, která byla uzavřena s manželi Mxxxxxxxxx Dxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxx a Bc. Jxxxxx Dxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, upravující předmět smlouvy (nově parc.č. 709/2, 704 v k.ú. Litoměřice) a vyjmutí smluvní podmínky, týkající se zahájení výstavby na parc.č. 709/1 v k.ú. Litoměřice (návrh Dodatku č. 1, viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 238/8/2023
Obnova a rozšíření veřejné telekomunikační sítě v lokalitě sídliště Cihelna a Střed (757)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné telekomunikační sítě s názvem „FTTXČ FIS Litoměřice LICIH2, SAP: 11010-110005“ uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 9810000757 s budoucím oprávněným spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063 (návrh BSVCB, viz orig zápisu).

 

usnesení č. 239/8/2023
Adresný záměr propachtování pozemků v katastrálním území Litoměřice, Pokratice, Michalovice u Velkých Žernosek, Malíč
RM schvaluje:
a) adresný záměr propachtování pozemků parc.č. 5117/8, 5117/10, 5117/12, 5117/13, 5117/18, 5136/3, 5138/2, 5171, 5172/7, 5173/11, 5173/20, 5182/1, 5182/2, 5187, 5188, 5190, 5292/6, 5292/8, 5192/2, část 5119/5, část 5123, část 5136/2 v k.ú. Litoměřice; parc.č. 725, 944/3, 945/3, 1437, 1439, 723/8 v k.ú. Pokratice; parc.č. 471, 473, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek; vše o celkové výměře 12,2772 ha, pro zemědělskou činnost, panu Jxxxxx Hxxxxxxi, xxxxxxxx, Hlinná, 41201, IČO: 75014629 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok
b) adresný záměr propachtování pozemků parc.č. 929, 930, 940, 942 v k.ú. Pokratice; parc.č. 455, 456 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek; parc.č. 244, 423/1 v k.ú. Malíč, vše o celkové výměře 2,6302 ha, pro zemědělskou činnost, panu Jxxxxx Hxxxxxxx, xxxxxxxxx Hlinná, 41201, IČO: 75014629 na dobu určitou 10 let.

 

usnesení č. 240/8/2023
Adresný záměr propachtování pozemků v katastrálním území Litoměřice, Kamýk u Litoměřic, Malíč
RM schvaluje adresný záměr propachtování pozemků parc.č. 5412/12, 5412/16, 5412/21, 5412/26, 5464, 5119/2, 5119/4, 5412/13, 5412/14, část 5119/5, část 5123, část 5136/2 v k.ú. Litoměřice; parc.č. 730, 769/3, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 v k.ú. Kamýk u Litoměřic; parc.č. 211/1 v k.ú. Malíč, vše o celkové výměře 10,7897 ha, pro zemědělskou činnost, společnosti AGRO KAMÝK s.r.o., Dominikánská 124/8, Litoměřice, IČO: 22794701, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

 

usnesení č. 241/8/2023
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p.21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírové náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností SETTEE s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25457136. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od 01.06.2023 do 31.05.2024 s možností prodloužení nájmu. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 242/8/2023
Ukončení smlouvy o střežení kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol. s r.o.
RM schvaluje ukončení stávající smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 (IČO: 00203459) a pověřuje OSNMM podáním výpovědi této smlouvy.

 

usnesení č. 243/8/2023
Vzetí na vědomí vyúčtování projektu MAP ORP Litoměřice II
RM bere na vědomí vyúčtování projektu MAP ORP Litoměřice II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586.

 

usnesení č. 244/8/2023
Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice - vyhodnocení roku 2022, plán pro rok 2023
RM schvaluje:
a) vyhodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
b) Akční plán Zdravého města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 245/8/2023
Schválení pravidel Participativního rozpočtu
RM schvaluje pravidla participativního rozpočtu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 246/8/2023
Projednání výstupů komise ŽP
RM projednala a bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí konané dne 27.03.2023 a k doporučením komise přijímá následující opatření:
a) Komise ŽP doporučuje Radě města Litoměřice, aby našla a vyčlenila pozemek, případně budovu, pro centralizaci lidí bez domova. RM bere doporučení na vědomí a postupuje ho k dalším projednání Komisi zdravotní a sociální.
b) Komise ŽP doporučuje Radě města Litoměřice podpořit zvýšení počtu terénních sociálních pracovníků a vznik azylového domu pro ženy spravovaného neziskovou organizací NADĚJE. RM bere doporučení na vědomí a postupuje ho k dalším projednání Komisi zdravotní a sociální.
c) Komise ŽP doporučuje, aby Re-use centrum Litoměřice provozovala nezisková organizace Diakonie Litoměřice. RM bere doporučení na vědomí a konstatuje, že jednání s Diakonií o provozu Re-use centrum Litoměřice probíhají.
d) Komise ŽP navrhuje Radě města Litoměřice zabývat se možností provozu školního autobusu, aby se dosáhlo zlepšení kvality ovzduší. RM bere doporučení na vědomí a postupuje ho k dalším projednání Komisi dopravy.
e) Komise ŽP doporučuje Radě města Litoměřice nechat seřídit semafory ve městě podle Průzkumu intenzity dopravy, které provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. RM bere doporučení na vědomí a postupuje ho k dalším projednání Komisi dopravy.

 

usnesení č. 247/8/2023
I. kolo VŘ - ředitel MSZ v Litoměřicích
RM doporučuje k postupu do II. kola výběrového řízení, na základě vyhodnocení písemných přihlášek na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, uchazeče označené pod číslem přihlášky č. 1-3 a 5-6.

 

usnesení č. 248/8/2023
Partnerství akce Královna Labe
RM schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Krajskou zdravotní, a.s., jako vyjádření podpory Města Litoměřice akci Královna Labe (darovací smlouva viz příloha org. zápisu).

 

usnesení č. 249/8/2023
Schválení Nařízení RM č. 2/2023, kterým se mění Nařízení RM č. 2/2021 o parkování
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2023, kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 28. dubna 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu