Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. usnesení z jednání RM 13.04.2004

USNESENÍ

z 8. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 13.4.2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 3 /garsonky / v DPS Kosmonautů 16, Litoměřice  pani Novotné Marii,

r. 1926, nyní bytem Švermova 25, Litoměřice. Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin. příspěvek ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.            veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků mezi obcí Brozany n/O a Městem Litoměřice.

3.            organizační řád MěÚ Litoměřice platný od 15.4.2004 včetně příloh.

4.         příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 7/2004, kterým se mění a doplňuje Příkaz č. 19/2003, „Vymezení podpisového práva a užívání razítek“.

5.         umístění předzahrádky před prodejnou p. Mazance na Mírovém nám. č. 21/13 v Litoměřicích

dle předloženého nákresu (viz. příloha orig.zápisu).

6.         složení výběrové komise a oslovení firem  na akci „8. MŠ, Alšova ulice – úpravy zahrady“ (viz. příloha orig.zápisu).

7.         na doporučení bytové komise  přidělení bytu číslo 4, v ulici Družstevní 35/11, Litoměřice panu M.B.Choudhurymu na základě schváleného rozhodnutí RM z 14.8.2001.

8.         výměnu bytu mezi paní Zdeňkou Skurskou, Turgeněvova 618/18 , Litoměřice, č.bytu 18 a panem  Václavem Honem, Revoluční 1834/8, Litoměřice, č.bytu 69.

9.         na doporučení bytové komise při RM přidělení  bytu s dlužným nájemným na základě žádosti pro pana Jaroslava Racla, bytem A.Muchy 425/9, Litoměřice, byt v Turgeněvově ulici č.p. 618/18 o velikosti 1+1, č.b. 21.

Po zaplacení pohledávky Města Litoměřice na dlužném nájemném bude sepsána nová nájemní smlouva s novým výše uvedeným nájemníkem.

10.       uzavření smlouvy na opravu hřiště při ZŠ U Stadionu, Litoměřice s Firmou Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice v případě schválení dofinancování akce ZM.  

11.       přidělení příspěveku z rozpočtové rezervy Města Litoměřice pro závodnice týmu CRAZY FUNK SENSTATION na MS v Austrálii ve výši 20.000,- Kč.

12.            předložený výsledek hospodaření PO ZUŠ Masarykova 46, Litoměřice za rok 2003

a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

13.            předložený výsledek hospodaření PO CŠJ Svojsíkova 5, Litoměřice za rok 2003

a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

14.            předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Na Valech 53, Litoměřice za rok 2003.

15.            předložený výsledek hospodaření PO ZŠ B.Němcové 2, Litoměřice za rok 2003

a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

16.            předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Svojsíkova 5, Litoměřice za rok 2003

a návrh rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle připomínek.

17.            předložený výsledek hospodaření PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice za rok 2003

a návrh rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO.

18.            předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice za rok 2003.

19.       předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice za rok 2003.

20.            předložený výsledek hospodaření PO MŠ Masarykova 30, Litoměřice za rok 2003

a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

21.            předložený výsledek hospodaření PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 15, Litoměřice za rok 2003 a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

22.            předložený výsledek hospodaření PO MSZ Zahradnická 28, Litoměřice za rok 2003 a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

23.            předložený výsledek hospodaření PO MKZ Na Valech 2080, Litoměřice za rok 2003 a uhrazení ztráty PO za rok 2003 z rezervního fondu.

24.            předložený výsledek hospodaření PO Knihovna K.H.Máchy, Mírové nám. 26, Litoměřice za rok 2003 a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

25.            předložený výsledek hospodaření PO Centrum pro zdravotně post.děti a mládež Srdíčko, Litoměřice za rok 2003 a návrh na rozdělení zlepšeného HV za rok 2003 do fondů PO dle předloženého návrhu.

26.       zábor Mírového náměstí a omezení parkování (spolupráce s MP) dne 22.4. 2004 na akci Den Země.

27.       program ZM konané dne 22.4.2004.

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

              Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

 1. Strategický plán (ing. Brožek)

 2Prodej plynárenského zařízení.

 3. Výběr supermarketu k výstavbě na území Litoměřic.

 4. Schválení dodavatelského úvěru.

 5. Informace o stavu projednání návrhu změn č. 2 územního plánu obcí LITOMĚŘICE -

                 Mlékojedy

 6. Převod  DPD – Penzionu, U trati 3, Litoměřice pod Město Litoměřice.

 7. Vyhlášky na místní poplatky

a)  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

b)  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

c) obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

d)   požární řád

             8. Rozpočtové změny.

 9. Možnosti financování realizace úpravy školního hřiště ZŠ U Stadionu.

10. Schválení příjmu peněžního daru od VZP ČR pro Zdravé město ve výši 30 000,- Kč.

Záměry :

11. Prodej pozemku p.č. 4774/1 o výměře 1 767 m2  v k.ú. Litoměřice

               Žadatel : PROKOBEL, spol.s.r.o

12.Prodej  pozemku parcely číslo 681/1 o výměře 1 520 m2 v k.ú. Litoměřice

             Žadatel : a) Fogl Jiří, Werichova 1, Litoměřice

               b) Kulda Leoš a Mgr. Klára, Žalhostice

13. Prodej pozemku parcely číslo 2213/5 o výměře 742 m2 a  p.č. 2214/2 o výměře 18 m2 v k.ú.       Litoměřice

                 Žadatel :  Čmejlová Hana, Terezínská 343, Bohušovice n.O.

14. Nákup části pozemku parcely číslo 2472/40 a 2472/41  v k.ú. Litoměřice

     ( objednán odděl.geomet.plán )

                Žadatel : FRIGOSPOL s.r.o. , Klíšská 10, Ústí n.L. jednatel Jan Vávra

15. Prodej  pozemku parcely číslo 1358/2 o výměře  20 m2 v k.ú. Litoměřice

               Žadatel : Rodějová Květa, Revoluční 1, Litoměřice

16. Prodej  části pozemku parcely číslo 2560/1  o výměře cca 56 m2 v k.ú. Litoměřice  

               Žadatel : Billiard Club Družba s.r.o

17. Prodej  pozemku  parcely číslo 2906/1 o výměře 385 m2 a p.č. 2906/3 o výměře 217 m2  v k.ú.     Litoměřice

                Žadatel : Ing. Jitka Mašková, Na Kocandě  19, Litoměřice

18. Nákup pozemku p.č. 2868/2  ( ¼ ) v k.ú. Litoměřice

      Žadatel : Jan Zajíček Hrobce 9

19. Prodej pozemku p.č.5198/2 o výměře 759 m2 v k.ú. Litoměřice

      Žadatel : Sova Stanislav, Plešivecká 25, Litoměřice

20. Darovací smlouva na  pozemky  p.č. 1345/118 o výměře 46m2,1345/119  o výměře 19m2 v k.ú.       Pokratice z důvodu zřízení  komunikace ( Miřejovická stráň ).

              Žadatel : Ing. Milan a Yvonne  Grmelovi, Vrchlického 16,Litoměřice

21. Darovací smlouvy na podílové spoluvlastnictví (v celkové výši  7/9) pozemku p.č. 2470/4 o celkové     výměře 253 m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení  komunikace a pokládce inž.  sítí ( Miřejovická stráň )

                Žadatel : Benešová Kamila, Dukelská 1856 /8, Mouková Helena, Velká Krajská 49/8,  Mouka   Jaroslav, Fillova 1971/5,  Studničková Olga  Klášterní 3,  Baťko Vlastimil a Elena, Plešivecká 29, bytem Litoměřice

22. Směna pozemků s MO ČR- Cyklostezka Labe v k.ú. Litoměřice

Prodej :

23. Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice – z finančních důvodu odstoupila

     Žadatelé :  Petršová Gisela, Špálova 13 a Mgr. Petrš Tomáš, Slezská 79, Praha

24. Prodej pozemku p.č. 3850/37 o výměře 169 m2 v k.ú. Litoměřice

             Žadatel :  Osvald Sivaninec a Emilie, Špálova 11

25. Prodej   pozemku parcely číslo 424 o výměře 944 m2  v k.ú. Čeřeniště

     Žadatel :   Ing. Petra Skořepová a Josef, Nad vodovodem 22, Praha

26. Směna pozemku p.č. 2472/3 o výměře 1 447 m2 v k.ú. Litoměřice ( vl. Ing. Fejfárek) za pozemek      p.č. 1345/98 o výměře 864 m2 v k.ú Pokratice ( majetek obce)

27. Darovací smlouva pozemku p.č. 1345/115 o výměře 176 m2 v k.ú. Pokratice

                Žadatel : Jan Beer, Pokratická 23, Litoměřice

28. Změna „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ – prodej  bytů třetím   osobám.

29. Uzavření smlouvy nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 424 v k.ú. Litoměřice z důvodu    zřízení  plynové přípojky pro dům č.p.243

      Žadatel: Severočeská plynárenská, a.s. , Klíšská 940,Ústí nad Labem

30. Smlouva o zřízení zástavního práva na pozemek-sportoviště p.č. 2725/1 v k.ú. Litoměřice na dobu      určitou 10-ti let

                Žadatel :  Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2,  Praha 6

31. Smlouva na zřízení věcného břemene  na pozemky p.č.  450/5,450/8,513/1,  2658/1,2701/2,   2701/7,2701/8,2701/11,2701/12,2722/1, 2733,4749 v k.ú. Litoměřice z důvodu  zřizování, provozu,údržby a úprav podzemního vedení telekomun. sítě.

                 Žadatel :   ČD- Telekomunikace, a.s. Žirovnická 2/3146, Praha 10

32. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 320/2 v k.ú. Litoměřice z důvodu    uložení podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě .               

                  Žadatel:ČESKÝ TELECOM,a.s.Olšanská 55/5, Praha 3

33. Prodej garáží v lokalitě Družstevní dle splátkového kalendáře    

34. Revokace usnesení č.j. 28 z 12. zasedání z 12.ZM  ze dne 11.12.2003

                  Žadatel:  Kurc Roman, El. Krásnohorskév7, 41201 Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.  neschvaluje:

1.            poskytnutí příspěvku žadateli Azylu pro ochranu koček LUCKY.

2.         finanční příspěvek pro Sportovní klub hasičů Ústeckého kraje.

III. doporučuje:

1.         ZM schválit zpracování strategického plánu města Litoměřice.

2.         ZM schválit tyto vyhlášky na místní poplatky :

a)       obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

b)       obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

c)   obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,             přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3.                     ZM ke schválení prodej plynárenského zařízení – Litoměřice – Horní Rybářská, Rybářské schody za kupní cenu 160 000,- Kč.

4.         ZM schválit použití dodavatelského úvěru na stavbu „Oprava místních komunikací na sídlišti Kocanda“.

5.         ZM schválit předložené znění návrhu rozhodnutí o námitkách a odsouhlasit vymezení  závazné části změny č. 2 územně plánovací dokumentace

6.         ZM schválit dofinancování akce na opravu hřiště při ZŠ U Stadionu nejdéle do konce roku 2006.

IV. ukládá:

1.         OSBH připravit a realizovat smlouvu s Krajským úřadem v Ústí nad Labem a s MV ČR o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1 dle Sdělení MV ČR ze dne 1.4.2004 č.j. OAM-152-4-1/2004  a usnesení vlády  ČR ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.

2.         EO vypracovat úvěrový rámec města Litoměřice.

3.         všem PO předložit RM veškeré změny v čerpání finančních prostředků za rok 2003.

V. bere na vědomí:

1.             informaci ing. Jana Brožka k problematice strategického plánu.

 p. Jiří Landa                                                   Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                                              starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu