Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis z usnesení RM 31.3.2005

VÝPIS

Usnesení

ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31. 3. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         úhradu vzniklé ztráty z rezervního fondu PO Knihovna K.H. Máchy Litoměřice.         

2.         návrh převodu zlepšeného hospodářského výsledku do fondů PO MŠ Masarykova 30, Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

3.         návrh převodu zlepšeného hospodářského výsledku do fondů DDM Rozmarýn Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

4.         návrh převodu zlepšeného hospodářského výsledku do fondů PO MSZ Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

5.         „Směrnici  pro evidenci, účtování a odpisování majetku“ PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích dle zřizovací listiny (viz příloha orig.zápisu).

6.         výměnu bytu č.10, Mrázova 986/27, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti  3+1, a bytu č. 2, Dómská 125/6, Litoměřice,osobní vlastnictví, kategorie II., velikosti 3+1.

7.         na doporučení bytové komise při RM přidělení bytů na základě žádostí (viz. příloha orig.zápisu).

1.Kosmonautů 2018/2, o velikosti 0 + 2, č.b. 3, Litoměřice

2. Dukelská 1856/8, o velikosti 0 + 2, č.b. 23, Litoměřice

8.         na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálních bytů na základě žádostí (viz. příloha orig.zápisu).

1. Revoluční 1834/8, o velikosti 0+2, byt č.19, Litoměřice

2. Mrázova 986/25, o velikosti 0+1, byt č.2, Litoměřice.

9.         rozšíření systemizace  u MP o sedm strážníků, od 1.4.2005, pro kontrolní činnost v rámci placené zóny stání.

10.            převedení školních spojů do režimu jízd ve všedních dnech a jednotné jízdné ve výši 8,-Kč na všech spojích linek B, D MHD v Litoměřicích od 1.5.2005.

11.       zábor veřejného prostranství – umístění předzahrádky před restaurací Sport Bar Beseda na Kapucínském náměstí v Litoměřicích.

 

12.       odměny ředitelů PO dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

13.       předložený návrh na oslovení firem a složení komise na akci „Regenerace panelového sídliště Družba, Litoměřice“ (viz.příloha orig. zápisu).

14.       předloženou smlouvu o dílo č. 22005 s firmou DAPS, v.o.s., Litoměřice na akci „Přechody pro pěší – ul. Dalimilova, Dykova, Macharova v Litoměřicích“(viz.příloha orig. zápisu).

15.       dodatek č.1 ke „Smlouvě o dílo“ (č.sml. 50229750)se společností ORGREZ,a.s.– Divize elektrotechniky, Dlážděná 4, 112 04 Praha 1  na  provedení energetických auditů  na  základních školách (2.etapa) s tím, že platby za provedení díla budou poukazovány dle znění této smlouvy (viz.příloha orig. zápisu).

16.       prodej bytů  Nezvalova 1822/25, byt č. 47 a Družstevní 38/22, byt č. 1 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín zveřejnění nabídky je 1.4. 2005.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, Mgr.V.Červín.

Otevírání obálek proběhne  20.4. 2005 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

17.            pronájem pozemků p.č. 4631 o výměře 193ma  p.č. 4626 o výměře 1151 m2 a částí pozemků p.č. 4248 o výměře 700 m2, p.č. 4625 o výměře 300 m2  , p.č. 4630 o výměře 2912 m2 , p.č. 4669 o výměře 2985 m2 ,p.č.4671 o výměře 400 m2  v k.ú. Litoměřice za účelem využití k  zemědělské činnosti Sempře Litoměřice, s.r.o.,zast. Ing. Vladimírem Proškem, Českolipská 6, 41201 Litoměřice za cenu  570,- Kč/ rok na dobu neurčitou s jednoroční  výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku.( viz. příloha orig. smlouvy č. 9470000048)

18.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice z důvodu zřízení  kanalizační a vodovodní  přípojky pro majitele pozemku p.č.1256/3 v k.ú. Miřejovice, Jana a Kamilu Šafkovi, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč, náklady na zhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN

 

19.       cenu věcného břemenena inž. sítě  pro budoucí žadatele indiv. výstavby RD v k.ú. Miřejovice  s jednorázovou úhradou  za jejich zřízení ve výši 10.000,- Kč a náklady na zhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN.

20.            předložený návrh dodatku smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 28.6.2002 mezi Městem Litoměřice a společností Výstavy s.r.o.(viz příloha orig. zápisu).

21.       smlouvu o dílo „Bezbariérový vstup ZŠ Ladova Litoměřice“ uzavřenou mezi Městem Litoměřice a spol. Chládek & Tintěra  a.s. (viz. příloha orig. zápisu).

22.       smlouvu o dílo „Oprava oplocení ZŠ Na Valech Litoměřice“ uzavřenou mezi Městem Litoměřice a spol. BUST spol. s.r.o. (viz. příloha orig. zápisu).

23.       smlouvu o dílo „oprava pláště kostela sv. Václava“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Tomášem Hlaváčkem (viz. příloha orig. zápisu).

24.       smlouvu o dílo „rekonstrukce sociálního zařízení MŠ  Plešivecká, Litoměřice “ uzavřené mezi Městem Litoměřice a spol. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. (viz. příloha orig. zápisu).

25.       podání žaloby o přivolení výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu vůči nájemci bytu č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Seifertova č. 1880/4 v Litoměřicích.

26.       text vzorové smlouvy o umístění dětí s trvalým bydlištěm mimo Litoměřice do PO MŠ, Litoměřice za úhradu neinvestičních nákladů. (viz. příloha orig. zápisu)

27.       smlouvu  „O poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro PO Knihovna KHM“ mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz. příloha orig. zápisu).

28.       Smlouvu o dílo – „Litoměřice – celkové řešení fasády na dům ulice Mírové nám. 19/11, Litoměřice“ s firmou JURIS LTM s.r.o., Želetická 809/32, Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

29.       seznam oslovených firem a složení výběrové komise pro akci „Kácení topolů v letním kině na Střeleckém ostrově“ v Litoměřicích (viz. příloha orig. zápisu).

30.       smlouvu  s firmou I.M.ROTHBAUER projekční  ateliér Ústí  nad  Labem  na zhotovení  plánu  územního systému  ekologické  stability  krajiny  pro  katastrální  území : Horní Řepčice, Liběšice, Zimoř, Úštěk, Lukov u Úštěku, Lhota u  Úštěku, Ostré, Kalovice, Rašovice u Kalovic a  Robeč (viz. příloha orig. zápisu).

31.       smlouvu  s firmou RAEN.s.r.o. Praha na  vypracování  územní  energetické  koncepce  města Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

32.       konání mimořádného termínu svatby  - na Ploskovickém zámku dne 28. května 2005  v 13.00hod. a svatbu mimo úředně stanovenou místnost  dne 6.8.2005 v prostorách zámecké zahrady v Ploskovicích.

II. neschvaluje:

1.            protinávrh ing.Hrkala - převedení školních spojů do režimu jízd ve všedních dnech a jednotné jízdné ve výši 7,-Kč na všech spojích linek B, D MHD v Litoměřicích od 1.5.2005.

III. pověřuje:

1.         odbor školství MěÚ Litoměřice vyřizováním žádostí obcí o uzavření smlouvy o umístění dětí s trvalým bydlištěm mimo Litoměřice do PO MŠ, Litoměřice za úhradu neinvestičních nákladů a to dle schválených smluvních podmínek (viz.příloha orig.zápisu).

IV. doporučuje:

1.         ZM schválit předložený návrh na prodej bytů z majetku města zpracovaný zvláštní komisí RM

s tím, že byty v ulici Raisova 1920/1 a 1921/2 bude možné prodat po uplynutí 10-ti leté lhůty z důvodů dotace na pozemek (rok 2012).

2.         ZM revokovat své usnesení č. 13 z 4.11.2004 a ze seznamu schválených domů k prodeji vyjmout  domy Kamýcká 1028/6, 1029/8 a 1030/10. Tyto domy ponechat v majetku města.

V. jmenuje:

1.         paní Šárku Pěknou zvlášť pověřeným zaměstnancem pro výkon interního auditu s účinností od 1.4.2005.

VI. bere na vědomí:

1.            předložený plán investic a přehled oprav a údržby PO MKZ v Litoměřicích (viz.příloha orig. zápisu).

2.            předložený výsledek hospodaření PO Knihovna K.H. Máchy Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

3.            předložený výsledek hospodaření PO MŠ Masarykova 30, Litoměřice. (viz příloha orig.zápisu).

4.            předložený výsledek hospodaření DDM Rozmarýn Litoměřice. (viz příloha orig.zápisu).

5.            předložený výsledek hospodaření PO MSZ Litoměřice. (viz příloha orig.zápisu).

6.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice za rok 2004 (viz. příloha orig.zápisu).

7.         pořádání akce „Den Země“ v termínu 18.4. – 22.4. 2005 (prezentace alternativních zdrojů energie).

      p. Jiří Landa                                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu