Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání RM 28.03.2006

Výpis

USNESENÍ

z 7. jednání RM Litoměřic konaného

dne 28.3. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            hospodářský výsledek TSM Litoměřice k 31. 12. 2005 (viz.příloha orig.zápisu).

2.            odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

3.         složení komisí a oslovení firem na akce města Litoměřice s tím, že nabídka realizací těchto akcí bude umístěna na vývěskách města za účelem možnosti přihlášení se dalších zájemců (viz.příloha orig.zápisu) .

4.         poplatek ve výši 100,- Kč za předání jednoho ks zadávací dokumentace k připravovaným akcím města.

5.         smlouvu s I. M. ROTHBAUEREM na vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (viz.příloha orig.zápisu).  

6.            výpůjčku části pozemku p.č. 2905/1 – ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře cca 1800m2 ( 1000 m2) a části pozemku p.č. 4005/35 o výměře 2000 m2 v  k.ú. Litoměřice pro FK

Litoměřice, zast. předsedou Ondřejem Schořem, za  účelem provozování odstavné plochy pro automobily na dobu určitou od 29.3. do  2.4. a od 13.4. do 16.4. 2006 ( smlouva viz.příloha orig.zápisu).

7.         seznam firem a výběrovou komisi na akci „Protipožární obklady konstrukce Domu kultury v Litoměřicích“ a na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení kino Máj v Litoměřicích“.

8.         výši příspěvku obcím na náklady za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice

a)       u předškolních dětí a dětí rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 914,- Kč

b)       u dětí ostatních rodičů ve výši  564,- Kč

9.         novelu Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí s účinností od 1.4.2006 (viz.příloha orig. zápisu).

10.       finanční příspěvek z rozpočtové rezervy ve výši 10.000,- Kč  Ateliéru Miřejovice, zastoupeným Arnoldem Richterem, na nákup výtvarného materiálu pro žáky z Litoměřic.

11.       uzavření Nájemní smlouvy dle varianty a)  na 1 m2 na střeše školy v ulici Máchovy schody 13/4, Litoměřice pro umístění dvou parabol za cenu ve výši 2.500,- Kč měsíčně.

12.       uzavření Smlouvy o dílo  „Litoměřice – rekonstrukce střech na domy v ulici Dlouhá 175/9, 176/11 a 177/13, Litoměřice“ s firmou DOMI – Juraj Podolinský (viz.příloha orig.zápisu).

13.       uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a MV, organizační složka státu dle §3odst. 1 z.č. 219/2000 Sb. v platném znění, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064 zastoupené plukovníkem JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Policie České republiky, Správy Svč. kraje Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9, PSČ 400 01, v Kasárnách Dukelských hrdinů od doby převzetí vojenského objektu „Kasárna Dukelských hrdinů“ na objekt : - stavební objekt č. 39-garáž o výměře 130,8 m2(viz.příloha orig.zápisu).

14.       výměnu bytu č.21, velikosti  3+1, Dukelská 1854/16, Litoměřice za byt č.4, velikosti 2+1, Mírové nám. 43/21, Litoměřice

15.       výměnu bytu č.53, velikosti  2+1, Revoluční 1834/8, Litoměřice za byt č.22, velikosti 2+kk,

Synkova 2, Brno - Líšeň.

16.       výměnu bytu č.23, velikosti  2+0, Revoluční 1831/7, Litoměřice za byt č.17, velikosti 2+1,       U Stadionu 490/2, Štětí.

17.            realizovat zateplení místnosti č. 14 v Pedagogicko-psychologické poradně v ulici

Palachova 18, Litoměřice s tím, že náklady v plné výši budou uhrazeny a odbydlovány Pedagogicko-psychologickou poradnou.

18.            předložený plán údržby a oprav koupaliště na rok 2006 na základě Smlouvy o dotaci na provoz, údržbu a pořízení investic pro koupaliště v Litoměřicích na rok 2006 s TJ Slavoj Litoměřice (viz.příloha orig. zápisu).

19.       povolení konání svodu zvířat kynologickou jednotu ČR v rámci akce  mezinárodní výstavy psů NORD BOHEMIA CANIS,  která se bude konat ve dnech 20 - 21.5.2006.

20.       smlouvu o budoucím uzavření smlouvy výpůjčce k objektům v areálu kasáren „Dukelských hrdinů v Litoměřicích“ se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje (smlouva příloha orig. zápisu).

21.            sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle z.č.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (sazebník  příloha orig. zápisu).

22.       dle Čl. V odst. 1) dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku mezi Městem Litoměřice a společností Výstavy, spol. s.r.o. - smlouvu o podnájmu nemovitosti mezi panem Jiřím  Berkou a spol. Výstavy s r.o. o pronájmu pozemku o výměře 222 m² p.č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice za následujících podmínek : Cena za podnájem se určuje částkou 15.000,-Kč za rok s tím, že další podmínkou této ceny je využití budovy na předmětném pozemku pouze jako kancelářské prostory.

II.            pověřuje:

1.         pí Bitrichovou ve spolupráci s OÚRM připravit podklady pro další jednání RM a jednat o pozdějším termínu předání s panem Sadilem (TJ Slavoj).

2.            stavebního technika odboru školství kontrolou provedených prací v předloženém plánu údržby a oprav koupaliště na rok 2006 na základě Smlouvy o dotaci na provoz, údržbu a pořízení investic pro koupaliště v Litoměřicích na rok 2006 s TJ Slavoj Litoměřice

III.        ukládá:

1.         řediteli TSM ve spolupráci s EO předložit varianty řešení uhrazení ztráty z minulých let.

2.         OSBH jednat o snížení servisního poplatku při sepsání dodatku ke Smlouvě o montáži a servisu vodoměrů.

3.         Bc. Petru Panašovi písemně odpovědět Kynologické jednotě ČR, základní organizaci Litoměřice o stanovisku k žádosti o osvobození poplatku a podmínkách podání nové žádosti po ukončení výstavy se specifikací komu a s jakými podklady opakovanou žádost podat (vyúčtování celé akce, celková výše poplatku ze vstupného, přesně specifikovaná částka o jejíž prominutí budou chtít požádat, žádost podat cestou správce místního poplatku, který žádost postoupí k projednání dle výše promíjené částky RM nebo ZM a dle rozhodnutí orgánu obce vyhotoví příslušné rozhodnutí podle zákona o správě daní a poplatků a zákona o místních poplatcích).

IV.        bere na vědomí:

1.         zprávu o činnosti TSM Litoměřice k 31. 12. 2005 (viz.příloha orig.zápisu).

2.            informace o stavu webových stránek města Litoměřice.

3.         zprávu o činnosti PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

V.            revokuje:

1.         své usnesení  ze dne 17.1.2006 schválené pod bodem I/12. 

           

           

      Jiří Landa                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                   starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu