Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.4.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.4.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod HV do rezervního fondu této PO ve výši 62.217,93,- Kč ,  plán investic a oprav majetku 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 a odpisový plán na rok 2010 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice

2.         převod hospodářského výsledku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, do rezervního fondu ve výši 109.620,-Kč a do fondu odměn ve výši  100.000,-Kčplán investic a oprav  majetku na rok 2010  nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010; odpisový plán na rok 2010 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

3.         převod HV za rok 2009 PO ZUŠ Litoměřice  do rezervního fondu ve výši 17.723,77 Kč,plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZUŠ Litoměřice  a odpisový plán na rok 2010 PO ZUŠ Litoměřice

4.         převod hospodářského výsledku PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši  5.298.684,01 Kč

5.         zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech před Domem kultury v Litoměřicích pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí n. Labem za účelem umístění 2 ks stanů k prezentačním účelům u příležitosti výstavy Vinařské Litoměřice 2010 ve dnech 16. – 17. 4. 2010.

6.         uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Eurosys, s.r.o., Mostecká 9, Litoměřice na akci „ZS Litoměřice – slaboproudé technologie“ (viz příloha orig.zápisu)

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou STARKON Nová Říše spol. s r.o., Bohuslavice 51, Nová Říše na akci „Dodávka vnitřního vybavení – dostavba a modernizace zimního stadionu, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Davida Balaštíka, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky od 1.4. do 31.10.

9.         úhradu neinvestičních nákladů za  litoměřické děti dojíždějící do Mateřské školy Velké Žernoseky

10.            poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2010 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig. zápisu)

11.            poskytnutí dotací na činnost souborům a kulturním aktivitám pro děti a mládež dle předloženého návrhu komise kultury při RM (viz příloha orig.zápisu)

12.            předložený návrh komise kultury při RM  – Program podpory organizacím a aktivním občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřice na rok 2010 (viz. příloha originál zápisu)

13.            poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP-grantů na kulturní projekty Občanskému sdružení Puellae cantantes a Syrinx Litoměřice na reprezentaci na Mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Riva del Garda v Itálii ve dnech 28.3.-1.4.2010

14.       přidělení přístřeší pro Miroslavu Beranovou, bytem  Litoměřice,  a to v Ubytovně, Želetická 11, Litoměřice

15.       vyklizení bytu č. 6 na adrese Alfonse Muchy  416/17, Litoměřice

16.       uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Janou Dostálovou,  Litoměřice na částku 8.931,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  duben 2010 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

17.            prodloužení nájemní smlouvy k bytu č, 2 v domě čp. 986/23, Mrázova,  Litoměřice se stávající uživatelkou na dobu určitou do 30.4.2011.

18.       výpověď z nájmu uživatelce bytu č. 31 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1757/27 v Družstevní ulici v Litoměřicích

19.            poskytnutí bytové náhrady pro paní Cucovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích

20.       výpověď z nájmu uživatelce bytu č. 11 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1831/7 v Revoluční ulici v Litoměřicích

21.            poskytnutí bytové náhrady pro paní Novákovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích

22.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice se  současnou uživatelkou na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.7.2010

23.       uzavření dohody o splátkách pro Moniku Sivákovou, bytem Litoměřice, na částku 2.857,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

24.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Turgeněvova čp.618/8, Litoměřice se současnou uživatelkou  na dobu určitou od 1.2.2010 do 31.12.2010.

25.       Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18.12.2008, s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkovou organizací

26.       výmaz předkupního práva pro město z VL 1152 na pozemky p.č. 3718/115 (zast.plocha) a p.č.3718/145 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice

27.            prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi do 30.6.2010.

28.            pronájem NP o velikosti 150 m2 v KDH budova 021, st.p.č. 4008/7 pro POTRAVINOVOU BANKU V ÚSTECKÉM KRAJI, o.s. , se sídlem ulice Finské domky, 411 55 Terezín, IČ : 228207701, za symbolické nájemné 100,- Kč na rok.

29.            pronájem pozemku p.č.4008/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 700m2  v k.ú. Litoměřice za účelem zabezpečení bezpečnosti žáků Střední škola Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice za cenu 1.000,-Kč/rok.

30.            mimořádnou odměnu řediteli PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice p.Kamilu Soukupovi (viz příloha orig. zápisu)

31.       na doporučení dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích vyplacení roční odměny za rok 2009 řediteli MěN v Litoměřicích MUDr. Leoši Vysoudilovi a výši záloh odměny na rok 2010 dle praxe roku 2009 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu)

32.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.4.2010 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích

Program:

 
I.    a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.            Rozpočtová opatření

2.            Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.         Plnění rozpočtu za období 1-3/2010                                     

4.            Schválení návrhu likvidační a škodní komise                        

5.            Vyhláška o zrušení OZV č. 3/2006

6.         Záměr vydání Vyhlášky o ochraně nočního klidu

7.            Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti       

8.            Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Litoměřice      

9.            Schválení dohody o splátkách 
10.            Schválení dodatku k dohodě o splátkách  a) pí Bariová  b) pí Kovářová

11.            Schválení dodatku ke zřizovací listině PO MSZ            

12.       Přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“, schválení návrhu na čerpání této dotace a schválení smluv

13.            Poskytnutí dotací na činnost pro SK a TJ

14.            Schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotací na činnost pro SK a TJ

15.            Vyhláška o spádových obvodech ZŠ v Litoměřicích

16.       Dotace souborům a kulturním aktivitám v oblasti kultury pro využití volného času dětí a mládeže na rok 2010                                                                

17.            Program regenerace městské památkové rezervace - finanční podpora na rok 2010

18.            Grantová výzva 2010 – program parky

Majetkové záležitosti:

Záměry :

19.       Prodej pozemku p.č.3864/45 o výměře 358mv k.ú. Litoměřice

20.       Prodej pozemku p.č.1752/3 o výměře 112m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

21.       Prodej zastavěných pozemků p.č.685/13 o výměře 9m2, p.č.685/15 o výměře 8m2, p.č.685/16 o výměře 8m2 a p.č. 685/17 o výměře 4m2 v k.ú. Litoměřice.

22.       Prodej pozemku p.č.2603/12 o výměře 221m2 v k.ú. Litoměřice

23.       Prodej pozemku p.č.533/2 o výměře 44ma p.č. 532/2 o výměře 220m2 v k.ú. Pokratice

24.       Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků v k.ú Litoměřice

25.            Revokace usnesení I./11 ze dne 4.3.2010 – Nákup části  pozemků p.č.2464/5 a 2465/1 v k.ú. Litoměřice  

Prodeje :

26.       Dar pozemku p.č.1265/143 o výměře 23m2 v k.ú. Pokratice

27.       Dar pozemku p.č.1265/154 o výměře 13m2 v k.ú. Pokratice

28.       Okružní křižovatka Masarykova – Na Valech – majetkoprávní vztahy k pozemkům

29.            Doplnění usnesení I./18 ze dne 4.3.2010 o pozemek p.č.455/2 v k.ú. Pokratice - bezúplatný převod pozemků, ostatní plocha – komunikace, (vl. ÚZSVM)

30.       Prodej bytových jednotek po prověření (RM 11.02. a 18.03.2010) ul. Kubínova 438, A.Muchy 416, Ladova 430 a Revoluční 1834 v k.ú. Litoměřice

31.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.1345/1, 1345/7, 1345/36 v k.ú. Pokratice

32.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.2355/1, 2355/44 v k.ú. Litoměřice

33.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.84/1, 1345/66 v k.ú. Pokratice

34.               Prodej stavebních pozemků – Miřejovická stráň, schválení výsledků veřejné licitace

V.                Informace

VI.                Interpelace

VII.          Diskuze

VIII.         Závěr

33.       výběr parkovného v areálu FK Litoměřice, U Stadionu v Litoměřicích pro FK Litoměřice, U Stadionu 2, Litoměřice v době pořádání výstav na výstavišti Zahrada Čech za podmínky, že polovina vybrané částky bude odvedena Městu Litoměřice a druhá polovina zůstane FK  Litoměřice, a to pro rok 2010.

34.            poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OŠKaS (z grantů na kulturní projekty) ve výši 15.000,- Kč Biskupství litoměřickému, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice na propagaci  akce „Noc kostelů“ v Litoměřicích.

35.       užití znaku Města Litoměřice pro Krajský úřad Ústeckého kraje za účelem umístění

na závěsném odznaku používaném hejtmanem kraje

36.            bezúplatný zábor veřejného prostranství v rámci  předvolebního mítinku Strany zelených dne 7.4.2010 spočívající v zaparkování jednoho osobního vozidla

II.            neschvaluje:

1.         úhradu částky ve výši 20.000,-Kč, pro  Bohumilu Elicerovou, Litoměřice jako náhradu škody za úraz dolní končetiny na místní komunikaci

2.            prominutí části dluhu z částky 17.732,-Kč  pro Luboše Tměje, bytem  Litoměřice

III.            uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a ředitelce DDM  - Bc.Zuzaně Bendové (viz příloha orig.zápisu)

2.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr.Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi , řediteli Masarykovy ZŠ  - Mgr.Karlovi Kynzlovi, řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petrovi Krňákovi   a řediteli ZŠ Ladova –  Mgr. Václavu  Červínovi (viz příloha orig.zápisu)

IV.            doporučuje:

1.         ZM schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Litoměřice

2.         ZM poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2010 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig. zápisu)

V.            odvolává:

1.            k 7.4.2010 z funkce vedoucí odboru ŠKSaPP Bc.Miroslavu Najmanovou

VI.        bere na vědomí:

1.            hospodářský výsledek za rok 2009 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice, plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice  na rok 2010 s ohledem na rozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2010, plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice za rok 2009.

2.            hospodářský výsledek za rok 2009 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem na HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti za rok 2009PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

3.            hospodářský výsledek za rok 2009; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů  na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZUŠ Litoměřice

4.            informaci o záboru veřejného prostranství - části ul. Na Valech před domem kultury pro Město Litoměřice za účelem představení elektrokol u příležitosti konání veřejné prezentace cyklogenerelu dne 6.4.2010

5.            oznámení SR KSČM o konání mítinku dne 1.5.2010 v Jiráskových sadech na dětském hřišti

6.            oznámení SR KSČM o konání mítinku dne 9.5.2010 na místním hřbitově a na Památníku Richard

7.            oznámení SR KSČM o konání předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny v měsíci květnu 2010 na Dlouhé ul.

8.            oznámení SR KSČM o představení kandidátů do Městského zastupitelstva v měsíci říjnu a listopadu 2010 na Dlouhé ul.

9.         doplnění oznámení o konání mítinku ČSSD na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 3.5.2010

10.            informaci o podaných stížnostech od občanů v roce 2009

11.            informaci o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,  v roce 2009

12.       konání předvolebního mítinku Strany zelených dne 7.4.2010v době od 15.00 – 17.00 hodin     v prostoru Mírového náměstí v Litoměřicích

   Jaroslav Tvrdík                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu