Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.3.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 7. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 4. 3. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   7. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

92/7/2014

Schválení Vnitřní směrnice CCR Litoměřice č.1/2014 Pro poskytování odměn při životním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod.

RM schvalujeCentru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 Vnitřní směrnici CCR Litoměřice č.1/2014 Pro poskytování odměn při životním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod s účinností od 1.1.2014 (viz příloha orig. zápisu).

93/7/2014

Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Parta Litoměřicko na pořádání MS v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců.

a)                  RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000,- Kč Sportovnímu klubu Parta Litoměřicko,1.máje 50, 411 45 Úštěk, IČ:65082354 na pořádání MS v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců, které se bude konat v Litoměřicích ve dnech 16. – 22. 6. 2014 (žádost viz příloha orig. zápisu), dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP

b)                  RM schvaluje použití znaku a praporu Města Litoměřice na výše uvedenou akci (žádost viz příloha orig. zápisu).

94/7/2014

Poskytnutí finanční podpory na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání 

RM schvaluje poskytnutí účelové dotace (startovné, dopravné) ve výši 10.000,- Kč panu V. V., bytem Litoměřice pro dceru B. V. na financování jezdeckého sportu – parkurové skákání (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

95/7/2014

Schválení výjimky dle čl. 29  odst. 1) příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na stavbu vrtu jako zdroje vody pro závlahu parku

RM  schvaluje výjimku dle čl. 29  odst. 1) příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 – zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele na stavbu vrtu jako zdroje vody pro závlahu parku. Výjimka se vztahuje na upuštění od výběrového řízení nahrazeného přímým zadáním jednomu uchazeči - Firma Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

96/7/2014

Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Litoměřice, oddílu TOPRD na činnost – dopravné

RM neschvaluje poskytnutí dotace Klubu českých turistů Litoměřice, IČO: 70201064, Škrétova 7, Litoměřice, oddílu TOPRD na dopravné vzhledem k možnosti spolupráce s TJ Slavoj Litoměřice a využití jeho kapacit pro zajištění dopravy (žádost viz příloha orig. zápisu).

97/7/2014

Žádost TJ SOKOL Litoměřice o prominutí zůstatku půjčky a příslušenství

RM doporučuje ZM prominutí nesplaceného zůstatku půjčky ve výši 100.000,- Kč s příslušenstvím pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Litoměřice, Osvobození 191/17, 412 01 Litoměřice, IČ: 41326334, vzniklého ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.8.2010.

98/7/2014

Schválení pravidel a podmínek na provádění činností souvisejících s údržbou města

RM schvaluje Pravidla a podmínky na provádění činností souvisejících s údržbou města uzavírané mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

99/7/2014

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ – Užívání služebních mobilních telefonů

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2014 – Užívání služebních mobilních telefonů (viz příloha orig. zápisu).

100/7/2014

a)       Schválení zadávací dokumentace k  zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“

RM schvaluje Zadávací dokumentaci k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

b)       Schválení složení hodnotící komise k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“

RM schvaluje Složení hodnotící komise k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

101/7/2014

Výroční zpráva Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2013

RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

102/7/2014

Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2014

RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2014 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

103/7/2014

Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce závodního pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti v rámci přípravy geotermálního projektu Litoměřice

RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce závodního pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti s Ing. P. G., bytem Litoměřice, v rámci přípravy geotermálního projektu Litoměřice

104/7/2014

Schválení uzavření dodatku č. 7 k mandátní smlouvě  s PO TSM Litoměřice a vzetí na vědomí úplného znění mandátní smlouvy ze dne 1.8.2007    

a)                  RM schvaluje uzavření dodatku č.7 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

b)         RM bere na vědomí úplné znění mandátní smlouvy ze dne 1.8.2007 mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

105/7/2014

Doporučení ke schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

a)                  RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu)

b)         RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu)

106/7/2014

Záměr zřízení služebnosti – věcného práva  chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr zřízení služebnosti – věcného práva  chůze a jízdy po částech pozemku parc.č. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice  z důvodu velkého omezení veřejné zeleně, která by byla spojena s realizací zpevněného vjezdu s tím, že odbor životního prostředí stanoví podmínky vybudování zpevněného přístupu k nemovitosti žadatele.

107/7/2014

Záměr zřízení služebnosti – práva chůze a jízdy k pozemku 1358/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1360 v k.ú. Litoměřice

RM neschvaluje záměr zřízení služebnosti – práva chůze a jízdy k pozemku 1358/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1360 v k.ú. Litoměřice.

108/7/2014

Výpůjčka pozemku parc.č. 4905/3, orná o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku pozemku parc.č. 4905/3, orná o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu zajištění přístupové cesty na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce manželům D. a M. B., bytem Litoměřice, panu D. B., bytem Litoměřice; Mgr. L.B., bytem Litoměřice; a panu M. K., bytem Litoměřice.

109/7/2014

Propachtování pozemku parc.č. 4530 trvalý travní porost, o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje propachtování pozemku p.č. 4530, trvalý travní porost o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady panu M. R, bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 1.256,-Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 6.3.2014.

110/7/2014

Ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) dohodou

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru o výměře 16 m2 v ulici Velká Dominikánská 194/42 v Litoměřicích s paní I. P., bytem Litoměřice, dohodou. Nájem nebytového prostoru se ukončuje ke dni 28.2.2014.

111/7/2014

Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 

RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 19. 2. 2014 do funkce vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice Bc. Jana Jakuba a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 5. 3. 2014.

 

112/7/2014

Sazebník úhrad za poskytování informací

RM schvaluje Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č.106/1999 Sb. a zákona č.123/1998 Sb. (viz příloha orig. zápisu).

113/7/2014

Informace z auditu systému provedeného u Kanceláře starosty a tajemníka

RM bere na vědomí Zprávu o zjištěních z  auditu systému provedeného u Kanceláře starosty a tajemníka (viz příloha orig. zápisu).

114/7/2014

Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2013

RM bere na vědomí Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2013, vypracovanou oddělením kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

115/7/2014

Schválení programu jednání ZM – 13.3.2014

RM schvaluje program na veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.3.2014 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.3.2014 

2.       Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2013 

3.       Schválení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci           

4.       Prominutí zůstatku půjčky a příslušenství pro TJ SOKOL Litoměřice

5.       Schválení změny Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012

6.       Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání ZM v roce 2013  

7.       Vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

8.       Vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

9.       Dohody o splátkách                 

10.   Vzdání se členství přísedícího u Okresního soudu v Litoměřicích 

11.   Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2014

12.   Vzetí na vědomí rezignace pana místostarosty J. Szántá + volba nového člena PAS 1. Geotermální Litoměřice a.s.

13.   Vzetí na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry

14.   Souhlas se zánikem „Sdružení obcí pro plynofikaci labské údolí 1“          

15.   Úprava kompetencí vedení města

Majetkové záležitosti

Záměry: 

16.   Prodej části pozemku parc.č. 4618/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

17.   Prodej nemovitosti stavby č.p. 2030 včetně pozemku parc.č. 1755/7 o výměře 128 m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň

19.   Majetkoprávní dořešení  pozemku parc.č. 1345/12(orná) o výměře 367m2 v k.ú. Pokratice

20.   Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice a 657/51 o výměře 1380 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM

21.   Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3

22.   Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/005/2014

Prodeje:

23.   Prodej pozemků parc.č. 1345/50 o výměře 56 m2 a 1345/113 o výměře 8 m2  v k.ú.Pokratice

24.   Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Litoměřice

25.   Směna pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2490/37 o celkové výměře 1225 m2 za pozemek parc.č. 2469/59 o výměře 252 m2 vše v k.ú. Litoměřice

26.   Nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 v k.ú. Litoměřice

27.   Zrušení usnesení ZM č. I/28 ze dne 14.9.2006 – nákup pozemku parc.č. 657/51 o výměře 993 m2 a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice

28.   Zrušení usnesení ZM č. I/36 ze dne 15.04.2010 –nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice

29.   Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 222/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

30.   Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Město Litoměřice

31.   Revokace usnesení ZM č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 – přehodnocení ceny

32.   Bezúplatný převod pozemku parc. č. 51/1   v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 283/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.       Závěr

116/7/2014

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přístavba řeznictví a rozšíření prodejny Penny Market“

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - „Přístavba řeznictví a rozšíření prodejny Penny Market a obnovovací práce mezi Městem Litoměřice a spol. Penny Market s.r.o. Počernická 257, Radonice, na pozemku parc.č. 2719/6 a 2719/2 v k.ú. Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

117/7/2014

Výpůjčka prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR 

RM schvaluje   výpůjčku budovy na pozemku parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v  k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Územní odbor Litoměřice, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice) ve dnech 05.03.2014, 09.04.2014, 23.04.2014, 25.04.2014, 07.05.2014, 14.05.2014, 23.05.2014, 11.06.2014 a 25.06.2014 (časové rozmezí 7:30 hod. - 14:00 hod.).

118/7/2014

Žádost o prominutí půjčky HC Stadion Litoměřice

RM doporučuje ZM schválení prominutí půjčky HC Stadion Litoměřice, IČ: 467 691 29 ve výši 6.mil Kč, a to po předložení řádného vyúčtování nákladů, souvisejících se zajištěním činnosti sportovního oddílu v roce 2012.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu