Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07.výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 29.3.2012

U S N E S E N Í

výpis

7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29.3.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  7.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

188/7/2012

Zábor veřejného prostranství – Pavlisová J. (Motodůl)

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Plešivecká a ul. 28. října u restaurace Motodůl v Litoměřicích pro pí Pavlisovou J., Litoměřice za účelem umístění dvou kotlů při pořádání zabijačky ve dnech 29. – 30.3.2012

189/7/2012

Zábor veřejného prostranství – CCR Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště za Domem kultury a parkoviště na Tyršově náměstí v Litoměřicích pro Centrum cestovního ruchu, Mírové nám. 16/8a, Litoměřice za účelem parkování účastníků konference Stop and Stay ve dnech 26. – 27.4.2012.

190/7/2012

Zábor veřejného prostranství – MKZ Litoměřice (festival Zlatý dech)

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání 2. ročníku festivalu Zlatý dech 2012 dne 2.6.2012.

191/7/2012

Zábor veřejného prostranství – DDM Rozmarýn

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Města Litoměřice pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice za účelem pořádání 3. ročníku etapového orientačního běhu „O LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN“ dne 8.5.2012.

 

 

192/7/2012

Zábor veřejného prostranství – SUNDISK, s.r.o., Jablonec n. N.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. SUNDISK, s.r.o., 1. Máje 15, Jablonec n. N. za účelem pořádání akce „Chyť si svůj červený kontejner a vyhraj“ dne 16.5.2012.

 

 

193/7/2012

Zábor veřejného prostranství – MKZ Litoměřice (Vinařské Litoměřice)

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem parkování účastníků akce      „10. Vinařské Litoměřice 2012“ od 12.4. do 14.4.2012.

194/7/2012

Zábor veřejného prostranství – R. Ježek (Střelecký ostrov)

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro p. Radima Ježka, Litoměřice za účelem pořádání závodů dračích lodí dne 8.5.2012.

195/7/2012

Zábor veřejného prostranství – V-group, s.r.o.

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. V-group, s.r.o., Ke stadionu 3228, Kladno za účelem umístění dvou osobní vozidel od 1.4. do 31.5.2012 a doporučuje výběr jiného vhodného místa.

196/7/2012

Zábor veřejného prostranství – Dětský den s Generali

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového nám. a části ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody v Litoměřicích pro Generali Pojišťovnu, a.s., V. Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání akce „Dětský den s Generali“ dne 28.4.2012.

           

                                  

197/7/2012

Oznámení konání politického shromáždění ODS

RM bere na vědomí oznámení OS ODS Litoměřice, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění v Jiráskových sadech v Litoměřicích dne 27.6.2012.

198/7/2012

Uvolnění pozastávky – S-BAU Bohemia, s.r.o.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků, které byly pozastaveny v rámci akce „Víceúčelový objekt Krajská ul., Litoměřice – stavební úpravy“ pro firmu S-BAU BOHEMIA, spol. s r.o., Krajská 66/7, Litoměřice k termínu 1.4.2012.

                                                                                  

199/7/2012

Schválení poskytnutí přístřeší – Jaroslav a Olga Kurečajovi

RM neschvaluje poskytnutí přístřeší pro Jaroslava a Olgu Kurečajovy, Litoměřice.

200/7/2012

Prominutí poplatku z prodlení- Pavla Talpová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.722,-Kč ve výši 60%, (tedy 2.233,-Kč), pro Pavlu Talpovou, Litoměřice.

           

                                                                                  

201/7/2012

Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru na předfinancování dotační části u akce "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa"

a)       zadávací podmínky

b)       složení komise                                                      

a)         RM schvaluje podmínky výběrového řízení (výzva k podání nabídky obsahující požadavky na prokázání splnění kvalifikace  a veškeré podmínky výběrového řízení včetně příloh) a způsob zadání zakázky pro výběrové řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 51 mil. Kč na předfinancování dotační části  u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“  (viz příloha orig. zápisu).

b)         RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru na předfinancování  dotační části  u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

202/7/2012

Schválení aktualizace Směrnice určující vztahy a hospodaření PO - Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2012

RM schvaluje aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření PO s účinností od 1.4.2012 - Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2012 (viz orig. příloha zápisu).

     

203/7/2012

Schválení podmínek vyhlášení konkurzního řízení  na obsazení vedoucího pracovního místa PO Základní škola Havlíčkova 32, Litoměřice    

RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

204/7/2012

Schválení nového platového výměru ředitele Knihovny K.H. Máchy – snížení pracovního úvazku

RM schvaluje nový platový výměr  ředitele Knihovny K.H. Máchy se zohledněním snížení pracovního úvazku (viz originál přílohy zápisu).

205/7/2012

Žádost o příspěvek na plavání těhotných na 2012

RM neschvaluje poskytnutí příspěvku paní Gallové na plavání těhotných žen pro rok 2012.

206/7/2012

PO CŠJ – neinvestiční příspěvek na provoz – věcná režie – způsob vyúčtování

RM schvaluje způsob čerpání neinvestičního příspěvku na provoz PO CŠJ, a to dle skutečné výše věcné režie a počtu uvařených obědů v hlavní činnosti v příslušném kalendářním roce.

207/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO CŠJ

RM  schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Centrální školní jídelna Litoměřice do rezervního fondu ve výši 1.816.296,- Kč, do fondu odměn ve výši 100.000,- Kč a zároveň převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 700.000 Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO Centrální školní jídelna Litoměřice.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na rozdělení HV 2011;  plán nákladů a výnosů  na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Centrální školní jídelna Litoměřice

208/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO ZŠ B.Němcové 2

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 do rezervního fondu ve výši 116.773,06 Kč a fondu odměn ve výši 20.000,-Kč; plán investic a oprav majetku a odpisový plán na rok 2012 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů  na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

209/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO Masarykova ZŠ

RMschvaluje převod HV za rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 do rezervního fondu ve výši 10 242,55 K a plán investic a oprav majetku PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

210/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO ZŠ U Stadionu

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 do rezervního fondu ve výši 3.331,98 Kč a do fondu odměn ve výši 7 000,- Kč.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem narozdělení HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4.

211/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO CCR

RMschvaluje převod hospodářského výsledku PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice do rezervního fondu ve výši 339.314,58 Kč a do fondu odměn ve výši  50.000,- Kč; plán investic a oprav majetku odpisový plán na rok 2012 POCentrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na HV 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města , odpisový plán na rok 2012 , zprávu o činnosti za rok 2011 a ceník služeb PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

            

212/7/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán na rok 2012 - PO Srdíčko

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO Centrum Srdíčko Litoměřice do rezervního fondu ve výši 68.049,24Kč a do fondu odměn ve výši 17.000 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování  na rok 2012.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na rozdělení HV za rok  2011;  plán nákladů a výnosů  na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za  rok 2011 PO Centrum Srdíčko Litoměřice.

213/7/2012

Hospodaření roku 2011 a plán na rok 2012 - PO MěN

RM bere na vědomí hospodářský výsledek PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2011 ve výši 1.053.047,36 Kč.

RM schvaluje převod hospodářského výsledku roku 2011 PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 1.053.047,36 Kč.

214/7/2012

Hospodářský výsledek za rok 2011 a plán na rok 2012 - PO TSM

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2011 PO TSM Litoměřice do rezervního fondu ve výši 366.755,26 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování na rok 2012; odpisový plán PO TSM Litoměřice na rok 2012 a kalkulace prací a služeb na rok 2012.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2011; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 s ohledem na rozdělení HV za rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2012 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO TSM Litoměřice.

 
215/7/2012
Schválení použití znaku Města Litoměřice na mapu bezbariérových tras v Litoměřicích

RM schvaluje použití znaku Města Litoměřice na mapu bezbariérových tras ve městě Litoměřice.

216/7/2012

Schválení Ivany Aksenowé za člena hodnotící komise do výběrového řízení – náhradník za Ing. Bc. Renátu Jurkovou

RM schvaluje Ivanu Aksenowou – zástupkyni vedoucí odboru - jako člena hodnotící komise k výběrovému řízení s názvem Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice v rámciprojektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011- 2012 ve městě Litoměřice“.

217/7/2012

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Městské nemocnice Litoměřice

a) RM vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel/ředitelka Městské nemocnice v Litoměřicích a schvaluje podmínky zveřejněných v oznámení (viz příloha orig.zápisu).

b) RM jmenuje výběrovou komisi pro 1. kolo výběrového řízení - otevírání obálek a 2. kolo výběrového řízení - osobní pohovor a výběr vhodného kandidáta (viz příloha orig.zápisu).

218/7/2012

Schválení dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě – zajištění veřejné služby (V. Knotek)

RM schvaluje dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby, uzavřený mezi Městem Litoměřice a Václavem Knotkem, IČ. 74769782, s účinností od 1.4.2012 (viz příloha orig.zápisu).

219/7/2012

Potvrzení výše spoluúčasti pro obnovu Jiráskových sadů

RM schvaluje v návaznosti na usnesení č. I./15 ze 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15. 4. 2010 finanční spoluúčast na projektu obnovy Jiráskových sadů ve výši 10.000.000,- Kč.

 

220/7/2012

Stanovení ceny za pm dřeva pro samovýrobu na Mostné hoře

RM schvaluje cenu dřeva pro samovýrobu na Mostné hoře ve výši 500,- Kč/pm pro listnáče

a 300-,Kč /pm pro jehličnany.

221/7/2012

Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 2649/5 a p.č. 2652/2 v k.ú. Litoměřice pro investiční akci „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“

RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 2649/5, vodní plocha, zamokřená plocha o výměře cca 10m2 a parc. č. 2652/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice Ústeckému kraji, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, z důvodu realizace investiční akce „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ na dobu určitou do 31.12.2018.

222/7/2012

Výpůjčka části pozemku p.č. 834/1 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace akce „Likvidace a sanační práce na ČS PHM EuroOil- Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 834/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 463m2 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace akce „Likvidace a sanační práce na ČS PHM EuroOil- Litoměřice spol. Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 na dobu určitou od 1.6.2012 do 15.7.2012.

223/7/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Gajdošová Renata

RM schvaluje paní Renatě Gajdošové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.4.2012 do 31.5.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky uhrazené kauce za u.j. dle platného domovního řádu ubytovny (čl. IV., odst. 4) a kladného vyjádření provozovatele.

224/7/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Helena Magyarová ml.

RM schvaluje paní Heleně Magyarové ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.4.2012 do 31.7.2012.

225/7/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Tokar Pavel

RM schvaluje panu Pavlu Tokarovi prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.4.2012 do 31.5.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky uhrazené kauce za u.j. dle platného domovního řádu ubytovny (čl. IV., odst. 4), opravy, příp. náhrady škody jím způsobené na skleněné výplni zábradlí a kladného vyjádření provozovatele.

226/7/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Tokarová Andrea

RM schvaluje paní Andree Tokarové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.4.2012 do 31.7.2012.

227/7/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů - Moučka Milan

RM neschvaluje panu Milanu Moučkovi přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů.

228/7/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů - Oravec Zdeňek

RM schvaluje panu Zdeňku Oravcovi, Litoměřice, IČ 13347799, přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 115,5 m2 na st.p.č. 4008/102, budova č. 040. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.4.2012 na dobu neurčitou.

229/7/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně - Pašková Jiřina

RM schvaluje paní Jiřině Paškové přidělení ubytovací jednotky č. 201 o výměře 25 m2 na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice. Dohoda o poskytnutí přístřeší se uzavírá od 1.4.2012 do 31.7.2012.

230/7/2012

Výměna městského bytu – pan V.G.

RM schvaluje panu V. G. výměnu  bytu č. 2 v ul. Masarykova za uvolněný byt č. 18 v ul. Alfonse Muchy  414/25 v Litoměřicích.

 

 

231/7/2012

Výměna městského bytu – paní K. D. bytem ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích (nájemnice městského bytu č. 35)

RM schvaluje paní K. D. výměnu bytu č. 35 v ul. Revoluční 1831/7 za přízemní byt č. 3 v ul. Družstevní 1756/25 v Litoměřicích z důvodu jeho možné bezbariérové úpravy.

           

232/7/2012

Výměna městského bytu – paní D. P.

RM neschvaluje paní D. P. výměnu bytu č. 2 v ul. Dlouhé 194/47 za byt č. 19 v ul. Mládežnická 1752/6 v Litoměřicích.

 

233/7/2012

Ukončení užívání městského bytu (vyjmutí ze správy ÚSBH) jako školnického bytu umístěného v Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 a předání těchto prostor do správy Základní škole Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje vyjmutí městského bytu o velikosti  2+1 a výměře 103,29 m2, umístěného v Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, ze správy OSMMBaLH (ÚSBH).

234/7/2012

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s., Hořejší nábřeží 17/N, 150 00 Praha 5

RM schvaluje „Smlouvu o nájmu“ na předmět smlouvy - pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s., Hořejší nábřeží 17/N, 150 00 Praha 5 (IČ: 45316 571) na dobu určitou od  01.01.2012 do 31.12.2012 za roční nájemné ve výši 60.000.- Kč bez DPH.

235/7/2012

Poskytnutí parkovacích ploch pro vystavovatele ZČ - výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/1, k.ú. Litoměřice v areálu KDH

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/1 , k.ú. Litoměřice v areálu KDH pro společnost VÝSTAVY, spol. s r.o., ul. Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, za účelem zřízení parkovacích ploch pro vystavovatele ZČ po dobu konání výstavy.

 

236/7/2012

Vzetí na vědomí Akčního plánu projektu Aware&Fair a řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2012

RM bere na vědomíAkční plán projektu Aware&Fair a řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2012(Akční plán přílohou orig. zápisu).

237/7/2012

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na výrobu, dopravu a montáž 3 kusů gólových stěn včetně příslušenství uzavřené mezi SPORT CLUB s.r.o. se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a Městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výrobu, dopravu a montáž 3 kusů gólových stěn včetně příslušenství uzavřené mezi  SPORT CLUB s.r.o. a Městem Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

238/7/2012

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 2.5.2012 z důvodu uskutečnění závěrečné části projektu „Simulační hra o komunální politice“

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství, kde se dne 2.5. 2012 uskutečnění závěrečná část projektu „Simulační hra o komunální politice“.

239/7/2012

Vzetí na vědomí připomínky a doporučení od hodnotitelů přítomných na místní kontrole Kategorie „B“ v rámci Kritérií místní Agendy 21 konané v Litoměřicích 13.10.2011

RM bere vědomí připomínky a doporučení od hodnotitelů přítomných na místní kontrole Kategorie „B“ sady Kritérií MA21 konané v Litoměřicích 13.10.2011 (dopis přílohou orig. zápisu)

 

240/7/2012

a)   Vzetí na vědomí organizace akce „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“

b) Schválení bezplatného zapůjčení mobiliáře a zajištění služeb od příspěvkových organizací města na akci „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“

a) RM bere na vědomí organizace akce „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“.

b) RM schvaluje bezplatného zapůjčení mobiliáře a zajištění služeb od příspěvkových organizací města na akci „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“

241/7/2012

Složení komise a seznam oslovených firem na výběr operátora pevných telefonních linek a operátora pevného připojení k síti Internet pro MěÚ Litoměřice.

RM schvaluje složení komise, seznam firem k oslovení a výběrové řízení na výběr operátora pevných telefonních linek a operátora pevného připojení k síti Internet, dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

 

242/7/2012

Schválení dodatku č.1 k Příkazu starosty a tajemníka č.2/2011 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dodatku č.3 k Příkazu starosty a tajemníka č. 1/2011 – směrnice určující postupy PO zřízených městem při zadávání zakázek malého rozsahu

RM schvaluje dodatek č. 1 k Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dodatku č. 3 k Příkazu starosty a tajemníka č. 1/2011 – směrnice určující postupy PO zřízených městem při zadávání zakázek malého rozsahu (viz přílohy orig.zápisu).

243/7/2012

Pověření PO CCR plněním smluvních závazků ve věci umožnění přístupu ke vchodu do podzemí

RM pověřuje PO CCR Litoměřice plněním veškerých závazků Města Litoměřice vyplývajících ze smlouvy uzavřené dne 23.3.2010 s manžely Vlčkovými a Novotnými (viz příloha orig. zápisu).

244/7/2012

Pověření tajemníka MěÚ přidělením parkovacích karet

RM pověřuje tajemníka MěÚ přidělením parkovacích karet Města Litoměřice na vyhrazené stání městského úřadu vybraným subjektům dle pokynů vedení města.

 

245/7/2012

Dotace z programu podpory v oblasti kultury

RM schvaluje  předložený návrh komise kultury na přidělení dotací  z programu podpory v oblasti kultury na rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

246/7/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do bytu – manž.Poblovi     

RM schvaluje snížení  nájmu pro manžele Ing. Janu Poblovou a pana Františka Pobla a stanovuje jeho  výši  na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.07.2018 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 01.08.2018 bude nájemce platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 01.08.2018 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

247/7/2012

Žádost o změnu podnikání (činnosti) v pronajatých nebytových prostorách (Bistro - rychlé občerstvení) v domě Mírové náměstí čp. 19/11 v Litoměřicích – paní Jitka Bártová

RM schvaluje paní Jitce Bártové, Litoměřice změnu užívání v pronajatých nebytových prostorách na Mírovém náměstí 19/11 s tím, že NP  bude nově provozován jako Bistro - rychlé občerstvení. Roční nájemné zůstane zachováno ve stejné výši jako doposud a platnost nájemního vztahu se stanovuje na dobu určitou pěti let, tj. do 31.03.2017.

248/7/2012

Realizace výměny stávajícího světlíku na střeše objektu domova důchodců v Zahradnické ul. V Litoměřicích za nový dle zpracované projektové dokumentace od Ing. arch. Kallmünzera z 11/2011.

RM doporučuje FV a ZM ke schválení zařazení investiční akce „Domov důchodců v areálu seniorů – změna světlíku“ do rozpočtu města a uvolnění částky ve výši 1.100 tis. Kč z rozpočtové rezervy v rámci rozpočtového opatření.

249/7/2012

a)         Vzetí na vědomí doporučení hodnotící komise  v rámci výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města při realizaci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

b)         Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města při realizaci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

a)       RM bere na vědomí doporučení hodnotící komise k výběrovému řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města při realizaci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města při realizaci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“, společností Veronika Věra Půčková, se sídlem/místem podnikání Malý Skalník 1014, 755 01 Vsetín, IČ 88128768 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu