Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-24.4.2008

USNESENÍ

výpis

ze 7. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 24.4.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 do rezervního fondu ve výši 31.983,52 Kč a do fondu odměn ve výši 8.000,-Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO na rok 2008.

2.         převod HV do fondu odměn  PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 ve výši 25.000,- Kč a do rezervního fondu PO ve výši 103.815,83 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO na rok 2008.

3.         převod hospodářského výsledku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28,  do rezervního fondu ve výši 57.997,-Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,-Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008; odpisový plán na rok 2008PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

4.         převod HV za rok 2007 PO Městské knihovny K.H.M.v Litoměřicích do rezervního fondu PO ve výši 186.677,09 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO na rok 2008 a odpisový plán PO na rok 2008.

5.         převod  HV do rezervního fondu  PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ve výši 150.000,- Kč a do fondu odměn ve výši 4.922,- Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO na rok 2008 a odpisový plán PO na rok 2008.

6.         převod hospodářského výsledku PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu ve výši 4.696,50 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO a odpisový plán PO na rok 2008. 

7.         převod do rezervního fondu PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 ve výši 49.169,- Kč a do fondu odměn 10.000 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 a odpisový plán této PO na rok 2008.

8.         převod HV do rezervního fondu PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2  ve výši 7.230,89 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO a odpisový plán této PO na rok 2008.

9.         úhradu ztráty ve výši  5,669,22 Kč z rezervního fondu PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem  PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4.

10.       převod hospodářského výsledku PO ZUŠ Litoměřice do rezervního fondu ve výši 3.102,29 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO na rok 2008 a odpisový plán na rok 2008.

11.       přidělení bytové jednotky v Ubytovně v Źeleticích, Želetická 2187/11, Litoměřice pro Milana Rosenkrance, Vrchlického 270/13, Litoměřice.

12.            poskytnutí dotací na činnost souborům a kulturním aktivitám pro děti a mládež dle předloženého návrhu komise kultury při RM (viz příloha orig. zápisu).

13.       zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí před provozovnou Delikates pro ing.       Heidera, Osvoboditelů 942, Lovosice za účelem umístění předzahrádky (jedná se o umístění             na chodníku a komunikaci).

14.       zábor veřejného prostranství – část Kapucínského nám. pro pí L. Pazderovou, Lipá 24, Třebenice za účelem umístění předzahrádky.

15.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Rekonstrukce části vozovky v ul. Svatováclavská – I. etapa, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

16.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou COLORSTAV, s.r.o., Masarykova 575/34, Litoměřice na akci „Úprava interiérových prostor svatební obřadní síně a jeho příslušenství v objektu litoměřické radnice“ (viz příloha orig. zápisu).

17.       s firmou Investservis spol. s r.o. uzavření smlouvy na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice, 2. etapa – investorsko-inženýrská činnost“ (viz příloha orig. zápisu).

18.       uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Architep, s.r.o., Habrmanova 323, Hradec Králové na akci „Multifunkční hala – modernizace areálu fotbal. stadionu v Litoměřicích, ul. U Stadionu“ (viz příloha orig. zápisu).           

19.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Technická pomoc při zpracování údajů o území a zpracování ÚAP správního obvodu MěÚ Litoměřice.“ (viz příloha orig. zápis).

20.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a Ing. Milenou Morávkovou, Nevanova 1069/37, Praha, na odbornou přípravu dat v oblasti životního prostředí v rámci územně analytických podkladů (viz příloha orig. zápis).

21.       přidělení dotací dle návrhu Komise PZM a MA21 (návrhy viz příloha orig. zápisu).

22.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově Příspěvkové organizaci–Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za účelem uspořádání finálového koncertu soutěžní přehlídky regionálních amatérských a poloprofesionálních skupin „RockKalich 2008“ dne 28.06.2008.

23.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro pana Michala Hanzla – Agentura „Modrý z nebe“, ul. Palachova 32, 412 01 Litoměřice, za účelem uspořádání dětského výtvarného workshopu v rámci hudebního festivalu „Litoměřický Kořen 2008“ a to ve dnech 04.-05.07.2008.

24.       záměr pronájmu částí pozemků p.č. 614/33 a p.č. 614/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 20,- Kč/m2/rok k účelu zřízení hlídaného parkoviště za předpokladu  předložení projektové dokumentace zpracované dle podmínek ČSN.

25.       prodej bytu Baarova 334/3, byt č. 39 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu se složením kauce. Termín vyvěšení nabídky je 25.4. 2008.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM Jaroslav Tvrdík.

Otevírání obálek proběhne 12.5.2008 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

26.       vyvěšení nabídky pronájmu NP o velikosti 41 m2, objekt v parku za parkovištěm ulice Krajskána parcele č. 689 Litoměřice  ve výši  525,-Kč /m2 /rok.

27.       výměnu bytu č. 57 mezi paní Jaroslavou Müllerovou, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1 a volným bytem č. 68, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 1+1.

28.       výměnu bytu č. 6 mezi paní  Ivetou Vyšatovou České armády 31, Litoměřice o velikosti 3+1 a volným bytem č. 10, Mrázova 986/29, Litoměřice o velikosti 2+1.

29.       zrušení výzvy k zpracování nabídky zakázky „Litoměřice-oprava střechy na dům ulice Mrázova 986, Litoměřice “.

30.       záměr pronájmu budov p.p.č.4008/119, 4008/120, 4008/121 a  4008/90 s přilehlým oploceným pozemkem, který  zaujímá část p.p.č. 4008/95 k.ú.  Litoměřice situovaných v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

31.       zvýšení příplatků řediteli příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení  p.Tvrzníkovi dle přiloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

32.       finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy města na charitativní turnaj v malé kopané „Kalich dětem“ konaný dne 31.5.2008.

II.            neschvaluje:

1.            poskytnutí finančního příspěvku PaedDr. Josefu Čadíkovi na charitativní akci „Filmové léto 2008“.

2.         odprodej žulových kamenů K16, které budou vybourány z ul. Jarošova firmě Polesí Střekov, a.s., Bělehradská 6, Ústí nad Labem za cenu 163.200,- Kč.

3.            poskytnutí příspěvku pro Společnost pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška, Valdštejnská 14, Praha 1na realizaci Mezinárodní konference Hašek a Švejk – humor tisíciletí II.

III.        ruší:

1.         výpověď z nájmu bytu pro Lenku Sýkorovou, bytem Stavbařů 2003/4, Litoměřice danou na základě usnesení Rady města ze dne 13.3.2008 pod bodem I/19.

IV.             doporučuje:

1.         prodej bytů v domě ulice Třebízského 1684/2, Litoměřice ve výši :

byt číslo 2,   nájemce : Ing. Chodora František cena : 162.732,- Kč

byt číslo 5,   nájemce : Ing. Vrabec Václav  cena : 280.252,- Kč

byt číslo 7,   nájemce : Holec Ladislav               cena : 192.236,- Kč

byt číslo 12, nájemce : Žák Tomáš                    cena : 302.452,- Kč

2.         prodej bytů v domě ulice Teplická 1678/8, Litoměřice ve výši :

byt číslo 1, nájemce : Palánová Zuzana cena : 205.565,- Kč

byt číslo 7, nájemce : Donef  Petr            cena : 244.704,- Kč

byt číslo 8, nájemce : Korda Václav            cena : 209.354,- Kč

V.         bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2007; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2008 s ohledem na HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008; plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.

2.         plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice, na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.

3.            hospodářský výsledek za rok 2007; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2008 s ohledem na HV 2007 a schváleným rozpočtem na rok 2008; plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti za rok 2007 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

4.            hospodářský výsledek za rok 2007 PO Městské knihovny K.H.M. v Litoměřicích; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2008 s ohledem narozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008; plán nákladů a výnosů  na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.   

5.            hospodářský výsledek PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 ve výši 154.922,- Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO na rok 2008  s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.

6.            hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  za rok 2007 ve výši 4.696,50 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.                           

7.            hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32  za rok 2007; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2007.                           

8.            hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 za rok 2007 ve výši 7.230,89 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.

9.            hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4, ztrátu ve výši 5 669,22 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem Vaší PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008  v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 za rok 2007.

10.            hospodářský výsledek PO ZUŠ Litoměřice za rok 2007 ve výši 3.102,29 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem PO na rok 2008, plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO za rok 2007.

           

VI.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu Investservis spol. s r.o., Zelená 2870, Teplice na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice, 2. etapa – investorsko-inženýrská činnost“.          

                                                                                               

VII.       ukládá:

1.         OSMM zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr pronájmu budov p.p.č.4008/119, 4008/120, 4008/121 a  4008/90 s přilehlým oploceným pozemkem, který zaujímá část p.p.č. 4008/95 k.ú.  Litoměřice situovaných v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu