Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -18.1.2011

USNESENÍ

V ý p i s

7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.1.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   7.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

148/7/2011

Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou v ul. A.Muchy

RM schvalujeprodej bytů :       A. Muchy 414/25, byt  č. 11

                                               A. Muchy 416/19, byt  č. 42

                                               A. Muchy 416/19, byt  č. 48

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  19. 01. 2011.

Komise:  V. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM Mgr. Karel Krejza a náhradník MUDr. Pavel Kejř.

Otevírání obálek proběhne  16.02. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

149/7/2011

Výpověď „Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb“ (ARGUS, spol. s r.o.-ostraha KDH).

RM schvaluje výpověď „Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb“ na ostrahu a ochranu objektů Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích zajišťované ARGUS, spol. s r.o., Ocelářská 799, Praha 9 (IČ: 00203459).

150/7/2011

Pronájem pozemků p.č.4588/2, zahrada a p.č. 4586/2, zahrada k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemků p.č.4588/2 zahrada o výměře 391 m2 a p.č. 4586/2, zahrada o výměře 242m2 k.ú. Litoměřice panu Lukáši Dastlíkovi, Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1266,- Kč/rok.

 

151/72011

Pronájem pozemku p.č.4362/1, zahrada v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 4362/1, zahrada o výměře 1009 m2 v k.ú. Litoměřice  Pátrovičové Ivetě, Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 2018,- Kč/rok s NS účinností od 1.2.2011.

152/7/2011

Úprava NS č.13/3008/2010/LT ze dne 18.3.2010 (čst. poz.p.č. 857/22, silnice v k.ú. Litoměřice)

RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č.13/3008/2010/LT ze dne 18.3.2010, týkající se změny doby nájmu z doby neurčité na určitou 8-mi letou, dodatkem č. 1.

153/7/2011

Ukončení NS č. 9170000318, ze dne 16.7.2010 (poz.p.č. 4962/15, zahrada k.ú.Litoměřice)

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000318, uzavřené dne 16.7.2010 mezi Městem, Litoměřice a Janou Zdeňkovou, Litoměřice k pozemku p.č.4962/15, zahrada o výměře 14 m2 k.ú. Litoměřice, dohodou k 31.1.2011.

154/7/2011

Zrušení přidělení NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice

RM ruší usnesení RM ze dne 2.12.2010, č. 75/4/2010 a ukládá OSBH vyhlásit novou nabídku pronájmu NP v ulici Dlouhá 194/47.

155/7/2011

Poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice- Věra Vrablicová

RM schvaluje poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Věru Vrablicovou do 30.4.2011.

156/7/2011

Žádost o pronájem propagační skříňky v ulici 5. května 154//1, Litoměřice

RM neschvaluje  přidělení propagační skříňky v ulici 5.května 154/1, Litoměřice v případě odstoupení jednoho stávajícího nájemce.

157/7/2011

Změna nájemců NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice

RM schvaluje změnu nájemců NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, 2.patro o velikosti 90,76 m2 z MgA. Jiří Suchý, Litoměřice a Bc. Rostislav Hoffman, 470 01 Sosnová na Michal Rohan, Litoměřice, IČ : 86768727, Jakub Vytlačil, Litoměřice, IČ : 76500764 a Petr Maděra, Litoměřice, IČ : 86756044.

158/7/2011

Prodloužení servisní smlouvy se Stanislavem Starým

RM schvaluje servisní smlouvu na IRTN od 1.1.2011 do skončení privatizace obecních bytů se Stanislavem Starým, Skalická 200, 411 41 Žitenice.

                                  

159/7/2011

Návrh na příděl bytu č. 1 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice pani Kostnerové Jaroslavě, trvale bytem Litoměřice a panu Píblovi Jaroslavu, trvale bytem Evaň a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis.Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

160/7/2011

Přehled vyplacených dotací za rok 2010 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“

RM po projednání bere na vědomí informaci o vyplacených dotacích za rok 2010 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“.

161/7/2011

CENA ALOISE KLÁRA pro osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě Litoměřice. Pravidla pro vyhlášení a udělování cen

RM doporučuje ZM zřídit cenu Aloise Klára pro osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě Litoměřice a zároveň RM schvaluje pravidla pro vyhlášení a udělování ceny.

162/7/2011

Schválení užívání znaku Města Litoměřice pro přednášku org. Diakonie s tématikou domácího násilí     RM schvaluje užívání znaku Města Litoměřice pro Diakonii Českobratrské církve evangelické v rámci jednorázové akce přednášky s tématikou domácího násilí.

163/7/2011

Program Prevence kriminality na rok 2011

RM bere na vědomí předložený program Prevence kriminality na rok 2011 (viz příloha orig.zápisu). 

RM doporučuje ZM schválit program Prevence kriminality na rok 2011 včetně podílů města u jednotlivých dílčích projektů (viz příloha orig.zápisu). 

164/7/2011

Statut manažerské skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice

RM schvaluje Statut manažerské skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Litoměřice.

165/7/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Kalmanová Marta

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 7.797,-Kč ve výši 60%, (tedy 4.678,-Kč), pro Martu Kalmanovou, Litoměřice.

166/7/2011

Schválení dohody o splátkách - Arana Rácová  

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Aranu Rácovou, Litoměřice, na částku 7.373,- Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

167/7/2011

Schválení  dodatku ke smlouvám o výpůjčce s PO CCR

RM schvaluje dodatky ke smlouvám o výpůjčce movitého a nemovitého majetku ze dne 5.1.2009 pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkovou organizaci, se sídlem Mírové nám. 16/8, 412 01 Litoměřice, IČ: 72019018 (viz příloha orig.zápisu).

           

168/7/2011

Schválení termínů zápisu do MŠ pro školní rok 2011/2012 a kritérií pro přijímání k předškol.vzdělávání

RM schvaluje termíny zápisu do Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, dne 23.3 a 24.3.2011 a závazná kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání(viz příloha orig. zápisu).

                                  

169/7/2011

a) Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury na rok 2011

RM schvaluje grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury na rok 2011 a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig.zápisu). 

b) Grantová pravidla - podpora organizací pro děti a mládež na rok 2011- školy a školská zařízení

RM schvalujegrantová pravidla pro program podpory organizací pracujících s dětmi a mládeží na rok 2011 – školy a školská zařízení a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig.zápisu).

c) Grantová pravidla - podpora organizací pro děti a mládež na rok 2011- volný čas

RM schvalujegrantová pravidla pro program podpory organizací pracujících s dětmi a mládeží na rok 2011 – volný čas a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig.zápisu).

170/7/2011

Schválení Směrnice určující postupy příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM schvalujeSměrnici určující postupy příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice při  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha orig.zápisu)

171/7/2011

Zřízení komise pro zpracování koncepce alokace prostředků z MK ČR v rámci programupodpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

RM zřizuje komisi pro zpracování koncepce alokace prostředků z Ministerstva kultury (MK) v rámci programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností ve složení:

Předseda komise: Ing. arch. Jiří Jarkovský

Členové komise: MUDr. Pavel Kejř, Ing. arch. Stanislav Flesar, Ing. Andrea Křížová, Jana Počíková, Hana Pospíchalová, Bořivoj Závodný

172/7/2011

Schválení nových platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1.ledna 2011

RM schvalujenové platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1.ledna 2011

 (viz orig.příloha zápisu)

                                                           

173/7/2011

Žádost o vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúročné půjčce od Ústeckého kraje - financování okresních soutěží

RM vydává souhlas s uzavřením smlouvy o bezúročné půjčce mezi DDM Rozmarýn, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice a Ústecký krajem, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, jejímž účelem bude financování okresních soutěží, a to na dobu než budou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.

174/7/2011

Schválení zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. a jmenování člena správní a dozorčí rady za Město Litoměřice        

a)       RM doporučuje ZM schválit zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

b)       RM jmenuje jako zakladatel do první správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. Ing. Pavla Gryndlera a do první dozorčí rady Ing. Andreu Křížovou.

                                                          

175/7/2011

Užití městského znaku pro florbalový tým FBK Falcons Litoměřice         

RM schvaluje užití znaku města Litoměřic pro umístění na sportovních dresech florbalového týmu FBK Falcons Litoměřice, zastoupeného Martinem Mrázkem.

176/7/2011

Změna organizačního řádu – zrušení fce vedoucího oddělení bytového hospodářství

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství MěÚ Litoměřice ke dni 01.04.2011 spočívající ve zrušení tabulkového místa vedoucího oddělení správy bytového hospodářství a změně názvu Oddělení správy bytového hospodářství na Úsek správy bytového hospodářství.

177/7/2011

Schválení Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s PO TSM Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice ze dne 1.8.2007 (viz příloha orig. zápisu). 

178/7/2011

Žádost o pronájem části parkovacího domu U Hvězdárny

RM neschvaluje pronájem části parkovacího domu „U Hvězdárny“ za účelem zřízení provozu ručního mytí osobních aut pro společnost B.L.H., s.r.o. (IČ: 27302075).

179/7/2011

Schválení programu jednání ZM konaného 27.1.2011

RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.1.2011. od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
a)         Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.                Body jednání

1.               Návrh rozpočtu na rok 2011

2.               Dodatek k úvěrové smlouvě s Všeobecnou úvěrovou bankou, a.s.

3.               Informace o zhodnocení volných zdrojů

4.               Poskytování měsíčních odměn členům ZM

5.               Schválení uzavření smlouvy o dotaci pro HC Stadion Litoměřice

6.               Schválení ZL CŠJ se zapracováním dodatků

7.               Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotov. péče (APP) mezi Městem Litoměřice a ÚK a návrh smlouvy o zabezpečení APP mezi Městem Litoměřice a PO Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2011

8.               Program prevence kriminality za rok 2011

9.               Cena Aloise Klára pro osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě Litoměřice.

10.           Schválení rozšíření 3. komunitního plánu sociál.služeb města Litoměřice na období let 2010-2013 o čtyři návrhová opatření

11.           Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

           Majetkové záležitosti

          Záměry :

12.             Směna pozemků s finančním vyrovnáním pozemek p.č. 191/1, p.č. 192/1, 195/2 a 194/37 (vl. K.Pfeferová) za pozemek p.č. 194/36 (vl. město) v k.ú. Pokratice

13.             Nákup pozemku p.č. 2470/5 (zahrada) a p.č. 2470/11 (zastavěná plocha – chatka) a 1/9 p.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice

14.             Prodej pozemků p.č. 153/2, 147/2 a 151/2  v k.ú. Pokratice,  ul. Sokolská

15.       Prodej pozemku p.č. 1866 v k.ú. Litoměřice, ul. Odboje

16.           Nákup části pozemků p.č. 2464/5 a 2465/1 v k.ú. Litoměřice

17.           Prodej pozemku p.č. 4202/23 v k.ú. Litoměřice

18.           Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/93 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje :

19.           Prodej pozemku p.č. 1313/115 v k.ú. Litoměřice

20.           Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II.D, evid.č. 7

21.           Prodej pozemku p.č. 4362/6 a p.č. 4362/2 v k.ú. Litoměřice

22.           Prodej pozemku p.č. 4420/4 a p.č 4420/3 v k.ú. Litoměřice

23.           Prodej pozemku p.č. 4424/3 v k.ú. Litoměřice

24.           Prodej pozemku p.č. 5414/7 v k.ú. Litoměřice

25.           Prodej pozemku p.č. 5414/8 v k.ú. Litoměřice

26.           Prodej pozemku p.č. 5414/10 v k.ú. Litoměřice

27.           Prodej pozemku p.č. 1724/2 v k.ú. Litoměřice

28.      Směna pozemku bez finančního vyrovnání (p.č. 3074/6-staveb.poz. ve vl. města za  pozemek p.č. 1268/11 ost.plocha–chodník) vl. ÚK

29.           Směna pozemku p.č. 3869 (vl. město) za pozemek p.č. 857/25 (vl.pan Vobr) v k.ú. Litoměřice 

30.           Bezúplatný převod pozemku p.č. 1321/27 v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM ČR)

31.           Prodej bytových jednotek–přechody nájmů ul. Stránského čp.1755, Kubínova 438/8, El. Krásnohorské 2015 v k.ú. Litoměřice

32.           Prodej bytových jednotek ul. Mrázova čp. 986/19,21,23,25,27,29

33.           Zřízení věcného břemene–umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků p.č.239/4 v k.ú. Pokratice

34.           Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2872/1 v k.ú.Litoměřice

35.           Prodej pozemku p.č. 144/2 a p.č. 150/3 v k.ú. Pokratice–snížení ceny

36.           Zrušení usnesení I./31 ze dne 15.04.10–prodej staveb. pozemku na Miřejovické stráni

37.           Prodej staveb.pozemků–veřejná licitace p.č. 1345/209, 1345/218 v k.ú. Pokratice

38.           Veřejná nabídka odprodeje části areálu v kasárnách pod Radobýlem (sportovní hřiště)

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města

Mgr. Karel Krejza

Místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu