Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-15.3.2007

USNESENÍ

výpis

ze 7. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 15.3.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2007 - organizační řád Města Litoměřic.

2.         podmínky vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru školství kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice a složení výběrové komise (podmínky a složení komise viz příloha orig. zápisu).

3.         zadání projektu na vytvoření návrhu busty a desky (modelování) Felixe Holzmanna v roce 2007.

4.         verzi č. 1 - „Programu regenerace městské památkové rezervace“ dle návrhu odboru ŠKaSaPP.

5.         přidělení bytu č. 25 v DPS Kosmonautů 2020/14 pani Sušírové Evě, r. 1937, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

6.         přidělení bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 2021/16 panu Jaroslavu Müllerovi, r. 1932, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

7.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce zahrady 5. MŠ ve Stránského ulici v Litoměřicích“ (viz příloha org. zápisu).

8.         uzavření smlouvy na údržbu jižní části Mostné Hory s Tomášem Jirmusem (viz příloha org. zápisu).

9.         užití znaku Města Litoměřice v záhlaví textové části hospodářské knihy LHP a lesních map pro firmu EKOLES-Projekt, s.r.o., Jablonec nad Nisou.

10.       užití znaku Města Litoměřice na inlaji DVD s filmem „Vinařství na Litoměřicku“, pro firmu SOS ART Litoměřice, zastoupené p. Vlastimilem Šafránek.

11.       výběrové řízení a rozhodnutí hodnotící komise na akci „Dodávka čistící nástavby“ a návrh kupní smlouvy na akci „Dodávka čistící nástavby“ (viz příloha orig. zápisu).

12.       předloženou smlouvu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Ing. M. Morávkovou projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Praha - Řepy na akci  „Vyhodnocení vlivu územního plánu města Litoměřice na životní prostředí a na území NATURA 2000“ (viz příloha orig. zápisu). 

13.       předloženou smlouvu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou Investservis spol. s r.o.,  Teplice na akci „Multifunkční hala Litoměřice, 2. etapa – dostavba a modernizace“ – výkon inženýrské činnosti (viz příloha orig.zápisu).

14.       uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou IngPro Litoměřice s.r.o., Litoměřice na akci „Stavební  úpravy 4. NP – vestavba objektu ul. Pekařská 2, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

15.       uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice -  „Dodatek ke smlouvě o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích, upravující vztahy na rok 2007“.

16.       předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Domov důchodců Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

17.       zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí za účelem umístění stánku s cukrovinkami a dětského vláčku od 2.4. do 9.4.07.

18.       pronájem ulice Karla IV. v Litoměřicích společnosti Výstavy, spol. s r.o. na rok 2007 za účelem využití jako parkoviště pro návštěvníky výstaviště.

19.       zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro Autocentrum – Háša, s.r.o. po dobu 1 měsíce za účelem vystavení 1 vozu.

20.       zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro V-Group, s.r.o., Autocentrum po dobu 2 měsíců za účelem vystavení 1 vozu.

21.       odvolání výpovědi z nájmu bytu č.21 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v sedmém podlaží domu č.p. 1854/16 v ulici Dukelská, v Litoměřicích se zajištěním bytové náhrady pro nájemce předmětného bytu v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Želetice.

22.       vyklizení bytu č.6 o velikosti 1+1 s přísl. ve 3. podlaží  domu čp.150/2 v ulici Lidická v Litoměřicích.

23.       uzavření dohody o zrušení dispozičního práva řediteli Vazební věznice Litoměřice ke služebním bytům a garážím se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha org.zápisu).

24.       uzavření dohody o splátkách pro Evu Korovou, Litoměřice (viz. příloha org.zápisu)

25.       uzavření dohody o splátkách pro Irenu Fedákovou, Litoměřice (viz. příloha orig.zápisu)

26.       prominutí poplatku z prodlení pro Renátu Forstovou, Litoměřice.

27.       přidělení NP o velikosti  56,18 m2 Mírové náměstí 18/10, Litoměřice pro ing. Vratislava Heidera, Lovosice, IČ: 11455756, ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

28.       Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 29.8.2003 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb v Ubytovně v Želeticích ze dne 29.8.2003 (viz příloha orig. zápisu).

29.       jednostranné upuštění od vymáhání „nepatrné“ pohledávky ve výši 1.279,- Kč (viz příloha orig.zápisu).

30.       ceník ubytování v Ubytovně Želetice s platností od 1.5.2007 (viz příloha orig.zápisu).

31.       Ubytovací a domovní řád pro Ubytovnu Želetice s platností od 1.5.2007 (viz příloha orig. zápisu).

32.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro žadatelku Angelu Kalejovou od 1.4.2007 do 31.9.2007.

33.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice o velikosti 1+kk na základě žádosti žadatelce paní Šímové Marcele, Litoměřice.

34.       přidělení NP o velikosti 347,50 m2 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice pro Milana Patráka, Litoměřice IČ : 631 42 597, ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

35.       dohodu o změně data vyklizení uvedených prostor k 30.6.2007 s nájemcem Josefem Betlamem na pozemku č.p. 121 o výměře 878 mv kú Litoměřice včetně přízemí objektu stojícího na tomto pozemku a budovy bez čp. na st.p.č. 122 k 31.12.2006 a vypořádání investic do stavby bez čp. na st.p.č. 122, které byly zápočtovány proti nájmu k 31.12.2006.

36.       výpůjčku částí pozemků p.č. 4682/2, orná, cca 550m2, p.č. 4682/4, orná cca 1050m2 p.č. 4682/3, orná cca 40m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu výstavby cyklostezky „Litoměřice, Cyklistická stezka Litoměřice-Třeboutice, II.etapa-část1“od spol. spol. PREDAX FINANCE, s.r.o., Chotutická 503/5, Praha 8 - Malešice, pro Město Litoměřice, k účelu vybudování veřejné cyklostezky „Litoměřice, Třeboutice, II.část“ na dobu určitou, s ukončením do 30-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

37.       záměr zřízení bezúplatného věcného břemene, práva umístění cyklostezky,  na částech pozemků p.č. 4682/2, orná, cca 550m2, p.č. 4682/4, orná cca 1.050ma  p.č. 4682/3, orná cca 40m2 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví spol. PREDAX FINANCE, s.r.o., Chotutická 503/5, Praha 8 – Malešice, z důvodu umístění cyklostezky  „Litoměřice, Třeboutice, II.část“,  formou smlouvy o budoucí smlouvě.

38.       pronájem části pozemku p.č. 851/1 v k.ú. Litoměřice (cca 140m2, zahrada) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce Josefu Šimkovi, Litoměřice, za cenu 280,-Kč/rok k účelu užívání zahrady. Před realizací výstavby  oplocení nájemce předloží návrh k odsouhlasení OÚRM.

39.       pronájem části pozemku p.č. 1362 v k.ú. Litoměřice (cca 40m2), (ostatní plocha, ostatní komunikace) pro sportovní  účel (hřiště-petanque) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce Josefu Šimkovi, Litoměřice za cenu 120,-Kč/rok. Před realizací oplocení a úpravy pozemku nájemce předloží návrh k odsouhlasení OÚRM.

40.       pronájem části pozemku p.č. 4116/8 v k.ú. Litoměřice (19,25m2), ostatní plocha ostatní komunikace z důvodu zabránění parkování v nepřehledném terénu (výjezd) na dobu určitou, 25 let, Pavlíně Krejzové, Litoměřice za cenu 58,-Kč/rok. Nájemní smlouva lze vyhotovit po 15-ti denním zveřejnění na úřední desce.

41.       pronájem částí pozemků v k.ú. Litoměřice p.č. 3850/8 (cca 96m2), zahrada a p.č. 3849 (cca 53m2), trvalý travní porost, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Martině Rysové, Litoměřice, k účelu využití přístupové cesty k pozemku 3850/13 v k.ú. Litoměřice bez možnosti oplocení a stavebních úprav za cenu 3,-Kč/m2/rok. V případě vjezdu OA na pronajatou část pozemku bude určená část pozemku zpevněna zatravňovacími dlaždicemi. Úpravy nájezdu přes chodník na p.č. 3849 budou vybudovány podle podmínek OÚRM.

42.       výpůjčku pozemků částí p.č. 2619, 2645/8, 2653/12, 2654/2, 2655/1, 2655/2, 2655/6, 2655/7, 2656/1, 2657/1, 2653/2, v k.ú. Litoměřice za účelem realizace výstavby ,,II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, I. část" pro investora akce Ústecký kraj, zast. hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou s ukončením do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na stavbu, formou dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě č. 269 ze dne 4.12.2006.

43.       předložený plán údržby a oprav koupaliště na rok 2007 na základě Smlouvy o dotaci na provoz, údržbu a pořízení investic pro koupaliště v Litoměřicích na rok 2007 s TJ Slavoj Litoměřice.

44.       doplnění čl. IV, odst. 2 Zřizovací listiny Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích o větu: „Členem výběrové komise bude člen DR MěN“.

45.        složení výběrové komise a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu na akci „Výměna oken a zateplení fasády ZŠ Ladova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

46.       poskytnutí slevy za zábor veřejného prostředí pro Cirkus Francesco ve výši 50% z celk. výše poplatku.

47.       konání mimořádného termínu svatby  na Ploskovickém zámku  dne  14. dubna 2007 v 13.30 hod., dne 14. července 2007 v 14.00 hod., 18. srpna 2007 v 13.00 hod., dne 22. srpna  2007 v 11.00 hod. a 23. června  2007 v 13.00 hod. na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech.

48.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s městem Terezín a městem Bohušovice nad Ohří. Smlouvy budou uzavřeny do 31.12.2007 s cenou 2.500,- Kč za každý řešený přestupek do konce r. 2006.

49.       nákup žacího traktoru  ISEKI SXG 19HL z fondu reprodukce majetku TSM Litoměřice.

50.       změnu ve složení výběrové komise pro vyhodnocení nabídek na akci „Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice - II. Etapa – 1. část“. Člena výběrové komise Mgr. Krejzu zastoupí ing. Petr Kvapil.

51.       zapůjčení služebního mikrobusu Peugeot RZ 3U3 5413, který je v majetku Města Litoměřic Občanskému sdružení Puellae Cantantes za účelem dopravy na prestižní mezinárodní soutěž v Olomouci dne 31.3. 2007.

52.       bezúplatné parkování 12 autobusů zabezpečujících základní dopravní obslužnost pro ČSAD Slaný a.s. v areálu kasáren Dukelských hrdinů. Parkování je sjednáno na dobu určitou do 30.6.2007.                  

53.       výši parkovného za jedno vozidlo a to ve výši 50,-Kč za vjezd na parkoviště, které v době konání výstav budou provozovat TSM Litoměřice.

54.       vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu v max.výši 500.000,- Kč včetně DPH na zajištění lodní dopravy po řece Labi v Litoměřicích. Součástí podané nabídky bude rozsah poskytovaných služeb zájemce (ve kterých měsících bude lodní doprava zajištěna a počet dní v týdnu), garantovaná cena lístku, návrh trasy, doložení potřebných listin k oprávnění provozovat lodní dopravu, typ lodi (počet pasažérů, možnost podání občerstvení po dobu plavby), propagace města Litoměřic prostřednictvím lodní dopravy.

II.         neschvaluje:

1.         dotaci na úhradu neinvestičních výdajů pro Soukromou mateřskou školu Dětský koutek, s.r.o. z důvodu jiné podpory ze strany Města Litoměřice.

2.                     návrh bytové komise nepřidělovat soc. byty v domech Revoluční 1831/7 a 1834/8 do vyřešení neutěšené situace v těchto domech a návrh zřídit v domech Revoluční 1831/7 1834/8 služebnu MP.

3.         žádost o umístění sídla společnosti PARACAS s.r.o. IČ:27459268 do obecního bytu v ulici Družstevní 35/11, Litoměřice pro nájemce pana Mohammada Bashira Choudhuryho.

4.         pronájem pozemku p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 306 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) za účelem zřízení parkovací plochy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce spol. ALPIN-LT, s.r.o. zast. jedn. Renatou Netopilíkovou, Litoměřice za nájemné ve výši 918,-Kč/rok a za podmínky zpevnění pozemku zatravňovacími dlaždicemi.

5.         zřízení parkovacích míst pro 4 OA na části  pozemku p.č. 2868/2  v k.ú. Litoměřice formou vyhrazeného (rezidenčního) stání.

6.            bezúplatný převod inventáře operačního sálu v objektu Č. armády 17 z MěN v Litoměřicích Městu Litoměřice (zubařské křeslo a zubní soupravu Ergostar).

III.        pověřuje:

1.         p. Landu projednat s MěN v Litoměřicích likvidaci inventáře operačního sálu v objektu Č.Armády 17 z MěN v Litoměřicích (zubařské křeslo a zubní soupravu Ergostar).

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I/6 ze dne 16.1.2007

2.         své usnesení č. I./23 ze dne 21.12. 2006.

V.         ukládá:

1.         právnímu oddělení písemně sdělit rozhodnutí Rady města žadateli a seznámit jej s důvody rozhodnutí ve věci odvolání výpovědi z nájmu bytu č.21 domu č.p. 1854/16 v ulici Dukelská, v Litoměřicích.

2.         OSMM připravit do jednání ZM pozemek p.č. 121 o výměře 878 mv kú Litoměřice včetně přízemí objektu stojícího na tomto pozemku a budovy bez čp. na st.p.č. 122 k odprodeji.

3.         právnímu odd. zapracovat výše uvedené změny do obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a připravit její návrh na jednání ZM.

VI.        doporučuje:

1.         v rámci vytvoření návrhu busty a desky (modelování) Felixe Holzmanna začlenit zbývající finanční prostředky do rozpočtu města pro rok 2008.

2.         ZM určit zastupitele města Ing. Ivana Palána pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice při pořizování územního plánu Litoměřic.

3.         ZM v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu a podnikání v Litoměřicích schválit snížení místního poplatku za umístění předzahrádek na 500,- Kč/rok (doba umístění březen- listopad) a snížení poplatku za umístění reklamy typu „A“ o 50% z dosavadní ceny poplatku.

VII.       bere na vědomí:

1.         znění vnitřního předpisu - příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 1/2007, který stanoví platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích zaměstnanců Města Litoměřic.

2.         znění vnitřního předpisu – příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 2/2007 - pracovního řádu pro zaměstnance Města Litoměřic.

3.         zpracovanou a prezentovanou urbanistickou studii Kasáren Dukelských hrdinů ing.arch.Oldřichem Hyskem.

4.         přehled stanovisek uvedených v příloze č.1  ke stavebním, investičním akcím a pro potřeby OŽP vydaných OSMM, na základě delegované pravomoci RM ze dne 23.5.2006 pod č. usnesení I./10, v období od 18.8.2006 – 31.12.2006.

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Jiří Landa

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu