Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 12.4.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. 4. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 183/7/2023
Veřejnosprávní kontrola PO DDM Rozmarýn Litoměřice za rok 2022.
a) RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u organizace Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM nařizuje ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice, IČO: 627 69 693, aby neprodleně uzavřela Smlouvu o pronájmu části prostor 1. patra Sovova ulice 480/2, Litoměřice s Institutem technického vzdělávání, z. ú., IČO: 075 62 837.

 

usnesení č. 184/7/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Centrum pro tělesně postižené děti a mládež SRDÍČKO za rok 2022
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u organizace Příspěvková organizace Centrum pro tělesně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Předměstí, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 185/7/2023
Účetní závěrka 2022, výsledek hospodaření za rok 2022, finanční plán na rok 2023 - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165 za rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165 do rezervního fondu ve výši 4.902,00 Kč, do fondu odměn ve výši 1.225,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení HV 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 186/7/2023
Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - MŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO 72744081 za rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO 72744081. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO 72744081 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 187/7/2023
Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - ZUŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 do rezervního fondu ve výši 94.775,62 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu),
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení HV 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 188/7/2023
Účetní závěrka 2022 / plán činnosti 2023 - Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793 do rezervního fondu ve výši 734 018,60 Kč; do fondu odměn ve výši 200 000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2023. (viz příloha orig. zápisu),
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7/2027, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 189/7/2023
Účetní závěrka 2022/plán činnosti 2023 PO TSM
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2022 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 ve výši 491.192,86 Kč do rezervního fondu a částku 253.040 Kč do fondu odměn, plán pořízení a oprav majetku na rok 2023 a odpisový plán na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 s ohledem na rozdělení HV 2022; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 190/7/2023
VZ/005/2023 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/005/2023 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Kamil Žilka, sídlem Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice, 412 01 Litoměřice, IČO 12791369 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 191/7/2023
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ s dodavatelem I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), sídlem Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 41327331 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 192/7/2023
VZ/008/2023 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 1. etapa“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/008/2023 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 1. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 193/7/2023
Dohoda o ustanovení občanské kontrolní komise při Správě úložišť radioaktivních odpadů.
RM schvaluje uzavření dohody o ustavení Občanské kontrolní komise při Správě úložišť radioaktivních odpadů mezi Městem Litoměřice, IČO: 263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice a Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČO: 66000769, zastoupené RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem, (smlouva viz. příloha orig. zápisu). RM schvaluje zástupce Města Litoměřice v této komisi v následujícím složení: Mgr. Petr Panaš, Ing. Pavel Gryndler a Miroslav Letafka.

 

usnesení č. 194/7/2023
Kácení suchých stromů na Mostné hoře
RM schvaluje bezplatné poskytnutí dřevní hmoty pocházející z kalamitní situace na Mostné hoře občanům města za následujících podmínek:
1) žadatelem je občan města s trvalým bydlištěm na území města mimo občanů hlášených na adrese MěÚ Litoměřice
2) žadatel se smí přihlásit do seznamu pouze jednou
3) žadatelé budou oslovování postupně dle pořadí přihlášení
4) pokud někdo odmítne stanovený termín pro odklizení dřeva bude přesunut na konec pořadí
5) pokud někdo opakovaně odmítne úklid dřeva bude z pořadníku vyřazen
6) na jedno oslovení bude připraveno minimálně 5 stromů ke kompletnímu odklizení, těchto stromů může být i více s přihlédnutím k jejich velikosti
7) kácení bude prováděno 1x týdně vždy ve čtvrtek s tím, že úklid musí být proveden do středy následujícího týdne
8) pokud tento úklid nebude do stanoveného termínu dokončen, bude úklid proveden TSM Litoměřice na náklady žadatele
Tyto podmínky budou zveřejněny současně s elektronickým formulářem žádosti. Přihlášením přes formulář bere žadatel tyto podmínky na vědomí a vyslovuje s nimi souhlas.
Organizací pověřuje RM odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením IT.

 

usnesení č. 195/7/2023
Výpůjčka části pozemku parc. č. 614/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 614/1 o výměře 1450 m2 v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 43225675 na dobu určitou od 05.05.2023 do 07.05.2023 za účelem umístění technického zázemí pro závody „Česká liga BMX a ZMD (Závod míru dětí)“, které proběhnou ve dnech 06.05.2023 a 07.05.2023.

 

usnesení č. 196/7/2023
Podání návrhu o ustanovení mysliveckého hospodáře
RM schvaluje navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře pro honitbu Varhošť pana Vxxxxxxxx Kxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, na dobu 10 let (od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033).

 

usnesení č. 197/7/2023
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2216000211
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2216000211 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 49241494, DIČ: CZ49241494 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 198/7/2023
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2676/17 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2676/17, zastavěná plocha nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 774).

 

usnesení č. 199/7/2023
Odložení úhrady dlužného nájemného
RM neschvaluje náhradní lhůtu k plnění - zaplacení dlužného nájemného ve výši 54.810,00 Kč do 30.5.2023 pro paní Mxxxxxx Dxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 737/50 v ulici Masarykova v Litoměřicích, který užívá paní Mxxxxxxx Dxxxxxxxx.

 

usnesení č. 200/7/2023
Nabídka pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 68,90 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 201/7/2023
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Bratrské jednoty baptistů“ ve dnech 19.-21.05.2023
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích, ul. Pražská 14, 412 01 Litoměřice (IČ: 6845 5607), za účelem uspořádání veřejného shromáždění ve dnech 19.-21.05.2023. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 202/7/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice (724)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5261-389/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 203/7/2023
Zřízení služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 85/1 k.ú. Pokratice (640)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice v rozsahu GP 1535-174/2022, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 93/5 v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP), za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.163 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník pan Mxxxxx Kxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx , xxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 204/7/2023
Souhlas vlastníka budov č.p. 169 a č.p.170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích se stavebním záměrem nájemce a schválení zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v těchto budovách
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169, a v budově č.p. 170, stojící na Mírovém náměstí v Litoměřicích, pro žadatele společnost Vivant Dentes s.r.o., IČO: 08529175 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň RM tímto usnesením vyjadřuje souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce.

 

usnesení č. 205/7/2023
Schválení návrhu na vyřazení vozidla městské policie
RM schvaluje vyřazení služebního vozidla Škoda Rapid RZ 9U0 5156 (VIN: TMBEA6NH5H4516525) z důvodu neekonomického provozu a nerentability oprav.

 

usnesení č. 206/7/2023
Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 5/2023 - Instrukce k tvorbě příkazů a směrnic
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 5/2023 včetně vzoru v příloze (viz příloha orig. zápisu). Tento příkaz upravuje vizuální tvar, strukturu a ostatní náležitosti, které budou jednotné pro všechny vnitřní předpisy tohoto charakteru.

 

usnesení č. 207/7/2023
Úprava platu ředitelky PO Knihovny KHM v Litoměřicích
RM schvaluje úpravu platu Mgr. Ing. Martiny Vondrákové, ředitelky Příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, s účinností od 1.5.2023, dle předloženého návrhu.

 

usnesení č. 208/7/2023
Schválení vyřazení (odpis) nevymahatelných pohledávek vzniklých na nákladech za nucený odtah vozidel z účetní evidence
RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávek vzniklých na nákladech za nucené odtahy vozidel z účetní evidence města Litoměřice z důvodu osvobození provozovatelů vozidel v insolvenčním řízení a ukončení exekuce (seznam pohledávek viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 209/7/2023
Schválení upuštění od vymáhání pohledávky vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla
RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 1.200 Kč po Kxxxxxxxx Čxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx410 02 Lukavec, provozovateli odtaženého vozidla, a to z důvodu, že náklady na vymáhání by přesáhly výtěžek. RM zároveň schvaluje odpis této pohledávky z účetní evidence města Litoměřice.Ing. Radek Löwy
Starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

 

Vyhotoveno dne 13.4.2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu