Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.4.2009

USNESENÍ

výpis

na 7. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 7.4. 2009 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         konání Vinobraní 2009 ve dnech 25. a  26.9.2009.

2.         ceník za poskytované služby v Domově pro matky s dětmi s účinností od 1. 4. 2009.

3.         přidělení bytu č. 11 v Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pani Schreiberové Květuši, r. 1930, trvale bytem Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

4.         přidělení bytu č. 18 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice pani Anně Nosálové, nar. 1932, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

5.         prominutí poplatku z prodlení z částky 5.355,-Kč ve výši 80%, (tedy 4.284,-Kč), pro Jolanu Mikelovou, bytem Litoměřice.

6.         předložený návrh komise kultury při RM – Program podpory občanským sdružením na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

7.         poskytnutí dotací na činnost souborům a kulturním aktivitám pro děti a mládež dle předloženého návrhu komise kultury při RM (viz příloha orig. zápisu.)

8.         poskytnutí dotací na činnost SK a TJ dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha č.1 orig. zápisu).

9.         bezúplatný zábor veřejného prostranství  Mírového náměstí ve dnech 28.– 29.4.2009 za účelem umístění pódia, propagačních stanů - pořádání kulturního programu k průběhu neformálního zasedání ministrů dopravy v Litoměřicích dne 29. dubna 2009.

10.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení MŠ Nerudova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu.)

11.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

12.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna dlažeb a obkladů kuchyně MŠ Eliášova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápis).

13.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Plošina pro vozíčkáře v  divadle K H Máchy Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

14.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na akci „Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek – Litoměřice, překl. nadzemní sítě TO2“.

15.       změnu stavebních úprav v areálu Výstaviště ZČ na rok 2009 dle předloženého návrhu s tím, že finanční objem plnění zůstane zachován tak, jak byl původně schválen.

16.       bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí, ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody pro Generali Pojišťovnu a.s., Velká Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání cyklistického závodu „Litoměřická dlažba“ dne 25.4.2009.

17.       bezúplatný zábor veřejného prostranství – atria za Domem kultury a parku U Hvězdárny pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání 6. ročníku Litoměřického loutkového festivalu ve dnech 14. – 16. 5. 2009.

18.       bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích  pro Vltava-Labe-Press, a.s., Klíčská 25, Ústí nad Labem za účelem pořádání kulturního, společenského a soutěžního odpoledne dne 11.6.2009.

19.       a )        přidělení dotací dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

b)         vyhlášení II. kola výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2009.

20.       výměnu bytů mezi nájemkyní bytu č. 22, Kubínova 437/10, Litoměřice a nájemcem č. 17, Kubínova 438/6, Litoměřice.      

21.                   stanovení výše nájmu u NP v ulici Tyršovo náměstí 282 (pivovar) nájemce Eduard Revaj, Litoměřice, IČ : 63142406 :

a)   NP na st.p.č. 55/8 o velikosti 72m2, výše nájmu 1.000,- Kč/m2/měsíc .

b)   Odstavná, manipulační a parkovací plocha na p.č. 58/11 o velikosti 50m2, výše nájmu 1.000,- Kč/m2/měsíc.

c)   Parkovací plocha (kotelna) na st.p.č. 55/14 o velikosti 20m2, výše nájmu 1.000,- Kč/m2/měsíc.

22.                   Dohodu o ukončení smlouvy na dodávku TV signálu pro vybrané objekty (viz příloha orig.zápisu).

23.                   snížení nájmu v NP Dlouhá 49, Litoměřice nájemce Milan Patrák o 6.000,- Kč za období od 1.1.2009 do 31.3. 2009 (2.000,- Kč/měsíčně).

24.       ukončení nájemní smlouvy č. 9470000005 uzavřené dne 07.12.1993 se spol. DAPS, v.o.s. se sídlem v Litoměřicích, Na Kocandě 18, týkající se pronájmu pozemku p.č. 60 v k.ú. Litoměřice a to dohodou ke dni 07.04.2009, pod podmínkou vrácení nájemného za celou dobu trvání nájemní smlouvy z rozpočtové rezervy města, cestou projednání ve FV při ZM. 

25.       ukončení nájemní smlouvy č. 9170000179 uzavřené dne 25.4.2001 mezi Městem Litoměřice a Egonem Vondráčkem, Litoměřice na část pozemku p.č. 2581 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 660  m(zahrada)  dohodou  ke dni k 30.4.2009.

           

26.       pronájem části  pozemku p.č.2581, zahrada, o výměře cca 660 m2 v k.ú. Litoměřice, Jarmile Hájkové, Litoměřice, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1.320,- Kč/rok s NS účinností od 1.5.2009.

27.       pronájem pozemku p.č.278/8, zastavěná plocha nádvoří  o výměře 792m2 k účelu zajištění přístupu ke svým nemovitostem na dobu neurčitou s výpovědní dobou  3 měsíce Elektře H-Centrum, s.r.o, Velká Dominikánská 163/1, Litoměřice a Jiřímu a Janě Plškovým, Litoměřice za nájemné v celkové  výši 2.376,- Kč/rok, za podmínky zamezení parkování motorových vozidel jiných subjektů a fyzických osob, s účinností NS od 1.1.2009.Z důvodu ztížených podmínek (rekonstrukce č.p. 253) bude nájemné za r. 2009 sníženo o 50%.

28.       pronájem pozemků pod stavbami – garážemi p.č. 278/5 o výměře 38m2 a p.č. 278/6 o výměře 34m2 obě zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce Elektře H-Centrum, s.r.o, Velká Dominikánská 163/1, za nájemné v celkové  výši 648,- Kč/rok s účinností NS od 1.1.2009.

29.       zavedení zkušebního svozu bioodpadu od občanů města v lokalitě vilová zástavba pod  Mostnou horou, zajišťovaného firmou BEC odpady s.r.o. 

30.       uzavření smlouvy s firmou JURIS LTM s.r.o. Litoměřice o výrobě a dodávkách  klecových kontejnerových stání na TKO se zapracováním připomínek právního oddělení.

31.       uzavření smlouvy s firmou KAS Praha spol.s r.o. o zajištění úklidu psích exkrementů  v Litoměřicích č. 3/KaS /99 se zapracováním připomínek právního oddělení. Nabytím účinnosti této  smlouvy se ruší původní smlouva s touto firmou.

32.       umožnění samovýroby dřeva na Mostné hoře za následujících podmínek :

a)  pan Kolář nebo ing. Brožová provedou označení stromů určených k samovýrobě dřeva

b)  pan Kolář spočítá množství dřevní hmoty jednotlivých stromů

c)  samovýroba dřeva bude placena dle předem určeného tarifu.

33.                   uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem Tomášem Jirmusem, Litoměřice na údržbu jižní části Mostné hory.

34.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Hanou Kadlečkovou,  Litoměřice, na částku 13.994,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

35.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Milanem Měchurou, Litoměřice, na částku 1.800,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

36.       výpověď z nájmu bytu č. 15 na adrese Turgeněvova 618/18, Litoměřice, proti nájemci bytu, Veronice Mašínové, z důvodu podle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

37.       přidělení přístřeší pro Veroniku Mašínovou, Litoměřice, v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.         

38.       poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč agentuře JP production, Masarykova 86, Ústí n.L. na festival pro mentálně a zdravotně postižené děti „Cesta k nám“, pořádaný 20.května 2009 v Městských sadech v Ústí nad Labem z rozpočtové rezervy města.

39.       platové zařazení Moniky Mejtové, ředitelky PO MŠ  Litoměřice, Masarykova 30, s účinností od 18.4.2009 (viz.příloha orig.zápisu).

40.       na základě Zákona 262/2006 Sb., § 224, odst.2, písm. a) pro ředitelku PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 Jiřinu Benešovou odměnu k odchodu do starobního důchodu dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

41.       text nájemní smlouvy s Turistickým oddílem mládeže „Sluníčka“ na nájem nebytových prostor v budově bez č.p. označené jako budova 23 na stavební parcele č. 4008/37 a areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů (viz.příloha orig.zápisu).

42.       dodatek č. 1 k Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích, rozšířené o zajištění odtahů vozidel ze strany TSM (viz.příloha orig.zápisu).

43.       zřízení oplocení zařízení staveniště na akci „Svatostánek českého vinařství“ dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

44.       podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v nosné zdi na Lodním náměstí v Litoměřicích, nacházející se na pozemku parc.č. 2693/1, stávajícímu nájemci Martinu Krehanovi.

45.       podmínky pro vypsání záměru na pronájem 2 barů ve foyeru  Domu kultury v Litoměřicích se         zapracováním připomínek členů RM (viz.příloha orig.zápisu).

46.       pro školní rok 2009/2010 otevření 1 přípravné třídy na  Základní škole, Na Valech a

1 přípravné třídy na Základní škole, Havlíčkova 32. 

47.       výši odměny řediteli Městské nemocnice v Litoměřicích za r. 2008 dle předloženého návrhu a výši záloh odměny na r.2009 dle praxe roku 2008 (viz příloha orig. zápisu).

48.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na přípravu realizaci „Panelové diskuze - Vodohospodářské projekty a fondy EU“ konané dne 14.5.2009 v Ústí nad Labem.

II.         neschvaluje:

1.         výměnu bytů mezi vlastníkem bytu v domu Záhořany 112, Křešice a nájemkyní bytu č. 1, Mrázova 986/29, Litoměřice.

2.         uzavření  nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese Mrázova 986//25, Litoměřice mezi Městem Litoměřice a Helenou Tokárovou, Litoměřice na dobu určitou do 31.1.2010.

III.        navrhuje:

1.         snížení finanční částky z rozpočtu města cca 1 mil Kč (dle konkrétních variant) na pořádání Vinobraní 2009.

IV.        ukládá:

1.         ředitelce MKZ umístit alternativní scénu do prostor Střeleckého ostrova a pravidelně předkládat RM návrhy ke způsobu pořádání Vinobraní 09 (kulturní program, umístění scén, výše vstupného).

2.         OSBH zabezpečit příjem TV signálu  pro domy dle Dohody o ukončení smlouvy na dodávku TV signálu pro vybrané objekty formou poptávkového řízení (viz příloha orig.zápisu).

3.         OSBH zajistit dodržení smluvních podmínek (zejména úprava WC, zřízení kuchyňky, dohodu se strážní službou) a ve spolupráci se stavebním úřadem zajistit vyjádření hygieny a hasičů za účelem užívání nebytových prostor v kasárnách Dukelských hrdinů v souladu s předmětem nájmu pro Turistický oddíl mládeže Sluníčko.

V.         doporučuje

1.         ZM poskytnutí dotací na činnost SK a TJ dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

2.         ZM schválit tyto stanovené priority pro dopravní stavby II/247 Přivaděč k průmysl. zónám Prosmyky-Litoměřice:

a)       podporovat a spolupracovat na dokončení stavby II/247 Přivaděč k prům. zónám Prosmyky – Litoměřice až na křižovatku ul. Masarykova (pod pokratické závory).

b)       připravovat ve spolupráci s ÚK a ŘSD ČR projektovou dokumentaci stavby Přeložka silnice I/15 – východní obchvat v podobě projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.

3.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-          Seifertova 1876/20, Litoměřice, byt číslo  6 ve výši  288.352,- Kč

-          Topolčianská 404/6, Litoměřice byt číslo  8 ve výši  229.648,- Kč

-          Kubínova 437/10,  Litoměřice byt číslo  12 ve výši   268.689,- Kč

-          Palachova 1685/40, Litoměřice byt číslo  9 ve výši   128.788,- Kč

VI.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení – Babka s.r.o., K letišti 688, 339 01 Klatovy 2 na akci: Vyhotovení virtuální prohlídky a umístění na internetu při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“.

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení – AV MEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 na akci: Dodávka techniky pro průvodcovské služby – audio guide – jako součást realizace projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“.

VII.       bere na vědomí:

1.         informaci o rozboru nákladů na klienta, pokoj a lůžko za rok 2008 v zařízeních Domova pro matku a dítě, pečovatelské služby, azylového domu Panny Marie Pomocné, domova pro seniory, ubytovny Naděje a Centra pro zdravotně postižené děti a mládež-Srdíčko v Litoměřicích.

2.         oznámení ODS, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politické akce od 1.5. do 30.6.2009 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

3.         oznámení shromáždění SR KSČM dne 1.5.2009 v Jiráskových sadech v Litoměřicích a dne 9.5.2009 u hrobu Rudoarmějců a u Památníku Richard v Litoměřicích.

4.         oznámení shromáždění SNK – Evropští Demokraté na Mírovém náměstí v Litoměřicích za účelem konání předvolební akce dne 18.4.2009.

5.         petici za setrvání Bc.Leoše Trnky ve funkci ředitele PO Centrální školní jídelny Litoměřice.

           

VIII.      uděluje:

1.         za přípravu a realizaci konference cestovního ruchu řediteli PO CCRL mimořádnou odměnu ve výši 10 tis.Kč z finančních prostředků PO.

                                              

           

Mgr. Václav Červín                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu