Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 29.3.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29. 3. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

126/7/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje úhradu výsledku hospodaření - ztrátu ve výši 346 455,17 Kč za rok 2020 z rezervního fondu příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793; převod ve výši 1.000.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

127/7/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2020(viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 do rezervního fondu ve výši 279.263,86 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČ 70923477 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

128/7/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 do rezervního fondu ve výši 34.500 Kč; do fondu odměn ve výši 14.478 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 62 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

129/7/2021

Účetní závěrka 2020 / plán činnosti 2021 - DDM Rozmarýn Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 62769693 za rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 6276969 do rezervního fondu ve výši 14.323,34 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2021 s ohledem na rozdělení HV 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 62769693 za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

130/7/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a to na uskutečnění projektu "Příměstský tábor rytíři z Linguy" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

131/7/2021

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje přijetí účelově určeného daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, z.s., se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 01440845, a to nábytek, který bude sloužit potřebám žáků a umístěn bude ve společných prostorách školy (viz příloha orig. zápisu).


132/7/2021

Platové výměry - ředitelé škol a školských zařízení

RM schvaluje nový platový výměr řediteli Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy základní školy Litoměřice – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 – Mgr. Blance Ježkové, řediteli Základní školy Litoměřice, Ladova 5 – Mgr. Václavu Červínovi, řediteli CŠJ Litoměřice – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ Litoměřice – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ Litoměřice – Mgr. Monice Mejtové, ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice – Mgr. Zuzaně Bendové, a to s účinností od 1. března 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

133/7/2021

VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ – schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

134/7/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat s mezinárodní účastí, Žitenice", která se bude konat dne 28. 8. 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

135/7/2021

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Klupáka na funkci ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 ke dni 30. 6. 2021 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.

 

136/7/2021

Příděl seniorského bytu č. 25 (gars.) v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 25 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

137/7/2021

Příděl seniorského bytu č. 20 (1+1) v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 20 v ul. Kosmonautů 2020/14 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

138/7/2021

Přenechání vyřazených lůžek LINET z Domova na Dómském pahorku Půjčovně kompenzačních pomůcek při FCH Litoměřice

RM schvaluje přenechání vyřazených postelí LINET z Domova na Dómském pahorku, provozovaného Farní charitou Litoměřice, IČO: 46769382, sídlem Zahradnická 1534/4, Litoměřice 412 01 Půjčovně kompenzačních pomůcek - Pečovatelské služby, taktéž provozované Farní charitou Litoměřice k dosloužení.

 

139/7/2021

Žádost o akceptaci změny provozovatele bufetu na Dómském pahorku

RM bere na vědomí návrh Farní charity Litoměřice na změnu provozovatele bufetu na Dómském pahorku v Litoměřicích, který je v souladu s Koncesní smlouvou mezi Městem Litoměřice, IČO: 00263958 a Farní charitou Litoměřice, IČO: 46769382.

 

140/7/2021

VZ/004/2021 s názvem “Dodávka žacího stroje pro TSM Litoměřice“ - schválení výjimky

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/004/2021 s názvem „Dodávka žacího stroje pro TSM Litoměřice“ zadat přímým oslovením dodavatele Šípal s.r.o., sídlem Tuřany 89, PSČ 273 79, IČO 28494261.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Šípal s.r.o., sídlem Tuřany 89, PSČ 273 79, IČO 28494261 (viz příloha orig. zápisu).

 

141/7/2021

Pacht pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pacht pozemku parc. č. 1491, zahrada, o výměře cca 431 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 2.155 Kč.

 

142/7/2021

Schválení výjimky VZMR č. VZ/009/2021 – Smlouva o dílo – práce v lese

RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele Mxxxx Bxxxx, xxxxxxxxxxx 412 01 Třebušín, IČO: 02712555. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v těžební činnosti (smlouva o dílo viz příloha orig. zápisu).

 

143/7/2021

Schválení výjimky VZMR č. VZ/010/2021 – Smlouva o dílo – práce v lese

RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele Vxx Bxxxx, xxxxxxxxxx, 412 01 Třebušín, IČO: 06051341. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v těžební činnosti (smlouva o dílo viz příloha orig. zápisu).

 

144/7/2021

Směna městského bytu č. 3 v ulici Dlouhá 175/9 za byt č. 6 v ulici Dlouhá 177/13

RM schvaluje paní MUDr. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za menší byt č. 6 v ulici xxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích. RM zároveň schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na paní Bc. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

145/7/2021

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje panu Jxxxxxxxx Kxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 116,40 m2, který se nachází v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.03.2021.

 

146/7/2021

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1362 v k.ú. Litoměřice

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1362, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k.ú. Litoměřice, k umístění mobilního kontejneru a mobilní WC toalety, z důvodu zajištění zázemí pro zřízení dočasného veřejného odběrového testovacího místa s rezervačním on-line systémem na COVID-19, na dobu určitou do 31.12.2021.

 

147/7/2021

Záměr uzavřít Smlouvu o postoupení smlouvy o nájmu (pozemky parc.č. 256/1, 256/3 v k.ú. Litoměřice)

RM schvaluje záměr uzavřít trojstrannou Smlouvu o postoupení smlouvy o nájmu, týkající se přechodu nájmu pozemků parc.č. 256/1, 256/3 v k.ú. Litoměřice, založeného Smlouvou o nájmu č. 9470000009 ze dne 23.5.1995 se spol. GRADOS s.r.o. Táboritská 1083/13, Praha 3 Žižkov, IČO: 49712454 na spol. Chovaneček s.r.o., Novobranská 87/14, Litoměřice, IČO: 28742079 (Návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

148/7/2021

Zřízení věcného břemene kanalizačního řadu k části pozemku parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby kanalizačního řadu k části pozemku parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice podle GP č. 4430-200/2016 ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469, za jednorázovou náhradu, uhrazenou panem xxxxxxxxxxxxx Litoměřice ve smluvní výši 1186 Kč s DPH a zaplacení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

149/7/2021

Ukončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 2178, stojící na pozemku parc.č. 4785/2 v k.ú. Litoměřice v ul. Želetická v Litoměřicích

RM schvaluje spolku NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO: 00570931, oblast Litoměřice, Pražská 922/14, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu nebytového prostoru, který se nachází v budově č.p. 2178, stojící na pozemku parc.č. 4785/2 v k.ú. Litoměřice v ul. Želetická v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2021. Dále RM souhlasí s požadavkem dosavadního nájemce, že nemusí pronajaté prostory předat po ukončení nájmu vymalované.

 

150/7/2021

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích

RM schvaluje panu Axxxxxxxxxx Sxxxxx, IČO: xxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxx, 250 67 Klecany-Klecánky, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 376,70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 30.04.2021.

 

151/7/2021

Prominutí nájemného za pronájem prostor v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích užívaný za účelem spolkové činnosti

RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem prostor v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích užívaného pro spolkovou činnost Svazem tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice jih (IČO: 750 03 627) s podmínkou povinnosti strpět činnost dalších dvou spolků, tj. Svaz tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice sever (IČO: 750 03 643) a VICTORIA – Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. (IČO: 467 687 34) z důvodu koronavirové pandemie za období od 01.09.2020 do odvolání protiepidemiologických opatření znemožňujících činnost.

 

152/7/2021

Smlouva o poskytování služeb spojených s užíváním objektového zařízení PCO a EZS v bývalých DPS Švermova 16 a Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ s Farní charitou Litoměřice se sídlem Zahradnická 1534, 412 01 Litoměřice (IČO: 467 69 382) pro účely úhrady a zajištění provozu PCO a EZS v objektech bývalých DPS v ul. Švermova 16 a Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

153/7/2021

Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – svatební obřad dne 21.08.2021

RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní T.H., bytem xxxxxxx, 252 63 Roztoky, za účelem konání svatebního obřadu dne 21.08.2021. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešeno v souladu se schválenými pravidly.

 

154/7/2021

Snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ve vztahu k pokračování koronavirové pandemie za 4. Q 2020

RM schvaluje slevu na nájemném až do výše 30 % za měsíc říjen až prosinec loňského roku, tj za 4. Q. 2020 nájemcům městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán či významně omezen prodej zboží a služeb v těchto provozovnách. Tato sleva bude poskytována na základě individuálních žádostí stávajících nájemců a o její výši rozhodne RM. Žádosti na poskytnutí slevy nájemného je nutné podat do 30.04.2021. Podrobnosti k další verzi výzva 3 programu COVID – Nájemné jsou zveřejněny na webu www.mpo.cz.

 

155/7/2021

Snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ve vztahu k pokračování koronavirové pandemie v roce 2021

RM schvaluje slevu na nájemném až do výše 50 % pro období po 01.01.2021 nájemcům městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán či výrazně omezen prodej zboží a služeb v těchto provozovnách. Tato sleva bude poskytována na základě individuálních žádostí stávajících nájemců a o její případné výši rozhodne RM.

 

156/7/2021

VZ/003/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 15/7 - výměna střešní krytiny domu KALICH“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 15/7 - výměna střešní krytiny domu KALICH“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem M. A., sídlem xxxxxxxxx, 411 41 Žitenice, IČO xxxxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

157/7/2021

Obec Polepy- Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Polepy, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

158/7/2021

Nominace Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

RM doporučuje ZM schválit nominaci zastupitele města Mgr. Petra Hermanna, politika Zdravého města Litoměřice, do volby rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2021 - 2023.

 

159/7/2021

Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2021

RM schvaluje:
a) rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2021 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)
b) termín pro realizaci projektů z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2021 do 30. 6. 2022
c) uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu).

 

160/7/2021

Schválení smlouvy o spolupráci a poradenství k projektu LOKAL

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a poradenství, s firmou Dotaradar, s.r.o., sídlem Vejmoly 418/14, Loštice, 789 83, IČO: 06178502, zapsanou v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70919, zastoupena: Mgr. Martinem Holmanem, prokuristou. (viz příloha orig. zápisu).

 

161/7/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Centrální školní jídelna Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u organizace Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice IČO: 467 68 793 (viz příloha orig. zápisu).

 

162/7/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice IČO: 445 51 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

163/7/2021

VZ/007/2021 s názvem “Zajištění výroby a vysílání televizních reportáží“ - schválení výjimky

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2021 s názvem „Zajištění výroby a vysílání televizních reportáží“ zadat přímým oslovením dodavatele PROVIZI spol. s r.o., sídlem Škrétova 1961/2, Litoměřice, IČO 25416952
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem PROVIZI spol. s r.o., sídlem Škrétova 1961/2, Litoměřice, IČO 25416952 (viz příloha orig. zápisu).

 

164/7/2021

Dohoda mezi obcemi o zajištění hrobového místa

RM schvaluje uzavření dohody mezi obcemi o zajištění hrobového místa na Městském hřbitově v Litoměřicích pro Obec Žalhostice IČO: 00264709, Žalhostice č.p. 120 (viz příloha orig. zápisu).

 

165/7/2021

Účetní závěrka Nemocnice Litoměřice, a.s. za rok 2020, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere vědomí:
- Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2020 (viz příloha č.1 orig. zápisu).
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2020 (viz příloha č.2 orig. zápisu).
- Zprávu DR o výsledcích své činnosti 2020 (viz příloha č.3 orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice schvaluje:
- Účetní závěrku 2020 ověřenou auditorem (viz příloha č.4 orig. zápisu).
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2020 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 ve výši 21 940 920,58 Kč bude rozdělen:
a) 20 000 000,- Kč vyplatit jako podíl na zisku (dividenda), jedinému akcionáři, tedy Městu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 263958.
b) 1 940 920,58 Kč převést na účet “Nerozděleného zisku minulých let”.
- Výroční zprávu 2020 ověřenou auditorem (viz příloha č.5 orig. zápisu).

c) Rada města Litoměřice určuje:
1. Termín výplaty podílu na zisku (dividendy) do 31. 03. 2021.
2. Číslo bankovního účtu pro převod podílu na zisku (dividendy) 19-1524471/0100, Komerční Banka.

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

166/7/2021

Souhlas s umístěním sídla odštěpného závodu

RM souhlasí s umístěním sídla odštěpného závodu Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., na adrese Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí.

 

167/7/2021  

Odvolání z funkce členů Dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s., Dohoda o ukončení Smlouvy (a nová Smlouva) o výkonu funkce člena Dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s. - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA  

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice odvolává:

-  s účinností k 31. 3. 2021 pana MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, dat, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 0619951

- s účinností k 31. 3. 2021 pana MUDr. Miroslava Jiránka, dat, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 06199518

- s účinností k 31. 3. 2021 pana Ing. Vladimíra Matyse, dat, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 06199518

- s účinností k 31. 3. 2021 pana Martina Bukváře, dat, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 06199518

-  s účinností k 31. 3. 2021 pana Jiřího Skřivánka, dat, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 06199518

b) Rada města Litoměřice schvaluje:

- dohodu o ukončení Smlouvy o výkonu funkce člena Dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., uzavřenou s MUDr. Petrem Pinkou dne 1. 9. 2017, a to k datu 31.3.2021 (viz příloha č.1 orig. zápisu),

- schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s MUDr. Petrem Pinkou, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Pokratice, Litoměřice, a to od 1. 4. 2021, bez nároku na odměnu za její výkon (viz příloha č.2 orig. zápisu),

c) Rada města Litoměřice pověřuje:

- předsedu představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k podpisu Dohody s MUDr. Petrem Pinkou o ukončení funkce člena dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s. k 31. 3. 2021 a k podpisu nové Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s. s MUDr. Petrem Pinkou od 1. 4. 2021, dle předložených a schválených návrhů.

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 1.4.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu