Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.3.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 7/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 25. 03. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty


157/7/2019
Doporučení ZM ke schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a schválení přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ
a) RM doporučuje
ZM ke schválení Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje 
přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511 na projekt Prohlubující kurz Bazální stimulace, pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

158/7/2019
Návrh na příděl bytu č. 3 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje
a) přidělení bytu č. 3 v DPS, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.


159/7/2019
Rozpočtové opatření – schválení návrhu úpravy rozpočtu, a to zvýšení salda příjmů a výdajů
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví (viz příloha orig. zápisu).


160/7/2019
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ – doporučení dotací
RM doporučuje
a) ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.

b) ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1 a č. 2.

c) ZM schválit neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

161/7/2019
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace následujícím službám. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (Smlouva viz. příloha originálu zápisu).

a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se touto službou.

b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.

c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

 

162/7/2019
Program prevence kriminality
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

163/7/2019
Oznámení o shromáždění KSČM
RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené p. Jaroslavem Růžičkou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o konání shromáždění občanů dne 1.5.2019 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a dne 9.5.2019 na místní hřbitově, u památníku Richard a u pomníku rudoarmějce v Jiráskových sadech v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

164/7/2019
VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 1 keSmlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem INSKY spol. s r.o., sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 00671533 (viz příloha orig. zápisu).

 

165/7/2019
Řešení dopravní situace v ulicích Mostecká, Michalská a Jarošova
RM pověřuje
a) odbor územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice specifikací zadání zpracování studie pro oblast městské památkové rezervace za účelem zamezení transitní dopravy,

b) komisi dopravy při radě města projednáním této studie.

 

166/7/2019
Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
RM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti kultury na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

RM doporučuje
ZM schválit předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti kultury na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

167/7/2019
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2019
RM schvaluje
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)

 

168/7/2019
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2019
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

169/7/2019
Dotace dětským spol. organizacím na rok 2019
RM schvaluje
a) na základě návrhu komise výchovy a vzdělávání při RM poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze orig. zápisu

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

170/7/2019
Žádost o dotaci – HIPODROM MOST a.s.
RM neschvaluje společnosti HIPODROM MOST a.s., K Hipodromu 213, 434 01 Most, IČO: 646 53 269 finanční podporu dostihového dne, který se uskuteční 14. 4. 2019.

 

171/7/2019
Žádost o dotaci – Svaz chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje
RM neschvaluje Svazu chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje se sídlem Fučíkova 253, Terezín, IČO: 02273535 finanční dotaci na uskutečnění pátého ročníku Přehlídky plemenných hřebců a chovných klisen, pořádanou dne 30.3.2019 v historické jízdárně města Terezín.

 

172/7/2019
Smlouva o výpůjčce části nemovité věci – Masarykova ZŠ Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovité věci mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem: Svojsíkova 1482/5, 412 01, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

173/7/2019
PO MSZ v Litoměřicích – Aktualizace směrnic
RM schvaluje
a) aktualizaci Vnitřního platového předpisu Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 709 23 477 s platností od 1.2.2019 (viz orig. příloha zápisu)

b) aktualizaci Organizačního řádu Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 709 23 477 s platností od 1.3.2019 (viz orig. příloha zápisu).


 

174/7/2019
Užití prostor Domu kultury – veřejné fórum
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání veřejného fóra Desatero priorit města Litoměřice v prostorách sálu Domu kultury Litoměřice dne 10. 4. 21019 od 17:00 hod do 20:00 hod a modrého salónku od 16:00 hod do 17:00 hod.

 

175/7/2019
Smlouva o výpůjčce – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na plastiku Kalvárie od Jiřího Seiferta mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a Museem Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, se sídlem: U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1, 118 00, IČ: 49370499 (viz. příloha orig. zápisu).

 

176/7/2019
Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu žáků, uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení, pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 na 580 žáků a ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

177/7/2019
VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení – část č. 2 vozidlo do 7,5 t
RM schvaluje vyloučení účastníka SIMED s.r.o., sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Kropicí vozy – část č. 2 vozidlo do 7,5 t a po marném uplynutí lhůty pro námitky schvaluje zrušení zadávacího řízení pro výše uvedenou část.

 

178/7/2019
Snížení nájemného – Lidická 150/2
RM schvaluje snížení nájemného o 10 % z důvodu umístění gastroprovozu pro nájemníky v ulici Lidická 150/2 od data 01.04.2019.

 

179/7/2019
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Milanem Menhartem, IČO: 11453311, se sídlem Terezínská 486/69, 410 02 Lovosice. Dodatkem č. 3 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 420 m2 (viz příloha orig. zápisu - dodatek č. 3).

 

180/7/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje panu Pavlovi Guzmovi, IČO: 06308597, se sídlem Sídliště pionýrů 134, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 98,90 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

181/7/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 vLitoměřicích
RM schvaluje paní Nicol Magrotové, IČO: 88616703, se sídlem Čeřeniště 15, 400 02 Malečov, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 67,54 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

182/7/2019
Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9480000204 ze dne 9.2.2018
RM bere na vědomí vypovězení Smlouvy o nájmu č. 9480000204 ze dne 9.2.2018 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Smlouva o nájmu k části pozemku parc.č.1009/3 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice bude ukončena ve lhůtě tří měsíců, tj. k 30.6.2019.


 

183/7/2019
Schválení nového provozního řádu „Tržnice Felixe Holzmanna“ v Litoměřicích
RM ruší své usnesení č. 78/4/2012 ze dne 07.02.2012 a schvaluje nový provozní řád „Tržnice Felixe Holzmanna“ v Litoměřicích s účinností od 01.04.2019 (viz příloha orig. zápisu).


184/7/2019
Schválení vzorů nájemních smluv pro sezónní prodejce na městské tržnici
RM schvaluje vzory nájemních smluv o nájmu pozemku – tržních míst pro sezónní prodej na městské tržnici, která se nachází na pozemku parc. č. 123 v k.ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích (viz přílohy orig. zápisu)

 

185/7/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa č. 6 na městské tržnici v ulici 5. května v Litoměřicích.

RM schvaluje panu Jiřímu Tomkovi, IČO: 49914324, Travčice, pronájem tržního místa pro prodej sadby květin a zeleniny na městské tržnici v ulici 5. května v Litoměřicích.

RM schvaluje panu Ing. Martinu Helclovi, IČO: 69282391, Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa č. 1 pro prodej sadby květin a zeleniny na městské tržnici v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

186/7/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce části areálu městské tržnice za účelem pořádání farmářských trhů
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části areálu městské tržnice v Litoměřicích o výměře cca 500 m2, která se nachází na pozemku parc. č. 123 v k.ú. Litoměřice, s panem Liborem Uhlíkem, IČO: 46023054, se sídlem Mírové náměstí 17, Úštěk-Vnitřní Město, 411 45 Úštěk. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2019 do 31.03.2020 s možností prodloužení. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

187/7/2019
Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 a parc. č. 5227/39, oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 2.200 m2 za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch od data 01.05.2019
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 2.200 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch) od data 01.05.2019 (viz příloha orig. zápisu – dokument č. 1).


188/7/2019
Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 a parc. č. 5227/39, oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 2.000 m2 za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch od data 01.05.2019
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 2.000 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch) od data 01.05.2019 (viz příloha orig. zápisu – dokument č. 1).

 

189/7/2019
Žádost o výměnu bytu
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29, Litoměřice za prázdný byt č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 1+1 (47,01 m2). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení od data 01.04.2019.

 

190/7/2019
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2019
RM schvaluje
a) rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)

 

191/7/2019
Informace z veřejnosprávní kontroly Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 (viz příloha orig. zápisu).

 

192/7/2019
Schválení programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11. 4. 2019
RM schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 11. 4. 2019 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4. 2019
 2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018
 3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019
 4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o.
 5. Program Regenerace MPR 2019
 6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice
 7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. etapa“
 8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
 9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
 10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
 11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“
 12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
 13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty – pan L.V. a paní P.V.
 14. Schválení dohody o splátkách dluhu – manželé P.K. a B.K.
 15. Prominutí příslušenství dluhu – paní J.J.
 16. Dohoda o splátkách dluhu – paní J.Č. a pan V.S.
 17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
 18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019
 19. Pojmenování městské tržnice
 20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM  Majetkové záležitosti: 
  Záměry:

 21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově
 22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196//52 v k.ú. Pokratice
 23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
 24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr.plán)
 25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště
 26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
 27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM
 28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice

   

  Prodeje:
 29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice
 30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice
 31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice
 32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany
 33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu nemovité věci – lávky)
 34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
 35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 36. Prodej pozemku parc.č. 610/1 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice
 37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice
 38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice
 39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice
 40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok)

VII. Informace Nemocnice Litoměřice a.s.
VIII. Informace
IX. Interpelace
X. Diskuze
XI. Závěr

 

193/7/2019
Rozhodnutí o pokračování záměru realizace Hlubinného vrtu
Rada města Litoměřice přijímá toto rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice souhlasí, aby Nemocnice Litoměřice, a.s. pokračovala v realizaci akce „Hlubinný vrt“ podle projektové dokumentace 03/2012, na pozemku parc. číslo 3900/1 v k.ú. Litoměřice, jehož je výlučným vlastníkem. Rada města Litoměřice ukládá Mgr. Ladislavu Chlupáčovi potvrdit předložené znění „Vyjádření Města Litoměřice“ (viz příloha č. 1 orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice souhlasí, aby Nemocnice Litoměřice, a.s. zmocnila PROVOD – inženýrskou společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25023829 k právním jednáním s příslušnými orgány státní správy a organizacemi s cílem zajistit potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí, která jsou nutná pro vydání stavebního povolení pro výstavbu zařízení pro čerpání vody z vlastního zdroje, v rámci realizace výše uvedené akce (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

 

194/7/2019
Nemocnice Litoměřice, a.s. – žádost k VH o stanovisko k dalšímu postupu nemocnice při realizaci a čerpání dotačních titulů ze zdrojů spolufinancovaných z programů ČR/EU; případně z lokálních zdrojů (krajské či jiné účelové dotace)
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere na vědomí předložený materiál Právní memorandum (příloha č. 1) zpracovaný Mgr. Janem Tomanem, advokátem s analýzou dopadů případné změny vlastnické struktury akciové společnosti z hlediska obdržených dotací ze zdrojů spolufinancovaných z programů EU, u nichž byla dotačními autoritami přijata žádost o poskytnutí dotačních prostředků, či rozhodnuto o poskytnutí dotačních finančních prostředků.

b) Rada města Litoměřice bere na vědomí předložený materiál Souhrnný popis aktuálního stavu/vývoje předmětných dotací analyzovaných v předkládaném právním memorandu (příloha č. 2) zpracovaný představenstvem společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

c) Rada města Litoměřice ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. pokračovat v realizaci projektu IROP, výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost s názvem Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Litoměřice, a.s., reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006944 za účelem jeho dokončení.

d) Rada města Litoměřice ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. pokračovat v realizaci projektu IROP, výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II s názvem Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s., reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005918 za účelem jeho dokončení, kdy u výzvy č. 28 proběhla tři výběrová řízení a výběrovou komisí bylo statutárnímu orgánu doporučeno oslovit vítěze a uzavřít příslušné smlouvy o dílo na dodávky IT infrastruktury, Identity Management, Servis Desk a Asset Management a Nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů a Portál zaměstnance – tj. oslovit vítěze veřejné zakázky a uzavřít příslušné smlouvy o dílo.

e) Rada města Litoměřice ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. pokračovat v realizaci projektu IROP, výzva č. 26 E-Government I. s názvem Nemocniční informační systém pro Nemocnici Litoměřice, a.s., reg.č. Z.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593 za účelem jeho dokončení. S ohledem na stav, kdy tato žádost není dosud finančně podpořena dotačními prostředky Rada města ukládá představenstvu společnosti zajistit finální verze ZD pro připravenost k realizaci předmětu žádosti bez zahájení realizace výběrových řízení.

f) Rada města Litoměřice ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. pokračovat v realizaci projektu IROP, výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče s názvem Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích, reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553 za účelem jeho dokončení.

g) Rada města Litoměřice ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. ustanovit vyjednávací tým pro jednání s Řídícími orgány předmětných dotačních projektů za účelem změny (prodloužení) předpokládaného data ukončení realizace projektů a za účelem projednání akceptace změn osoby příjemce při změně vlastnické struktury Nemocnice Litoměřice, a.s., a to včetně již realizovaných dotačních projektů, které jsou v době udržitelnosti.

h) Rada města Litoměřice bere na vědomí, že její výše uvedená rozhodnutí o dotačních titulech v bodech c) až f) tohoto usnesení a dle dřívějšího rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 12. 2. 2019, bod 1.3, kterým zakázal statutárnímu orgánu činit jakákoliv právní jednání v souvislosti s těmito dotačními tituly, mohou ve svém důsledku vést k zastavení dotací ze strany dotačního orgánu, pokud nedojde na základě žádosti ke schválení prodloužení předpokládaných termínů ukončení projektů.

ch) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 29.3.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu