Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. usnesení z jednání RM 01.04.2004

USNESENÍ

z 7. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 1.4.2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.            zapůjčení automobilu VW Caravela (řidič pan Váňa) ZŠ U Stadionu na den 15.4.2004 na krajské finále v košíkové starších žáků v Děčíně.

2.         přidělení příspěvku skupině historického šermu Livonci ve výši 20.000, - Kč z rozpočtu odboru ŠKaS převodem z položky 03241 – dotace na činnost a inv. sport.odd.

3.         záměr instalovat na území města venkovní šachy.

4.         částku neinvestičních nákladů na provoz ZŠ ve výši 4.000,- Kč/1 dojíždějícího žáka na rok 2004.

5.            regulativy a dislokační studie prodejních stánků dle doporučení KRM na území města Litoměřice, vyjma lokality č. 18 (bude projednávána samostatně), s těmito úpravami:

a) lokality č. 1, 14, 27 zrušit

b) lokalitu č. 25 omezit do konce roku 2004 s možností prodloužení maximálně do doby zahájení regenerace sídliště.

6.            pronájem pozemku části parcely číslo 767 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice paní

Petře Prášilové,  bytem Dlouhá 1043, Litoměřice za 500,- Kč/m2/rok od 1.1.2004  tj. 10 000,- Kč /rok s podmínkou  doložení kolaudace stánku a splnění dalších podmínek specifikovaných v nájemní smlouvě.

7.            pronájem pozemku části parcely číslo 657/43 o výměře 20 m2 v k.ú. Pokratice paní

Martě Ceithamelové , bytem A.Muchy 414, Litoměřice za 500,- Kč/m2/rok od 1.1.2004

tj. 10 000,- Kč /rok na dobu určitou do 30.6.2006 a  splnění dalších podmínek specifikovaných v nájemní smlouvě.

8.            pronájem pozemku části parcely číslo 614/27 o výměře 20 m2 v k.ú. Pokratice paní

Janě Patlejchové  bytem Pokratická 141, Litoměřice za 500,- Kč/m2/rok od 1.1.2004

tj. 10 000,- Kč /rok s podmínkou  doložení kolaudace stánku a za splnění dalších podmínek specifikovaných v nájemní smlouvě.

9.            výpůjčku části pozemku p.č. 2228/1 o výměře 435 m2 na dobu určitou od 1.5.04 do            31.12.2010 panu J. Sochrovi, Štursova 45, Litoměřice a schvaluje znění smlouvy o budoucí směnné smlouvě po zapracování dodatků.

10.       výměnu bytu mezi panem Miroslavem Drdlíkem, Dukelská 1856 /6 , Litoměřice,velikosti  3+1, č.bytu 10 a  paní Ivetou Čadovou, Kosmonautů 2019/12, Litoměřice, velikosti 3+1,č.bytu 10.

11.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu. RM přiděluje sociální byt Monice Kančiové  v ulici A.Muchy 424/1 o velikosti 0+2, byt č. 12, Litoměřice.

12.            pronájem NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice pro paní Petru Brázovou, bytem Kubínova 438/8, Litoměřice, IČO 727 04 594.

13.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu. RM přiděluje sociální byt panu Michalu Melenovi  v ulici Revoluční 1834/8, o velikosti 1+1, byt č. 59, Litoměřice.

14.            bezplatný zábor veřejného prostranství na Zeleném palouku za Kulturním domem v Litoměřicích dne 21.5. – 23.5.2004 skupině historického šermu Livonci.

15.       složení komise se zapracováním navržené úpravy a oslovení firem na akci „Oprava mostní lávky přes Pokratický potok, U Katovny, Litoměřice“ (viz.příloha orig. zápisu).

16.       konání mimořádného termínu svatby Ing. Jiřího  Pochobradského  a Ing.Alexandry Vrbové  v Litoměřicích dne 25.června 2004 v 16.00 hod. a   konání mimořádného termínu svatby Jana Fedoroviče a  Petry Staňkové dne 4.září 2004 ve 12. 00 hod. v Ploskovickém zámku.

II.  neschvaluje:

1.            pronájem pozemku části parcely číslo 1608/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice Menhir & Dolmen, Lodní náměstí 257, Litoměřice. Tato lokalita nebyla schválena v materiálu regulativy a dislokační studie prodejních stánků na území města Litoměřice.

2.         přidělení bytu paní Monice Godlové Dukelská 185/10, číslo bytu 1, velikosti 3+1, obecní, kategorie I.

3.         umístění pojízdného občerstvení v Dlouhé ulici v Litoměřicích pro pana Radka Hrubého.

4.         revokaci svého usnesení č. II/1 ze dne 18.3.2004 na umístění dočasné stavby kompaktní LPG čerpací stanice na p.p.č. 657/22 k.ú. Pokratice na dobu 5 let.

5.         umístění předzahrádky na Tyršově náměstí před Basketbarem panu Zemanovi.

III. doporučuje:

1          ZM schválit výstavbu supermarketu INTERSPAR v navržené lokalitě.

IV. nedoporučuje

1.         ZM schválit výstavbu supermarketu LIDL v navržené lokalitě.

V. pověřuje:

1.         odbor ŠkaS  vytipováním místa na umístění venkovních šachů.

2.         OÚR projednat s panem Zemanem možnosti vhodnějšího umístění  předzahrádky pro Basketbar.

VI. ukládá:

1.            odborům MěÚ postupovat dle regulativu a dislokační studie prodejních stánků na území města Litoměřice.

VII. bere na vědomí:

1.            informaci o rozboru nákladů na klienta x pokoj x lůžko za rok 2003 u zařízení DMD, Pečovat.služba, Azylový dům, Domov pro seniory, Dům na půli cesty a Abuze clubu.

2.         pověření vedoucího EO k rozhodování o prominutí místních poplatků za komunální odpad na základě rozhodnutí příslušné komise. RM ustanovuje komisi pro řešení sporných případů ve složení: vedoucí EO, právník města, správce poplatků. Vedoucí EO bude 1x za čtvrt roku podávat souhrnou zprávu RM.

 

3.            informaci o konání politického shromáždění ODS v termínu od 1.10. do 30.11.2004 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

VIII. rozhodla:

1.         z důvodu zrušení Základní školy Litoměřice, Máchovy schody 4 v souladu s ustanovením § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, podat žádost na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření souhlasu s odvoláním  Mgr. Hany Šebové z funkce ředitelky této školy,  s účinností k 31.8.2004.

2.         v souladu s ustanovením § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, podat žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření souhlasu se jmenováním Mgr. Václava Červína   do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Ladova 5, s účinností od  1.7.2004.

3.         v souladu s ustanovením § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, podat žádost Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření souhlasu se jmenováním Mgr. Milana Sluky do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, s účinností od  1.7.2004.

IX. revokuje:

1.         své usnesení č.II/3 ze dne 18.března 2004.

 p. Jiří Landa                                                   Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                                              starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu