Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 8.4.2008

USNESENÍ

výpis

z 6. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 8.4.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         převod hospodářského výsledku PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 do rezervního fondu ve výši 52.625,- Kč; Plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 a odpisový plán této PO na rok 2008.

2.         prominutí smluvní pokuty ve výši 19.253,- Kč panu Jiřímu Kosařovi, bytem Želetice.

3.         podání žaloby o vyklizení bytu č. 1 na adrese Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích.

4.         přidělení ubytovací jednotky v Ubytovně, Želetická 11, Litoměřice pro Moniku Kalejovou, bytem Litoměřice.

5.         uzavření nájemní smlouvy k bytu v části nemovitosti – domu č.p. 750 s pozemkem par.č.1688 v k.ú. Litoměřice (byt 3+1 s příslušenstvím) na dobu 1 roku pro Halku Lacinovou, bytem Teplice.

6.         bezúplatný zábor veřejného prostranství - část Mírového náměstí v Litoměřicích pro Vltava-Labe-Press, a.s., Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice dne 21.5.2008 za účelem pořádání kulturního, společenského a soutěžního odpoledne Deníku.

7.         zábor veřejného prostranství – část před Domem kultury pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem za účelem prezentace 4 osobních vozidel u příležitosti výstavy Vinařské Litoměřice v termínu od 17.- do 19.4.2008.

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Věrou Thiemovou, Vintt, Masarykova 966/226, Ústí nad Labem, IČ 48309605 na akci „Zajištění a dodání volných a zabudovaných zařizovacích předmětů do obřadní síně, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

9.         předložený návrh komise kultury při RM – Program podpory občanským sdružením na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

10.       přidělení NP o velikosti 63 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro NSP NETWORK SERVIS PARTNER LIMITED, se sídlem 69 Great Mampton Street, Biminghem, Anglie, sídlo Organizační složky Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, vedoucí OS Marcus Knöthig, IČ 27314031 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

11.       přidělení NP o velikosti 110 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro Autodoprava Slaboch, se sídlem Školní 299, 412 01 Litoměřice, IČ 61363545, DIČ CZ470907104 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

12.       přidělení NP o velikosti 86,50 m2, ul. Krajská na parc.č. 56, Litoměřice pro Martina Honzu, Štursova 1060/13, 412 01 Litoměřice, IČ 73837521, za nájemné ve výši 1.050,- Kč/m2/rok. Věcné břemeno pro provozování veřejných WC o velikosti 22,30 m2.

13.       přidělení NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, dvorní trakt o velikosti 26,78 m2 pro Ing. Vratislava Heidera, Osvoboditelů 942, 410 02 Lovosice, IČ 11455756 za nájemné ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

14.       rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 27 v ulici Revoluční 1834/7, Litoměřice o velikosti 2+1 (50,43 m2) o pana Františka Špitáka.

15.       na doporučení bytové komise při RM přechod nájmu bytu č. 6 v ulici Třebízského 1684/2, Litoměřice o velikosti 3+1 (66,38 m2) na vnuka Luboše Novotného.

16.       poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro paní Naděždu Dubickou a její dceru Kamilu Dubickou na dobu ½ roku od 1.4.2008 bez možnosti prodloužení.

17.       pronájem pozemku p.č. 2031/1 (zahrada) o výměře 63 mv k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 126,- Kč/rok za účelem užívání zahrady, bez možnosti zbudování vjezdu z ulice 28.října. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky.

18.       pronájem části pozemku p.č. 121 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu určitou od 20.4.08 do 10.6.2008 za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč panu Petru Turkovi, Jenčice, Lovosice za účelem prodeje zemědělské sadby květin a zeleniny s podmínkou omezení prodejní doby na Po-So od 8:00-18:00 hod. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky.

19.       záměr zřízení věcného břemene – umístění rozpojovací skříně a dvou sloupů v rámci stavební akce “Pokratice - NN posílení pro p.p.č.1232/12“ na pozemcích p.č. 657/23 a p.č. 266/6,  ostatní plocha, v k.ú. Pokratice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. Teplická  847/8, Děčín 4, za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.500,- Kč + 19% DPH.

20.       předložený seznam oslovených firem a složení výběrové komise na akci „Zhotovení pasportu místních komunikací pro město Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

21.       prominutí části místního poplatku ze vstupného ve výši 20.000,- Kč pro Český svaz chovatelů drobného zvířectva, okresní organizaci Litoměřice, z poplatkové povinnosti za akci - 11. ročník České výstavy drobného zvířectva, konané ve dnech 25.-26.10.2008.

22.       zábor veřejného prostranství – část před Domem kultury pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem za účelem prezentace 3 osobních vozidel u příležitosti konání XXV. Konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP ve dnech 9.-11.4.2008.

23.       užití znaku města Litoměřice pro společnost MVV Energie CZ s.r.o., Agora Flora, Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3 za účelem umístění na webových stránkách skupiny MVV Energie CZ.

24.       prominutí části místního poplatku ze vstupného ve výši 20.000,- Kč pro Kynologický spolek Litoměřice, Osvobození 715/6, Litoměřice, IČ: 27026302, z poplatkové povinnosti za akci mezinárodní výstava psů NORD BOHEMIA CANIS, konané ve dnech 24. a 25.5.2008.

25.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 17.4.2008.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
2.      Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

3.      Schválení nové zřizovací listiny PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

4.      Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o dotaci FK Litoměřice na dopravu na fotbalový turnaj v Armentieres ve Francii

5.      Poskytnutí investičních dotací a schválení smluv o dotaci TJ Slavoj Litoměřice a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice

6.      Poskytnutí dotací na činnost a schválení smluv o dotaci TJ Slavoj Litoměřice, TJ Sokol Pokratice - Litoměřice, FK Litoměřice a Karate klub Litoměřice

7.      Schválení podání žádosti o dotace na projekt „Svatostánek českého vinařství“ - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích

8.      Schválení podání žádosti o dotace na projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“

9. a)  Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

    b)  Vydání obecně závazné vyhlášky o omezení provozu výherních hracích přístrojů  

10.    Realizace oprodeje akcií společnosti DZCL a.s.

11.    Informace o prodloužení termínu podávání nabídek na využití prostor a budov Kasáren Jiřího z Poděbrad a výstaviště Zahrady Čech

Majetkové záležitosti

Záměry:

12.    Prodej pozemku p.č. 3002/75 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

13.    Prodej pozemku p.č. 4021/6 o výměře 96 mv k.ú. Litoměřice

14.    Prodej části pozemku p.č. 2354/26 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)

15.    Nákup ¼  pozemku p.č. 1345  (1340 m2) v k.ú. Pokratice

16.    Prodej části pozemku p.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)

17.    Doplnění směrnice, schválené v 5.ZM dne 23.6.05 pod č. usn. I/20 (Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým)

Prodeje:

18.    Prodej  pozemku p.č. 3850/39 o výměře 253 m2 v k.ú. Litoměřice se zřízením VCB

19.    Prodej  pozemku p.č. 778/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Litoměřice 

20.    Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4574/3 o výměře 31 m2 a p.č. 4574/1 o výměře 1184 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

21.    Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 3494 v k.ú. Litoměřice, rekonstrukce NTL a DP

22.    Zřízení věcného břemene v ul. Kaštanová , kabelové rozvody NN

23.    Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR ÚZSVM

24.    Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR PF 

25.    Stanovení koeficientu prodeje bytových jednotek ul. Revoluční 1834/8

26.    Prodej bytových jednotek v ul. Teplická 1675/5, 1677/7,1680/10,1681/11, 1682/12 a 1683/13 dle přiloženého seznamu

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh p. Chovanečka - poskytnutí finančního příspěvku pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem u příležitosti výstavy Vinařské Litoměřice v termínu od 17. do 19.4.2008 s tím, že zábor veřejného prostranství nebude povolen.

2.         obci Žalhostice úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do ZŠ Žalhostice za rok 2008.

3.         poskytnutí příspěvku na pořádání 11. ročníku České výstavy drobného zvířectva pro Český svaz chovatelů drobného zvířectva, okresní organizaci Litoměřice.

4.         poskytnutí sponzorského daru na realizaci Rock co rok open air festivalu 2008 – Libochovické kulturní léto pro Rock co rok, o.s.

III.        bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2007 ve výši  52.625,- Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2008 s ohledem na rozdělení HV 2007 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2008; plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2007.

2.         informaci o podaných nabídkách na využití areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech.

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I/13 ze dne 20.12.2007, týkající se uzavření nájemní smlouvy k bytu v části nemovitosti - domu č.p. 750 na pozemku p.č.1688 v k.ú. Litoměřice (byt 3+1 s příslušenstvím).

2.         své usnesení č. I/5 ze dne 27.3.2008, týkající se úhrady neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do ZŠ Žalhostice za rok 2008.

3.         své usnesení č. I/20 ze dne 26.4.2007 - schválení dokumentu "Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování", takto:

V oddílu II. odst. 3) předmětného dokumentu se původní text vypouští a nahrazuje následujícím: „V případě kladného vyřízení se vyhrazené parkovací místo poskytuje na dobu 36 měsíců. Dva měsíce před uplynutím této lhůty musí žadatel podat nové podání se všemi náležitostmi. V případě nesplnění této podmínky bude odborem dopravy a silničního hospodářství vyhrazené parkovací místo zrušeno“.

V.         doporučuje:

1.         kulturní komisi při RM upravit pravidla poskytování dotací tak, aby na ně měli nárok žadatelé bez ohledu na jejich právní subjektivitu.

2.         ZM schválit podání žádosti o dotace na projekt „Svatostánek českého vinařství“ - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích. Celkové náklady projektu činí 154,7 mil. Kč, výše podílu města projektu činí 27 mil. Kč + 15 mil. Kč neuznatelné náklady.

3.         ZM schválit podání žádosti o dotace na projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“. Celkové náklady projektu činí 221,5 mil. Kč, výše podílu města projektu činí 31,7 mil. Kč + 10 mil. Kč neuznatelné náklady.

4.         ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj dle předložené varianty B  (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

5.         ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o omezení provozu výherních hracích přístrojů (návrh vyhlášky viz příloha orig. zápisu).

6.         ZM realizovat odprodej akcií společnosti DZCL a.s. za podmínek navržených majoritním akcionářem městem Lovosice (návrh viz příloha orig. zápisu).

7.         ZM schválit prodloužení termínu pro podávání nabídek k možnosti využití areálu kasáren Dukelských hrdinů a výstaviště Zahrady Čech do 30.6.2008.

    Ing. Ivan Palán                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu