Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7. 3. 2022

USNESENÍ
V Ý P I S

6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 3. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


usnesení č. 102/6/2022
Přípravné třídy ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova pro rok 2022/2023
RM schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363, a to od 1. 9. 2022 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.


usnesení č. 103/6/2022
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 104/6/2022
Souhlas zřizovatele - žádost o poskytnutí finančního příspěvku - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM uděluje souhlas PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s podáním žádosti o příspěvek ze SZIF - výzva 9.A.b.2. - podpora pořádání výstav - na realizaci projektu podzimní zahradní veletrh "Zahrada Čech 2022", která se uskuteční v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích ve dnech 9.9. - 14.9.2022 (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 105/6/2022
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
RM ukládá:
a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání Tanečního odpoledne seniorů 2022, které se bude konat dne 15. 6. 2022 od 14.00 do 17.00 hodin v sále Domu kultury v Litoměřicích,
b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání Vánočního odpoledne seniorů 2022, které se bude konat dne 7. 12. 2022 od 14.00 do 17.00 hodin v sále Domu kultury v Litoměřicích.

 

usnesení č. 106/6/2022
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Continual Progress z.s.
RM uděluje souhlas s umístěním sídla Continual Progress z.s., Velká Dominikánská 190/38, 412 01 Litoměřice, IČO: 22756701 na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 107/6/2022
VZ/007/2022 s názvem „Litoměřice, Jasmínová, Březová - vybudování nového povrchu komunikace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/007/2022 s názvem „Litoměřice, Jasmínová, Březová – vybudování nového povrchu komunikace“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 108/6/2022
Pronájem části pozemku parc. č. 2483/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2483/1, vodní plocha (koryto vodního toku) o výměře cca 60,99 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem vjezdu a sjezdu k pozemku parc. č. 2513/27 v k.ú. Litoměřice (vjezd a vstup do RD) paní Ing. MxxxxxxxŽxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné 1.830 Kč.

 

usnesení č. 109/6/2022
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2760 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2760, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 11260).

 

usnesení č. 110/6/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 3718/87, 3718/100 v k.ú. Litoměřice (722)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč.3718/146 smyčka kNN; IV-12-4021396" uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 13.200 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 3718/87, 3718/100 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 111/6/2022
Přidělení bytu č. 4, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 56,31 m2 (1+1) Ing. JxxxKxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 112/6/2022
Vzetí na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2020
RM bere na vědomí vyhodnocení EPC projektu 2020 (viz příloha) a souhlasí s výší vykázaných nadúspor a jejich úhradou v celkové výši 543 663 Kč (vč. DPH).

 

usnesení č. 113/6/2022
Poskytnutí objektu ubytovny Želetice, plná moc pro Charitu Litoměřice a zveřejnění adresného záměru výpůjčky ubytovny
a) RM schvaluje poskytnutí objektu ubytovny v Želeticích, se sídlem Želetická 2187/11, Litoměřice k bezplatnému ubytování ukrajinských občanů.
b) RM schvaluje plnou moc Charitě Litoměřice, se sídlem Litoměřice – Předměstí, Zahradnická 1534/5, PSČ 412 01, IČO: 46769382, a zmocňuje ji k výkonu práv a povinností města Litoměřice, jako ubytovatele a k zajištění přihlašování ukrajinských občanů ubytovaných v ubytovně v Želeticích prostřednictvím elektronického dotazníku UBYPORT na Cizinecké policii (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje adresný záměr výpůjčky ubytovny v Želeticích Charitě Litoměřice, se sídlem Litoměřice – Předměstí, Zahradnická 1534/5, PSČ 412 01, IČO: 46769382, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu ubytování ukrajinských občanů.

 

usnesení č. 114/6/2022
Schválení programu mimořádného jednání ZM konaného dne 8.3.2022
RM schvaluje program mimořádného jednání ZM konaného dne 8.3.2022 od 17 hod. v sále Kulturního a kongresového centra v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68.
Program:
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
6 - Finanční pomoc Ukrajině
7 - Informace
8 - Interpelace
9 - Diskuze
10 – Závěr

 

usnesení č. 115/6/2022
Finanční dar na pomoc Ukrajině prostřednictvím Charity ČR
RM doporučuje ZM schválit finanční dar ve výši 1 mil Kč, a to na celostátní veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu ve výši 500 tis. Kč a na lokální veřejnou sbírku Ukrajina – lokální podpora ve městě Litoměřice vyhlášenou litoměřickou pobočkou Charity České republiky rovněž ve výši 500 tis. Kč.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 8. 3. 2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu