Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.1.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.1.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m    6.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

133/6/2011

Stanovisko  Města Litoměřice  k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČO 25018515 (viz příloha orig.zápisu).

134/6/2011

Grantová pravidla v oblasti sportu pro rok 2011

RM schvaluje grantová pravidla v oblasti sportu pro rok 2011 a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig. zápisu). 

135/6/2011

Schválení dohody o splátkách – J.Brouček

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Jiřího Broučka, bytem Litoměřice, na částku   10.067,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

136/6/2011

Upuštění od vymáhání pohledávky – MENHIR & DOLMEN, a.s.

RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky vůči společnosti MENHIR & DOLMEN, a.s., IČ:25011405, se sídlem Králodvorská 16, 110 00 Praha 1, pro částku 8.000,-Kč s příslušenstvím a náklady řízení, z důvodu uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávky do konkursu.

137/6/2011

Schválení nových podmínek dohody o splátkách – Pavel Filandr

a) RM nerevokuje usnesení č. I./12 ze dne 23.2.2010 a neschvaluje uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Pavlem Filandrem, IČ: 72704365, bytem Litoměřice, na částku 141.142,-Kč s příslušenstvím.

 

b) RM pověřuje právní odd. a OSMMaBH přípravou dohody o započtení pohledávky.

138/6/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 1 v  v ulici A.Muchy č.p. 424/5

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 v domě č.p. 424/5 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích současné uživatelce a zároveň pro ni schvaluje poskytnutí bytové náhrady  v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

Pro  6               proti  0              zdrželo se  1

Z: Bc.Skoková

139/6/2011

Užití znaku města pro prezentaci města na "Plese severočeských patriotů"

RM schvalujeužití znaku města Litoměřice pro prezentaci města na "Plese severočeských patriotů", realizovaném firmou CRAZY PRODUCTION s.r.o., Rembrandtova 382/6,  400 01 Ústí nad Labem,  IČO: 28363086  zastoupenou panem Liborem Zajíčkem.

140/6/2011

Užití znaku města pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR na reklamních předmětech „Buton“

RM schvalujeužití znaku města Litoměřic pro použití  ve sběratelské kolekci znak měst a obcí České republiky na reklamních předmětech „Buton“ firmě Aktiv 95, Opava s.r.o., Slezská 110/24, 747 08 Malé Hoštice za podmínky bezplatného dodání 500 ks pro propagační účely města.

141/6/2011

Veřejná nabídka odprodeje části areálu v kasárnách pod Radobýlem (sportovní hřiště)

RM nedoporučuje ZM podání přihlášky na veřejnou nabídku MO ČR, Tychonova 221/1, Praha, týkající se odkoupení pozemků p.č. 5226/1, 5226/2, 5226/3, 5226/4, 5226/5, 5226/6, 5226/7, 5227/21, 5227/22, 5227/91 o celkové výměře 43752m2 v k.ú. Litoměřice.

142/6/2011

Záměr výpůjčky pozemků p.č.3850/7 zahrada a části p.č. 3856/6 

RM schvaluje  záměr výpůjčky pozemků p.č.3850/7 zahrada o výměře 725m2 a části p.č. 3856/6  zahrada o výměře cca 130m2 k účelu umístění komunikace na p.č. 3856/6 pro zajištění přístupu k p.č. 3856/1 vše v k.ú. Litoměřice, manželům Mgr. Ludmile a Milanovi Vajglovým, Litoměřice.

143/6/2011

Poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Bronislavu Šantorovou

RM schvaluje poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Bronislavu Šantorovou do 30.6.2011.

144/6/2011

Schválení parkovného pro Úřad práce

a) RM schvaluje poskytnutí slevy na koupi 3ks parkovacích karet na rok 2011 pro Úřad práce, Michalská 12, Litoměřice. Cena 3 karet po slevě bude činit celkem 18.000,- Kč.

b) RM schvaluje poskytnutí slev pro obdobné instituce.

c) RM schvaluje bezúplatné poskytnutí parkovací karty ve výjimečných případech (např.zásahová vozidla apod.).

145/6/2011

Oznámení o prodloužení jmenování zástupce ředitele Městské nemocnice

RM bere na vědomí informace o prodloužení jmenování Ing.Vladimíra Kestřánka zástupcem ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích pro období od 1.1.2011 do 31.12.2012.

146/6/2011

Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Jana Jakuba vedoucím Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu určitou s účinností od 7.1.2011.

147/6/2011

Schválení podání přihlášky geotermálního projektu do evropského programu NER 300

+příprava smlouvy o zpracování žádosti do programu NER 300 se společností SEWACO

a) RM schvaluje podání přihlášky geotermálního projektu do evropského programu NER 300

 

b) RM schvaluje přípravu smlouvy na zpracování žádosti do programu NER 300 se společností SEWACO s.r.o.

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr.Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu