Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.4.2013

U S N E S E N Í

VÝPIS

ze 6. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 4. 4. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   6.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

188/6/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Severočeská galerie výtvarného umění – Muzejní noc

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro SGVU, Michalská 7, Litoměřice, zastoupenou PhDr. Olgou Kubelkovou za účelem pořádání fireshow v rámci Muzejní noci dne 18.5.2013.

189/6/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – svatba

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části parkoviště U Hvězdárny v Litoměřicích (20 parkovacích míst) pro Mgr. R. S., bytem Trnovany a Ing. J. V., Tylova bytem Litoměřice za účelem parkování svatebních hostů dne 3. 5. 2013 od 12 do 14 hod. za poplatek ve výši 400,- Kč.

190/6/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Policie ČR

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství Policie ÚK, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání 7. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému dne 14.6.2013.

 

191/6/2013

Schválení uzavření nájemní smlouvy – Outdoor Akzent, s.r.o.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a spol. Outdoor Akzent, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 na umístění billboardu na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích.

 

192/6/2013

Návrh na změnu dopravního řešení ul. Michalská, Litoměřice

RM neschvaluje návrh p. Václava Brejchy na úpravu dopravního řešení ul. Michalská v Litoměřicích.

193/6/2013

Oznámení o konání politické akce – ODS

RM bere na vědomí oznámení ODS, OS Litoměřice, V. Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění ODS dne 26.6.2013 v Jiráskových sadech.

194/6/2013

Schválení Smluv o právu provedení stavby

RM schvaluje uzavření Smluv o právu provést stavbu „Chodník podél Žernosecké ulice, Litoměřice“ s majitelem pozemku p.č. p.č. 2629/7 v k.ú. Litoměřice MUDr. I. K., bytem Litoměřice a s majiteli pozemku p.č. 2617/6 v k.ú. Litoměřice paní V. R. a panem E. R. bytem Litoměřice.

195/6/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., u pozemků parc. č. 4044, 4045, 4046/1 v k. ú. Litoměřice

RM doporučuje ZM sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 4044, 4045, 4046/1 v k. ú. Litoměřice.

196/6/2013

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise  „Rekonstrukce MaR – VZT Dům kultury Litoměřice“

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce MaR – VZT Dům kultury Litoměřice“a složení výběrové komise pro hodnocení předložených nabídek (viz orig. příloha zápisu).

197/6/2013

Jmenování konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní umělecká škola Litoměřice

RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice ve složení (viz příloha orig. zápisu).

198/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO DDM Rozmarýn

RM  schvaluje účetní závěrku a převod výsledku  hospodaření za rok 2012 PO 35.821,03 Kč do rezervního fondu ve výši 19.821,03 Kč a fondu odměn ve výši 16.000,- Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO DDM Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti a PO DDM Rozmarýn Litoměřice  za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

199/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO MSZ v Litoměřicích

RM  schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 308.122,66 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

200/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZUŠ

RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 do rezervního fondu ve výši 52.379,91 Kč a fondu odměn ve výši 40.000,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti  PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

201/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO MKZ Litoměřice

RM  schvaluje účetní závěrku a převod výsledku  hospodaření za rok 2012 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 131.927,55 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

202/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO Městská nemocnice

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Městská nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 436,37 tis. Kč  (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2012 PO Městská nemocnice v Litoměřicích(viz příloha orig. zápisu).

203/6/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO TSM Litoměřice

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Technické služby města Litoměřice do rezervního fondu ve výši 393.912,96 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let, plán pořízení DHIM a oprav majetku na rok 2013 a odpisový plán na rok 2013 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí  plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem narozdělení výsledku hospodaření za rok 2012;  roční finanční plán nákladů a výnosů  na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a  Zprávu o činnosti za  rok 2012 PO Technické služby města  Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).  

204/6/2013

Schválení nového nařízení RM č. 2/2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

RM po projednání vydává nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, kterým se ruší a nahrazují veškerá předchozí platná a účinná nařízení týkající se placeného stání.

Tímto nařízením se rušínařízení Rady města Litoměřice č. 7/2005, 5/2006, 1/2009, 3/2009, 2/2010, 1/2011, 2/2011, a oproti předchozím zněním se:

a)       mění použité názvosloví parkoviště „u parku za Domem kultury“ na „u Parku Václava Havla“,

b)       mění se Příloha č.1 u lokality I. zóna tak, že cena za stání po dobu první ½ hod. 10,-Kč se mění na 5,- Kč, cena za stání po dobu první hod. 20,-Kč se mění na 10,- Kč a provozní doba Po – Pá: 07-18 hod. a So: 07-14 hod. se mění nově na: Po – Pá: 08-17 hod. a So: 08-11 hod.,   

c)       mění se Příloha č.1 u lokality III. zóna tak, že provozní doba Po – Pá: 07-18 hod. a So: 07-14 hod. se mění nově na: Po – Pá: 08-17 hod. a So: 08-11 hod.,

d)       rozšiřuje Příloha č.2 o lokalitu: ul. Vojtěšská - parkoviště „u Parku Václava Havla“ – za Domem kultury.

(vše viz příloha orig. zápisu) 

205/6/2013

Směrnice o oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

RM schvaluje  Směrnici č.1/2013 o oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou  (viz příloha orig. zápisu).

206/6/2013

Schválení smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separované odpady se společností  EKO-KOM a.s., Praha 4

RM  schvaluje uzavření smlouvy č. OS 201320001329  o výpůjčce kontejnerů na separované odpady  se společností  EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 (viz příloha orig.zápisu).

207/6/2013

Souhlas s uspořádáním pouliční sbírky použitých oděvů, textilií

RM nesouhlasí s pořádáním cyklických pouličních sbírek použitých oděvů, textilií ve městě Litoměřice společností TESSO sp.j. se sídlem v Polsku, Spokojna ulice 20, Gdynia.

208/6/2013

Prodloužení pronájmu v KDH

RM schvaluje panu Ing. B. L., bytem Litoměřice prodloužení nájemní smlouvy k nebytového prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.2.2013 do 31.7.2013 za podmínek smlouvy stávající.

209/6/2013

Přidělení městského bytu na základě veřejné  nabídky - byt v ul.Dlouhá 176/1

RM schvaluje přidělení bytu o výměře 94,16 m2 (2+1) v ulici Dlouhá 176/11 v Litoměřicích panu Mgr. R. B., Lovosice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

210/6/2013

Záměr pronájmu parc. č. 3389 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3390/1 zahrady, parc.č. 3390/2 zastavěná plocha nádvoří, vše v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmuparc. č. 3389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136m2 (pod RD č.p. 1308), parc. č. 3390/1 zahrady, parc.č. 3390/2 zastavěná plocha nádvoří (pod garáží) v k.ú. Litoměřice na dobu určitou do 31.12.2013.

211/6/2013

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 250N05/38 ze dne 15.12.2005

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 250N05/38 ze dne 15.12.2005,  uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem České republiky, Husinecká 1024, Praha (pronajímatel) a Městem Litoměřice (nájemce), týkající se úpravy předmětů nájmu z důvodu uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2468/2 v k.ú. Litoměřice dne 15.10.2012 (návrh dodatku č.1 viz příloha orig. zápisu).

212/6/2013

Schválení uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství uzavřené dne 6. 6. 2008 mezi Integrovanou střední školou Litoměřice, Dlouhá 6 a Městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství, uzavřené v rámci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“, mezi Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o., IČ: 467 73 495 se sídlem Komenského 3, 412 01 Litoměřice a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

213/6/2013

Schválení vítězného uchazeče a uzavření Smlouvy o realizaci veřejné zakázky „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO“ a „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Litoměřicích“

RM schvaluje:

a)       vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO“: Atelier Tomáš Tuč, se sídlem Milady Horákové 21a, 602 00 Brno, IČ 66571481 a uzavření Smlouvy o realizaci veřejné zakázky s tímto uchazečem.

b)      vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Litoměřicích“:  Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, se sídlem Horská 175, 542 26 Horní Maršov, IČ60153016 a uzavření Smlouvy o realizaci veřejné zakázky s tímto uchazečem.

214/6/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Mateřská škola Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 72744081 za rok 2010.

215/6/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 15/1863, 41201 Litoměřice za rok 2012.

216/6/2013

Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

217/6/2013

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové   a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

218/6/2013

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise na koupi 3 nových motorového vozidel  pro MěÚ Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku osobních motorových vozidel pro Městský úřad Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

219/6/2013

Prominutí nájemného v Gotickém hradu na hromadné školení zaměstnanců Městského úřadu Litoměřice 

RM schvaluje prominutí nájemného v plném rozsahu, vč. techniky a služeb v Konferenčním sále Gotického hradu dne 23. 5. 2013 na vzdělávání úředníků Městského úřadu Litoměřice v rámci semináře Správní řád.

220/6/2013

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH – Klika 1 o.s.

RM schvaluje bezplatný pronájem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 5.4.2013 od 10 do 12 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

221/6/2013

Zřízení podélných parkovacích míst pro zákazníky České pošty s.p. v ul. Osvobození v Litoměřicích a rozhodnutí o vypořádání podané petice proti tomuto záměru

RM schvalujezřízení jednoho podélného parkovacího místa vyhrazeného pro zákazníky České pošty s.p. situovaného v ul. Osvobození v Litoměřicích za již vymezeným stáním pro invalidy a to ve smyslu doporučení komise dopravy ze dne 27.2.2013 a pro tento účel souhlasí s udělením výjimky z usnesení RM č. 22/8 ze dne 11.4.2006. Současně RM zamítá požadavek občanů města Litoměřice na neschválení předmětného záměru, který je deklarován v petici doručené dne 18. 3. 2013.

 

222/6/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Ortopedické centrum,s.r.o.-Vinařské Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za Domem kultury a část ul.Na Valech (před kulturním domem) v Litoměřicích pro Ortopedické centrum, s.r.o., Střekovské nábřeží 51, Ústí nad Labem za účelem pořádání akce „Vinařské Litoměřice“ ve dnech 12. – 13.4.2013.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu