Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.2.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 6. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20. 2. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   6. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

68/6/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – BBA Group, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro  BBA Group, s.r.o., Kolbenova 34/616, Praha 9 za účelem pořádání akce „Peugeot Roadshow 2014“ dne 22.5.2014.

69/6/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – o.s. Pískovna

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Lodního nám. (část poz. č. 2680/1) v Litoměřicích pro pana V. Ř., předseda o.s. Pískovna, Litoměřice za účelem pořádání kulturních akcí v termínech 30.-31.5., 13.-14.6., 20.-21.6., 27.-29.6., 3.7., 11.-12.7., 18.-19.7., 25.-26.7., 1..2.8., 8.-9.8., 15.8., 22.-23.8., 30.-31.8., 5.-6.9., 12.-13.9., 19.-20.9., 23.-27.9. 2014.

70/6/2014

Návrh na příděl bytu č. 9 (gars.)  v DPS Kosmonautů 2021/16

RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní B. R., trvalé bydliště Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

71/6/2014

PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

RM schvaluje

a)  přerušení provozu a poskytování zdravotních služby a služby péče z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců v oddělení ambulantního dětského stacionáře a služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v období od 7. 7. do 25. 7. 2014

b) platbu úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v ambulantním dětském stacionáři v měsíci červenci 2014, mimo dobu přerušení provozu činí 25, -Kč/1 den

c)  opravu přesahující částku pro drobnou údržbu

d)  organizační řád a organizační strukturu od 1.1.2014 (viz příloha orig.zápisu)

72/6/2014

Revokace usnesení č. 20/2/2014 ze dne 14.1.2014, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 15.3.2014 - 30.3.2014

RM revokuje své usnesení č. 20/2/2014 ze dne 14.1.2014 a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 3.3.2014 - 9.3.2014 majiteli Cirkusu Andres, panu J. A., bytem Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

73/6/2014

Revokace usnesení číslo 678/25/2013 a schválení nového provozního řádu  - Sběrný dvůr Litoměřice

RM revokuje své usnesení číslo 678/25/2013 ze dne 3.12.2013 a schvaluje nový provozní řád Sběrného dvora Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

74/6/2014

Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem  ekologické výchovy SEVER Litoměřice

RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER    Litoměřice , o.p.s. (viz příloha orig.zápisu).

75/6/2014

Schválení smlouvy o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů  od firmy ECOBAT s.r.o.

RM schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů od firmy ECOBAT s.r.o. (viz příloha orig.zápisu).

76/6/2014

Schválení změny organizačního řádu PO Mateřská škola Litoměřice

RM schvaluje organizační řád Mateřské škole Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice,  IČO: 72744081 s platností od 1.1.2014 (viz příloha orig. zápisu).

77/6/2014

Schválení přijetí účelově určených věcných darů PO Mateřská škola Litoměřice

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro Mateřskou školu Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (seznam viz příloha orig. zápisu).

78/6/2014

Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury v Litoměřicích na rok 2014

RM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2014 dle přiložené tabulky (viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření  smluv  o  dotacích na činnost  dle  vzorové smlouvy o poskytnutí dotace  (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 (viz. příloha orig. zápisu).

79/6/2014

Bezplatný pronájem divadla K.H. Máchy Litoměřice – Ars poetica – Puškinův památník

RM schvaluje Základní škole Litoměřice, Ladova 5 bezplatný pronájem Divadla K.H.Máchy dne 24.4.2014 od 8.00 do 14.00 hodin za účelem konání krajského kola soutěže v ruském jazyce Ars poetica - Puškinův památník.

80/6/2014

Bezplatný pronájem sálu Gotického hradu – výroční členská schůze Sdružení tělesně postižených SEVER

RM schvaluje Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Litoměřice – sever, Štursova 1723/8, Litoměřice, IČO: 75003643 bezplatný pronájem sálu Gotického hradu Litoměřice dne 20.3.2014 od 14.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze Sdružení tělesně postižených SEVER.

81/6/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.081,-Kč ve výši 80%, (tedy 2.465,-Kč), pro pana M. H., bytem Litoměřice.

 

82/6/2014

Prominutí nákladů za odtah vozidla

RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 1.500,-Kč, pro pana M. S., bytem Litoměřice.

83/6/2014

Zřízení a umístění vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP ZTP/P před budovou 497/19 v ul.Pekařská, před sociálně terapeutickou dílnou

RM schvaluje zřízení a umístění vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP a ZTP/P před budovou č. 497/19 v ul. Pekařská, kde bude Centrem sociální pomoci Litoměřice, p.o. Ústeckého kraje nově otevřena „Sociálně terapeutická dílna“. 

84/6/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky otevřeným řízením a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o podlimitníveřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2014 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“

RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky otevřeným řízením a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2014 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ (zadávací dokumentace viz příloha orig.zápisu).

85/6/2014

Schválení přípravy projektové žádosti k projektu „Smart Cities" do evropského dotačního programu HORIZONT 2020 

RM schvaluje přípravu projektové žádosti k projektu „Smart Cities" do evropského dotačního programu HORIZONT 2020.

86/6/2014

Prodej neobsazeného bytu č. 48 obálkovou metodou v ul. Revoluční 1834/8

RM schvalujeprodej neobsazeného bytu  č. 48, Revoluční 1834/8, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  21. 02. 2014  do 10.03.2014.

Komise:  V. Härting, J. Musilová, L. Jindřichová,  zástupce RM Mgr. Krejza

Otevírání obálek proběhne  12.03. 2014 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ na Mírovém nám. 15/7.

87/6/2014

Prominutí nájemného – ProLUKA o.s.

RM schvaluje občanskému sdružení ProLuka o.s., Velká Dominikánská 36, Litoměřice, zast. předsedkyní sdružení paní Petrou Dostálovou prominutí nájemného za měsíc listopad 2013 z důvodu dočasného neužívání nebytového prostoru o výměře 28,50 m² v objektu bývalé vodárny na parc.č. 689 v k.ú. Litoměřice (park Václava Havla). Od prosince 2013 je nájemce povinen hradit řádné nájemné dle nájemní smlouvy ze dne 27.10.2011 ve znění pozdějších dodatků.

88/6/2014

Snížení nájemného z důvodu rekonstrukce v domě

RM schvaluje manželům M. a B. D., nájemcům bytu, Litoměřice slevu na nájemném ve výši 35% pro období od 1.1.2014 do 30.6.2014 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v domě.  Od 1.7.2014 nárok na uvedenou slevu z nájemného zaniká.

89/6/2014

Snížení nájemného z důvodu rekonstrukce v domě

RM schvaluje panu F. V., nájemci bytu, Litoměřice slevu na nájemném ve výši 35% pro období od 1.1.2014 do 30.6.2014 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v domě.  Od 1.7.2014 nárok na uvedenou slevu z nájemného zaniká.

90/6/2014

Revokace usnesení - Přijímání stavebního odpadu na sběrný dvůr Třeboutice pro občany města Litoměřice

RM revokuje usnesení č. 316/11/2013 ze dne 28. 05. 2013 a souhlasí s bezplatným přijímáním stavebních odpadů dle přílohy č. 1 Seznam zdarma přijímaných odpadů od občanů města Litoměřice do sběrného dvora Třeboutice (viz příloha orig.zápisu).

91/6/2014

Návrh na vyřazení hmotného majetku (svěřený majetek) PO TSM

RM schvaluje na návrh ředitele PO TSM Litoměřicevyřazení svěřeného hmotného majetku z účetní evidence TSM Litoměřice dle přílohy č. 1.Seznam svěřeného hmotného majetku navrženého na vyřazení (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu