Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 19.3.2009 (2)

USNESENÍ

VÝPIS

z 6. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 19.3. 2009 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení   Knihovna K.H.Máchy Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

2.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „ Oprava sociálních zařízení MŠ Masarykova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

3.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna oken ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

4.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna oken MŠ Alšova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

5.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „ZŠ Havlíčkova -Změna užívání knihovna“ (viz příloha orig.zápisu).

6.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Ladova-Změna užívání na MŠ„  (viz příloha orig.zápisu).

7.            podmínky výběrového řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7, Litoměřice (viz.příloha originál zápisu).

8.         složení komise na výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7,     Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

9.                  převod HV za rok 2008 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice do rezervního fondu ve výši  610,23 Kč, plán investic a oprav majetku na rok  2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

10.       převod hospodářského výsledku 2008 PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30  do rezervního fondu ve výši 3.036,69 Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 a odpisový plán této PO na rok 2009 (viz příloha orig.zápisu).

11.       výroční zprávu Zdravého města Litoměřice za rok 2008 (viz příloha orig.zápisu)

12.        uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou  Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice na akci „Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek – Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

13.        zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí u čp. 171/40 v Litoměřicích pro J+P Capital Group, s.r.o. za účelem umístění prodejního pódia o rozměru 3x2,5 m.

14.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Evangelickou církev metodistickou, Sládkova 8, Ltm, Bratrskou jednotu baptistů, Žižkova 3, Ltm a Církev adventistů sedmého dne, Máchova 16, Ltm za účelem předčítání Bible svaté v termínu od 10.4. do 12.4.2009.

15.                   složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci Výstavba komunikace – MS – ul. Kaštanová – Ořechová, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

16.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „ Oprava sociálních zařízení Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-Srdíčko, Revoluční 30,32,  Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

17.       pravidla pro přijímání žadatelů do Domova pro seniory v Litoměřicích a žádost o umístění do domova pro seniory vč. tiskopisu „Vyjádření lékaře“ s účinností od 1. 4. 2009 (viz příloha orig. zápisu).

18.                   příkazní smlouvu k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz. příloha orig.zápisu)

19.       vzorovou smlouvu o výkonu veřejné služby (viz příloha orig.zápisu)

20.       přidělení NP o velikosti 61 m2 v  KDH budova 1080, st.p.č. 4008/84, Litoměřice pro Autodoprava Slaboch se sídlem Školní 299, 412 01 Litoměřice, IČ : 61363545, DIČ : CZ470907104, nájemné ve výši 200,- Kč /m2/rok.

21.       uzavření smlouvy s firmou JURIS s.r.o., Želetická 2194 o dílo na zakázku „Oprava vnějších omítek domu Mírové náměstí 20/12 a 21/13 Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu)..

22.            stanovení výše nájmu u NP v ulici Tyršovo náměstí takto :

a) NP- výše nájmu 525,- Kč/m2/rok

b) Odstavná, manipulační a parkovací plocha – 300,- Kč/m2/rok

23.                   pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1 a rozměrech 108,76 m2 v ul. Lidická 150/2, zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální kupní cena je 39,62 Kč/m2 podlahové plochy na jeden měsíc. Vítěz obálkové soutěže si opraví byt na vlastní náklady bez možnosti pozdějšího finančního vyrovnání.

24.                   smlouvu o nájmu pozemku p.č.123 o výměře 1176 m2, k.ú. Litoměřice s Josefem Betlamem, bytem Na Kocandě 532/8, Litoměřiceza cenu  250 ,-Kč /m2 /rok (viz příloha orig. zápisu).

25.       prodej bytu č. 14, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 1+1 obálkovou metodou dle podmínek schválených ZM ze dne 9.8.2007 pod bodem č.I./18.

26.                   uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.9170000236, ze dne  17.1.2005 se Zdenou  Podzemskou, Litoměřice, snižující výměru předmětu nájmu části  pozemku p.č. 2619 v k.ú.Litoměřice na 348 m2 a nájemné na částku 696,- Kč/rok (dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

     

27.                   uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.9170000235, ze dne  3.1.2005 s Jiřím Lepšíkem,  Litoměřice snižující výměru předmětu nájmu části pozemku p.č. 2619 v k.ú. Litoměřice na 400 m2 a nájemné na částku 800,- Kč/rok.(dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

28.                   záměr zřízení věcného práva chůze a jízdy k části pozemku p.č. 239/4 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pokratice ve prospěch vlastníků pozemků  p.č.  239/8 v k.ú. Pokratice  Vladimíra Herverta,  Litoměřice a p.č. 239/7 v k.ú. Pokratice  Aleny Živnůstkové, Litoměřice (nutný geom.plán)

29.                   platové zařazení pověřeného ředitele PO CŠJ Litoměřice s účinností od 2.3.2009 (viz příloha orig.zápisu).

30.       záměr zřízení půjčovny lodiček pro PO TSM Litoměřic na Lodním náměstí v Litoměřicích

31.                   odstranění stánků v majetku města z areálu výstaviště Zahrada Čech na žádost nájemce VÝSTAVY, spol. s r.o.Litoměřice.

32.       uzavření smlouvy s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism na propagaci „Vinobraní 2009“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

33.                   poskytnutí příspěvku formou účelového daru z rozpočtové rezervy města ve výši 5.000,- Kč pro Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na zakoupení knih pro účastníky 18. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií konané dne 26.11. 2009 v Chebu.

34.       termíny konání zasedání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na I.pololetí   2009.

RM: 7.4., 21.4., 7.5., 19.5., 4.6., 30.6.

ZM: 30.4., 18.6.

35.       umístění pietní desky při příležitosti oslav 20. výročí pádu totality na budovu radnice.

36.        zřízení účtu města pro příjem sponzorských finančních prostředků pro financování oslav 20. výročí pádu totality.

37.       způsob předkládání výsledků výběrových řízení do jednání RM dle přiloženého návrhu

(viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Veverku V.,  Trmice za účelem prodeje šperků 6x v měsíci.

2.            poskytnutí příspěvku na zajištění konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb pro NIPI ČR, o.s. Jihlava  ve výši 13.000,- Kč z kapitoly rozpočtu odboru SVaZ.

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení – TEO plus s.r.o., Křížová 33, 412 01 Litoměřice na akci Zpracování cyklistického a turistického generelu města Litoměřice při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“.

2.            vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Oprava vnějších omítek domu Mírové náměstí 20/12 a 21/13 Litoměřice“, firmu JURIS s.r.o., Želetická 2194, Litoměřice

IV.             doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-                     Topolčianská 404/8,            Litoměřice byt číslo 15            ve výši            124.388,- Kč

-                     Stránského 1754/29,             Litoměřice byt číslo 24            ve výši            232.280,- Kč

-                     Heydukova 1875/6,              Litoměřice byt číslo 22            ve výši            288.344,- Kč

-                     Heydukova 1875/6,              Litoměřice byt číslo 19            ve výši            281.824,- Kč

-                     Heydukova 1875/6,              Litoměřice byt číslo 18            ve výši            285.580,- Kč

-                     Heydukova 1875/6,            Litoměřice byt číslo 21            ve výši            281.824,- Kč

-                     Heydukova 1875/6,            Litoměřice byt číslo 20            ve výši            288.344,- Kč

-                     Vrchlického 270/5,            Litoměřice byt číslo 8            ve výši            240.068,- Kč

-                     Vrchlického 270/5,               Litoměřice byt číslo 5            ve výši            244.964,- Kč

-                     Vrchlického 270/9,               Litoměřice byt číslo 21            ve výši            244.458,- Kč

-                     Vrchlického 270/13,             Litoměřice byt číslo 40            ve výši            244.603,- Kč

-                     Kubínova 437/10,              Litoměřice byt číslo 9            ve výši            268.689,- Kč

-                     Seifertova 1876/20,              Litoměřice byt číslo 1            ve výši            279.132,- Kč

-            Družstevní 1757/27,             Litoměřice byt číslo 7            ve výši            155.932,- Kč

V.             pověřuje:

1.         ředitele PO TSM pana Jana Smolíka a místostarostu Jaroslava Tvrdíka přípravou

zřízení půjčovny lodiček na Lodním náměstí.

2.         pí Břeňovou a ak.sochaře p. Piskláka zahájením příprav umístění pietní desky při  příležitosti oslav 20. výročí pádu totality na budovu radnice ve spolupráci  s realizačním výborem oslav a příslušnými odbory MěÚ.

VI.        určuje:

1.            zástupce pana Jaroslava Tvrdíka a členy komise pro otevírání obálek Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou. Termín vyvěšení nabídky je 23.3.2009. Otevírání obálek proběhne dne 8.4.2009 v 15,30 hodin.

VII.            nařizuje:

1.         odboru životního prostředí na základě odborných posudků pokácet dub na parcele č. 3227/2 v k. ú. Litoměřice – roh ulic Palachova x Křižíkova a provést náhradní výsadbu na vhodném místě.

VIII.            vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny Svojsíkova 7, Litoměřice (viz.příloha originál zápisu).

IX,        ukládá:

1.         ředitelce PO MKZ Ing. Kmoníčkové zajistit plnění smluvních povinností na základě uzavřené  smlouvy s Czech Tourismem na propagaci „Vinobraní 2009“ mimo proplácení faktur.

X.            uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr.Petrovi Krňákovi,  řediteli ZŠ U Stadiónu - Mgr. Milanovi Slukovi, řediteli ZŠ B.Němcové - PaedDr.Václavu Hančovi a řediteli ZŠ Ladova - Mgr.Martinovi Hrdinovi. (Výše odměn a odůvodnění viz. příloha orig. zápisu). 

XI.            revokuje:

1.         své usnesení č. I./32 ze dne 26.2.2009.

2.         své usnesení č. I./36 ze dne 18.12.2008.

XII.       bere na vědomí:

1.            inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 4.2.2009, z provedené inspekce na ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 (viz.příloha orig.zápisu).

2.            hospodářský výsledek PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice za rok 2008; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města azprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice za  rok 2008 (viz.příloha orig.zápisu).             

3.            hospodářský výsledek PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30  za rok 2008 ve výši  3.036,69 Kč, plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2009 s ohledem na rozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2009, plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2008 (viz.příloha orig.zápisu).

4.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za

IV. čtvrtletí roku 2008 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr.Václav Červín                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Eva Lieberová, Jana Váchová

Za správnost odp.: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu