Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.3.2012

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.3.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  6.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

148/6/2012

Schválení odpisu pohledávky – Beneš plus, s.r.o.

RM schvaluje odpis pohledávky spol. Beneš plus, s.r.o., Ostrovní 465/5, Litoměřice ve výši 3.750,- Kč z důvodu zaniknutí společnosti a uplynutí promlčecí lhůty.

149/6/2012

Oznámení o konání mítinku KSČM 1. 5.  a 9. 5. 2012

a)       RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené pí Vojtilovou, Litoměřice o konání mítinku dne 1.5.2012 v Jiráskových sadech.

b)       RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené pí Vojtilovou, Litoměřice o konání mítinku dne 9.5. 2012 na místním hřbitově a u Památníku Richard.

150/6/2012

Prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství – Výstavy, s.r.o.

RM revokuje své usnesení č. 93/5/2012 ze dne 28.2.2012 a schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích za účelem pořádání Farmářských trhů v r. 2012 pro spol. Výstavy, s.r.o., Na Vinici 13, Litoměřice.

151/6/2012

Schválení oslovení uchazečů a způsobu zadání na akci „Komunikace – Broskvová ul.“

RM schvaluje předložený návrh na způsob zadání a oslovení uchazečů na akci „Komunikace – Broskvová ulice, Litoměřice - Pokratice“.

 

152/6/2012

Schválení oslovení uchazečů a způsobu zadání na akci „Komunikace – Trnková ulice“

RM schvaluje předložený návrh na způsob zadání a oslovení uchazečů na akci „Komunikace – Trnková ulice, Litoměřice - Pokratice“.

153/6/2012

Schválení oslovení uchazečů a způsobu zadání na akci „Dešťová kanalizace – Broskvová a Trnková ulice“

RM schvaluje předložený návrh na způsob zadání a oslovení uchazečů na akci „Dešťová kanalizace – Broskvová a Trnková ulice, Litoměřice - Pokratice“.

 

154/6/2012

Schválení oslovení uchazečů na akci „Oprava části komunikace ul. Krajská“

RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na akci „Oprava části komunikace ul. Krajská v Litoměřicích“.

155/6/2012

Schválení oslovení uchazečů na akci „Parkoviště pro osobní automobily - Ladova ul.“

RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na akci „Parkoviště pro osobní automobily- Ladova ul., Litoměřice“.

156/6/2012

„Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice“ v rámci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb  na střednědobé období let 2011- 2012 ve městě Litoměřice“ – schválení výzvy, návrhu smlouvy, složení výběrové komise a způsobu zveřejnění

RM schvaluje:

a)       výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice při realizaci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb  na střednědobé období let 2011- 2012 ve městě Litoměřice“ (výzva přílohou orig. zápisu);

b)       návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice v rámci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb  na střednědobé období let 2011- 2012 ve městě Litoměřice“  (návrh přílohou orig. zápisu);

c)       složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice v rámci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb  na střednědobé období let 2011- 2012 ve městě Litoměřice“.

d)       způsob zveřejnění výzvy k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Informační systém komunitního plánování ve městě Litoměřice

157/6/2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s Obcí Rochov

RM schvalujeuzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcí Rochov na dobu určitou do 31.12.2013 (viz příloha orig.zápisu).

158/6/2012

Dotace z programu podpory škol a školských zařízení

RM schvaluje předložený návrh komise výchovy a vzdělávání na přidělení dotací z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení na rok 2012 (viz příloha orig.zápisu)

 

159/6/2012

Schválení  smlouvy o výpůjčce movitého majetku s PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku (světelný ukazatel) s PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice (viz orig.příloha zápisu).

160/6/2012

Poskytnutí dotace sportovnímu klubu TAPOS Litoměřice pro účast na MS ve sportovním tanci juniorů

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč sportovnímu klubu TAPOS Litoměřice pro účast na MS juniorů ve sportovním tanci, které se bude konat 24. 3. 2012 v Moskvě (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

161/6/2012

Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2012

RM schvaluje předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol. organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti (viz příloha orig. zápisu).

162/6/2012

Granty v oblasti sportu pro rok 2012

RM schvaluje

a)       předložený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti sportu pro rok 2012 (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu)

c)       možnost používat znak Města Litoměřice na všech dokumentech, které souvisejí s realizací projektu, a při všech formách jeho propagace.

RM doporučuje ZM schválit navrhované granty v oblasti sportu pro Fotbalový klub Litoměřice, Sport Judo Litoměřice,o.s., SK gymnastiky a trampolín Pokratice – Litoměřice, TJ Slavoj Litoměřice a   T.T.C. Litoměřice.

163/6/2012

Nová pravidla pro svoz kompostovatelných odpadů formou velkoobjemových vaků

RM schvaluje nová pravidla pro svoz kompostovatelných odpadů formou velkoobjemových vaků (viz. příloha orig. zápisu).

 

164/6/2012

Požadavek nafunkční změnu či stavební úpravu stávající stykové křižovatky u obchodního centra Interspar v Litoměřicích

RM požaduje ve smyslu ust. § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožtoorgán obce, na jejímž území má být uskutečněn záměr stavby Obchodní centrum “Na Soutoku” Litoměřice, aby v rámci územního řízení k této stavbě došlo z důvodu budoucího navyšování a rozšířování parkovacích a obchodních kapacit ve stávajícím areálu ke stanovení:

a)       požadavku na změnu a přestavbu stávající křižovatky u Intersparu na silnici I/1 v Litoměřicích do podoby funkčního uspořádání “okružní křižovatka”,

b)       nového, řádného a úplného posouzení kapacity a uspořádání křižovatky u Intersparu na silnici I/15 v Litoměřicích věcně a místně příslušnými orgány, tj. Policií ČR, KŘP Ústeckého kraje, odborem služby dopravní policie, Ústí nad Labem a Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a SH – s vazbou na aktuální stanovisko majetkového správce silnice I/15 Ředitelství silnic a dálnic ČR, na základě investorem předložené „dopravní studie“,

pověřuje zároveň odbor správy majetku města, byt. a les. hospodářství MěÚ Litoměřice uplatněním těchto podmínek v řízeních, která budou k dotčené stavbě (záměru) vedena.

 

165/6/2012

„Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny“ – schválení výzvy a složení výběrové komise

RM schvaluje: 

a)       výzvu k podání nabídek k  výběrovému řízení „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny (výzva přílohou orig zápisu).

b)       složení výběrové komise k  výběrovému řízení „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny“.

 

166/6/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Martin Drha

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení, který činí 4.268,-Kč, ve výši 40% (tedy částku 1.707,-Kč), pro Martina Drhu, Litoměřice, za splnění podmínky uhrazení soudního poplatku.

167/6/2012

Schválení dohody o splátkách - Petra Baniunynská

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro Petru Baniunynskou, Litoměřice, na částku 9.575,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

168/6/2012

Schválení dohody o splátkách – Alena Hadrbolcová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Alenu Hadrbolcovou, bytem Litoměřice, na částku 13.439,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

169/6/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 4 Dlouhá 177/13

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 4, Dlouhá 177/13, o velikosti 100,10 m(3+1).

170/6/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích - Baniunynská Petra

RM neschvaluje paní Petře Baniunynské prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích a trvá na vyklizení a vrácení ubytovací jednotky s termínem do 31.3.2012.

171/6/2012

Přidělení bytu – Božena Demeterová

RM neschvaluje přidělení městského bytu paní Boženě Demeterové, Litoměřice.  

172/6/2012

Přidělení bytu – Kalmán Otto

RM neschvaluje přidělení městského bytu panu Ottovi Kalmánovi, Litoměřice.  

173/6/2012

Přidělení bytu – Ladislava Rousová

RM neschvaluje přidělení městského bytu paní Ladislavě Rousové, Lovosice.  

174/6/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů – Robert Musil

RM schvaluje panu Robertu Musilovi, Litoměřice, IČ 49916700, přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 128 m2 na st.p.č. 4008/15, budova č. 020. Nájemné činí 400,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.4.2012 na dobu neurčitou.

175/6/2012

Schválení uložení historické hasičské techniky v KDH (SDH Litoměřice)

RM schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice v KDH  dočasné umístění hasičské techniky – historického hasičského vozu PRAGA RN.

176/6/2012

Pověření vedením OÚR a dočasné rozšíření schválené systemizace

RM bere na vědomí pověření Přemysla Pecha vedením Odboru územního rozvoje dnem 1.4.2012 a dočasné rozšíření schválené systemizace úřadu, spočívající ve vytvoření tabulkového místa správní referent územního plánování Odboru územního rozvoje na dobu od 16.3. do 31.3.2012 za účelem předání funkce vedoucího odboru.

177/6/2011

Souhlas s přihlášením do soutěže „Stavba Ústeckého kraje 2011“

RM souhlasí s přihlášením stavby „Domov seniorů – Domov na Dómském pahorku v Litoměřicích“

do soutěže „Stavba Ústeckého kraje 2011“. Stavbu přihlásí autor stavby ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí nad Labem, zastoupený ing.arch. Janou Kallmünzerovou a ten také uhradí registrační poplatek ve výši 4.000,- Kč.

178/6/2012

Informace z veřejnosprávní kontroly u PO Knihovna K.H.Máchy

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 provedené u Příspěvková organizace Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích.

RM ukládá dle § 28 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příspěvkové organizaci Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích odvod neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 57.091,03 Kč do rozpočtu města.

 

179/6/2012

Žádost ZŠ U Stadionu o použití znaku a pečeti města pro pamětní listinu v rámci projektu Comenius Partnerství škol                           

RM schvaluje užití znaku a pečeti města Litoměřice na pamětní listinu pro zahraniční delegaci učitelů v rámci evropského projektu Comenius Partnerství škol pro PO Základní škola U Stadionu, zastoupené jejím ředitelem Mgr. Milanem Slukou.

180/6/2012

Žádost o užití znaku města pro Severočeskou filharmonii Teplice

RM schvaluje užití znaku města Litoměřice v tiskových materiálech souvisejících s koncertem, který se bude konat 31.5.2012 v Domě kultury v Litoměřicích v rámci 48. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena, pro Severočeskou filharmonii Teplice, zastoupenou jejím ředitelem Bc. Romanem Dietzem.

181/6/2012

Odměna, úhrada pojistného a osobní příplatek pro bývalého ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích

RM schvaluje odměnu, úhradu pojistného a výši osobního příplatku pro MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, bývalého ředitele příspěvkové organizace Městské nemocnice v Litoměřicích, jež podal rezignaci k 29.02.2012 a to dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu). Stanovení odměny se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

182/6/2012

Stanovení pravidelné odměny vzhledem k pověření vedením PO Městská nemocnice

RM schvaluje pravidelnou měsíční odměnu pro Ing. Vladimíra Kestřánka, MBA, náměstka pro ekonomiku a provoz pověřeného vedením příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu) a to do doby jmenování nového ředitele. Stanovení odměny se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

183/6/2012

Rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ve věci vydání nemovitostí ve vlastnictví Města Litoměřice a doporučení právního zástupce

RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ve věci vydání nemovitostí ve vlastnictví Města Litoměřice a doporučení právního zástupce a pověřuje právní oddělení jednat o možnosti trojdohody v této záležitosti.

184/6/2012

Revokace usnesení RM č. 110/5/2012 ze dne 28.2.2012 ve věci zadání veřejné soutěže na dodavatele  stavby „Sběrový dvůr odpadů Litoměřice“

RM revokuje své usnesení č. 110/5/2012 ze dne 28.2.2012 ve  věci zadání veřejné soutěže na dodavatele  stavby „Sběrový dvůr odpadů Litoměřice“ tak, že schvaluje  zadání nové soutěže na výše uvedenou akci  s uveřejněním na  portálu zadavatele.

185/6/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu – Mgr.Grunt

RM schvaluje snížení  nájmu  pro  Mgr. Michala Grunta a  stanovuje  jeho  výši  na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.12.2014 vzhledem k jeho investici do městského bytu. Od data 01.01.2015 bude nájemce platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 31.12.2014 nájemci nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice. 

186/6/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu – pí Blechová

RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu paní Marie Blechové, Litoměřice a schvaluje žadatelce částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 18.500,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

187/6/2012

Ochranné známky města

a)      RM bere na vědomí informaci právního oddělení o podání žádosti na prodloužení platnosti ochranných známek "ZAHRADA ČECH" (obrazová a slovní). 
 

b)      RM ukládá právnímu oddělení, aby ve spolupráci s advokátní kanceláří Duška & Svobodová stanovilo postup a navrhlo opatření k získání ochranné známky "LITOMĚŘICKÝ KALICH" (podání námitek proti zápisu, podání přihlášky kombinované ochranné známky "LITOMĚŘICKÝ KALICH"). 

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu