Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení RM 17.3.2005

 

Usnesení

výpis

ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. 3. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         postup dopravního řešení v ul. Dalimilova takto:

I. etapa (do konce 04/2005) – změna směru v ul. Macharova, Purkyňova…

II. etapa (do konce 05/2005) – vybudovat zvýšené přechody v těchto ulicích

III. etapa (od 07/2005) - zřízení zóny přednosti zprava

2.         návrh převodu z HV do fondů PO ZŚ Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

3.         návrh převodu z HV do fondů PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).

4.         návrh převodu z HV do fondů PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova (viz příloha orig. zápisu).

5.         posílení rozpočtu z rezervního fondu o částku 180.000,- Kč PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5. (viz příloha orig. zápisu).

6.         pronájem ul. Karla IV. společnosti Výstavy s.r.o., Litoměřice za účelem parkování vozidel v době konání akcí Zahrady Čech dle plánu výstav za stanovenou cenu 3.000,- Kč/rok.

7.         předložený dodatek smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing. Vaněčkem na zhotovení projektu na akci „Oprava komunikací u nákupního centra Družba v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         znění „Dohod o dodržení závazných technologických podmínek pro cizí zásahy do tělesa místní komunikace, chodníků a veřejného prostranství ve vlastnictví Města Litoměřic“

9.         zábor veřejného prostranství – zeleného palouku u  kulturního domu pro ICM Litoměřice a sdružení historického šermu Livonci za účelem pořádání kulturní akce „Rekonstrukce historického období první pol. 15. stol. a bitvy u Compiégne – Johanka z Arku“. Akce je povolena bez poplatku.

10.       organizační strukturu MěÚ Litoměřice platnou od 1.4.2005 (viz příloha orig. zápisu).

11.        a)         konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 16.července 2005 v 11.00hod.,  6.srpna 2005 ve 14.30 hod. a 11.června 2005 ve 14.30 hod.

b)         konání svatby na jiném vhodném místě dne 10.června 2005 ve 12.00 hod. v altánu na Střeleckém ostrově.

12.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí  Drahobuz  a Městem Litoměřice.

13.       uzavření nové NS na  NP Mírové náměstí 43/21, Litoměřice na velikost 64,54 m2 s tím, že ostatní body NS zůstanou nezměněny.

14.       uzavření nové NS na NP Mírové náměstí 43/21, Litoměřice v prostorech dvorního traktu o velikosti 50,15 m2 za cenu 1.050,- Kč/m2/rok pro provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Rekolaudace bude provedena na náklady nájemce bez možnosti pozdějšího finančního vyrovnání nebo odbydlování. Další podmínkou je, že klienty bude nájemce osobně vyzvedávat u vchodu do domu a tím dodrží režim stále uzamčených vchodových dveří domu.

15.       podmínky pro prodloužení smlouvy o ubytování v Ubytovně Želetice:

1.       Řádný pracovní poměr s platnou pracovní smlouvou jednoho z ubytovaných partnerů.

2.       Založené spoření na zabezpečení bydlení.

Oba předchozí body musí být splněné, aby bylo možno prodloužit smlouvu o ubytování v UŽ po ukončeném roce ubytování.

16.       doplnění smlouvy o podmínkách umístění stavby a o zřízení budoucím věcném břemeni č. j. 35279/2004-025 na p.č. 2661/12, 2661/16, 2650/1 v k.ú. Litoměřice dle nezaps. geom. plánu z důvodu přeložky telefonního kabelu v rámci akce ,,Přemostění ramene řeky Labe na Písečný ostrov, Litoměřice“ se správcem pozemků Správou železniční dopravní cesty, st.org., zast. Ing. Janem Komárkem – gen. ředitelem, Prvního pluku 367/5, Praha 8 a Českým Telecomem, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3,  zastoupenýIng. Petrem Duškem, manažerem KPO UL , nahrazující původní znění smlouvy z 27.7.2004 (viz. příloha orig. smlouvy)

17.       pronájem pozemku p.č. 378 o výměře 241 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání pozemku pod stavbou č.p.152 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu smluvní 20,-Kč/m2/rok tj. 4.820,- Kč/ rok (viz orig. náj. sml. č. 9480000183).

18.       pronájem části pozemku p.č. 3408/2 o výměře 218 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání pozemku (zahrady) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 436,- Kč/rok (příloha orig. smlouvy č. 9170000238).

19.       finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč pro SHC KILLERS Litoměřice na vybudování sociálního zázemí a elektroinstalace hokejbalového hřiště.

20.       principy výzvy k podání nabídek na správu disponibilních prostředků Města Litoměřic a návrh seznamu oslovených finančních institucí dle předloženého návrhu (viz příl. orig. zápisu) s termínem pro podání nabídek 5.4. 2005.

II. neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky před budovou oblastního muzea na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro firmu J+P Capital Group, Litoměřice a to vzhledem k plánované akci „Zřízení zóny placeného stání“.

2.         přechod nájmu bytu v Sovově ulici č. 4, č.b. 5, o velikosti 1 + 4, Litoměřice.

III. pověřuje:

1.         ing. Palána odesláním žádosti dotčeným obyvatelům Dalimilovy ulice o převod část pozemku na Město za účelem zřízení chodníku.

2.         odbor územního rozvoje města projednat možnost umístění předzahrádky v r. 2005 pro firmu J+P Capital Group, Litoměřice v ul. Dlouhé.

IV. zmocňuje:

1.         vedoucí OÚR, ing. V. Brunclíkovou k podpisu těchto dohod (viz příloha orig. zápisu).

V. nařizuje:

1.         na základě kontroly plnění úkolů RM ze dne 2.12. 2004 řediteli MěN v Litoměřicích, MUDr. Jiránkovi a       předsedovi DR MěN v Litoměřicích zpracovat a předložit nejpozději do 29.3. 2005 na jednání RM materiály        týkající se zadaných úkolů ze dne 2.12.2004.

VI. ukládá:

1.         ing. Palánovi, aby ve spolupráci s ing. Sedláčkem a ing. Matouškovou, ředitelkou Výstavy s.r.o., připravil dle připomínek členů RM definitivní návrhy dodatku ke smlouvěo nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 28.2.2002 mezi Městem Litoměřice a společností Výstavy s.r.o.

2.         ekonom. odboru posoudit účetní operaci týkající se odepsání pohledávek TSM Litoměřice.

3.         stavebnímu technikovi odboru ŠkaS, p. Halmlovi na základě projektu prověřit účelnost využití dotace pro SHC KILLERS Litoměřice na vybudování sociálního zázemí a elektroinstalace hokejbalového hřiště.

4.         řediteli MěN v Litoměřicích neprovádět změny v organizační struktuře do jejich projednání v RM dne  31.3.2005. 

VII. revokuje:

1.         své usnesení č. I./7 ze dne 3.2.2005.

2.         své usnesení č. II./2 ze dne 18.1.2005 týkající se poskytnutí příspěvku Středisku Rané péče Praha. 

VIII. vyjadřuje:

1.         nesouhlas s výběrem externího auditora MěN v Litoměřicích.

IX. bere na vědomí:

1.         návrhy dodatku ke smlouvěo nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 28.2.2002 mezi Městem Litoměřice a společností Výstavy s.r.o. (viz příloha orig. zápisu)

2.         předložený výsledek hospodaření PO ZŚ Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

3.         předložený výsledek hospodaření PO ZŚ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

4.         předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

5.         předložený výsledek hospodaření PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

6.         předložený výsledek hospodaření PO Centrum „Srdíčko“ za rok 2004 (viz příloha orig. zápisu).

7.         oznámení o konání shromáždění v souvislosti s pronásledováním Falun Gongu v Číně dne 15.3.05 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

X. doporučuje:

1.         ZM schválit návrh PO TSM Litoměřice na odepsání pohledávek za účetní období 2004.

p. Jiří Landa                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu