RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 30.3.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30. 3. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

165/6/2020
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020
RM schvaluje
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

166/6/2020
Dotace dětským spol. organizacím na rok 2020
RM schvaluje
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím k částečnému zabezpečení jejich činnosti pro rok 2020 (návrh příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

167/6/2020
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2020
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

168/6/2020
Žádost o podporu - HIPODROM MOST a.s.
RM neschvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti HIPODROM MOST a.s., K Hipodromu 213, 434 01 Most, IČO: 646 53 269 na dostihový den 2. 5. 2020 Jarní ceny města Mostu.

169/6/2020
Poskytnutí dotace - FK Litoměřicko, z.s.
RM stahuje bod z jednání.

 

170/6/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - MŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO:72744081 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 a plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

171/6/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO 46768793 do rezervního fondu ve výši 516.315,12 Kč a 300.000 Kč do fondu odměn; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

172/6/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZUŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO:46773410 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO:46773410 do rezervního fondu ve výši 24.137 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO:46773410 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

173/6/2020
VZ/011/2019 s názvem „MSZ, Kalich Arena - dodávka a montáž mantinelů“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/011/2020 s názvem „MSZ, Kalich Arena - dodávka a montáž mantinelů“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem HOKEJ-SPORT CZ, sídlem Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 25916165 (viz příloha orig. zápisu)

 

174/6/2020
VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

175/6/2020
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace následujícím službám. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2020 – 31.12.2020 (smlouva viz příloha originálu zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související se touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.
c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

176/6/2020
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací
RM doporučuje ZM schválit
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1
b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1

 

177/6/2020
Uzavření smlouvy o výpůjčce pro Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvková organizace
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního užitkového vozidla Volkswagen Crafter skříň 35 103kW 6G FVD SR se zabudovanou plošinou mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvková organizace územního samosprávného celku Litoměřice, Revoluční 1845/30, Litoměřice, IČO: 70854165

178/6/2020
Odložení splatnosti nájemného za nemovitosti za březen 2020 pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
RM schvaluje odložení splatnosti nájemného za nemovitý majetek za měsíc březen 2020 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 227 94 701 z důvodu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

179/6/2020
Rozpočtové opatření správního odboru
RM schvaluje rozpočtové opatření správního odboru (viz příloha orig.zápisu).

180/6/2020
Marketingový plán města Litoměřice 2020/2021
RM bere na vědomí Marketingový plán města Litoměřice 2020 / 2021 (souhrn činnosti za rok 2019 a plán činnosti na roky 2020 a 2021, viz příloha orig. zápisu) a pověřuje OKMaCR jeho realizací.

181/6/2020
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s obcí Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Hlinná, IČO 00526142. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

182/6/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v Domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v Domech s pečovatelskou, které se nacházejí v budovách č.p. 2020/14 a č.p. 2021/16 v ulici Kosmonautů a v budově č.p. 2099/16 v ulici Švermova v Litoměřicích, uzavřené dne 27.03.2000 s církevní organizací Farní charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (viz příloha orig. zápisu).

183/6/2020
Propachtování části pozemku parc. č. 5060/1 o výměře cca 5240m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 5060/1 o výměře cca 5240m2 v k.ú. Litoměřice za účelem systematické údržby pozemku (formou spásání) spolku Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny, Potoky č.ev.1473, 252 63 Roztoky, IČO: 05072255, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok za pachtovné 888 Kč/rok

184/6/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti MAXIMUS DENT s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04905881, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 22,31 m2 v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

185/6/2020
Propachtování pozemku parc.č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4.560 Kč/m2/rok.

 

186/6/2020
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 792 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 792 ostatní plocha, nádvoří, společný dvůr o výměře cca 15m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu užívání pro relaxaci, odpočinek a odstavení OA.

187/6/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Mxxxxxx Mxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

188/6/2020
Revokace usnesení RM č. 108/4/2020 a schválení uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 108/4/2020 a schvaluje společnosti Fisma mont s.r.o., se sídlem Sokolská 291/33, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 07224648, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

189/6/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru v budově č.p. 480/2 v ulici Sovova v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., se sídlem Jarošova 494/23, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25040456, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího k provozování školní jídelny, který se nachází v budově č.p. 480/2 v ulici Sovova v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

190/6/2020
Úprava plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem
RM schvaluje panu Mxxxxxx Nxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, odložení splatnosti plateb nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, na dobu do zrušení opatření vlády ČR proti šíření koronaviru.

 

191/6/2020
Revokace usnesení č. 54/2/2020 z jednání RM ze dne 27. 1. 2020
a) RM schvaluje revokaci usnesení č. 54/2/2020 z jednání RM ze dne 27. 1. 2020 - (i) uzavření účastnické smlouvy s komoditní burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), IČO: 27865444, se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1 (viz přílohy č. 3 a 4 orig. zápisu), (ii) uskutečnění nákupu elektrické energie a plynu na trhu PXE pro konečné zákazníky pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022, a (iii) učinění všech nezbytných souvisejících úkonů (viz přílohy č. 1 a 2 orig. zápisu).
b) RM schvaluje vzor smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek k nákupu elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2021 – 31.2022 a zmocnění centrálního zadavatele (viz příloha č. 5 orig. zápisu).

192/6/2020
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2020
RM schvaluje
a) rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu)

193/6/2020
Projednání žádosti o snížení daně z nemovitých věcí a zajištění služeb občanům
RM nedoporučuje ZM schválení přípravy obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a nutné předchozí zřízení části obce Želetice.

194/6/2020
Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.04.2020
RM schvaluje program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 23.4.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:
Procesní body 1
1. Zahájení jmenování a volba návrhová komise, prac.předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění / stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

Ekonomický odbor
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
8. Poskytnutí dotace a prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
9. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
10. Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – DDM Rozmarýn
11. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - rok 2020
12. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13. Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
14. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“
15. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města

Odbor územního rozvoje
16. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice

Tajemník
17. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020

Kancelář starosty a tajemníka
18. Projednání petice za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
19. Obecně závazná vyhláška o zkrácení nočního klidu
20. Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ
21. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
22. Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany s obcí Mlékojedy

Různé
23. Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
24. Snížení daně z nemovitých věcí
25. Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu

Odbor správy nemovitého majetku města
26. Schválení dohody o splátkách dluhu

Záměry:
27. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dva přístřešky navazující na stavbu
28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice
29. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
30. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
31. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice
33. Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
34. Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
35. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO
36. Doplnění seznamu adresného záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
Prodeje:
37. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
38. Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice
39. Směna pozemku parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice
40. Prodej BJ č. 414/3, ulice A.Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
41. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
42. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

Procesní body 2
43. Informace
44. Interpelace
45. Diskuze
46. Závěr

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 2. dubna 2020

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..